kraks vejviser 1940 handelskalender

Aarhus

Firma-Register: B. Købstæderne

VI — 2839

Textil-Lager ved M C Winkel. Indeh. M L C Winkel. Tilskærer Akademi ved Anna Jonsen. Indeh. Anna Jensen. Tobaksimport ved J,P D ilbøge. Indeh. J P Dalbøge, Kbhvn. Traadvarofabrik ved M Arlien-Sob irg. Inleh. M Arlien Søborg. Trælasthandel, Aktiese'skab (Akts. Vesterbro Trælasthandel, Aarhus) Un- - der dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Vesterbro Trælasthandel [se dette]. Aarhus Træskoforretning, Filial af Akts. Dø Forenede Træskofabrikker. Indeh. Akts. Dø Forenede Træskofabrikker, Kbhvn. [se dette]. Filialen bostyres og tegnes af C Gissel. Aarhus Tømmerhandel ved Niels Barnow & Co. Indeh. Niels Barnow, Erik Bar ­ now og Poul Barnow. Prok.: J L Kølin og A P Søedorff, begge af Risskov, hver for sig. Aarhus Universitetsforlag ved II Kiær. Indoh. H II B Kiær. Aarhus Wienerautomat af 15. Oktober 1937 Akts. Bestyrelse: Adjunkt J Rimm, Risskov, Kobmd. MP Drescher, Risskov, og Kobmd. JM Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 22, 'W Kr. Aarhus Wiener Automat-Buffet Akts, i L ’ kvidation. Likvidatorer: Landsretssag ­ førerne .1 L Lintrup, J Chr. Sorensen og N C A Nielsen, Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Aarhus Vægtfabrik ved A C Petersen & Søn. Indeh. F H Petorsen. Aarhus Værktøjsmagasin ved Johannes Hansen. Indeh. J Hansen. Prok.: M E Nørup Hinsen. Aarhus Zoologiske Have, Akts. Bestyrelse: Dir. Axel Christian Hutzelsieder (Direk ­ tor), Assist. H B J Hutzelsieder og Fru A C Hutzelsieder. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 40,000 Kr. Aarhus Æg-Export, Akts, i Likv ’ dation. L'kvidatorer: Kobmd. C Madsen, Kjærs- gaard, Købnid. H Kjær, Brabrand, og Landsretssagf. J K E Christensen, Odder, der i Foren, tegner Frm. Aarhus Æskefabr. ved II E Jensen. Indeh. H E Jensen. Aarhus Æskefabrik ved H E Jensen & Søn. Indeh. 11 E Jensen, Risskov, og A A E Jensen. A. B. C. Aarhus Blomster Contral ved Hans Larsen. Indeh. Hans Larsen. Abel ’ s Kunsthandel, Aktieselskabet. Bestyrelse: fh. Blomsterhdl. Leonhard Chr. S Abel, Braband, Fabr. S Skou og Dekoratør H Kringsholm, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: kgl. Hof Blomsterhdl. Leonard Abel, Aabyhoj. Aktk. 15,0U0 Kr. Abildgaard Axel. Indoh. Axel T Abildgaard. • * Abrahamson J P & Sønner. Indeh. A H Abrahamsen og II B Abrahamson. Adams Transport Co., Akts. Aarhus-Afdelingen. Indeh. Akts. Adams Transport Co (Adams Express Co., Akts.) Kbhvn. [se dette]. Filialbestyrer: Speditør P L Midtbøll, der har Prok. Akkumulator-Centralen vod E Christoffersen. Indeh. ETA Christoffersen. Alstrup J A.Akts. Bestyrelse: M G A AJstrup, Risskov (Direktør), Prokurist C P A Alstrup, Esbjerg, og Repr. K A Alstrup. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: C P A Alstrup og H H Andersen. Aktk. 800,000 Kr. Ami ved Agnes Jensen. Indeh. Agnes Jensen. Andersen C M Intorossentsk. Interessentor: C M Andersen og C Larsen, Røjle St., der i Foren, tegner Frm. Andersen & Fausing. Indeh. J M J Fausing, O G Andersen og H C Andorsen. Andersen & Jørgensen, Ingeniør- & Handelsfirma. Indeh. K Andersen. Andersen & Laurson. Indeh. A P Andersen og A K Laursen. Andersen Mathias M & Co. Indeh. Anders P Baunsgaard. Prok.: S C P Rønsted, Aabyhoj, E Baunsgaard, Risskov, og Aksel Baunsgaard, hver for sig. Andersen & Sønnor, Akts. Bestyrelse: Skotojsfabrikantorne Aa. C D Anderson og S D Andersen (Direktører) samt A S Andersen, der to i Foron. tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Arbejdernos LandsbanK, Akts., Filialen i Aarhus. Indeh. Akts. Arbejdernes Lands ­ bank, Kbhvn. [se detto], Filialdiroktor: A C Søronsen. Filialen tegnes pr. prok. af C M Olesen og K Aa. Hansen i Foron. olier hver for sig i Foren, med Filial- direktoren. Arbejdernes Ligkistemagasin. Bestyrelse: Snedkersvendene A Jensen (Formaud), R Rasmussen, M Andersen, S Nielsen, Aa. Hoin, Kongsvang, og M Rasmussen, der to i Foren, tegner Frm. Virksomhedens Kapitalgrundlag er do af Medlem ­ merne indbetalte Laan samt eventuelle Kautionslaan. Medl. hæfter solidarisk for Selsk. ’ s Forpligtelser. Arbejdernes Produktionsforening, Akts, i Aarhus. Bestyrelse: Tømrer J Perregaard, Kvarterm. J Christensen, Møllersvend M C Pedersen, Forrotningsf. A Rasmus ­ sen og Marketender C E Nielsen. Forretningsforer: R S J Skjodt. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmdl. i Foren, eller af et Bestyrolsesmdl. i Foren, med Foiret- ningsf. Aktk. 23,876 Kr. Arbejder Spare- og Laanekassen for Aarhus og Omegn. Tilsynsraad: Overrets ­ sagf. II A Dal (Formand), Skaade, Journa'ist II E Eriksen, fh. Borgm. Jacob Jensen, Tomrerm. Chr. Holm, Tømreim. II L Nielsen, Bodkerm. Jens Jensen og Snedkorm. O A V Christiansen. Direktion: E K Stenov. Frm. tegnes af tre Til- synsraadsmedl. i Foren, eller af Diiektøren i Foren, med to TilsynsraadsmedL Garanfikapital : 50.000 Kr. Arnes, Kjole & Hat ved Fridlev Smidt. Indoh. Fridlev Smidt. Asschenfeldt-Hansen Bog- Papir- Kunst- & Musikhandel samt Fotografiske Ar ­ tikler. Indeh. C T Asschenfeldt-Hansen. Auto-Elik ved Eli E Jonsen. Indeh. Eli E Jensen. Autogummi-Importøren 1 Schmidt. Indoh. I Schmidt. Autojyden ved A Andersen. Indeh. A Andersen. Prok.: II U Andersen. Automobillageret ved Johannes Nielsen. Indeh. J Nielsen. Bach Petersen ved J C Peterson Bach. Indoh. J C Petersen Bach, Aalborg. Baess A & Komp. Indeh. S-A Balk-Meller, Frdbg., og K Balk-Meller, Kbhvn. Prok. E V Petersen. Bagermestrenes Brødfabrik, Aarhus, Akts. Indoh. Akts. Bagernes Rugbrodsfabrik i Aarhus [se dettej. Bagernes Rugbrødsfabrik i Aarhus, Akts. Bestyrelse; Bagermestrene A J Pihl, Chr. N elson, K M Mikkelsen, O'F C Holle og J A Thomsen, Tiist. der to i Forening tegnor Frm. Direktør: J E Jonson, der har Prok. Aktk. 250,000 Kr. Bagger ’ s Fr. Møbelfabrik, Akts. Bestyrelse: Fru S M Bagger (Formand) samt Snedkermestrene C V Jul c.g A A V Bagger. Frm tegnes af Formanden alene eller af Direktøren alene eller af to B-styrelsesmedl. i Foren, eller af Prokuristen i Foron. med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 30.000 Kr. Bak N M & Søn Akts. Bestyrolse: Kreditforeningslir. N M Bak (Formand), Ing. B R Bak (Diroktor) og Propr. J O Bik, Terrupgaard pr. Ons ld. Frm. tegnes ar Formanden alene olier af to Bestyrelses . edl. ] Foren- e 'leraf en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: B R Bik. Aktk. 150,000 K . Balle ’ s J ergen Bodkeri- & Røgeri. Jndeh. C F Christensen. Bandfholtz. Indeh. P O Bandtholtz. Prok.: , J J Bandtholtz. Mygind, Bjært (For ­ mand), Stukkatør P K P Bejder, Randers og Murer R I Beider, Randere. Frm. tegnes af Formanden 1 Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 5000 Kr. Belgrano ved Vilhelm Marinus Jensen, Aabyhøj. Indeh. Vilhelm Marinus Jensen. Bergs Aage Eftorfolger. Indeh. Kristian Sørensen. Berg & Niolsen ’ s Polstermebelfabiik. Indeh. E P Berg og T L Nielsen. Bertelsen Carl & Co. Indeh. Fru V A Aagaard. Prok.: C C Aagaard. Botonit Interessentsk. vod Ohm, Wright, Thomsen & Kier. Indeh. H Z Ohm, Shildensoje, H K Wright, Aalborg, T C Thomsen, Hansted og 0 F R Kier, der to i Foren, tegner Frm. Billige Glarmester, Den, Henry Hassing. Indeh. Ilonry J Hassing. Billigheden ved A E Nielsen. Indeh. A E N ’ elsen. Birk ’ s Polstermøbel-Fabrik ved Birk Petersen. Indeh. II Birck Petersen Aarhus Aarhus Aarhus Aarhus Aarhus ___________ _____ — , . — Aquila vod Jens Lopdrup. Indeh. Jens J Lopdrup. Arabica ved C E Sørensen. Indeh. C E Sørensen. Ta^a^k.: E baunsgaard, Risskov, og Betder ’ s Chr^lXtsfabrikyAkt:. Bestyrelse: Karetm. E

Aarhus Mørtel Compagni, Akts. Bestyrelse: D : r. H'AC N'elsen (Formand), Dir. G C II Nielsen, Kbhvn., og Prokur'st C C N ’ elsen, Kbhvn. Direktør: Erik Jensen. Frm. tegnes af Formanden eller af Direktoren. Aktk. 100,000 Kr. Aarhus Nattevagt, Akts. Undor dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. Tse dette]. Aarhus Nodeantikvariat ved J Ferd. Poulsen. Indeh. J Ferd. Poulsen. Aarhus ny Farveri & Renseri ved Hansen & Kjærgaard Indeh. Aa. B Hansen og J M Kjærgaard, der i Foren, tegner Frm. Aarhus ny Flytteforretning ved A Frederiksen. Indeh. Aage Holger Frederiksen. Aarhus ny Rammefabrik ved P Chr. Pedersen. Indeh. P C Pedersen. Aarhus ny Tommergaard, Akts. Bestyrelse: Dir. S M Schleicher (Formand), Gross. II A Langballe, Dir. C Kampmann og Dir. N A Pedersen, Risskov. Direk ­ tor: R P Pedersen. Frm. tognes af Formanden i Foren, med et Bestyrelses- medl. eller af Direktøren alene. Aktk. 200,000 Kr. Aarhus nye Ladestation ved E Thomasen. Indeh. N E Thomasen. Aarhus Oliefabrik, Akts. Bestyrelse: Bankdir. C D A Andersen, Dir. M F Lau- sen, Dir. C G Hansen, Kbhvn., Højesterotssagf. C L J David, Kbhvn., General ­ konsul F Norstrand, Kbhvn., og Dr. teckn. M S Holst. Direktion: Thorkild Juncker. Frm. tegnes af to Direktører i Foren eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Underdirektø ­ rer: BF Skjold, C Ruge, C Jacobsen og C 0 Gravenhorst. Prokurister: J E Hoile, L H R Jacobsen, og E M Weis. Prok.: Underdirektørerne og Prokuri ­ sterne to i Foren, eller hver i Foren, med en Direktor eller et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 10 Mill. Kr. Aarhus Olie Import vod A C Johansen. Indeh. A C Johansen. Aarhus & Omegns Bink, Filial af Privatbankon i Kbhvn., Akts. Filialdirektør: II- H Trolle Schultz. Fuldmægtig: Knud Haaber Lutzen Bogholder: L Pederson. Assi ­ stenter: G F Honnons de Lichtonborg og E Valdorf-Hansen. Filialen tegnes af Filialdi rektoren, Fuldmægtigen og Bogholderen, to i Foren., eller hver for sig i Foren, med on Assistent. Aarhus & Omegns Bogravelsesforrøtning ved II To 1 strap- Mol I er. Indeh. II Tol- strap-Mollor, Charlottl. Aarhus Omegns Grusgrave, Akts. Bestyrelse: Ing. H J Haugaard, Murerm. O M Haagaard og Vognmd. II E Riisberg, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Aarhus Papirforretning ved Christian Kielherg. Indeh. C Kielberg. Aarhus Papvarefabrik ved Fru D Clauson. Indeh. Fru D Clausen. Prok.: II E Clau ­ sen. Aarhus Paraplyfabrik ved Peter Andorsen. Indeh P Andersen. Aarhus Parketfabrik, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Tømrermestrenes Damp- Save- og llovleværk [se dette]. Aarhus Partivareforretning ved Oyvind Hansen. Indoh. O Hansen. Aarhus Pengeskabsfabrik ved M II Jægor. Indeh. IIG Jæger, Ing. Indeh. II G Jæger. Aarhus Polstrermobel-Fabrik ved Jul. V Jensen & J C Madsen. Indeh. J V S F Jensen og J C Madsen. Aarhus Possementfabrik ved K Gloggongioser. Indeh. Fru K P Gloggengieser. Aarhusposten Aktieselskabet (Aktieselskabet Jydsk Centraltrykkeri). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Jydsk Centraltrykkeri [se dette]. Aarhuus Privatbank. Akts. Bestyrelse: fh. Hdlsminister M N Slobsager. Gjontofte, Kohmd. V Kier, Risskov, Fabr. J C Mollor, Fabr. J L F Tarp Wohlert, og Tomrerm. E Pedersen. Direktion: C Andersen og P Schack Eyber. Funktionærer: P Overgaard. I Stausgaard, A K Skovby, E Baadsgaard, O E Hansen, II C Ivar- son, A Sorensen og O G V Sorensen. Frm. tegnes af to tegningsberettigedo Funktionærer i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med on tegningsberettiget Funktionær. Aktk. 12 Mill. Kr. Aarhus Protokolfabrik i Likvidation, Akts. likvidatorer: Fabr. C O Henriksen og PapirhdL K R Jonsen, der i Foren, togner Form. Akts. Aarhus Polsefabrik ved M Storgaard. Indeh. M Storgaard. Aarhus Redningskorps, Akts. Bestyrolse: Dir. Harry A Falck (Diroktor), Gross. K O Lipmann, Kbhvn , Overretssagf. V Falbe-Hansen, Kbhvn., Konsul H T A An ­ dersen, Odenso. og Dir. II W Falck, Odense. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmod), i Foren. Aktk. 80, i >00 Kr. Aarhus Revisionskontor, Akts. Indoh. Revisionskontoret i Aarhus, Akts, [se dette] Aarhus-Samso Dampskibsstiskab Akts. Bestyrelse: Kobmd. C F C II Madsen (For ­ mand), Onsbjerg, Gaardejer J M Jensen, Maarup, Kobmd. A Heegaard Hansen, Onsbjerg, og Landmd. A J Kjeldsen, Tuno. Direktion: M S Poulsen. Frm. teg ­ nes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 43,000 Kr. Aarhus Savværk, Akts. Bestyrelse: Konsul P Petersen (Formand), Snedkerm. P A Jensen (Næstformd.), Bygningsinsp. K Møller, Murorm. C E Mikkelsen og Tøm- rer ™- II Ovlisen. Direktør: P J Ostergaard. Frm. tegnes af Formanden og Næstformd. i Foren, eller af en af disse i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: P J Ostergaard, P Petersen og Anna Nygaard Clausen. Aktk. 250,000 Kr. Aarhus Shipping ved O Larson Indeh. O I P Larsen. Prok.; P E Norholt. Aarhus Sirocco Kafforisteri ved N P Vang. Indeh. N P Vang. Aarhus Skiltofabrik ved E Rasmussen. Indeh. L E Rasmussen. Aarhus Slagtermestres Produktforening, Selsk. med begr. Ansv. Bestyrelse: T Jorgenson (Formand), C Ovesen (Næstformd.), N P Petersen, II C Hansen og S C F Poulsen. Frm. tegnos af Formandon eller Næstformd. i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Indsk. Kapital: 25,000 Kr. Aarhus Slagtermestres Tarmrensori, Selsk. med begr. Ansv. Bestyrelse: T Jør- gensen (Formand), AC Ovesen (Næstformd.), N P Potorsen, II C Hansen, og S F Poulsen. Frm. tegnes af Formandon eller Næstformd. i Foren, med et andot Bestyrelsesmedl. Indsk. Kapital: 25,000 Kr. Aarhus Speditionsforretning ved J C K Jonson. Indeh. J C K Jensen. Aarhus Stempelfabrik ved P D Buch. Indeh. Fru O J Buch. Aarhus Sten- & Billedhugger Etablissoment ved Chr. Christonsen. Indoh. Fru A K Kristensen. Aarhus Sten- og Gruskompagni ved Bredr. Nielsen. Indeh. G C Nielsen, Kbhvn. og II Nielsen samt midlertidig C L Nielsen ’ s og eftorlovendo Enkes Mary Niel- son ’ s Fællesbo ved dets exeentoros t6stamonti Hojestoretssagf. II H Bruun, Kbhvn., og Prokurist C Chr. Nielsen, Kbhvn. Frm. tegnes af G C Nielsen og II Nielsen hver for sig. b Aarhus Stevodoreklub, Aktieselskabet. Bestyrelse: Vojor J C Jensen (Formand), Havnearbejderne h V JHormansen, S Aa. Nielsen, JM Lauritsen, JP F Frederiksen, C M E Christensen og N O E Christenson. Forretningsforer: HavnearbejderN F A M Eskesen. Frm. tognes af Formandon i Foren, med tro Bestyrelsesmedl. Prok. ’ N F A M Eskosen. Aktk. 75,300 Kr. Aarhuus Stiftsbogtrykkerio, Akts. Bostyrolso: Ilojesteretssagf. Andreks Chri ­ stensen (Formand), Oberstlojtn. K D Friis, Klpbg., Fru L F Ørum, Kbhvn., og Ing. H H B Kiær (Direktør). Frm. tegnes af Formanden i Foren, mød Direk ­ tøren eller af hver af disse i Foren, med ot Bostyrolsesmedl. Prok.: H H B Kiær. Aktk. 350,000 Kr. Aarhuus Stiftstidende, Akts. Bostyrolso: Chefredaktør Louis Schmidt (Formand og Direktør), Redaktør Børge Schmidt, Sekretær E V Schmidt og Lindsretssagf. C Holst-Knudsen. Frm. tegnes af Formanden alene olier af tre Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor af to Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør. Aktk 800,000 Kr Aarhus Stilladsforretning Ved A BoyBen & Kr. F TruelBen. Indoh. A Boysen. Aarhus Sækkekompagni vod Carl Nielsen & Co. Ipdeh. S CaYl Nielsen, Aabyhej. Aarhus Sølv vod Henry Schmidt & Co. Indoh. Th. E Engelbrodt. Aarhus Taburetlager ved Niels Simonsen. Indeh. Niels Simonsen. Aarhus Tapetlager ved Poul Damm. Indoh. Poul Damm. Aarhus Teater, Akts. Bostyrolso: Borgmester H P Christensen, Overlærer C Moiisten, Konsul P Petersen, Landsretssauf. N Chr. Zethner-MølJer og Kobmd. J M Jensen. Direktion: Adjunkt J Rarnm, Risskov, Landsretssagf. N Chr. Zethner- Moller og Hankdir. Niels Jensen, Risskov. Frm. tegnes af (iro Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor af tre Bestyrolsesmodl. i Foren, med et Modi, af Direktionon. Aktk. 294,200 Kr. , , , . Aarhus Textil-Fabrik, Akts. Bestyrolse: Kobmd. P F Damgaard Madsen (Direktør), Fru A Overgaard Madsen og Enke'ru N Madsen. Frm. tegnes af to bestyrelses medl. i Foren, eller af en Diroktor i Foron. med ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,OOC Kr.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker