kraks vejviser 1940 handelskalender

Wess -Vild

Firma-Register: A. København Hjort. Direktion ; JF Schibler, S Bøgelund- Jensen og HG Raaschou. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af fire Bestyrelses ­ medl. i Foren. Prok. ; AGD Jørgensen og BOII Baaring, to i Foren., eller hver i Foren, med en Direktør. Aktk. 8 Mill. Kr. Adresse: Kong. Nyt. 13 (K) | ★ C.4030. Grundlagt 14. April 1868. Wesselsminde Mejeri ved P Jensen Hedetoft _ Sønner. Indeh. Fru M Hedetoft. CR Hede ­ toft, AM Hedetoft og K Hedetoft. (Nordre Birk). West & Møller, Hdl. Indeh. BLB West C Møller, der i Foren, tegner Frm. Vesta se Kulkompagniet Vesta, Akts. Westa Møbelmagasin, Akts. Bestyrelse : retssagf. CM Sørensen (Formand), der Frm., Bagerm. MC Madsen og Læge Aa. EV Lund. Aktk. 10,000 Kr. Vesta, Specialfabrik for elektriske Varmeappa ­ rater & Varmelegemer, Akte. Bestyrelse : Gross. Chr. A Olsen (Formand), Overretesagf. CPB Olsen og Gross. AMB Nordrup. Di ­ rektion : Ing. JJ Palle. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden eller Direktøren hver for sig. Aktk. 400,000 Kr Forretningens Art : Ingeniørforretning. Adresse: Ilillerødg. 33 (N) 1 ★ C.9648 & 5899 Vester Central Garager, Akts. Bestyrelse : Ty ­ pograf HK Funch (Forretningsfører), Rønne, Revisor S Dufour og Vognmd. KK Petersen. Frm tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. alene. Prok. : CC Pe ­ tersen. Aktk. 10,000 Kr. Vesterbro Apotek ved E Høst-Madsen, Fabr. In ­ deh. E Høst-Madsen. Vesterbro Kontanten v«d Ernst Boylius, Hdl. Indeh. Ernst M Boyhus. Vesterbro Møbelfabrik S Kristiansen, Haandv Tndeh. SJ Kristiansen Vesterbro Røgeri ved William Madsen. • Indeh. William EA Madsen. Vesterbros Auktions & Partivareudsalg (V.A. P.U.) Poul Paustian, Hdl. Indoh. Poul Fau ­ stian. Vesterbros Automat-Restaurant Akts. Bestyrel ­ se.: Landsrotssagf. NCA Nielsen, Bestyrer MJ Mogensen og Dir. CFJ Uhrenholdt. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Prokurist. Aktk. 60,000 Kr. Vesterbros Bcslagsmcdie, CA Christensen, Indeh. CA Christensen. Vesterbro ’ s Bilcentral. Akts. Bestyrelse : Over ­ retssagf. ED Barth, Vognmd. J Knudsen og Vognmd. Ulrich Nilsson, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Prok. : HJL Andreasen. Aktk. 100,000 Kr. Vesterbros Blusemagasin ved Albert Simonsen. Indeh. AJ Simonsen. Vesterbros Boghandel, Akts. Bestyrelse : Fru J J Clausen, Assist. CII Martens og Organist V CH Nielsen. Forretningsfører : PC Clausen. Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Vesterbroe6 Cykle Import ved Joh. Nielsen. In ­ deh. J Nielsen. Vesterbros Damp vaskeri (Chr. Rasmussen). In ­ deh. LC Rasmussen. Vesterbros Farvehandel ved Vilhelm Dantzer. Indeh. Vilhelm Dantzer. Vesterbros Farve- & Tapetlager ved H Zachrau, Hdl. Indeh. HVH Zachrau. Vesterbros Fiskehus, Akts. Bestyrelse: Dir. JVV Jensen (Direktør), Fru AM Jensen og Ekspe ­ dient WAJensen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Vesterbros Glassliberi ved O Johansen. Indeh. CH O Johansen. (Frdbg.). Vesterbros Gummi varelager, Q M i chagng H dl. Indeh. GJ Michaelis. Vesterbros ; Hustelefon ved Wedel Lindberg. In ­ deh. JW Lindberg. Vestorbros Kulimport vod Axel Jespersen. Indeh AJV Jespersen. iUUCU ' Vesterbros Kunstklinkeri & Sliberi ved E Peter ­ sen. Indeh. ER Petersen. Vesterbros Køkkenudstyrs Magasin vod Sten Bach. Indeh. Sten Kr. Bach. Vesterbros Ladestation ved Poul Rasmussen, Hdl. Indeh. Poul B Rasmussen. Vesterbros Ligkistemagasin ved Chr. F Christen ­ sen. Indeh. Fru AM Christensen. Vesterbros Læderhandel ved JJ Sørensen, Hdl. Indeh. JJ Sørensen. Vesterbros Maskin- & Kleinsmedio ved Aage Jo- chumsen & Co. Indeh. JA Olausson. Vesterbros Mejeri, Akts. Bestyrelse : Lagerchef OP Hansen (Direktør), Mejeriejer CF Peter ­ sen, Hvissinge, og Gaardejer SL Jønscn, Hvis- singe. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Aktk. 5000 Kr. Vesterbros Musikhandel ved J Schmidt. Indeh. JAL Schmidt. Vesterbros Olieimport ved J Andersson. Indeh. JA Andersson. Vesterbros Pakhus ved Alfred Jørgensen, Hdl. „Indeh. Alfred Aa. Jørgensen. vesterbros Paraplyfabrik ved E Chr. Clausen. Indeh. E Chr. Fryland Clausen. & og MC Lands ­ tegner

VI — 2829

Wiberg N Chr., Hdl. og Haandv. Indeh. Fru JL Wiberg. Viboe OP, Indehaver Gunnar Viboe. Haandv. Tndeh. Gunnar W Viboe. (Frdbg.). Viborg-Larsen O, Ildl. Indeh. O Viborg-Larsen. Vibra, Akts., Hdl. og Fabrikationsvirksomhed samt anden lign. Virksomhed. Bestyrelse : Prokurist HSAG Andreasen, Fabr. ULF Schæ- bel og Landsretssagf. TH Carstensen. Forret ­ ningsfører : HLF Schæbel. Frm. tegnes af For ­ retningsf. aleno eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. Vibrator Machine Works ved Gustav R Hoff. Haandv. Indeh. Gustav R Hoff. Prok. : IICG Grabe. (Frdbg.). Wibroe Ernst, Hdl. Indeh. E Knudsen og T Wibroe. Wich ’ s FH Eftf. ved Oskar A Indeh. OA Lindgren. Wich Jobs., Frm. er traadt kvidator : KVA Scheel-Jensen, der tegner Frm. Vicomin Laboratoriet Ltd. Akts. (A/S Ilother Hellenberg). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Ilother Hellenberg [se dette], Wicon ved R Muller & Co.. Industridrift. Indeh. RVO Muller. Victoria zu Berlin, Udenlandsk Forsikrings-Akts.,- Tyskland, Generalagentur for Victoria zu Ber ­ lin, Allgcmeino Versicherungs-Aktien-Gesell- schaft, Berlin, Generalagenturet bestyres og tegnes af Generalagenten : AV Lindclius. Prok.: JIIG Frøhberg. (Forsikrings-Registret). Wideco ved L Wiigh Rasmussen & J Wecreii Jørgensen, Hdl. Indeh. LBD Wiigh Rasmussen og AJ Wedell Jørgensen. (Frdbg.). Widenborg Vilh., Hdl. Indeh. Vilh. Widenborg. Wiedemann J, Ildl. Indeh. KJ Wiodemann. Wieder W, Industridrift. Indeh. Fru AP Wieder. Prok. : RO Wieder og WP Wieder. (Søndre Birk). Wienberg C & Søn ’ s Eftf., Haandv. Indeh. Jac. Johansen. Wiene C, Hdl. Indeh. C Wiene. Wiene Emil, Ildl. Indoh. SP Wiene. Prok. ; E Hansen. Wiener-Ahtomaten, Akts. Formaal : Oprettelse og Drift af Automatrestauranter. Bestyrelse : Over ­ retssagf. Michael Møllor, Landsretssagf. VJ Delmar og Overretssagf. JF Krarup, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : B Anhalzer. Aktk. 60,000 Kr. Wiener Bluse-Magasinet, Akts. Indeh. Akts. Tri ­ kotage-Magasinet, [se dette]. Wiener Damefrisør Salonen ved Johs. Nymann. Indeh. PCJP Nymann. Wiener Messen ved AC Nielsen, Hdl. Indeh. AC P Nielsen. Wiener Skønhedspleje & Damefrisør Institut Ny ­ torv ved M Rose. Indeh. JM Rose. Wiener-Nielsen ’ s Eftf., Haandv. Indeh. CHO Høffer og RE Danielsen. Wienholtz Frantz Efterfølger, Haandv. Indeh. VHS Hansen. Vienna ved Johannes Starck. Hdl. Indeh. Jo ­ hannes B Starck. (Frdbg.). Wies & Co., Hdl. Indeh. RV Wies. Wieso & Co. ’ s Trikotageforretning Indeh. Fru E Otterstrøm. Prok.: Fru A Iversen. (Frdbg.). Wiese ET & Søn, Haandv. Indeh. ET Wiese [er spnero død] og HV Wiese. Wiese & Henriksen, Haandv. Indeh. Egon Hen ­ riksen og Villy Tli. Wiese, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Wiesener Th., Hdl. Indeh. GT WieseRer. Prok.: Karla Wiesener. (Frdbg.). Vigerslev Haveby, Akts. ___ .... _ .... _____ ... sagf. Erik Salomon (Direktør). Murerm. AP Andersen, Ing. S Kleis og Tømrerm. MJ Schneidelbach. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 210.000 Kr. Wiggers Brødr., Haandv. Indeh. E Wiggers og GV Wiggers. (Nordre Birk). Viggos Herremagasin ved Viggo Hansen, Hdl. Indeh. Viggo Hansen. Viking, Blyantfabrikken, se u. Blyantfabr. Viking. Viking Nordturist Akts. Formaal : at arrange; re Antomobilkørsel og Automobiludflugter i Ind- og Udlandet. Bestyrelse : Arkitekt HPT Nvborg (Formand), Fabr. CAT Nyborg (Næstformd.) og Forretningsf. TFT Nyborg. Frm tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : IIPT Nvborg. Aktk. 10,000 Kr. Viking Rubber Company ved Hans & Aage Ras ­ mussen, Industridrift. Indeh. Hans FE Ras ­ mussen og Aage II Rasmussen. (Nordre Birk). Viktualie Centralen ved Jørgen Krabbe, Hdl. Irdeh. Jørgen Krabbe. (Nordre Birk). Viktualieforretningen Linden, Akts. Bestyrelse : Viktualiehdl. H Madsen (Direktør), Afdelchef AF Jensen og Bogholder AV Larsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: M Madsen. Aktk 10,000 Kr. Wildau L, Hdl. Indeh. LC Wildau. Vildt & Fjerkræ Depotet ved K Røssel. Indeh KV Røssel. Wibroe. Prok. : P Lindgren, Haandv. i Likvidation. Li- Indeh. Ilan's M Vieth i Foren, tegner Frm. Indeh. OGJ Wieth, Bestyrelse : Overrets- Vioth Hans & Co., Hdl. og Erik II Levin, der Wieth Oscar, Spedition. Glostrup.

Daugaard Sørensen Th. Daugaard Sø- Industridrift. Indeh. Fabr. Indeh. JVP Vesterbros Tobaksdepot ved & Ryeskov, Hdl. Indeh. rensen. Westerby ’ s L Eftf., Hdl. og SK Hansen. Westergaard AM, Hdl. og Westergaard. Westergaard ’ s AM Kaffetilsætningsfabrik. In ­ deh. JVP Westergaard. Westergaards Boghandel. Indeh. Frode Wester ­ gaard. Westergaard P & Søn, Hdl. Indeh. stergaard. Vestergaard-Hansen. Hdl. Indeh. gaard-Hansen. Westermann. Hdl. Indeh. KP __________ Prok. : P Ottosen og Hedevig Johnsen i Foren. Western Assurance Company, Ltd., Canada. Ge ­ neralagentur for Western Assurance Company, Toronto. Gencralagenturets FormaalBrand ­ fors. og Reassurance i Sø- & Transport ­ fors. Generalagent : Dir. ILT nansen. General ­ agenturet tegnes af Generalagenten. Prok. : Elisa FS Stuck og M Petersen i Foren. (Forsikrings-Registret). Western Australian Insurance Company, The, Ltd., London, Generalagenturet for Danmark. Generalagentur for The Western Australien In ­ surance Company Limited, Perth, Vest-Austra- lien. Generalagentur : Assurandørerne TW Hansen og CE Klein, der hver for sig teg ­ ner Generalagenturet. (Forsikrings-Registret). Western Electric Co., Akts.. Hdl. Fabr. samt anden hermed i Forbindelse staaende Virk ­ somhed. Bestyrelse : Overretssagf. O Fabricius og Ing. EE Fuglehave Pedersen (Direktører) samt Dir. EM Hall, London, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100.000 Kr. Vester Varehus Akts. Bestyrelse : Forretningsf. HA Hammer, Tandlæge Ryan F Stoltze Mal ­ ling og Fru Ellen MM Norup, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Vester Volds Cyklelager ved Chr. Sørensen, Haandv. Tndeh. Chr. Sørensen. Vestindisk Handelskompagni Akts. (The West- Indian Trading Coy, Ltd.). Bestyrelse: Gross. DS Dethlefsen (Direktør), Højesteretssagf. NJ Gorri«sen. Kapt. Einar Kali og Dir. GunnaT Guldberg Muns, Aalborg. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direk ­ tør. Prok. : CF Christensen alene eller II Han ­ sen, RR Nissen og EA Osmann-Hansen to i Foren. Aktk. 2 Mill. Kr. Westminster Auktioner & Møbelmagasiner, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Nehm ’ s Auktioner & Møbelmagasiner, Akts, [se dette], » Weston, Akts., Hdl. en gros m. m. Bestyrelse : Gross. V Treide, Frk. ECOM Treide og Fru EM Treide. Frm. tegnes af et Bestyrelses­ medl. alene eller af en Direktør i Fo-en. med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 40,000 Kr. Vestre Koloniallager, Akts. Hdl. Bestyrelse: Fru VM Lauritzep, Mekaniker VR Jørgensen og Fru ETM Jørgensen. Frm. tegnes af to Bcsty- • relsesmedl. i Foren, eller af en Direktør alene Aktk. 10,000 Kr. Vestre Service Station ved HN Poulsen, Hdl. og Fabr. Indeh. HN Poulsen. Westring ’ s Eftf. Mogens Leth, Ildl. Indeh. Mo ­ gens Leth. (Frdbg.). Westtoft M & Søn. Hdl. og Haandv. Indeh. JM N Wcstoft x Veterinaria Akts, i Likvidation. Likvidator : Landsretssagf. Poul Liboroth, der tegner Frm. Veterinærmedicinsk Forlag (Kai Lippmann). Tn ­ deh. KO Lippmann. Wexa ved Ragnhild Jensen, Ragnhild E Jensen. Viatkompagniet V Johnsen & Indeh. VA Johnsen, Eli Johnsen. Wibeck-Kristensen P & Co., PG Wibeck-Kristcnsen. Vibe-Hastrup ’ s kemiske Fabrikker ved Betty Vi ­ be-Hastrup Fabr. og Hdl. Indeh. Fru Betty Vibe-Hastrup. Prok.: C Vibe-Hastrup og ECV Hastrup. (Frdbg.). ™ - Wiberg ’ s Eftf. Thor Jensen, Hdl. Indeh. T Jen ­ sen. Prok. : Henriette Jensen. Wiberg E Radio, Akts., Fabr. og Hdl. Besty ­ rede- Kontorassist. II Wiberg (Direktør), Fru FE Wiberg og Fru FA Wiberg, der to i Foren tegner Frm. Prok..: II Wiberg. Aktk. 10,000 Kr. Fru All We- HC Vester- Westermann. Hdl. Indeh. Fru Sønner, Haandv. Johnsen og BV Haandv. Indeh. Vesterbros Pelsvarelager, Akts. Indeh. Akts. •Tuba [se dette]. Vesterbros Plisseéforretning, Laurine Jensen. In ­ deh. KMOL Jensen. Vesterbroes Stentagpapfabrik. Indeh.WLK Larsen. Vesterbros S.vgeple.jeforretning ved M Tbygcsen Poulsen. Indeh. MT Poulsen. Vesterbros Sækkelager ved SP Pedersen. Indeh. SP Pedersen. Vesterbros Tandteknik ved Carla Thuris, Haandv. Tndeh.. Carla E Thuris. Vesterbros Teater, Akts. Bestyrelse : Direktø ­ rerne CF Bokkenheuser (Direktør), F Skaarup og E Schnedler-Sørensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 160,000 Kr.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker