kraks vejviser 1940 handelskalender

Aabenraa — Aakirkeby

Firma-Register: 1J. Købstæderne

VI — 2833

B. Købstæderne og købstadlignende Bebyggelser. Aabenraa.

Jebsen & Jessen. Indeh. J F C Jebsen og J H Jessen jun., Hongkong. Prok.: J M Jessen og F W Schlaikier. Jebsen M i Aabenraa. Indeh. J Jebsen. Jenne Max, Indehaver Hermann Fick. Indeh. H L M Fick. Jensen & Larsen. Indeh. P Jensen og N II Larsen. Konfektions-Fabrken Kofa, Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. J H Miang (Formand), Sønderborg, Kobmd. A C Andresen, Haderslev, og Købmd. H A W Kah'ko. D ! rek- tion: A C Andresen og H A W Kahlkc. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i I ’ oren. eller af to D'rektorer i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Aktk. 75,000 Kr. Mahler Jacob, Læderværk. Indeh. Fru L Mahler. Marcussen & Søn, Aabenraa Indeh. S Zachariassen. Moschall C, Indehaver Catharina Zuttermeister. Indeh. Fru Catharina Zutter- meister. Nielsen & Son. Indeh. N A N ’ elsen og II II Nielsen. Nordschleswigsche Zeitung, Akts. Bestyrelse: Chefredaktør F W E Schrøder (Formand), Flensborg, Assessor P R Stehr (Næstformd.), Haderslev, Gaardejer H N Fiirsen og Lærer Ketel Jensen, Sønderborg. Direktion: H F L Roloff. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med en Forretningsf. ellor af den samlede Besty ­ relse eller af Forretningsføreren alene eller af en Prokurist i Foren, mod en For ­ retningsf. Aktk. 63,000 Kr. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. Bestyrelse: Mejeribest. H P Hansen, Fel­ sted, Boghandler J O P Frost. Rentier H E F Andersen, Dyrlæge J Hanson P^» torson, Hellevad, Skibskaptajn II P Lauritzen, Købmændene J P Top og J M Hansen, Gaardejerne II C A Lyck, Varnæs, og II P Carstensen, Kliplev. Direk­ tion: J Petersen og N Z Erichsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: J W Hanson og C Ohlsen Rasmussen hver i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. eller en Direktør. Aktk. 1 Mill. Kr. Prima, Kulimport & Skibsfart, Akts., Afdeling Aabenraa, Filial af Prima Kulim ­ port & Skibsfart Akts., Kbhvn. [sø detto]. Direktør for Afdelingen: H P G Hel ­ mer. Afdelingen tegnes af den for Afdelingon ansatte Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller en Fuldmægtig. Protekto ved J Vandenhertz. Indeh. .1 N Vandenhertz. Rederi M Jebsen, Akts. Bestyrelse: Kaptajn J P Jacobson, Gross. J M Jessen og Kapt. II Schlaikier, Stentoft. Direktør: J F C Jebsen. Frm. tegnes af Direk ­ tøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.:F W Schlaikier. Aktk. 1,150,000 Kr. Ricken & Co., Kommanditselsk. Ansv. Delt. L C Ricken. Schmidt I A. Indehaver Heinrich A Schmidt. Indeh. II A Schmidt. Schmidt W P. Indeh. W P Schmidt. Prok.: H P Schmidt. Sparekassen for Aabenraa By og Amt. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad: Amtmd. Kresten Refslund Thomsen (Formand), Borgm. Holger Fink (Næstformd.), Folketingsmd. II J Hinrichsen, Rentier C Hansen, Hellevad, Rentier C PNis- sen, Varnæs, Købmd. II A Beyer, Inkassat or A F Knudsen, Gaardejer S Jensen, Lundtoft, og Bagerm. C F Hansen samt en Direktør: A Olgaard. Prokurister: H A Schluter og Nis Jørgensen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. eller en Prokurist eller af Formanden eller Næstformd. i Foren, mod en Prokurist. Sonderjydsk Blod- & Molassefoderfabrik ved Anthon Bundgaard. Indeh. Anthon Bundgaard. Sonderjydsk Elektro. Indeh. J J Jonsen og II G Hansen. Sonderjydsk Fodorblandingsfabrik vod Anthon Bundgaard. Indeh. Anthon Bund ­ gaard. Sonderjydsk Frøforsyning, Frøavl & Frøhandel, Akts. Bestyrelse: Gaardejer C Iversen, Sonderballe (Formand), Købmd. H J Jessen, N-Hostrup, Godsejer B A Høyer, Trøjborg, Gaardejer K Philipsen, Lundtoftbjærg, og Gaardejer P C Hanssen, Nygaard pr. Bolderslev. Direktion: Borgm. 11 P Fink og Landbrugs- kand. J A Gjelstrup. Frm tegnes af en Direktør alone eller af to Besty ­ relsesmedl. i Foren. Prok.: L Jepson i Foren, med et Bostyrelsesmedl Aktk. 100,000 Kr. Sonderjydsk Kul-Kompagni, Akts. Indeh. Aabenraa Kul-Kompagni, Akts, [se dette). Sonderjydsk Mejeriforretning, Akts, i L ’ kvidat ’ on. Likvidatorer: Landsrotssagf Andreas Thulstrup, Haderslev, Dir. Thorkild H Rosenvold og Landsrotssagf. G Rosenstand, der i Foren, tegner Frm. Sønderjydske Kompagni, Det, Akts. Bestyrelse: Borgm. H P Fink (Formand og Direktør), TeplværksejerCHollensen (Næstformd.), Mølmark, Gaardejer J C From, Fjelstrup og Højesteretssagf. F T Bulow, Kbhvn. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. hver for sig i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller en Direktør. Prok.: H P Fink og A Bundgaard i Foren. Aktk. 1.500,000 Kr. Sønderjyllands Højspændingsværk, Andelsselsk. Bestyrelsens Formand:'Amtmd. C L Lundbye, Haderslev, tegner Frm. Sønderjyllands Revisionskontor i Aabenraa, Afdeling af Revisionskontoret i Aar ­ hus, Akts. Prokurist: II Johs. Christensen. Filialen tegnes af Prokuristen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Taarnby ved N Andersen. Indeh. N P Andersen. Prok.: Johs. Christensen. Tip-Top ved F Petersen. Indeh. F A Petersen. Togesen J & Co. Indeh. C S Heidemann. Prok.: J Gytkiær. Union, Korn- og Foderstofimport, Akts. Bestyrelse: Købmd. M Nielsen, Bankdir. P J Juhlor, Købmd. H J Jessen, N-Hostrup, Kebmd. C D Knutzen, Sønderborg, og Dir. I C Potersen. Direktion: T H Rosenvold og I C Petersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 600,000 Kr. Wilhelmsen Oscar & Co. Kommanditselsk. Ansv. Delt. Oscar Wilholmsen, Esbjerg. Voetmann J J. Indeh. J T Voetmann og Fru MIE Voetmann. Prok.: H An ­ dersen, Chr. Voøtmann. og C E Voetmann. _ Wæver Svend, Akts., Aabenraa. Bestyrelse: Automobilforhdl. S JWæver (bor ­ mand), Haderslev, fh. Forstolærer H JL J Wæver (Næstformd.), Ernndløv , og Fru V Wæver, Haderslev Forretningsforer: K J Wæver. Frm. tegnes at bor ­ manden alone Prok.: K J Wæver. Aktk. 115,000 Kr. TtaUemmn Ægeksport Sonderkob, Aktiesolskab. Bestyrelso: Købmændene A II Tiedemann (Foripand), Rode Kro, C J Petersen, Varnæs A Iversen boIsitedskøv L Kr. Thornørim Kasso o ir J Lausen, Vilsbæk. Direktion: Købmd. C C bisener, bim. tegnes B at^b.rektoJe/i b^on. med Formanden eller med to Bestyrelsesmedl. Aktk. 11,300 Kr. Aakirkeby. Aakirkeby Bank, Akts. Bestyrelse: Mejeribest. P Koefoed, Aaker Isenkr. P M Ko- foed Gaardejer N J Svendsen. Munkegaard, Gaardejer M Biem, Nylarsker og Købmd. J C Hansen. Direktion: Dyrlæge N Nissen Petersen. Kontorbestyrer i Lobbæk: C J Hansen. Kasserer: Astrid V Becker Svensson. Bogholder: M P Jpsen. Prokurist: KJ Henriksen. Frm. tegnes af Direktionens Modi., Kassereren, Bogholderen og Kontorbestyreren i Lobbæk, to i Foren, eller af hver af disse i Foren, med en Prokurist. Aktk. 300,000 Kr. Aakirkeby Boghandel ved Henry Andersen. Indeh. H Andersen. Aakirkeby Cementstøberi ved Niels Andersen. Indeh. N Andersen. Prok.; A An ­ dersen. Aakirkeby Materialhandel ved P Simonsen. Indeh. P Simonsen. II 28

Aabenraa Assurance-Agentur ved H Bertelsen. Indeh. Il Bertelsen. Aabenraa Dampvaskeri ved II Biermann. Indeh Fru II P Biermann. Aabenraa Eksportstalde & Eksport slagteri Akts., Aabenraa. Bestyrelse: Kreatur ­ eksporter M Mortenson (Formand), Egelund, Gaardbest. Kr. Johs. Mortensen, Ove, og Frk. E M Mortensen, Ove. Frm. tegnes af Formanden. Aktk. 30,000 Kr. Aabenraa Kafferisteri, Akts. Bestyrelse: Bogholder J Lorenzen, Repr. J Iversen og Sagf. O L W Hammerich, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Aabenraa Kul-Kompagni, Akts. Bestyrelse: Gross. B Bundesen (Direktor), Borgm. II P Fink og Dir. V Steen Christensen, Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Prok. : B Bundesen og G II Bundesen Aktk. 250,000 Kr. Aabenraa Manufaktur Lager Akts. Bestyrelse: Kobmd. P N Jesson (Formand), der tegner Frm., Fru A Jesson og Frk. I M Jessen, alle af Bramsbjerg. Prok.: G V Petersen og C N Beck hver for sig. Aktk. 25,000 Kr. Aabenraa Mastfabrik, Kommanditselsk. Ansv. Delt. Frk. A Beyer. Prok.: Kobmd. J Petersen og Fru A Petersen. Aabenraa Motorfabrik, Heinr. Callesen & Co. i Aabenraa. Indeh. Fru M Callesen. Prok.: E Puls og P Callesen. Aabenraa Møbellager, Indehaver M Christensen jun., Aabenraa. Indeh. M Chri ­ stensen jun. Aabenraa Nattevagt Akts. Under detto Firma drives tillige Virksomhod af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbbvn., [se detto]. Aabenraa Rederi-Aktieselskab. Bestyrelse: Amtslæge M Michelson, Dir. M Mor ­ tensen og Dir. B Bundesen. Direktion: Skibskapt. P F Cleemann. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 180,000 Kr. Aabenraa Ægeksport, Indehavor IIJ Christoffersen. Indeh. HJ Christoffersen. Andersen & Meyer ’ s Eftf., Otto Larsen. Indeh. 0 C M Larsen. Andresen Chr. Indeh. Chr. Andresøn. I ’ rok.: Marie C Andresen og Bogholdor J P Andresen. Andresen Peter N, Boghandel. Indeh. Peter N Andresen. Apenrader Bank, Akts. Bestyrelse: Skibsredor J F C Jebsen (Formand), Kobmd. J N von Bergen (Næstformd.). Kobmd. H A Beyer, Gaardejør J Schmidt, Øster Terp, Slagterm. 11 P Stolzonburg, Lærer R Andersen, Slagterm. P Johansen, Feldsted, Kobmd. A O Potersen, Sonderborg og Kobmd. P H Bladt, Sonderborg. Direktion: C P Koberg. Prokurist: P Petersen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformanden i Foren, mod en Direktør eller med en Prokurist eller af to Diroktorer i Foren, eller af en Direktør i Foren, med en Prokurist eller af to Prokurister i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Beyer Hans. Indeh. II A Boyer. Ceres Kom- & Foderstoftorretning, Akts. Bestyrelse: Mølleejer II C JacoDsen, Kobmd. Il II Tiedemann, begge af Røde Kro, og Købmd. ET Kjær. Direktion: F N Have og M Mortensen. Frm. tegnes af to Direktorer i I'oren. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af on Diroktør i Foren, mod ot Bestyrelses ­ mod!. Aktk. 2(X),000 Kr. Christiansen & Witt, Akts. Bestyrelse: Købmd. N J Christiansen, Dir. F W Wex, Charlottl., og Købmd. WLC Witt DiiektionlN J Christiansen og W L C Witt. Frm tegnes af to Direktører i Foren ollor af en Direktør i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. eller af to BestyreLesmedl. i Foren. Aktk. 30,000 Kr. Cimbria, Tømmerhandel, Akts. Bestyrelse: Købmændene H P Fink (Formand), M Nielsen og H J Jesson, N-Hostrup, samt Arkitekt J P Fink og Kobmd. K Hansen. Direktør: Kebmd. K Hansen. Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren. Prok.: J Jacobsen. Aktk. 260,000 Kr. Clausen C & Sen . Indeh. C Clausen og C P Clausen. Clavser. Peter. Indoh. Fru K M Clausen. Prok.: J Clausen. Dagbladet Hejmdal, AktB. Bestyrelse: Borgm. II P Fink (Formand), nedaktor N A Hansen, Dir. Kr. Hansen, Bagorm. Th. Petersen, Tonder, og Kobtnd. II J Jes ­ sen, ‘ '-{lostrup, samt Gaardejerne P H Clausen, Smedager (Næstformd.), C Iversen, Senderballe, H C A Lyck, Varnæs, og C Christensen, Lavensby, II Blad, Min- dehjerg, E liansen, Hjerting pr. Rodding, A L Nielsen, Rinkenæs, J L N Ting- lef, Bund (Burkal Sogn), H Alexandorsen, Ø-Sottrup, og M Refslund Hansen, Bovlund. Direktør: Redaktør Bjorn Hanssen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100.000 Kr. Danish Meat-Extract, Akts. Under detto Firma drives tilligo Virksomhed af Dansk Kødekstrakt Comiagni Akts, [so dette]. Dansk Glødelampefabrik, Akts. Bestyrelse: Købmd. J N von Bergen, Gross. A C Olsen, Kbhvn., og Gross. A M B Nordrup, Kbhvn., der hver for sig tegner Frm. Aktk. 60,000 Kr. . Dansk Katte- & Korn- Brænderi ved Hans L Hansen. Indeh. Hans L Hansen. Prok.: L J Hansen. Dansk Kodekstrakt Compagni Akts. Bestyrelse: Gaardojerno H M Hansen, Sdr. Ho- s * ru P;, . . / Philipson, Varnæs, P N Bræraa, Kestrup, P J Lassen, Barsmark, H N Christensen, Klovtoft, og Johs.Gaaddiksen, Mellerup, der to i Foren, togner E ’ rm. Direktion : Dir. H Johansen, der har Prok. Aktk. 150,000 Kr. Dansk Maskinoplag, Akts. Bestyrelse: Gross. J M Hansen'og Kebmd. H J Jessen, N-Hostrup (Direktorer) samt Fru C E Hansen, l'rm. tegnes af Direktørerne hver for sig eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Dansk Paahængsvogn-Fabrik, Akts. Bestyrelse: Greve K V Schulin (Formand og Direktør) og Landsrotssagf. S Aa. M Bugel, beggø af Kbhvn., samt Dir. J H Kjærullf. Horsholm. brm. tegnes af Formanden alene eller af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Prok.: O K Larsen. Aktk. 50,000 Kr. Dethleftsen Herm. G, Akts. Bestyrelse: Købmd. HG Dethleffson, Flensborg, Gross. C F Voigt, Kbhvn. ogOverretssagf. O Oksen, Kbhvn., der to i Foren, tegner Frrti. Prok.: II A Hensen. Aktk. 50,000 Kr. Ewald S P, Indehaver Chr. Ewald. Indeh. Christian E Ewald. Faaborg C J. Indeh. Fru Ellen Marie Faaborg. Prok.: N C Faaborg og H C Faa ­ borg. Fink Holger & Co. Indeh. II P Fink og K Hansen. Prok.: J Jacobsen. Fredonshoj Teglværk ved CE Føste, Indeh. CE Føste, Fredenshej. Grand Hotel, Aabenraa, Akts. Bestyrelse : Købmændene K Hansen (Formand), M Nielsen, A Andersen, P N Jessen og C J Christiansen samt Arkitekt J P Fink og Dommerfuldm. O L W Hammerich. Direktør: W J O Holm. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmodi, i Foren, eller af Formanden i Foren, med Direktøren. Aktk. 150,000 Kr. Handelsbanken i Aabenraa, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank. Indeh. Akts. Kbhvns Handelsbank Tse dette]. Filialdirektor: P J Juhler. Kontrasig- natarer: A Festersen, W C Ross og II B Asmussen. Filialen tegnes af Filial ­ direktøren i Foren, med en Kontrasignatar. Hansen Lorenz jr. ved Lorenz Hansen. Indeh. Loronz Hansen. Prok.: Th. G Niolsen. Hansen & Veit. Indeh. C A Hansen og H J Petersen. Heidemann C Indeh. C S Heidemann. Prok.: J Gytkiær. Herre Hus Central ved Andreas Petersen Indeh. A Petersen. Hoffgaard, Akts. Bestyrelse: Gross. A G K Ilundevadt, Haderslev (Formand og Direktør), Gross. N M Uldall, Flensborg, og Landsretssagf. J H MiMig5bon- derborg. Frm. tegnes af en Direktør eller af et Bestyrelsesmedl. Aktk. 1-0,000 Kr. Holst & Kruse. Indeh. A Holst og P Kruse II 28

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker