kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: B. Købstæderne

Aakirkeby — Aalborg

Aalborg Mel-, Gryn- & Gærforretning ved II C Hansen. Indeh. H C Hansen. Aalborg Modemagasin, F Christensen. Indeh. C F Christensen. Aalborg Mælkekompagni, Akts. Bestyrelse: Forp. S T Bondtzen (Formand), Lykkeseje, Sagf. N C Larsen (Næstformd.), Gaardejer J P Jensen Bælum, Ø-Ut- trup, Avlsbruger T B Sauer, Forp. C S Buksti (Buksted). Hjørring, Dir. A C Faarvang, Dalsgaard og Gaardejer L K Corfitsen, Hasseris. Direktion: T B Sauer og V H J Henriksen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med Dir. V H J Henriksen eller med en Prokurist eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 530.000 Kr. Aalborg Møbelcentral, Aktieselskab. Bestyrelse:Købmd. RL Andersen (Formand og Direktør), Restauratør A S Andersen og Forretningsf. A J Christensen. Frm. tognes af Formanden alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 15,000 Kr. Aalborg Nafta-Benzin- og Petroleums Kompagni, Akts. Bestyrelse: Købmd. A P Conradsen, Frederikshavn, lng. Kr. E Hansen, Frederikshavn, Gross. N Thorn, Vejgaard pr. Aalborg, og Repr. J M Thorn. Direktion: A P Conradsen og N Thorn. Frm. tegnes af tre Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktor. Aktk. 50,000 Kr. ... Aalborg Nattevagt, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede'•jagtselskaber. Kbhvn. [so dette]. Aalborg ny Dampbageri ved Olesen & Binderup. Indeh. I E Olesen og N A Olesen. Aalborg ny Dampmølle. Akts. Bestyrelse:Bankdir. O Nielsen,Overretssagf. K L Grun ­ wald, og Gross. P E Rutzebeck, Hasseris. Direktor: P J Bladt. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: HJ Bladt i Foren, med et Bostyrelsesmedl. Aktk. 400,000 Kr. Aalborg ny Vognmandsforretning ved Søren Larsen. Indeh. Fru A M K Larsen og E Larsen. Aalborg Olie- & Benzin Kompagni, Akts. Bestyrelse: Kobmd. L P H Nielsen, Hasseris, Fru I G T Nielsen, Hasseris, og Købmd. P O Pedersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med ot Bostyrel ­ sesmedl. Prok.: L P II Nielsen aleno elloi- Gudrun K A Rasmussen og II A Knudson i Foren, eller hver af de to sidstn. i Foren, med ot Bestyrelsesmedl Aktk. 75,000 Kr. Aalborg Papirlagor vod Aago Ostergaard. Indeh. Aage M Ostergaard. Aalborg Portland-Cement-Fabrik, Aktieselskabet. Bestyrelse: Ing.EP Foss, KapLSK Ahlmann-Ohlsen og lng. C A Moller, alle af Kbhvn., Godsejer A F Ilolten-Casten- schiold, Borreby, Minister N P Arnstedt, Kairo, Ing. V F L Smidth, lng. Gunnar Larsen, Vedbæk, fh. Museumsdir. Theodor Oppermann, Maglomosegaard, Vedbæk, Godsejer Axel Nissen, Serridslevgaard, Ing. Axel Monberg, Hell, og Ing. II Schroder, Hell., der tro i Foren, tegner Frm. Direktion: Ing. A V Jen ­ sen, Hasseris. Ing. V F L Smidth og lng. Emil Boeck-Hansen, Mariager. Proku ­ rist: C Tolstrup. Prok.: to Direktører i Foren, eller en Diroktor i Foren, med en Prokurist. Aktk. 13,600,000. Kr. Aalborg-Posten ved Villiam Christensen & Co. Indoh. Axel Villiam Christensen og Fru A D Jørgensen, der to i Foren, tegner Frm. Aalborg Reklame & Skilte Atelier ved Bønsdorff & Larson. Indeh.- A M Larsen der tegnor Frm., og S P Bønsdorff. Aalborg Kutebilstation, Aktiosolskabot. Bestyrelse: Rutebilejerne P Brix, Løkken, A S Mikkelsen, Hals, P M Jensen, Hallund, P C Pedersen, Hjørring, og N Smed. Direktør: K E Bangsborg. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsosmedl. eller af don samlede Bestyrelse. Aktk. 100,000 Kr. Aalborg Saltraffinaderi. Indoh. K J J Kragelund. Aalborg Skotøjsfabrik, Akts., Aalborg. Bostyrelse: Fabr. C V J Schneider (Di ­ rektør), der tegner Frm., Fabr. A Jensen og Kobmd. S Jensen. Aktk. 25,000 Kr. Aalborg Smørrebrodsfabrik Favoritøn, Peter Christensen. Indeh. Peter Christonsen. Aalborg Staalmobel- & Inventarfabrik A K A, Arne Christensen. Indeh. Arne H L Christensen. Aalborg Stempelfabrik, A Larsen. Indeh. A M Larsen, Nørresundby. Aalborg Sten- & Billedhuggeretablissemont ved Kaj Frederiksen. Indeh. Kaj Fre ­ deriksen. Aalborg Stentrykkeri ved Ejnar Søndergaard & Laurits Nielson. Indeh. Ejnar C Søndergaard og N Laurits Nielsen. Aalborg Stiftsbogtrykkeri ved L Schiettz-Christensen. Indeh. L A Schiøttz-Chri- stensen. Aalborg Stiftstidendo. Indeh. L Schiottz-Christensen. Aalborg Straa- & Filthattefabrik ved L Chr. Poulsen. Indeh. P A Poulsen og J V Poulsen. Aalborg Strømpemagasin ved E Nielsen & M Jensen. Indoh. Eloonora V Niolsen og Mario K Jensen. , Aalborg Sukkervarefabrik (Holger Christensen). Indeh. Holger A Christensen. Aalborg Sækkekompagni ved Jens Jespersen & Co., Indeh. Jens K Jespersen og A Stovgaard, begge af Odense, der i Foren, tegner Frm. Aalborg Sækkelager, Filial af Fyens Sækkekompagni, Akts., Odense [so dette]. Filialen tegnes pr. prok. af U C Calum i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aalborg Søekvipering ved H N Hansen. Indoh. II N Hansen. Aalborg Teglværkers Kontor, Interessentskab. Interessenter: Akts. De forenede nordjydske Teglværker, Akts. Christian Nielsen ’ s Teglværker, Interessentsk. Lindholm Teglværk, Godthaab Teglværk, Akts. Volstrup Teglværk pr. Sæby, Akts. Røgelhedo Teghærk samt Brovst Teglværk og Skovsgaard Teglværk vdd disses Ejer Konsul C Nielsen. Bestyrelse: Dir. A Boeck Hansen, Dir. A F Olsen, Konsul C Nielsen, Bogholder A Nielsen, Dir. FVL Smidth, Dir. II E Bohn og Godsejer Axel Nissen, Serridslevgaard pr. Tvingstrup, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: S Kirkegaard i Foren, med et Bestyrolsesmedl. Aalborg Tømmerhandel, A Jørgensen. Indeh. J P A Jørgensen, Hasseris. Aalborg Ventil- & Maskinfabrik ved Svend Holm. Indeh. Svend Holm. Aalborg Vægtcorop. ved Hedogaard & Larsen. Indeh. C C C Hedegaard og N E Lar ­ sen, der i Foren, tegnor Frm. Aalborg Vægtfabrik ved G Steffensen. Indoh. O C G Stoffensen. Aalborg Værft. Akts. Bestyre ’ se: Skibsreder Knud Lauritzen (Formand), Hell., Skibsreder Ivar Lauritzen (Næstformd.), Kbhvn., og Dir. Chr. Faber. Direktion : Paul Hansen (adm. Direktør) og II C F Hermann (Underdirektør). Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl., af den adm. Direktør eller af en Underdirektør. Prok.: E G Sorenson, Aktk. 1 Mill. Kr. Aalborg Værktøjsmagasin, M A Vorbecks Eftf., Andreas Schæbel. Indeh. Andreas S Schæbol. Aalborg zoologiske Have, Akts. Bestyrelse: Arkitekt R K P Odgaard, Borgm. d J^gensen, Byraadsmedl. Chr. P Christensen, Dir. V H J Henriksen og Kobmd. P J P Bach. Diroktor: Kommunegartner K M Wendelbo Nielsen. Frm. tognos af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bostyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 160,000 Kr. Aalborg Æg-Export, Akts. Bestyrelse: Kobmd. C M Petersen, Bankdir. AM Spliid, Nørresundby, og Overretssagf. Georg Chr. Rendbeck, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 10/00 Kr. Aasted J & Co. Indoh. K Aastcd. Abel A. Indeh. A Abel. Abel A Akts. Bestyrelse: A Abel (Direktør), Konsul Chr. Faber, Hasseris. Kon ­ sul 0 K Klingenberg og Gross. JCN Rutzebeck. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 500,000 Kr. AcaPa, K Andersen. Indeh. K A Andersen. Akasia ved Henry Hansen. Indeh. Henry C Hansen. Alliance, Andelsselskab med boprænsot Ansvar. Bestyrelse: II Th. Jensen (For ­ mand), S Chr. Jørgensen og C F Christiansen. Frm. tegnes af Formanden og et Bestyrelsesmell. i Foren. Prok. E M Christensen. Den i Selsk. indskudte Kapi ­ tal: 4950 Kr. hæ p ter for Selsk.s Forpi. Alva vod Svend Hansen, Indeh. Svend V Hanson, Nørresundby. Andersen A M & Søn, Theodor Andersen. Indeh. T M Andersen. Prok.: V L Jensen- Anderssn Brødrene. Indeh. A C Andersen og H E Andersen, der i Foron. tegner Frm. , - og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Aakirkeby Skæreri ved Ernst Andersen. Indeh. Ernst A Andersen. Aakirkeby Sæbehus ved Christian Larsen. Indeh. C L Larsen. Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind. Indeh. C A J Lind. Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse i Aakirkeby. Bestyrelse: Løjtnant C M Koefoed (Bogholder og Direktør) samt følgende Tilsynsraadsmedl.: Avlsbruger P K Ipsen, fh. Gaardejer P L Koefoed. Avlsbruger J C Andersen, Almely, samt Gaardejerne J A Schou, Sosegaard, Th. Brandt, ©stor Skovgaard, A C Due, Store Myregaard og II A Jensen, LI. Krusegaard. Frm. tegnes af Dnektøren og et Tilsynsraadsmedl. i Foren. Prok. : Kassereren: A Jensen og Assist. J N Larsen i Foren, eller hver af dem i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. eller med Direktøren. Bornholms Valsemølle, Akts. Bestyrelse:Møller E TI Jespersen (Direktør), Rentier O A Koefoed, Rønne, Gaardejer R M G Nielsen, Nylarsker, Kobmd. A P Henrik ­ sen og Købind. O E S Hansen, Neksø. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: E H Jespersen. Aktk. 100,000 Kr. Faarbæks J K Eftflg. ved Cecilie Nielsen. Indeh. Frk. Cecilie Nielsen. Koefoed P M junior. Indeh. P A Koefoed. Aalborg. Aalborg Aktie-Bryggerier (Limfjorden & Urban) Akts. Bestyrelse: Fabr. A V O Rafn, Gross. P J P Back, Overretssagf. J Michelsen, Konsul N II Brandt og Gross. J C N Rutzebeck. Direktør: — — ----------- . Frm. tegnes af to Bestyrel- sesmodl. i Foren, eller af et Bostyrelsesmodl. i Foren, med en Direktør. Aktk. 425.500 Kr. Aalborg Amts Andels-Smørsalgsforening. Ansvarlige Deltagere: Andelsmejerierne „Oster Hornum", 8-Hornum, „Blære", Blære, „Horsens-Hammer", Horsens, „Bækgaard", Blenstrup, „Halvrimmen", Halvnmmen, „Skørping", Skørping, „Dalhøj", Kollerup, „Hjallerup", Dronninglund, „Lai.dbolyst", Dronninglund og „Ravnstrup", Orum. Forretningen drives af et blandt Bestyrelsens Medlem ­ mer valgt Forretningsudvalg: Gaardejerne O F Spliid, Poulholm, og L PRas ­ mussen, Hals, samt L P Winther, O-Ilornum, Claus Ostergaard, Nørrehalne, og Dir. N A E Videbæk-Nielsen. Frm. tegnes af N A E Videbæk-Nielsen i Foren, med en af de fornævnte. Aalborg Amtstidende. Vilh. Lassen. Indeh. Fru J M Koppel, Kbhvn., Redaktør Tyge Lassen og Ing. V L Jordan, Kbhvn., der i Foren, tegner Frm. Aalborg Assuranceagentur ved Kaj Lydo'ff. Indeh. Kaj G Lydolff. Aalborg Autogarager ved J Lassen Studstrup. Indeh. J Lassen Studstrup. Aalborg Bilslagtori ved lndius Pedersen & L Ludvigsen. Indeh. L M Indius Po ­ dersen. Aalborg Bladkompagni Akts, [se u. Frm.-Reg. A., Kbhvn.]. Aalborg Boghandel, Frede Lauri ’ zen. Indeh. Frede C Lauritzen. Aalboig Bolig Montering ved C Vessman. Indeh. C J Vessman. Aalborg Brugskunst Central, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhod af Svend Nielsen Akts, [so dette]. Aalborg Bygningsartikkolhandel ved C A Tarp. Indeh. Carl Aage Tarp. Aalborg Bymejeri ved Th. Lund Nielsen. Indeh M Tb. Lund Nielsen. Aalborg Bys og Omegns Sparekasse. Direktion: C V Olsen og J F Petersen. Frm. tegnes af to Direktører i Foron. eller af en Direktør i Foren, med en af Prokuristerne: E B Fich, F A Briicher, V C Petersen og J C Elimar eller af tre af de nævnte Prokurister i Foren. Aalborg Borste- og Gadekostefabrik ved H Andersen. Indeh. II J Andersen. Aalborg Cementstøberi ved (.hr. Larsen. Indeh. L Chr. 1 Larsen. Aalborg Chokoladofabrik ved Poulsen & Hornsleth, Hasseris Indeh. E L Hornsleth. Aalborg Corset Magasin ved Edel Svondson. Indeh. Edel J Svendsen. Aalborg Dampsennepsfabrik g Købmd. S C Jensen. Direktion: R C F Lund og O Nielsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med en Prokurist. ■ Prok.: C A Christensen og E A II Toft i Foren, eller hver i Foron. med enten J J Jensen, R Balzer eller J O Bech eller E A H Toft, J J Jensen, R Balzer og J O Bech. hver i Forening med en Direktør. Aktk. 3 Mill. Kr. Aalborg Drivreiumefabrik ved N J Nielsen. Indeh. N J Nielsen. Aalborg Eddikefabrik (Aalborg Eddikebryggeri) ved M K Kejser. Indeh. M K Kejser. Aalborg Eksportkompagni (Margarinefabriken A ’ fa. Akts.), Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Margarinefabrikon Alfa, Akts., Vejen [so dette]. Aalborg F'skeboder ved Stranden ved J P Nielsen. Indeh. J P Nielsen. Aaborg Flytteforretning vod S Larsen. Indeh. S Larsen. Aalborg Foderstof-Import. Akts. Bestyrelse: Købmændene G C Olsen, Agge r - sund. A Holt, Nykøbing M., L P Sørensen, N-Saltum, II A Thorndahl, Hasseris pr. Aalborg, J Larsen, Ostrup, N Jensen, Vinderup, og Aa. Holt, Hjørring, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: A L S Langvad og M L Bolvig, Hasseris. Prok.: ALS Langvad og M L Bolvig. Aktk. 535,000 Kr. Aalborg-lladsund Jernbaneselskab, Akts. Bestyrelse: Gaardejerne A Larsen, Brovst. S Madson. Vaarst, og P Jensen, Vaarst, Redaktør Frode Jordan, Vestbjærg pr. Hvorupgaard, Forretningsf. Mar. Andersen Dyrlæge J A Larsen, Aars, Amtsraads- medl. R Mikkelsen, Hørby, og Portør C M Helverskov, der to i Foren, tegner Frm. Driftsbestyrer: Ing. K M Kjær, der har Prok. i Foren., med N C Bye Jør ­ gensen. Aktk. 2,195,800 Kr. Aalborg Handskefabrik ved Malling Andersen. Indeh. M G Andersen. Aalborg-Hvalpsund Jernbaneselskab, Akts. Bestyrelse: Gaardejerne A Larsen, Brovst, 5 Madsen. Vaarst. og P Jensen, Vaarst, Redaktør Frede Jordan, Vestbjærg pr. Hvo ­ rupgaard, Forretningsf. Mar. Andersen, Dyrlæge J A Larsen, Aars, Amtsraads- medl. R Mikkelsen, Horby, og Portør C M Helverskov, der to i Foren, tegner Frm. Driftsbestyrer : Ing. K M Kjær. Prok.: K M Kjær i Foren, med N C Bye Jørgen ­ sen. Aktk. 3,481,300 Kr. Aalborg Hørkramlager ved Trygve C Edelbo. Indeh. Trygve C Edelbo. Aalborg Kaffe-

I Aid. VI optages kun de til Aktieselskabs

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker