kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Østerbros Bogtrykkeri ved Carl Hansen. Indeh. CE Hansen. Østerbros Broderimagasin ved Gerh. Hansen. In ­ deh. Ctfl Gerh. Hansen. Østerbros Dampvæveri ved Brødrene Madsen. Indeh. VC Madsen og CF Madsen. Østerbros Elektriske Installationsforretning ved Einar Jensen. Indeh. EPC Jensen. Østerbros Fjerrenseri ved C Wraa, Haandv. In ­ deh. Christine Wraa. Østerbros Flagfabrik ved Harry Jacobsson, Haandv. Indeh. Harry AC Jacobsson. Østerbros Flaskehandel ved VA Nielsen. Indeh. V A Nielsen. Østerbros Foto-Magasin ved Søren Wiene, Hdl. Indeh. Søren P Wiene. Østerbros Fyldepenne-Magasin ved Søren Wiene, Hdl. Tndeh Søren P Wiene. Østerbros Ilaandarbejds Magasin ved ' Clara Schlichtkrull. Indeh. Clara F Schlichtkrull. Østerbros Kjole Klædehus ved Herman Samson. Indeh. Herman JVJ Samson, der tegner Frm., og Ayøe Ida Samson. Østerbros Kolonial- & Kaffehus ved G Wiinholt. Indeh. GPC Wiinholt. Østerbros Korsetmagasin. Else Kure. Indeh. Else Kure. Østerbros Kul, Koks Æ Brænde Oplag ved K Burmester. Indeh. KJ Burmester. Østerbros Messe ved Ove Vilhelm Weikop. In ­ deh. OV Weikop. Østerbros Musik- & Instrumenthandel ved Th. Ibsen ’ s Eftf., HG Hundrup. Indeh. HG Hun- drup. Østorbros ny Materialhandel ved KR Jensen, Hdl. Indeh. KR Jensen. Østerbros Pakkassefabrik ved FC Frederiksen. Indeh. AH Frederiksen og IIK Frederiksen. Østerbros Paraplyfabrik, JR Schutten. Indeh. JR Schutten. Østerbros Tobaksmagasin ved Lilly Hermansson, Hdl. Indeh. Fru Lilly EBV Hermansson. Østerbros Trælasthandel ved A Frederiksen & Co. Indeh. AH Frederiksen og IIK Frederiksen. Østerbros Vinhandel ved Carl G Scherfin & Co. Indeh. AS Povelson og EP Tegldal Niolsen, der i Foren, tegner Frm. Østergaard & Buch, Hdl., er traadt i Likvida ­ tion, under hvilken Frm. tegnes af HC Storm- gaard. Østergaard E, Hdl. Indeh. E Østergaard. Østergaard HC, ndl. Indeh. GVR Pryn. (Frdbg.). fh. Ostergaards IM Skotøjsfabrik ved AH Øster ­ gaard. Indeh. AH Østergaard. Østergade 15, Akts., Ejendomsselsk. Bestyrelse : Cand. jur. Per Federspiel, Gross. V Albertsen og Kunsthdl. Ole Haslund, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Prok. : Ole Ilaslund. Aktk. 100,000 Kr. Østerlandsk Thehus, SV Jacobsen, Hdl. Indeh. SV Jacobsen. Prok. : HT Jacobsen. Østerled Akts., Ejendomsselskab. Bestyrelse : In ­ geniør N Nielsen (Formand), Fru YEPJ Niel ­ sen og Ilerreekviperingshdl. KGV Nielson. Frm. tegnes af Formanden alono. Aktk. 100,000 Kr. Ostgrønlandsk Fangst Kompagni Nanok, Akts. Bestyrelse : Kontreadmiral Axel Topsøe-Jensen (Formand), Overretssagf. SO Engelhardt, Ing. II Tuxen, Konsul G Christgau, Odense, Fabr. L Wohlert, Odense, og mag. scient. R Bøgvad. Direktør: JG Jonnov. Frm. tegnes af Forman ­ den i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af tro Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: JG Jen- nov. Aktk. 116.500 Kr. Østrigsk-Skandinavisk Bureau for Handel & In ­ dustri ved Halfdan Norstraud. Indeh. LlfGJ Norstrand. Østrup-Jeppesens Chokolade & Dragée Fabrik, Akts. Bestyrelse : Fabr. FB Østrup-Jeppe6en (Direktør), Salgschef S Hoffmann og Fru HM Østrup-Jeppesen. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren ale ­ ne. Aktk. 180,000 Kr. Øtker Akts., Fabr. af og Hdl. m. Næringsmidler og kemiske Produkter. Bestyrelse : Landsrets ­ sagf. VJ Delmar (Formand), Gross. JR Ehr ­ hardt og Prokurist K Licdl, Quelle ved Biole- foldt, Tyskland. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ modi. i Foren, eller af Formanden aleno. Aktk. 95,000 Kr.

Zuri — Øtke

agenturet bestyres og tegnes af Generalagent SEN With. Prok.: CLJ Larsen. (Forsikrings- Registret). . Zølck W & Søn, Haandv. Indeh. WGC Zølck og P Zølck. Zøllner Brødr., Haandv. Indeh. LL Zøllner og GA Zøllner. ÆJblestiens Koloniallager Akts. Bestyrelse: Overretssagf. O Fode, Fuldm. O Opstrup og Landsretssagf. W Langbcrg, der i Foren, teg ­ ner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Ældste Grundejer W. C. Abonnement for Kbhvn. og Frdbg. ved EZ Hardenberg. Indeh. EZ Hardcnberg. (Frdbg.). .Erfa, Akts., Fa.br. og Hdl. Bestyrelse : Gross. NB Andersen, Fabr. RF Davy og Gross. Aa. B Mortensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmodi, i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 12,000 Kr. Æskefabriken Elvo V Ørstrup. Indeh.VM Ørstrup. Øberg Alfred Th. Akts., Hdl. en gros m. Fyl ­ depenne, Papirvarer, Kontorart. m. v. Besty­ relse: Gross. Alfred Th. Øberg (Direktør), Gross. CRE Høimark og Prokurist Sv. Holten, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 160,000 Kr. Øberg Viggo, Hdl. Indeh. PV Øberg. Prok. : Marie N Øberg. Øbro Foto Service ved Fritz V Jensen, Haandv. Indeh. Fritz V Jensen. Øen Egholm, Akts., Drift af Øen Egholm. Be ­ styrelse : Dir. Herman Heilbuth, Fru M Ileil- buth og Landsretssagf. Niels Heilbuth, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Øerne, gensidig Kreaturforsikringsforening, Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: Sigismund Ulrich, Stenstrup, LGF Wilhjelm, Øllingsøgaard og CA Rønbolt, Sophienholm, der i Foren, tegner Frm. Prok. : HG Suhr i Foren, med et Besty­ relsesmedl. Øernes Andelsselsk. for Indkøb af Foderstoffer, Andelsselsk. med begrænset Ansvar. Besty ­ relse: Gaardejer JP Larsen (Formand), Jer- sie, Forstander OJ Jensen (Næstformd.), Slan ­ gerup Landboskole, Gaardejer GAV Lund, Bringstrup, Møller JC Rasmussen, Merløse, og Sandemand JE Elleby, Ellebygaard, der i Foren, tegner Frm. Direktør : M Henrichsen. Prok. : Direktøren i Foren, med Formanden, Næst- formd. eller AHJ Press. KH Christensen eller OA Gervin eller hver af de to sidstn. i Foren, med AHJ Press. Andelskapital : 328,235 Kr. Adresse : Vesterbrog. 4 A (V) f ★ C.6617. Pro ­ vins f 7, Stats $ 520. Telegramadr. „Øerne". Stiftet 1901. Øhlenschlæger Axel, Hdl. Indeh. ALT Øhlen ­ schlæger. Øhlenschlæger &. Co., Haandv. Indeh. Poul Øh ­ lenschlæger. (Frdbg.). Ølforretningen Thor. Indeh. FF Thide. Ønskebo ved JJenson, Haandv. Indeh. JJ Jen ­ sen, Hørsholm. Ønskehjem ved Erling Wulff, Hdl. Indeh. Erling Wulff. (Frdbg.). Øresundsboderne, Akts. Formaal : at opføre og udleje et Antal Butikker, Toiletrum m. v. paa de saakaldte Grønnehave Arealer i Helsingør. Bestyrelse : Landsretssagf. E Pontoppidan, En ­ treprenør AJ Hansen, Hørsholm, og Sagf. ON Munksgaard. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 12,000 Kr. Øresunds chemiske Fabrikker, Kommanditselsk. ved CF Jarl Ansv. Delt. ; CF Jarl. Prok. : H Tuxen. Ørholm NPJ, Hdl. Indeh. Frk. Vera Ørholm, Fru Stella Lorango og Fru Ililma Jantzen, Jyderup. Prok. : VR Nielsen. Ørholm Læderfabrik Akts. (Dansk Chromlæder- fabrik Akts.). Under dette Navn drives tillige Virksomhed af Dansk Chromlæderfabrik Akts, [se dette]. Ørholm og Omegns Brugsforening. Bestyrelse : HE Berrig (Formand), ADSK Nielsen (Næst ­ formd.), KO Larsen, IIN Nielsen og AH Han ­ sen, Suppleant P Petersen. Frm. tegnes af For ­ manden og to Bestyrelsesmedl. Prok. ; LN Jørgensen. (Nordre Birk).

Ørholm Textilfabrik ved Engelbrekt-Pedersen. Indeh. Willy Engelbrekt-Pedersen (Nordre Birk). Ørholm Værk Akts., Forretn. m. Udlejning af Lokaler og anden i Forbindelse dermed staa- ende Virksomhed. Bestyrelse : Dir. Halfdan Hendriksen (Formand og Direktør), Prokurist VM Jakobsen og Forv. Kaj Kongstad. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Ørne-Apoteket ved E Høst Madsen, Fabr. Indeh. E Høst Madsen. Ørnebageriet ved K &. M Nielsen. Indeh. Kirstine Marie Nielsen og Mariane Nielsen. Ørnen ved Anker Petersen, Hdl. Indeh? Anker PB Petersen. Ørregaard Axel, Hdl. Indeh. Peter Axel Ørre- gaard. Prok. : AK Hansen og R Rivold i Foren. Ørregaard & Oliin, Hdl. Indeh. ET Ørregaard. Ørsberg PM, Hdl. Indeh. PM Ørsberg. Ørstedsparkens Mineralvandsfabrik ved Gotlieb Mortensen. Indeh Gotlieb J Mortensen. Prok. : Fru OA Mortensen. Ørstinge BII & Co., Assuranceagentur. Indeh. HEBH Ørstinge og ET Scheuer. Ørum Ludvig, Hdl. Indeh. Jens Ludvig Ørum. Østasiatiske Industi^ Plantage Kompagni, D,et, Akts. Bestyrelse: fh. Statsmin. Thomas Mad- sen-Mygdal (Formand). Hø.iesteretssagf. FT Biilow (Næstformd.). Konsul SG Gad, Hofjgm. Louis Armand du Plessis de Richelieu, Gross. AN Grut, Birkerød og Dir. CC Hansen. Frm. tegnes af Formanden og Næstformd. i Foren, eller af hver af disse i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. eller af Direktionen : Akts. Det Østasiatiske Kompagni (The East Asiatic Company Limited). Prok. ; LJNK WassdM, R Holst Andersen og A Folkor, hver for. sig, samt NAIL Poulson, SJ Rasmussen, M Kjeld ­ sen, KV Tidemand og JM Michelson, to i Foren. Aktk. 15 Mill. Kr. Adresse : Holbcrgsg. 2 (K) J) ★ Cent. 8300. Østasiatiske Kompagni, Det. Akts. (The East Asiatic Company, Ltd.). Hdl.. Skibsrederi og industriel Virksomhed. Ledelsen bestaar af et Bestyrelsesraad : H.K.H. Prins Axel, Dir. Chr. Schmiegelow, Dir. CC Hansen. Hofjgm. Kmh. Baron L Wedell-Wedellsborg, Krogen pr. Hil ­ lerød, Generalkonsul, siamesisk Generalmajor Palle Warming, Hofjgm. Sigurd Andersen, Oxholm pr. Halvrimmen, fh. Gesandt Greve Preben Ahlefeldt-Lanrvig og Bankdir. Oluf Nielsen samt en Direktion : II.K.H. Prins Axel, Dir. CC Hansen, Dir. Henrik V Jacob ­ son, Dir. Otto Bjørling og Dir. Hakon Chri ­ stiansen. Frm. tegnes af Direktørerne hvor for sig. Prok. : MCE Jørgensen alene eller NG Jo ­ hansen, ENC Christiansen. S Bagger, HOC Mikkelsen og J Chr. Aschengreen, to i Foren. Aktk. 50 Mill. Kr. (70 Mill. Francs). Adresse : Holbcrgsg. 2 (K) ★ Cent. 8300. Telegramadr. ..Orient". Østberg Carl & Sønner, Akts. Under dette Firma drives tilligo Virksomhed af Marius Jensen ’ s Vinhandel, Akts, [se dette]. Østbornholms Dampskibsekspedition ved II Vesth. Indeh. IIC Vesth. Prok. : IICH Nielsen. Østby Jørgen & Co., Haandv. Indeh. Jørgen Pedersen Østby og Ejnar Østerby Pedersen, der i Foren, tegner Frm. Østerbro Assuranceagentur ved Otto Hansen. Indeh. Otto V Hansen. Østerbro Autopark ved SA Andreasen, Haandv. Indeh. SAP Andreasen. Østerbro Coloniallager ved Aage Bernhardt. In ­ deh. Aage C Bernhardt. Østerbro Torpedo, Akts., Hdl. med Cykler og Cykledele, Radio og Radiodele og dermed be ­ slægtede Art. Bestyrelse : Forv. AEJ Jensen, Maskinarb. KPV Kastrup og- Telefonmontør JJ Henriksen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 13,000 Kr. Østérbros Barnevogns Magasin ved Fru Emma Løffler. Indeh. Emma P Løffler. Østerbros Bodega. Kai Bonnesen. Hdl. Indeh. Kai S Aa. B Bonnesen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker