kraks vejviser 1940 handelskalender

- 2836

Firma-Register: B. Købstæderne

Aalborg

VI

Mouritsen. Drescher og P ørum- Prok.: C E J Lindholm Dampteglværk vod Th. Rasmussen m. fl., Interossentsk. Forretnings ­ udvalg: Th. P. Rasmussen (Driftsledor og Formand for Forretningsudvalget) J L Therkildsen og C Christensen. Frm. tegnes af Forretningsudvalgets For ­ mand i Foren, med ot af de to andre Forretningsudvalgsmodi. Lindholm P & Rye. Indeh. N P llyø. London Magasinet ved F Bender & F G Bender. Indeh. F Bender og F G Bender. Lyngbye Karl. Indeh. Karl F Lyngbye. Lyset ved H P Sørensen. Indoh. H P Sørensen. Lædervaremagasinet vod P Irskov. Indeh. J P Irskov. Madsen Viggo. Indeh. S C T Madsen. Magasin Skjodt & Mouritsen. Indeh. C N Skjodt og M N Maindals Tri-Renseri. Indeh. II O Maindal. Mammen & Drescher. Indeh. A V Mammen, Kbhvn., M P Pedersen. Prok.: P Ørum-Pedersen. Manufaktur-Union ved Hans Holm & Wenø. Indeh. J P Wenø. Wenø. Margarinefabrikken Alfa, Akts., Aalborg Afdeling. Indoh. Margarinefabrikken Alfa, Akts., Vejen [se dette]. Prok.: K IV M Marcussen og Ella F Lund i Foren. Margarinefabriken Axa (Margarinefabriken Alfa, Akts.), Akts. Under dette Firma drivos tillige Virksomhed af Margarinefabriken Alfa, Akts., Vejen [so detto]. Margarinefabriken Ilafnia, Aalborg, Akts. Bestyrelse: Dir. O Vang Lauridsen, Ful< m. N G Knudsen og Fuldm. N M Jensen, alle af Vejen, der to i Foren. ' tegner Frm Aktk. 20,000 Kr. Margarinefabriken Stjernen, Selsk. uden solidarisk Ansvar. Under dette Firma drives Industridrift af Aalborg Mælkekompagni,Akts.[ se dottej.Bestyrel se: Avlsbru ­ ger T B Sauer (Formand), Propr. A C Larsen (Larson Winther) (Næstformd.),Skuds- lialo, Forp. J C S Buksti (Buksted), Hjørring, Forp. S T Bendtzen, Lykkoseje, Landsretssagf. N C Larsen, Dir. A C Faarvang, Horsens, og Gaardejer J P Jen ­ sen Bælum, ø-Uttrup. V II J Henriksen har Prokura. Frm. tegnes af Formanden ollap Næstformd. i Foren, med on Prokurist eller af den samlede Bestyrelse. Den i Selsk. indskudte Kapital er Aalborg Mælkekompagni ’ s fuldt indbetalte Aktieka ­ pital 530,000 Kr., der hæfter for Solsk. ’ s Forpligtelsor. Maskinfabrikken Nilkron ved Einar Nielsen. Indeh. E H Nielsen. Mejeriet Godthaab ved O V Simonsen. Indeh. O V Simonsen. Miehelsen A, Aut. Elektro-Installatør. Indeh. Fru A J Michelson. Prok.: P M Chri ­ stenson. Milling A W, Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. L Aa. Hammerich, Sønderborg, Forretningsf. C Aa. Mortensen og Fuldm. V Foss-I ’ edersen, Kærby. Forretnings ­ fører: C Aa. Mortensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: C Aa. Mortensen og V Foss-Pedersen hver for sig. Aktk. 30,000 Kr. Mimosa ved V L Andersen. Indeh. V L Andersen. Mineralvandsfabrikken Aalborg ved Joh. Larsen. Indoh. Fru J K Larsen. Modebazaren Østøraa ved F Knudsen. Indeh. Frk. G B Knudsen. Modehjornet, Akts. Kay Johannessen. Bestyrelse: Fru Harriet Joliannessen (For ­ mand), der tegner Frm., Redaktør Fredo Jordan, Vestbjerg pr. Hurupgaard og Prokurist S Clausen, Nyborg. Aktk. 30,000 Kr. Modehusot ved F Knudsen. Indeh. F B Knudsen, Ranum. Modesalonen Chic vod K JenBen. Indoh. Fru K L Jensen. Mogenson M & Søn. Indeh. NEV Mogensen. Moosdorf I L. Indeh. Agnes II Moosdorf og C G Moosdorf. Mortensen Brødr. Indeh. P K Mortensen. Motor-Centralen ved M Pedersen. Indoh. M Pedersen. Mouritsen N P under Likvidation, Akts. Likvidatorer: Landsretssagf. S V Ander ­ sen, Dir. V Bisgaard og Dir. V Vogler, dei to i Foron. tegner Frm. Mulvad Peter. Indeh. Fru Hedvig Kristine Mulvad, Hasseris. Prok.: Jørgen Mul- vad, Hasseris og Eufrocino Kristine Kjersgaard i Foren. Munksgaard A P, Jacob Andersen & Co. ’ s Eftf. i Likvidation. Likvidator: Sagf. V Kleisby, der tegner Frm. Møbelhuset ved Jacob Laursen. Indeh. .1 Laursen. Møbel-Messen ved Chr. Larsen. Indeh. Chr. P Larson. Mørch M & Søn. Indeh. L C Mørch. Nielsen Brødrene. Indeh. Fru A K E Nielsen og P T Nielsen. Nielsens Brødrene Fiskehandel. Indeh. Valdemar Nielsen og Theodor Nielsen. Nielsen C E. Indeh. C M Nielsen og W F E Nielsen. Nielsen ’ s Chr. Damo-Magasin, Akts. Bestyrolse: Købmd. Chr. Nielsen (Formand og Direktør), der tegner Fim., Fru K Nielsen og Speditør C F With. Aktk. 8000 Kr. Nielsen ’ s Christian Teglværker, Akts. Bestyrelse: Bogholder A Nielsen, Forp. A R Nielsen og Fru K A Petresch-Christensen, Kbhvn. Direktion: Konsul N C Nielsen og A Nielsen. Frm. tegnes af on Direktør i Foren, mod et Bestyrelses" medl. Aktk. 300,000 Kr. Nielson Christine ved Aksol Bøg Andersen. Indeh. Aksol Bog Anderson. Prok.'. Fru N C Anderson. Nielsen Fred. & Co. ’ s Eftf. J P Jensen. Indeh. E II Jensen.' Nielsen Michael & Co. Indeh. M Nielsen. Nielsen N & A Brostrøm. Indoli. N P C Nielsen og A K. Brostrøm, dor i Foren, tegner Frm. Nielsen Svend, Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. E V Hoppe, Dir. H J II Stuhde og Kapt. E E L Trolle Schultz, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: S P Nielsen, der har Prok. Aktk. 20,000 Kr. No Name. Th. Nielsen. Indeh. A T Nielson. Nordisk Vejmateriale Fabrik, Akts. Bestyrelse: Fabr. K N Overgaard (Direktør)- Skalborg, Entrepr. R C Rasmussen, og Entrepr. A E Rasmussen. Frm. tegnes to'Bestyrelsesmedl. i Foien. eller af Direktøren alene eller af den samlede B«' styrelse. Aktk. 100,000 Kr. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer. Direktør eller Tilsynsraadets Formand i Foren, med Prokuristen. 647 Garanter hæfter hver især med 1000 Kr. for Frm. ’ s Forpi. Landstrykkeriet Aktieselskabet. Bestyrelse: Fru A K Byberg, Tondor, Boghandler S J Engsig, Frederikshavn, og Kobmd. A A II Bach Frm. tegnes af to Besty- relsesmedl. i Foren, eller af en Birektor. Aktk. 1O.0C0 Kr. fil. Lange ’ s L S Eftf. J P Christensen. Indeh. J P Christensen. Lange & Unmack, Akts. Bestyrelse: Dir. H Unmack, Købmd. H A F Pedorsen, Dir. K Strøyberg og Fabt. K. J J Kragelund. Direktion: K Strøyberg (adm.). Frm. tegnes af den adm. Direktør atene eller af to Bestyrolsmedl. i Foren, eller af en Prokurist i Foren, med en Direktør eller med et Bestyrelsesmedl. Prokurister: O Vibe- Hastrup, V A Wium og N K Strøyberg. Aktk. 500,000 Kr. Larsen Brodr. Indoh. E Larsen og C C Larsen, Brøndorslev. Larsen Chr. & Søn. Indeh. E H P Larsen. Larsen ’ s Ebba Fiske-, Vildt- og Fjerkræforretning. Indeh. Ebba J L Larsen [gift Schilder Knudsen]. Prok.: K Schilder Knudsen, Nørresundby. Larsen E'ler & Co. Indeh. Eiler V Larsen og Axel P Larsen. Larsen Hans, Aktieselskab. Bestyrelse: Konsul L C S Larsen (Direktør), Gross. C G Andersen og Gross. J C N Riitzebeck. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Larsen I C. Indoh. K II Larsen. Larsen Johs. & Co. Indeh. Fru A K Larsen og O II Hansen, der i Foren, tegner Frm. Larsen & Pedersen. Indeh. A C Pedersen. Larsen Thomas I, Akts. Bestyrelse: Gaardejer P R Weggerby og Fru M Weggerby, beggo af Kratgaarden, samt Fru T Larsen, der to i Foren, tegner Frm. Forret ­ ningsfører : Thomas J Larsen, dor har Prok. Aktk. 8000 Kr. Lauritzen C G. Indeh. C G Lauritzen. Prok. J P H Jørgensen. Limfjord Sardineri, Elimar Schmidt. In 'eh. S O Elimar Schmidt. Lind Knud P. Indeh. Knud P Lind, Nørro Tranders. Lind P & Andersen ’ s Konfoktionsforretning, Aalborg, Aktieselskab. Bestyrelse: Frk. P P Lind, Enkefru M C Andersen og Fru A C Poulsen, Roskilde, dør to i Foren, tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Musikhuset P Møller. Indeh. P Moller. Muller Max. Indeh. Fru M M Muller.

Hestbech F & Co., Akts. Bestyrelse: Bankdir. OK Veis, Aars, Dir. A Sorenson og Overretssagf. K L Grunwald. Direktion : A Sørensen og J Christiansen. Prokurist: V E Nørby. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør alene eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Prokurist. Aktk. 80,000Kr. Himmerlands Elektricitetsforsyning.Akts. Bestyrelse: Købmd. P J P Bach, Borgm. M Jørgensen og Forretningsf. C ME Andersen, der i Foreri. tegner Frm. Direkrør M Jørgensen. Aktk. 200,000 Kr. Hjemmepryd ved D Kristensen & N Nielsen. Indeh. Frederikke Dagmar Kristensen og Nikoline Nielsen. Hjorth's Chr. Eftf. ved E Krogen & II II Nielsen. Indeh. J E Krogen og H H Nielsen, Nørresundby. Hjørring Nafta-Benzin- og-Petroleums Kompagni Akts. (Aalborg Nafta-Benzin- og Petroleums Kompagni Akts.) Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Aal ­ borg Nafta-Benzin- og I ’ otroleums Kompagni Akts, [se dette]. Hofman C. Indeh. A G Hofman. Holst Adolph, Akts. Bestyrelse: Dir. R V Meyer, Kbhvn., Sagf. P A Engelsen, Hell., Overassist. I L M Vestergaard, Dr. mod. Ths. C Schultz, Kbhvn., og Boghdl. K Engelsen, Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Direktion: K Aa. Schultz og C E Rasmussen. Prok.: K Aa. Schultz og C E Rasmussen i Foren, eller hvtr for sig i Foren, med enten Emma K M Færgemann eller med E M Schultz. Aktk. 375,000 Kr. Hvetbo Herreds Avis, Ugeblad for Vest-Vendsyssel ved L Schiottz-Christenson. Indeh. L A Schiøttz-Christensen. Hvorup ’ s E Ligkisteforretning. Indeh. Ingeborg Hvorup. Hygial ved K Raupach. Indeh. K F B Raupach. I C. A. vod Ane Kirstine Andreasen, Vo.igaard. Indeh. Fru Ane Kirstine Andreasen. Interior ved Ellon M Jørgensen. Indeh. Ellen M Jørgensen. Isaksen Magnus. Indeh. S M C Isaksen og E Frederiksen. Iversen & Ivorsen. Indeh. O P Iversen og P W Iversen. Iversen J P & Søn. Indeh. Snedkerm. V Iversen. Jacobsen ’ s Cand. pharm. E W Eftf., F F Krogh. Indeh. F F Krogh. Jagt- & Fiskerimagasinet ved J C Petersen Bach. Indeh. J C Petersen Bach, Has ­ seris. Jensen & Hansen. Indeh. C Jensen og A Hansen, der i Foren, tegner Frm. Jonsens Holger Eftflg. ved A Bisgaard Andersen. Indoh. A O Bisgaard Andersen. Jensen Jens & Son, Vejgaard. Indeh. J J Jenson og H H Jensen, der i Foren, tognor Frm. Jensen J P & Co. Indeh. Fru A E Jensen og E Ruge. Prok.: J C Jensen. Jensen & Pedersen ’ s Maskin- og Motorværksted. Indeh. N C Jenson og P II Pedersen. Jenson Valentin & Hansen. Indeh. A Valentin Jensen og A Hanson. Jonsen Viggo. Indeh. Fru A J Jonsen. Jessie ved .1 Olesen. Indeh. Laura Jensine Olosen. Johansen Thomas & Søn. Indeh. V C Johansen. Justesen Brødr., Aalborg, Akts. Bestyrolse: Gross. Julius P Justoson (Formand), Hell., Avlsbruger Ths. B Sauer og Gross. P O H Justesen, Charlottl. Direktion: N R Larsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foron. eller af Formanden i Foren, mod Direktøren. Aktk. 300,000 Kr. Jydsk Auto, Thomas Bertelsen, Indeh. Thomas C V Bortelson. Prok.: Ole Bertolson. Jydsk Barberblade-Fabrik ved V & A Nyborg. Indeh. V T Nyborg og A T Nyborg. Jydsk Centralvarme Co. ved O Thygosen & Son. Indeh. O C Thygesen. Jydsk Moiorlager vod N Akselgaard Nielsen & Chr. Rasmussen. Indeh. N Aksel- gaard Nielsen. Jysk Revisionsinstitut, Aktieselskab. Bestyrelse: statsaut. Revisor S W Anthon Ordrup, statsaut. Revisor M G Mikke ’ sen, Viborg, og Overretssagf. Georg Rend- beck. Direktion: statsaut. Revisor N Th. Hansen, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bo- styrelsesmedl. i Foren, eller af on Direktør. Aktk. 60,000 Kr. Jydsk Sækkekompagni & Presenningfabrik ved Anders Chr. Jacobsen & Co. Indoh. Anders Chr. Jacobsen. Jyllands Damp-Garderobefarveri & kemiske Tøjrensnings-Etablissement ved P A Christensen. Indeh. Fru ARP Christensen. Jyske Møbelpakhuse ved Vald. Olsen. Indeh. O Vald. Olsen. Jelck ’ s Papir- & Boghandel. Indeh. A C Jølck. Jørgensen Brødr., Vejgaard. Indeh. J V R Jørgensen og E C Jørgensen. Jørgensen II P & Son. Indeh. H M C Jørgensen. Jørgensen J P Indeh. J P Jorgensen, P C Jørgensen og J II Jacobsen. Jørgensens Oskar Bogtrykkeri ved Anna Jorgensen & Villiam Christensen. Indeh. Fru Anna D Jørgensen. Kaffe- & Konfektureforretningen Brasil ved Chr. Rank. Indeh. Chr. Rank, Hasseris. Karlsvognene ved K Karlsen. Indeh. K J Karlsen. Karner & Sen. Indeh. F Karner. Kastrup ’ s Fritz Eftf. Indeh. Købmd. C C Thuén. Kemikalie Importen ved cand. pharm. Aage Vilting. Indeh. Aage 11 Vilting. I ’ rok.: Fru P II Jensen. Kemisk Industri ved Hans Nielsen. Indeh. H C Nielsen. Kiær

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker