kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København

VI — 2830

Vitachrom ved Thor Bogelund-Jensen & Georg Nielsen, llaandv. Indeh. Thor Bøgelund-Jensen og Georg Nielsen. Vitafilm vqd A Poulsen & Co., Kommanditselsk.. Haandv. nnsv. Delt. A Poulsen. Vltaks ved P Steffensen, Industridrift. Indeh. JP Steffensen. Vital Fr.borgvej 37 ved Dorthea Kirstine Peder ­ sen & Andrea Kirstine Kirkegaard, Hdl. In ­ deh. Dorthea Kirstine Pedersen og Andrea Kirstino Kirkegaard. Vital, Industri- & Handels Akts. Bestyrelse: Gross. MK Jeppesen (Direktør), Ejendomsmæg ­ ler Owren og Landsretssagf. E Wegener. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 10.000 Kr. Vitaminfoder Kompagniet Nolac, Akte. Bestyrel ­ se: Fabrikejer JCH Christensen, Lindholm- gaard pr. Lindholm, Gross. P Frederiksen og fh. Varemægler Aa. HB Henriksen. Direktion: Aa. HR Henriksen. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 18.000 Kr. Vitamon. \kts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse: Dir. Einar Dessau (Direktør), Prof. Carl Iacobsen, Dir. Herbert Jerichow, Driftsinsp. JV Jarlshøj og Kontorchef Th. Ileingaard. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmod! i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Vitco ved Andersen & Møller, Hdl. Indeh. SC Møller. With ’ s Aug. Eftf., ITdl. Indeh. P Buus. With Jens Akts., ndl. og Industri m. m. Besty ­ relse: Gross. JJ With (Direktør), Gross. MRH Møller og Prokurist RO Dudahl, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: JJ With og RO Dudahl hver for sig. Aktk. 150,000 Kr. Willi Svend, Assurancelorretu. Indeh. SEN With. Prok.: CLJ Larsen. Adresse ; Kong. Nyt. 19 (K) S Cent. 4837. Vitroglace ved K Gubio. Frm. er traadt i Lik ­ vidation. Likvidatorer : Oskar Bondo Svano og Haakon Bærentzen, der hver for sig tegner Frm. Vitrohm ved P Kingo Pedersen, Industridrift. In ­ deh. P Kingo Pedersen. Wittenkamp IIP & Co., llaandv. Indeh. IIP® Wittenkamp, der tegner Frm., og NT1I Jensen. Witt-Møller K, llaandv. og Industridrift. In ­ deh. K Witt-Møller og E Witt-Møller. Vitzansky ’ s Kaffelager, Hdl. Indeh. KHF Vit- zansk.v. Viiva Reklamen Erik Rye, Hdl. og Industridrift. Indeh. Erik K Rye. Vivian ved Jacobsen & Saabye ’ s Efterfølger, Hdl. Indeh. 11 Jacobsen. Vixi Desserter Akts. (Akts. Chokolademøllen). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Chokolademollcn [se dette]. Wjac Slava ved W Johansen, Haandv. Indeh. Wjaczeslaw Johansen. Wodschow & Co„ Kommanditselsk.,Haandv.Ansv. Delt. 1 ’ 11 Wodschow, der tegner Frm., og FVL Olsen. (Frdbg.). Wodskou SP, Akts., Fabr. og Install, af elcktr. Anlæg. Bestyrelse : Gross. HGA Seek, Ing. SP Wodskou, Kontorchef L Kold-Christenscn, Ing. KV Nielsen og Prokurist O Seek. Direktør : SP Wodskou. Frm. tegnes af to Bcstyrelses- medl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 100,000 Kr. Voegeding's K Eftf., Kommanditselsk., Veksele- rerforr. Ansv. Delt. Aa. L Mogensen. Prok. : Fru 1NT Voegeding. Voegtlo Alfred Akts., Hdl. m. Chokolade, ' Suk ­ kervarer og Konfekture. Bestyrelse : Enke ­ fru AS Voegtle, Fabr. PC Voegtle, og Fru AD II Voegtle, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Vognfabrikken Selandia ved Ilj. Svensson og J Thorholin. Indeh. Ilj. Svensson og J Thor- liolm. Vogel Peter, Ildl. Indeh. Fru O Vogol (Frdbg.). Vognmandsforretningen Thor, Akts. Bestyrelse: Vognmand VUE Seiferheld (Formand og Di ­ rektør), Terrazzoudlægger AH Jensen og Tøm- rerm. HE Seifferheld. Frm. tegnes af Forman ­ den aleno eller af den samlede Bestyrelso. Aktk. 10,000 Kr. Vognsen & Kronborg, Hdl. Indeh. Kr. J Vogn ­ sen og Chr. M Kronborg, der i Foren, tegner Frm. Vognsen Brødr., Akts., Amager Metalstøberi. Be ­ styrelse : Fabr. V C Vognsen og Fabr. R Vogn ­ sen (Direktører) samt Dir. II Brøndum og Bankfuldm. TE Lauesen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med enten II Brøndum eller med TE Lauesen. Aktk. 45,000 Kr. Vogue ved Christine Hansen, Haandv. Indeh. Christine M Hansen. Voigt D & Co., Hdl. Indeh. KOC Scheller. Prok.: XK Schrader. Voigt Knud & Co., Fabr. Indeh. KAT Voigt. (Frdbg.) Voigt ske Patenter, De, Akts. Bestyrelse.: Sagf. C Verner Kytterup Pedersen, Landsretssagf. E Wegener og Landsretssagf. NCA Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 75,000 Kr. Wojciechowski J, Hdl. Indeh. JA Wojciechowski. Trok. : Fru S Wojciechowski. Vold & Ilolle, Haandv. Indeh. ST Vold og EO Ilolle.

Vin Import Kælderen ved Svend Jacobsen. Indeh. SAC Jacobsen. (Frdbg.). Vinimporten Bjerget, Akts., Import og Salg af Vin og Spirituosa. Bestyrelse : Installatør KV Grage (Formand), Fru E Olsen (Direktør) og Fru MA Paulsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. ■ eller med Di ­ rektøren. Aktk. 10,000 Kr. Vin & Kolonial Lageret GO-VA ved Poul Han ­ sen. Tndeh. Poul R Hansen. Vinkel & Christensen, Hdl. Indeh. PAV Chri ­ stensen. Prok.: Fru ECMFC Vinkel, Birkerød. Winkel CT Akts., Entreprenørvirksomhed, Ildl. og Industri. Bestyrelso • Ing. CT Winkel, Byg- ningskondnktør Knud IT Andersen og Kgl, Translatør Magna C Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, rnfid et Bestyrelsesmedl. Prok. : Magna C Nielsen og CT Winkel hver for sig. Aktk. 25,000 Kr. Winkel Gregors, Ildl. Indeh. Gregers ’ Winkel. Winkol Jørgen, Haandv. Indoh. Jørgon P Win ­ kel. Vinkels Tricotågefabrikker Akts., Ildl. og Fabr. Bestyrelse: Dir. Carl Lindewald (Direktør), Iløjesterotssagf. Oskar Fich og Bankbest. Chr. M Nielsen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : CII Diers alene eller VA Rudkjøbing, ITedvig S Tommernp og Ellen K Poulsen, to i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Winkel ’ s Vinimport, Hdl. Tndeh. Frn EBM Winkel. Prok. : HBE Jensen. Winkel V & Magnussen, Hdl. Tndeh. TI Hvene- gaard [er sonore død] og KAJL Grunth. Prok. : Arne Bruun Rasmussen. Winkelhorn & Co., Hdl. Indeh. Aa. FG Winkel ­ horn, Vinkompagniet ved Victor Bach Hansen, Kom ­ manditselsk., Hdl. Ansv. Delt. VC Bach Ilan ­ den. Winnich & Askholm, naandv. Indeh. F Winn'ch og SMHR Askholm. Vintersø P, Haandv. Indeh. P Vintersø. Prok.: EN-C Winzentsen. Vinterhaven ved Børge Elskildsen, ndl. Indeh. Børge L Eskildsen. (Nordre Birk). Winther Chr., Akte., Hdl, med Musikinstrumen ­ ter og lign. Virksomhed. Bestyrelse : Gross. HE Fangel, Dir. CB Winther og Landsretssagf. H Thorsøe-Jacobsen, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : HE Fangel, der har Prok. Aktk. 165,000 Kr. Vinther Hans, Hdl. Indeh. Fru AET Vinther. Winther & Heide ’ e mar GA Poulsen. Winther Laur., ndl. U Koefoed. „ ............ hed. Bestyrelse: Prokurist NPE Vinther. Dir. IICJ Gunst og Prokurist Harald Pedersen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : NPE Vinther i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Winther-Dam C, Hdl. Indeh. C Winther-Dam. Wipla Laboratorium ved M Schmidt, Haandv. Indeh. JMN Schmidt. Virgo ved Aago Kliim, Hdl. Indeh. Aago J Kliirn. (Frdbg.). Virka, nandels Akts. Bestyrelse : Detailhandler ­ ne MJF Bøtteher (Formand), der tegner Frm., EE Pedersen, GF Baumgarten, J Aa. Jacobsen og GH Chr. Christiansen. Aktk. 20,000 Kr. Virum Bank, Filial af Privatbanken i Kbhvn., Akts. Filialdirektør : K Pontoppidan. Filialen tegnes af Filialdirektøren i Foren, med OLII Bynke, eller en af disse i Foren, med enten A Husted, TK Petersen eller KJ Lind. Virum Kolonial- & Vinforretning ved Gjerding & Henriksen. Indeh. Chr. GW Gjerding og FV Henriksen. (Nordre Birk). Virum Torvs Slagter- & Viktualieforretning vod S Andersen, Kommanditselsk. Ansv. Delt. Sofie K Andersen. (Nordre Birk). Wisbech JL, Hdl. Indeh. JL Wisbech. Visbom E & Søn, Haandv. Indeh. CTE Visbom og CJO Wishom. Wisbom W, Lædervarefabrik. Indeh. Fru MA Wisbom. Prok.: ORV Wisbom. Visknm Henrik, Hdl. Indeh. ANH Viskum, Viskum P Hdl. Indeh. PM Visknm. Wissing & Bindseil, Ildl. Indeh. Niels V Niel ­ sen. Prok.: C Storm. Wistoft Søren & Co. ’ s Fabrikker, Akts. Be ­ styrelse : Overretssagf. JM Klerk, Gross. HD Hansen, Overretssagf. Niels Olesen, Højeste- retssagf. Karsten Meyer og cand. jur. C Jacob ­ sen. Direktion : S Wistoft. Frm. tegnes af en Direktør aleno eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, Prok. : NMO Erland. AE Hanson og JV Marcher, to i Foren. Aktk. 350.000 Kr. Vistra, Akts., Kommissdons- & Agentnrforret- ning m. m. Bestyrelse: Repr. K Bærentzen, Fru EE Olsen og Repr. K Gnatt, der to 1 Foren, tegnor Frm. Prok. : Fru EE Olsen. Aktk. 12,000 Kr. , , . , Vita-Skotøjsfabrik, Akts. Bestyrelse : Skotøjsarb. OPV Andersen (Formand), Cigarmager Kr. Ab Nielsen, Hovedkasserer P Nilsson, Skotøjsarb. Ov Marrild og Skotøjsarb. PA §cerup Knud ­ sen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Eftf., Indeh. Indeh. Akts., Hdl. Indeh. Valde- IIP Nielsen og [Else PJA Winther, litografisk Virksom- Winther Peter, Hdl. Vinther & Winther

Wilhjelm & Sandor Hansen, Akts., Fabrikati ­ onsvirksomhed og dermed i Forb. staaende Virksomhed. Bestyrelse: Ing. C Sander Han ­ sen (Direktør), Ing. Th. J Kristensen og Landsretssagf. KG Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 40.000 Kr. Wilkons EM Fabrik i Likvidation, Aktieselska ­ bet. Likvidator : Sagf. Marius Arentoft, der tegnor Frm. Villabyernes Ismejeri & Smørforsyning, Akts. Bestyrer -. AV Axelsen, der tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. Willadsen Erik, ndl. Indeh. Erik V Willadsen, Prok. : Fru Ellen Willadsen og Grethe Møller. Villadsen ’ s Jens Fabrikker, Akts., Tagpnphdl. m. m. Bestyrelse: Tømrerm. EFV Unmack, Over- retssagf. A Simonsen, Vekselerer JM Levin, Prof. PE Raaschou, Dir. LPC Villadsen og Dir. JC Donnerup Andersen. Direktion : LPC Villadsen (adm.) og JC Donnerup Andersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af den adm. Direktør alene eller af en Direktør i loren, med et Hestyreisesmedl. Prok. : AE Petersen og JCD Andersen hver for sig eller TF Madsen i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. Aktk. 600,000 Kr. WiUaume-Jantzen E øl C o .. Hdl. Indeh. EV Willaume-Jantzen. (Frdbg.). Villemoes J & Co., Hdl. Indeh. J Villemoes. Williams Møbler vod Wm. Johansen, Hdl. Indeh. Wm. Johansen. Williamsen Finn, Hdl. Indeh. Finn Eli William- sen. Prok.: Fru LG Williamsen. (Frdbg.). Willig L & Co., Haandv. Indeh. LCW Willlg og PCV Willig, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Viitumsen A Baggo & NP Rasmussen, llaandv. Indeh. A Baggø Villumsen og NP Rasmussen, der i Foren, tegner Frm. Willumsen Einar, Akts., Fabr. af og Hdl. med Essenser, Frugtfarve, Svampe, Toiletart. o. lign. Bestyrelse : Frk. FE Willumsen, Iløjeste- retssagf. KO Fich og Overretssagf. IIPX Mad ­ sen, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : F JøTgenscn. Prok. : F Jørgensen alene eller S Klanowski og Margrethe K Jensen i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. Willumsen Erik, Hdl. Indeh. EHS Willumsen. Prok. : I Nadclmann. Willumsen Holger, Hdl. og Fabr. Indeh. Fru EL Willumsen. Willumsen John & Søn, Hdl. Indeh. John S Willumsen og John G Willumsen. Willumsen PJ & Søn Haandv. Indeh. CM Wil ­ lumsen. Willys Konfektion, Emma ” Knudsen, Hdl. In ­ deh. Fru Emma M Aa. Knudsen. Willys Overland Samlefabrik ved Jens Yde, Industridrift og Hdl. Indeh. Jens G Yde. Wilson & Co., Akts., Ildi., Rodori, Spedition m. na. Bestyrelse : AM Schultz (adm. Direktør), Skibsreder R Briinnich og Gross. ET Ilalland. Frm. tegnes af den adm. Dir. alene eller af to Bostyrelscsmedl. i Foren. Aktk. 25,000 Kr. Vifeon & Ilolmgreen, Hdl. Indeh. Fru JE Vilson og Fru IE Holmgreen, der i Foren, tegner Firm. Vilstrup Aage, Hdl. Indeh. Aage F Vilstrup. Vilstrup Carl C, Haandv. Indeh. CCR Vilstrup. Prok.: NOC Olsen. Wimmelmann Willy, Hdl. Indeh. W Wimmel- mann. Vimmelskaftets Thehandel __ son. Indeh. JE Johannesson. Wimmer L, Akts., Vinhdl. Bestyrelse : Dir. L Wimmer (Formand), Overretssagf. FK Lau ­ terbach øg Frk. AA Bresta. Frm. tegnes af Formanden alene olier af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Winblad ved Carl Winblad, Hdl. Indeh. CMH Win blad. Vincent Alex, Hdl. Indeh. Fru Agnes J Vincent Vinco, Jon Helgason, Industridrift. Indeh. Jon Helgason. Windeleff Harald, Boghandel, Papir- & Kunst ­ handel. Indeh. Anna EO Windeleff. Vinding ’ s RH kern. tekn. Fabrik. Indeh. IJ Vinding. Vin-Druen ved F Wulff Paustian, Hdl. Indeh. FMW Paustian. (Nordre Birk). Vindues Dekoratørers Fagskole ved H Nielsen & E Larsen. Indeh. II Nielsen og E Larsen. Vindues Montøren Dansk Glasindustri ved Ehlers & J Andersen. Indeh. J Andersen. Vinduespolerercn ved AV Jørgensen, Haandv. Indeh. AV Jørgensen. Vinduespoleringsforretning Aladdin ved P Ha ­ macher. Indeh. NP Hamacher. Vinhandelen 95 Østerbrogade ved AEM Wengel. Indeh. Axel E Molt Wengel. Vinhandelen deh. Asger Vinhandelen Poulsen. Vinhuset af ...... Hdlsrejsende CV Jensen og Ekspedient en.. M SntÆ'lÆ, ‘ Si tøSS. ™ n. ved JE Johannes- E Osborne ved Asger Jørgensen. In- J Jørgensen. Prok. : RC Jørgensen. Royal, P Poulsen. Indeh. PB 1798 Akts. Bestyrelse: Vinkyper PE

uwvj iuibCblliecll. AKIK. 1U,UUU J\ l . optages kun do til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

j

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker