kraks vejviser 1940 handelskalender

Aalborg

Firma-Register: B. Købstæderne

VI — 2835

Dansk Blomsterindustri ved Bruno Jeppesen. Indeh. Bruno A Jeppesen. Dansk Eternit-Fabrik, Akts,, N-Tranders pr. Aalborg, Bestyrelse: Ing. A V Jensen, Kbhvn., Godsejer Axel Nissen, Serridslevgaard, Godsejer H E Stenbjørn, Rugaard pr. Veflinge, og Ing. Gunnar Larsen, Vedbæk, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : Ing. V F L Smidth. Prok. : V F L Smidth og W V M Larsen, to i Foren eller førstn. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 2 Mill. Dansk Naaieindustri ved Kaj B ’ ndslev. Indeh. Kaj Bindslev. Dansk Slukkaturfabrik, Gibs- & Cementstøberi ved Jens Rasmussen & Sønner. Indeh. R C Rasmussen og A E Rasmussen. Davidsen Martin. Indeh. Martin C Davidsen og E Davidsen. Dinesen J Nielsen. Indeh. JV Nielsen Dinesen. Druen ved Johs. Bansø. Indeh. J P Bansø. Duus A & Co. Indeh. N M Kragh,Prok. : Sigurd Jensen. Ekspres-Trykkeriet, N A Hansen & Co. Indeh. V H Sørensen. Eldan Aktieselskab. Bestyrelse: Købmd. P A Aarup, Cigarsorterer V A Jensen og Overretssagf. J Chr. J Andersen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Ellemann C. Indeh. Fru A P Ellemann og S J Carlsen, Hasseris. Prok.: S E Christensen. Ellidshej Grusgrav, Akts. Bestyrelse: Vinhdl. N M II Muller (Formand og For ­ retningsfører). Stadsing. S Styrup (Næstformd.),Frederikshavn, og D ’ r.POrumPeder- sen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med Forretningsf. eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 40,000 Kr. Empire Oil Co. ved P J Potersen Bach & J C Potorsen Bach. Indeh. P J Petor ­ sen Bach og J C Peterson Bach. Engelbredt. Indeh. N ’ els Engelbredt. Engelsk Beklædnings Magasin ved Videbæk Jensen. Indeh. M V C Jensen. Engesgaard M. Indeh. M V A Engesgaard og II M Engesgaard. English House, ved S Bast. Indeh. S Bast. Engsig Knud, fh. Georg Schultz ’ Boghandel. Indeh. K J Engsig. Prok.: Fru E M Engsig i Foren, med J C Pedersen eller med E Pinborg Hansen. Entreprenørfirmaet C C Thomsen. Indeh. C C Thomsen Eriksen & Brask Sørensen, Akts. Bestyrolso: Dir. S Eriksen (adm. Direktør), Gross JLar- sen, Kolding, og Repr. A Brask Sorensen (kaldet Biask Sorensen) Frm. tegnesafto Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af den adm. Direktør alene. Aktk. 25,000 Kr. Faber ’ s Aage Auktioner. Indeh. H T Hanson. Faber Chr., Akts., Aalborg Rullegard ’ nfabrik. Bestyrelse: D : r. Chr. J Faber, Rys ­ linge, Læge, Fru Ester Suckow Schjoth, Kbhvn., og Fru Inge Meyer (Rheiu Meyer), Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Chr. J Faber. Aktk. 40,000 Kr. Faber J E, Trikotage en gros. Indeh. J E Faber. Prok.; J E Faber jun. Fabriken Hygæa, ved Kristensen-Elsøe, Hasseris. Indeh. Kr. Knstensen-Elsøe I ’ rok. : S Kristensen-Elsøe og P L Nielsen i Foren. Facius R. Indeh. J E Facius. Falcks Redningskorps Aalborg Akts. Indeh. Nordjyllands Redningskorps, Akts, [se dette]. Farveri & kemisk Tøj rensningsanstalt Master ved Daniel Rahmberg. Indeh. Axel Daniel Peter Rahmberg. Fischer Claudi. Indeh. PJP Brokholm. Fischer ’ s Hermann Eftf., Anton Jensen. Indeh. A Jensen. Fjorritslev-Nørresundby-Froderikshavn Jernbaneselskab, Akts. Bestyrelse: Forret ­ ningsf. Mar. Andersen, Gaardejerne A Larsen, Brovst, S Madsen, Vaarst, og P Jensen, Vaarst, Redaktør Frede Jordan, Vestbjærg pr. Hvorupgaard. Dyrlæge J A Larsen, _ Aars, Amtsraadsmedl. R Mikkelsen, Ilørby, og Portør C M Helverskov, der to i Foren, tegner Frm. Driftsbestyrer: Ing. K M Kjær, der har Prok. i Foren, med N C Bye Jørgensen. Aktk. 5,370,200 Kr. Flensted Niels. Indeh. Niels Flensted. Flip Centralen vod Axel Kaufmann. Indeh. A Kaufmann. Aarhus. Fodtøjs-Magasinet Glashuset ved P Christensen. Indeh. Frk. P M Christensen. Fonnesbech A, Akts., Aalborg Filial. Indeh. A Fonnesbech, Akts., Kbhvn. (se dette). Prok.: Forretningsf. V E Melcher. Forenede nordjyske Teglværker, De, Akts. Bestyrelse: Godsejer Axel Nissen, Serridslevgaard, Dir. A Boeck Hansen, Ing. F V L Smidth, Murerrn. Joh. L Thcrkildsen og Ing. E1V Sehiotz, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: II E Bohn, der har Prok. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 300,000 Kr. Forenede Textilfabrikker i Aalborg, De, tidligere Langer & Wibroe, Akts. Besty ­ relse: Dir. G D Bremmer, Insp. J Langer, Hasseris og Gross. C W L Langer. Direktion: G D Bremmer. Frm. tegnes af Bestyrelsen og Direktionen, to i Foren. Prok.: C M Christensen, i Foren, med Direktøren eller med et Be ­ styrelsesmedl. Aktk. 600,000 Kr. Foto-Centralen ved Viggo Skaade. Indeh. Viggo B Skaade. Foto-Magasinet ved John. Jensen. Indeh. B Johan Jonson. Fremtiden, gensidig dansk Livsforsikringsforening, oprettet 1886. Direktion : A C Christensen (adm.) og J A V Hartvig, Støvring. Kontorchef: A V Schaarup. Akkvisitionschef: 0 J Thomsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med Kontorchefen eller med Akkvisitionschefen. Frihandlornos Fællesindkøb, Solsk. mod solidarisk Ansvar. Bestyrelse: Handlondø M Bøjer (Formand), Handlonde J C Ravnkilde (Næstformd.), Handlonde C R Christenson (Kasserer), Frk. Karen M Hansen (Sekretær) og Handlonde C J Pe ­ dersen. Frm. tegnes af Formanden og et Bestyrelsesmedl. i Foron. Færch Ferd. & Co. Indeh. J K Hansen. Gade Vilh. & Sen. Indeh. P C E N Gade. Ga-l ’ o ved Mathiasen & Bystrup Petersen, N-Trandors pr. Aalborg. Indoh. K F Mathiasen, Vojgaaid, og N Bystrup H Petorsen, dor i Foren, tegner Frm.- Garn- og Trikotageforretning NordjyUand ved Manus Jørgensen. Indoh. M Jørgensen. Geff-Reklamcn ved Kn. E Sorenson. Indeh. Kn. E Sørensen. Glasværket i Aalborg, Akts. Bestyrelse: Højesteretssagf. C B Henriques, Kbhvn., H V Hansen, Kbhvn. (Direktør) og Etatsr. P A Høeg, Odense, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 390,000 Kr. „Godthaab Teglværk 14 et anonymt Interessentskab. Bestyrelse : Dir. A Boeck Hansen (Formand). Dir.AF Olsen ogIng.F Smidth. Frm.tegnes at Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Prok.: Dir. H E Bohn. Kapital: 66,000 Kr. Grønning ’ s Peter Eftfg. Th. Bertelsen,-Akts. Bestyrelse: Gross. J L Meyer, Dir. K J Rasmussen, Gross. F C L Meyer og Dir. H P S Ravnkilde, alle af Hell., der to i Foron. tegnor Frm. Aktk. 10,000 Kr. Gulo Ilos, Det, vod M Johnson. Indeh. Fru M M Johnson. Hammers M Eftf. Vestergaard Andersen. Indoh. E T Vestergaard Andorsen. Hammerum ved Laurits N oisen. Indeh. Laurits P Nielsen. Hamre I L. Indeh. C F L Hamre. ,, , r Ilansen Jens, Bog- & Musikhandel ved Jens Gotfred Hansen, Margrethe Hansen & Aage Emil Hansen. Indoh. Edith Margrethe Hansen og Aage Emil Hansen. Hansen Martin, Aalborg, Akts. Bestyrelse: Urmager J M Hansen (Direktør), der tegner Frm., Bogholdor A F Rødgaard, Aarhus, og Fru C Hansen. Aktk.5J0V h.r. Hansen Mathias. Indeh. Enkefru E C Hansen. . Hansen ’ s P Eftf. ’ s Bogtrykkeri, Emanuel Schølin. Indeh. Etik A Schelin. Hansen & Schneider. Indeh. C A V Schneider. KSX »U »Kl B SoitaMnM. Ohr. A KM.™. Be.ly.olse: MT M Steenberg. Ouaumholin, Tom- term. M C Hansen. Fru J M Nermølle, Vraa, Enkefru M M Krebs, Gudum- holm og Dir. M M Nørmølle, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: M M Nør- mølle, der har Prok. Aktk. 275,000 Kr. Helmer Rudolph. Indeh. Rudolph E Helmer, Helstrup Frk. Lilly & Frk. Maria Hougvard Nielsen. Indeh. Frk. Lilly Helstrup- og Frk. Maria Hougaard Nielsen. Hermansen & Christensen. Indeh. P Hermanson og H Christensen. Herning ved A Mouritsen. Indeh. J A K Mouritsen. Herrelingerimagasinet P. 0. W. Akts. Bestyrelse: Mejeriejer K E Hjorth, Sulsted Fru E M Kurstein cg Købmd, G K Kurstein, der i Foren, tegner Frm. Prok G K Kurstein. Aktk. 15,000. af de officielle Bekendtgørelser,

Andersen ’ s Chr. Forstørrelsesanstalt ’ s Eftf., Louis Arling. Indeh. Fru H M Arling. Andorsen & Cordes. Indeh. E W Schiøtz. Prok. : A P Koch og M V Sorensen i Foren. Andersen Mikkel. Indeh. Mikkel Andersen. Prok.: P R Andersen. Andersen P & Hagbarth Jensen. Indeh. P Andersen og Hagbarth Jensen. Andersen Volmer & Co. Indeh. Eskild Volmer F Andersen, Frydendal. Andreasen Altred & Co., Akts. Bestyrelse: Kapt. A E Andreasen, Fru J M Andre- ason og Repræsentant Svon-Ebbe G Sendergaard, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 55,000 Kr. Andresen P & Co. Indeh. P Andresen. Anglo Danish Casein Company, Akts., Forretningsafdeling af engelsk Aktieselskab. Forretningsafd. af Anglo Danish Casein Company, Limited, London. Forretnings- afd. Bestyrelse: Gross. E Ruge, Hasseris, der alene tegner Forretningsafd. Ankerhus ved S P Christensen. Indeh. S P Christensen. Antonson Mejer. Indeh. Mejer Antonson. Arbejdernos Kul- & Koks-Import i Aalborg, Akts. Bestyrelse: Cigarmager A Hoy, Formand C P Christensen, Dir. K J K Kiefer, Charlottl., Forretningsf. N P Hanson, Kbhvn., og Forretningsf. V A Eigtved, Kbhvn. Direktor: S II Ja ­ cobsen, Frm. tegnes af to Bestyrelsesmodl. i Foren, eller af Direktoren og et Be- styrelsesmedl. i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Auto-Centralen ved K Th. Nyborg. Indeh. V T Nyborg og A T Nyborg. Auto Gummi-Importen ved Th. Larsen. Indoh. Th. M Larsen. Baastrup ’ s Marius Eftf., Marius Skjøt. Indeh. M P P Skjøt. Bach Berg & Egmose Hanson. Indeh. Berg P Bich og K Egmoso Hansen. Bach Petersen. Indoh. P J Petersen Bach og J C Petersen Bach, Hasseris. Bagermestrenes Rugbrødsfabrik, Aalborg, Akts. Bestyrelse: Bagerm. M Hansen (Formand) m. fl. Frm. tegnes af Formanden. Prok.: EAF Myrdal i Foren, med Formanden. Aktk. 45.000 Kr. Bech B, Akts. Bestyrelse: Fabr. B S Bech (Direktør), Fru K E Boch og Gross. T E T Groesmeyør. Frm. tegnes af et Bestyrolsesmed). eller af Direktøren. Aktk. 10,000 Kr. Beck C & Son. Indeh. C P Beck og K L Beck. Beklædningshusot. Boston vod E Sørensen. Indeh. E P Sørensen, Hasseris. Bellis ved J L Moller. Indeh. J L Moller. Bendtzen Brodr., (Aalborg Trælasthandel), Akts. Bestyrelso: Dir. A Boøck Hansen, Enkefru B Mouritzen, Dir. V F L Smidth, Dir. P Orum Petersen og Stadsing. S Styrup. Frederikshavn. Direktør: P Fog-Petersen, Hasseris. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bostyrolsosmodl. eller at to Direktører i Foren, eller af den samlede Bestyrelse. Prok.: O Bendtzen ogAV Christensen, hver i Foren, med on Direktor eller med et Bestyrelsesmodi. Aktk. 650,000 Kr. Berg O & Co. Indeh. Ottilie Berg og Maja T I) Christensen. Berglind Anna. Indeh. Anna J M Berglind og Leonore Cæcilie Berglind. Bertelsen Chr. & Co. Indeh. Chr. Bertelsen og A T Knudsen. Biofoto V From Lovstrøm. Indeh. V F From Lovstrøm. Birnbaum ’ s S Eftf. ved I Borner. Indeh. 1 P E N Borner. Bjerregaard A

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker