kraks vejviser 1940 handelskalender

Vold-Zari

Firma-Kegister: A. København Voldkvarterets Fiskehalle ved A Nielsen, Hdl. Indeh. HA Nielsen. Voldkvarterets Mejeri ved Karen Larsen & Oscar Seitzberg. Indeh. Karen H Larsen og OV Seitzberg. Voldkvarterets Sukkerhus ved Knjid Kjems, Hdl. Indeh. Knud LK Kjems. Volf Chr. A, Haandv. Indeh. Fru Karen Volf og Harriet Volf Jensen, der i Foren, tegner Frm. (Nordre Birk). Volfs Karen Kiks- & Biscjiitfabrik. Indeh. Fru Karen Volf og Harriet Volf Jensen, der i Foren, tegner Frm. (Nordre Birk). Volfs Karen Konditori & Bageri. Indeh. HP Volf. (Nordre Birk). Wolf Louis Ild!, og Industridrift. Indeh. LCFH AI Wolf og HTW Wojf. Prok.: G Hansen. Wolf-Jurgensen Oh. & Co., Ildl. Indeh. Frk. M M Hansen. (Frdbg.). fh. Wolf-Jurgensen's Ch. Eftf. Spedition. Indeh. WEA Madsen. Prek. : L Møller og NPCA An ­ dersen. Wolff Aug. I & Co. ’ s Reklamebureau Akts. Be ­ styrelse Dir. CO Møller (Direktør), Fru EA Warburg, Gross. JP Eiehel og Overretssagf. Edmund Warburg, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : CO Møller. Aktk. 75,000 Kr. Wolff ’ s BG Eftf., Hdl. Indeh. Elia Gunnild Nielsen. Wolff ’ s Box Akts. (Aug. I Wolff & Co. ’ s Re ­ klamebureau Akts.). Under dette Firma dri ­ ves tillige Virksomhed af Aug. I Wolff & Co ’ s Reklamebureau Akts, [sø dette]. Wolff Brødrene, Hdl. og Fabr. Indeh. Fru AC Valentiner, l ’ rok.: Fru JD Fog og SJ Wolff. Wolff Wald., Hdl. Indeh. Fru SA Wolff og IE AM Wolff. Woilga ved O Katz, Hdl. Indeh. O Katz. (Nordre Birk). Vollerslev ’ s Ole Magasin, Haandv. Indeh. OCL Vollerslev. (Frdbg.). Vollev, Akts., Hdl. en gros og on detail. Be ­ styrelse: Ing. S Olsen, Lagerchef AO Nielsen og Skotøjsfabr. PF Petersen. Prokurist: Julie AH Larbo. Frm. tegnes af to Bestvrelsesmedl. i Foren, eller af den samlede Diroktion eller af en Prokurist. Aktk. 18,000 Kr. Vollmers Willy, Hdl. Indeh. Willy FR Woll- mers. Vollmond A & Co., Vekselerer- og Bankierforr. Indeh. P Sehested Hansen og CA Vollmond. Prok. : S Salløv. Vollmond Jul., Hdl. Indeh. Fru A Vollmond og Axel Steensen. Vcllmuth E, Hdl. Indeh. WE Vollmuth. Wolthers Chr.. Hdl. Indeh. C Wolthers. Prok. : NC Frederiksen. Vor Frue Boglade ved Ejnar Haase. Indeh. EL Haase. Prok.: SA Meyer. Voro Damer, Akts., For.ags- og Bladudgivervirk ­ somhed. Bestyrelse: Sekretær II Bredahl Jør ­ gensen, Redaktør Laurids Larsen og Frk. Else Larsen, der tre i Foren., tegner Frm. Prok. : Laurids Larsen og Frk. Else Lansen, hver for sig. Aktk. 20,000 Kr. World Auxiliary Insurance Corporation, The, Ltd., Udenlandsk Akts., England, Generalagen ­ turet for Danmark. Generalagentur for The World Auxiliary Insurance Corporation, Ltd.. London. Generalagenturpts Formaal : allo For- sikringsartef indenfor Skadesforsikring, di ­ rekte saavel som Reassurancer. Generalagent : Dir. Enk Dahlberg. Generalagenturet tegnes af Generalagenten. ( Forsikrings-Registret). World, The, Marine & General Insurance Com ­ pany Limited (Udenlandsk AktieselSKab, af England) Generalagenturot for Danmark For- rotningsafd af The World Marine & General Insurance Company Limited, London General ­ agent: Frm Svend Bramsen & Co. [se dette]. Forretningsafd. tegnes af Generalagenten (For ­ sikrings-Registret). Worm Anthony, Hdl. og Assuranceagentur In ­ deh. CA Worm. Prok. : AT Kjerrumgaard og EA Worm. B Worm Kaj, Ildi. Indeh. Kaj Worm. Worm Ludvig, Hdl. Indeh. L Worm. Prok. : N Worm og JL Worm. Worms Sandkage, Haandv. Indeh. p Worm. Worning og Petersen, København, Akts. Indeh. Worning og Petersen, Vejle Sæbefabrik Akts., Vejlo [se dette]. Worro ’ s JB Eftf., Hdl. Indeh. G Rasmussen. Vort Hjem ved Georg Larsson & Alvin Olsson, Hdl. Indeh. Georg A Larsson, Alvin O Olsson og Frk. VL Schrøder, der to i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Vos P de, Hdl. Indeh. Fru OG Fellermann. Prok.: JFB Fellermann. Vosbein-Jensen & Lundgren, Hdl. Indeh. JBA Vosbein-Jensen og NA Lundgren, begge af Taastrup. Voss Carl & Oo., Haandv. Indeh. PC Voss og VG Jørgensen. 'oss Karl Pr Hdl Indeh VG J Voss. Prok. : FGR Voss. "tea's Fe rd. E Eftf.. Haandv. Indeh. OR Jen ­ sen. Wright C & Co., Hdl. Indeh. CO Petersen og P Vang

VI — 2831

mar Larsen. Direktion : Overing. HAK Za ­ chariae. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Be- stysesmedl. eller af to Direktører i Foren. Prok. : IIAK Zachariae, VV Bjarnø, KR Fischer, OH Larsen, KP Krogh og AM Nielsen, to i Foren, eller hver især i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 2,700,000 Kr. X-cel ved Hans V Christensen, Industridrift. In ­ deh. Hans V Christensen. Yngre Kunst ’ s Salgs-Central. H Vedelshage, lldl. Indeh. IIGM Vedelshage. Yorkshire Insurance Company, Ltd.. The. T ’ den landsk Akts., England, Brandforsikringsafde ­ ling, Forretningsafd. af The Yorkshire Insu ­ rance Company, Ltd., York. Forretningsafd. Formaal: alle Forsikringsarter, lavs- ug Sø ­ forsikring undtagen. Fonretningsafd. Bestyrelse : Frm. Chr. Rasch, der tegner Forretningsafd. (Forsikrings-Registret). Yorkshire Insurance Company, Ltd., The, Uden ­ landsk Akts., England, Søforsikringsafdeling, Forretningsafd. af The Yorkshire Insurance Company, Ltd., York. Forretningsafd. For ­ maal : Søforsikring. Forretningsafdelingens Be ­ styrelse : Frm. S Burmeister & Co. [se dette], der tegner Forretningsafd. (Forsikrings-Regi ­ stret). Zachariae F, Hdl. og Haandv. Indeh. JM Rote wedder. * Zachariae ’ s F Magasiner. Indeh. JM Rohwcdder. Zacharias Jul., Hdl. Indeh. Fru ACM Zacharias. (Frdbg.). Zachariasscn Mathias, Akts., Hdl. Bestyrelse : Gross. M Zachariassen (Direktør), stud. jur. AJ Zachariassen og Læge Harry Brocks, Es- bønderup. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren. Aktk. 50,000 Kr. Zachariassen ’ s Poul Boghandel. Indeh. l ’ oul L Zachariassen. (Nordre Birk). Zangenberg ’ s Chr. Efterfølger ved R Andersson, Ilaandv. Indeh. KRN Andersson. Zeltner Vald., Haandv. Indeh. SH Zeltner. Prok. : Agnes Spendrup. Zeltner Vilh., Haandv. indeh. T Zeltner og N Schønsted Nielsen. Zeuthen & Aagaard, Akts., Fabr. af Duplikatorer og andre Kontormaskiner samt Tilbehør til Kontormaskiner og Salg af disse Artikler saa- vel i Indland som Udland. Bestyrelse : Fabr. OL Zeuthen, Fru KMW Zeuthen og Dir. SE Bæk. Direktion : OL Zeuthen og SE Bæk. Frm. tegnes af en Direktør eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 100,000 Kr. Zigeuncrhallen, Akts., Restaurationsvirksomhed med Varieté og Dans og Musik og dermed læsi. Virksomhed. Bestyrelse: lnsp. ANV Gun- delach Nielsen (Formand og Direktør), Frk. Inger Nielsen og Revisor CL Wahlstrøm. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Besty­ relsesmedl. Prok. : ANV Gundelach Nielsen. Aktk. 20,000 Kr. Ziirsen Hans, Hdl. Indeh. HLM Ziirsen. Zilfos, Akts, i Likvidation. Likvidator.: Fuldm. EA Stage, der tegner Frm. Zillmer & Co., Ildl. Indeh. HC Zillmer og OA Olsen. (Frdbg.). Zillmer Louis, lldl. Indeh. Poul Louis Zillmer. Zimmer SE, Hdl. Indeh. SF Zimmer. Prok. : TP Helmpr. Zimmermann ’ s IW Eftf., Hdl. Indeh. AMM Pedersen. (Frdbg.). Zimmermnan-Belsing & Hammershøj, Ildl. Indeh. Ad. Zimmermann-Belsing og 11 Hammershøj. Zinck Edith, Haandv. Indeh. Fru Editli Zinck. Zinglersen Zinklar & Co., Hdl. Indeh. AE Zinklar Zinglersen. Prok.: EB Martin. Zinkhvidtfabrikken Smelting Akts. Bestyrelse: Dir. LL Langelund (Direktør), Fabr. HHM Busch Jensen, Højesteretssagf. Viggo Holten- Bechtolsheim og Dir. E Falk, Vasterås, Sve- rigo. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 125,000 Kr. Zinn-Hansen & Bertelsen, Hdl. Indeh. AM Zinn- llansen. Zone-Redningskorpset ved Reinholdt Hansen, Johannes Haro & Co., Kommanditselsk., Ilaandv. Ansv. Delt. Reinholdt Hansen og Johannes Hare, begge af Eskildstrup, der 1 Foren, tegner Frm. Prok. : EJ Wiboltt i Foren, med en Indeh. (Frdbg.). Zoologisk Have, Akts. Bestyrelses Overretssagf. Alfred Christensen, Fabrikejer Bøje Benzon, Prof. AS Jensen, Vekselerer J Simonsen og Fabr. AIT Heymann Bloch, Tikøb, der tre i Foren, tegner Frm. Direktør : TM Alving. Prok. :TM Alving og Alfred Christensen. Aktk. 186,000 Kr. Zuschlag ’ s Arnold kemisk-tekniske Laboratorium Akts. Bestyrelse : ALLJ Zuschlag (Direktør), Toldassist. RH Kjertmann og Assist. FLC Zu ­ schlag. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 10.000 Kr. Zurich, Almindeligt Ulykkes- & Ansvars-Forslk- rings-Akts., Schweiz. Generalagentur for Zu ­ rich Allgemeine Unfall- und Haftpflicht-Ver- aicherungs-Aktiengesellscliaft i Ziirich. General-

Wrigley Wm. jr. Company, Akts., Fabr., Hdl. samt anden lign. Virksomhed. Bestyrelse : SH Donnér (Direktør), Dir. WH Stanley, Chicago, Dir. PK Wrigley, Chicago, Fru E Jensen (kal ­ det Thorsager Jensen) og Overretssagf. WR Angelo, der tre i Foren, tegner Frm. Prok.: SH Donnér og Frn E Jensen (kaldet Thors ­ ager Jensen), to i Foren. Aktk. 200.000 Kr. Wroblewski Otto B, Hdl. Tndeh. PD Wroblewski. Adresse: Nytorv 19 (K) J ★ Cent. 6693. V. S. U. i Likvidation, Akts. Likvidatorer : Frk. AVI Nilsson og Landsretssagf. S T Bruun, der i Foren, tegner Frm. Vulcan Motorforretning ved Chr. Pedersen, Haandv. Tndeh. H Chr. Pedersen. (Frdbg.). Volcano ved Alfred Petersen, Haandv. Indeh. Peter Alfred Petersen. Wtdff Adolph, Hdl. Tndeh. EKE Picnlell. Wulff Elkan, Hdl.Indeh. L P Wulff. Prok..: P Friis, P Nathanson, CG Hansen og II Abild- strøm, to i Foren. Wulff Flemming G, Vekselererforr. Indeh. FGV Wnlff. Prok. : IICP Olsen. Wnllf's JL Forlag. Indeh. Viggo Wulff. Wulff ’ s Ludvig Eftf., Haandv. Indeh. EGJ Ilindsberg. Wulff ’ s MP Eftf., Akts. Formaal: at overtage og fortsætte den af Kommanditselsk. MP Wplff ’ s Eftf. drevne en gros Forr. m. Antikvi ­ teter m. m. samt at købe og sadge Panteobli- gationer og andre Værdipapirer. Bestyrelse: stud. jur. OG Hansen. Overretssagf. E Hansen og Arkitekt Jørgen Grønborg Hansen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : EC Hansen. Aktk. 75,000 Kr. Wnlff P Akts., Fabr. af Tobak og derm. besl. Virksomhed. Bestyrelse : Fabr. Paul Wulff (Formand), Ing. Ileinr. Wnlff og Iløjesterets- sagf. Karsten Meyer. Direktion..- Paul Wnlff, Ileinr. Wulff og KE Wulff. Frm. tegnes af Formanden eller af en Direktør eller af Besty ­ relsens Flertal. Prok. : II Sørensen og K Staw, to i Foren. Aktk. 2,250,000 Kr. Wulff P Cigarfabrik Akts. (P Wulff Akts.) Un ­ der dette Navn drives tillige Virksomhed af P Wulff Akts, [se dette]. Wul-fruits, Akts. Under dette Firma drives til ­ lige Fabrikation af Belægningsfrugter, Marme ­ lade og lign, af Malva, Akts, [se dette]. Vulkaniseringsanstalten Union ved Kristian Nielsen. Indeh. SV Kristian Nielsen. (Frdbg.). Wulsten Johan C, Akts., Fabr. af og Hdl. med konserverede Frugter og lign. Bestyrelse : Fabr. VH Rubow, Disponent N Rubow, Vi- bæk, og Dir. VNA Schmidt, der hver for sig tegner Frm. Prok.: SG Henriksen. Aktk. 32,000 Kr. Wiilfing Co., Akts., Hdl. en gros med kemiske og pharmaceutiske Præparater. Bestyrelse: OSH Malmborg (Direktør), Landsretssagf. D liiuiiiscn ug overretssagf. o Fode. Frm. teg ­ nes af Direktøren alene eller af et Bestyrelses- medl. i Foren, med Direktøren, Prok. : OSH Malmberg. Aktk. 20,000 Kr. Wiirtli Julius, Ildl. Indeh. Fru LEM Wurth. Prok.: BW Drong. Wurttembergische Transport-Versicherungs-Ge- sellschaft zu Heilbronn, Udenlandsk Akts., Generalagenturet for Danmark, Hansen A Klein. Generalagentur for Wurttembergische Transport-yersicherungs-Gesellschalt zu Heil ­ bronn, Heilbronn a/ Neckar. Generalagenturet bestyres og tegnes af Assurandør TW Hansen og Assurandør KE Klein hver for sig. Wiirtz ’ Holger Eftf., Hdl. Indeh. BL Jans. (Frdbg.). Wiirtz JH Victor, Hdl. Indeh. JTIV Wiirtz. Wiistenberg Axel A, Hdl. Indeh. Axel A Wu- stenberg. Wæbera Remmesmørelsefabriks 2 ’ Eftf. ved ’ Louis Bruun. Indeh. Louis KF Bruun. Værket Danmarks Provmsliuvne ved 111 Nielsen, lldl. Indeh. HPI Nielsen. Værket Kongeriget Danmarks Havne ved HI Nielsen, lldl. Indeh. HPI Nielsen. Værnedam under Likvidation, Akts. Likvidator: Sagf. PJM Eriksen, der tegner Frm. Værnedamsvej evs Coloniallager ved Johanne Falck [gilt Sprogøo]. (Frdbg.). Værnedanisvejs Slagteriudsalg, Akts. Bestyrelse: Dir. H Porsen Nørgaard, Landsreissagf. E Jørgensen og Dir. GB Gregersen, alle af Ran ­ ders, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Wærum & Co., Hdl. Indeh. G Wærum og AE Fjelstrup. Væv & Kunst ved M Engelbart & Grete Bjørn -Larsen, Haandv. Indeh. Maria N Engelbart, Hillerød, og Grete A Bjørn Larsen. Wæver Clara, lldl. Indeh. NCH Dyrlund. Wøklikes Kemiske Fabrik, Akts. Bestyrelse : Ing. C Duzaibe-Hansen, Dir. GCL Tofte og Overretssagf. U Ahleleldt-Laurvig. Direktion : Ing. B Christensen. Frm. tegnes af to Besty- relsesmedl. i Foren, eller af Direktionen. Aktk. 40.000 Kr. . Vølund, Akts-, Masklnfabr. og Jernstøberi m. m. Bestyrelse : Kommandør PE Saabye, General ­ konsul HL de Coninck Smith, Espergærde, Ing. TT Obel-Jørgensen, lløjesteretssagf. CL David, Dir. NF Torner og Overskibsmg. Aage Hjal ­

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker