kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København . Hdl. m. Bygnings- Bestyrelse : Dir. PNAS NE Ekblom, Dir. Velo-Dan Akts., Fabr. af o; og Møbelmaterialer. Sandbak (Direktør), Fabr. __ __ NGL Axell og Fabr. KII Ekblom. Frm. tegnes af to Ijestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. ; TII Borup i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 20.000 Kr. Velo Laasen ved Louis Ketner, Haandv. Indeh. Louis PG Ketner. (Frdbg.). Velo-Vaskemaskine Co., Rotterdam, Hoveddepot for Danmark red Bisgaard, Kommanditselsk-. Ansv. Delt. MT Bisgaard. Prok.: Marie Caro ­ line Munk. gros m. m. Bestyrelse: Dir. AKH Mikkelsen Vendsyssel (Formand og Direktør), Overrets- sagf. AT Gjedde-Olsen og Fru KLIT Berg. Frm. tegnes af Formanden og Direktøren hver lor sig eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. SE Berg. Aktk. 301,000 Kr. Vendsyssel ’ « Handelshus. Indeh. sydsol. Vendsyssels Laksrøgeri. Indeh. syssel. Vendsyssel Packing Co., Akts., ..... „ med inden- og udenlandske Fiskeriprodukter. Bestyrelse : Dir. AKH Mikkelsen Vendsyssel (Formand og Direktør), Overretssagf. AT Gjed- J - - Fru KLII Berg. Frm. tegnes af Di- for sig eller " ' “ Aktk. 325,000 AKIIM AKHM Handel Prok. : Vend- Vend- særlig de-Olsen og ] _______ u . rektoren eller Formanden hver af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Kr. Wendt Gustaf, Hdl. Indeh. Fru ■ AE Wendt Prok. : CA Wendt. Venge & Co., Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. II Venge. Wengel ILT & Co., Hdl. og Industridrift. Tndeh. IIJ Wengel. Prok. : Mogens Wengel og Tage Ilartø i Foren. Forretningens Art: Vinhandel, Champagne, Cognac, Whisky. Adresse : Bredg. 24 (K) § C.6007 & 15,079 Wengler ’ s Brodr. Trælasthandel, Akts. Bestyrel ­ se: Gross. IIJJ Wengler, Tømmerhdl. PFA AVengler, Kalundborg, og fh. Bankdir. FF Hansen. Frm. tegnes af Direktoren alene el ­ ler af et Bestyrelsesmedl. aleno. Aktk. 15,000 Kr. Wengler IIJ, Hdl. Indeh. IIJJ Wengler. Prok. : JGK Bohvig. Wengler R, Haandv. Indeh. NC Jacobsen. Venndt Th. Hdl. Indeh. Prok. : Astrid Venndt. Ventimiglia-Importen ved GB GB Bono. Prok.: Fru L 1 ____ Venturi Giovanni, Hdl. Indeh. Fru S Vcntnri. Prok.: GFE Venturi og ENL Ventnri. Wentzel HE, Hdl. Indeh. HEW Wentzel Vepro Akts., Verdenspropaganda Aktieselskab, Fabr., lldl. og Propaganda. Bestyrelse : iløje- steretssagf. Kjeld Rørdam, Dir. EG Andrcsei og' Dr. pli il. Sv. Schmidt. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : G Stengel i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk 15,000 Kr. Vera, Akts., Smør- Kaffehandel, i Likvida ­ tion. Likvidatorer : Fru KVA Chorfitzen og Landsretssagf. ST Bruun, der i Foren, tegner Frm. \ erbo i Likvidation, Akts. Likvidator : Direktrice JJI Jørgensen, der tegner Frm. Verden og Vi ved A Dahlerup, Haandv. Indeh. A Dahlerup. Prok. : Fru E Dahlerup. Verdens Spejl ved Ejvind Rosenkilde, Hdl. Indeh. Ejvind Rosenkilde. Verge Alfred & Co., Haandv. Indeh. Alfrod L Verge og Anders Chr. Andersen. Verkehrs-Hilfe ved Chr. Matthiesen, Hdl. Indeh. Chr. Matthiesen. Verna i Likvidation, Akts. Likvidatorer : Sekre­ tær Erland V Tlirane og Landsretssagf. ST Bruun, der i Foren, tegner Frm. Werner Fritz & Co., Hdl. Indeh. FA Christensen. Werner TM, Hdl. Indeh. VE Werner. Prok. : K Werner og M Werner. Wesclie Oskar, Hdl. Indeh. OWL Wesche. Wesly NV Cie ’ s Fabrik van Papirwaren. Fi ­ lial i København ved Rsm. Christensen, Hdl. Indeh. Rsm. CJ Christensen. Prok. : F Wesly. WESSEL TH. & VETT ’ S FABRIKER, Akts. Bestyrelse : Højesteretssagf. Tb. Knudtzon, Dir. VSC Hjort, Dir. JF Schibler, Dir. S Bøgelund- Jensen og Dir. August Bagge. Direktion : .1 Kornerup. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Brok. : P Nør ­ gaard i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 4 Mill. Kr. Adresse : Nørreg. 7 (K) C.8608. Væveri Landskronag. 70 (0) §0.8120, 8132 & 8640. Etabi. 1. Novbr. 1938. WESSEL TH. & VETT, MAGASIN DU NORD, Akts,, Hdl. og Fabriksvirksomhed. Bestyrel ­ se : Dir. E Reinhard (Formand), Dir. CC Vctt, Dir. V Vett, Dir. AHL Bagge, Højesteretssagf. Th. Knudtzon, Dir. JF Schibler og Dir. VSC K Wendt og LAF Wengler cg Fru AN Venndt. : Bono. Hdl. Indeh. Bono. Vena ved J Wendelboe ’ s Fru AMA hånser. Vendsyssels Holm, Haandv. Indeh. J Holm. Landry Eftf., Industridrift. Indeh. Simshåuser. Prok. : Friederich Sims- Centralkompagni, Akts., Hdl. en

VI — 2828

Vanl — Wess

Vedbæk Nattevagt, Akts. Indeh. Akts. De For ­ enede Vagtselskaber [se dette]. Vedbækhus Cigar-, Bog- & Papirhandel ved P Nielsen & Tb. Merløe. Indeh. P Nielsen og Fru TJ Merløe, der i Foren, tegner Frm. (Nordre Birk). Vedel AM, Hdl. Indeh. Anna Margrethe Vedel. Wedfall Vilh. Hdl. Indeh. VAN Wedfall. Wedum AJ, Hdl. Indeh. AN Wedum. Weeko Holger & Co., Hdl. Indeh. HJC Weeke. (Frdbg.). Weeke & Kjær, Akts., Tilvirkning af og Hdl. med Cigarer og Tobakker m. m. Bestyrelse : Dir. HV Kjær, Dir. JM Tb. Møller og Gross. H Th. Kjær. Direktion : HV Kjær. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : IIV Kjær og JMT Møller. Aktk. 85,000 Kr,.. Weeko Poul & Co. Ildl. Indeh. Poul X^eeke. (Frdbg.). Wegmann TE & Co., Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Andersen & Bruun ’ s Fabrikker, Akts, [se dette]. Wehle HJ, Hdl. Vardrup. Weibel H. Hdl. Weidemann JII _ Rasmussen. Prok. : Fru GMR Rasmussen og Fru M Weidemann. Weidemann V, Ildl. Indeh. V.TH Weidemann. Weihe Aage ved Aage Weihe & Sven Weilie, Industridrift. Indeh. Aage E Weihe og Sven F Weihe. (Nordre Birk). Weilbach & Cohn ’ s Fabriker, Akts. Bestyrelse : Universitetssekr. PV Fønss, Fuldm. CH Peter ­ sen og Gross. LA Andersen. Adm. Direktør : Ing. GLK Holm. Frm. tegnes af den adm. Direktør ellor af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : VA Jørgensen og VA Nissen, hver i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 500,000 Kr. Weilbach Einar & Co., Haandv. Indeh. EC Weil ­ bach. Weilbach Iver C & Co., Haandv. Indeh. CW Sølver og A Svarrer. Weilbach JSV, Haandv. og Hdl. Indeh. ICS Weilbach [er senere død] og JP Weilbach. Weile L & Sønner, Ilaandv. Indeh. KK Weile, B Weile og K Weile. Weill & Co., Akts., Hdl. en gros, Eksport og Import m. m. Bestyrelse : Landsretssagf. KS Oppenhcjm (Direktør), Overretssagf. M Op- penhejm og Overretssagf. Aa. v. Prangen. Frm. tegnes af Direktøren eller af Bestyrelsen i Foren. Aktk. 6000 Kr. Weflskov & Co., Hdl. Indeh. BE Bcncke. S Aa. Westergaard. Weincke Wilhelm, Hdl. Indeh. Enkefru cke, Chr. Wiene og CFW Andresen, tegnes af de to sidstnævnte hver for sig. Weinredchs Carl Elt., lldl. Indeh. JPG Rosen- qvist. Prok. : LG Olsen. Weiss Fr. Bogtrykkeri. Indeh. J Weiss og Fru ACM Weiss. Frm. tegnes af førstn. alene eller Indeh. CF Voigt,. Prok.: CHR Indeh. H Weibel. & Sønner, Ilaandv. Indeh. IIJ Prok. : af Fru ACM Weiss i Foren, med den for de beskikkede Lavværge VC Berg. Prok. : Rosenberg. Veit Simon, Hdl. Indeh. VP Schrøder. Weitemeyer ’ s Carl Eftf. Frm. er traadt i Likvi ­ dation. Likvidator ; J Winther, der tegner Frm. Vejborg Erik, Akts., Fabr. af og Hdl m Par ­ fumeriart., kemisk-tekn. Art. og Art for Fri ­ sører. Bestyrelse: Fabr. CEE Vejborg (Direk ­ tør), aut. Elektroinstall. PE Vejborg og Salgs ­ chef RR Jensen. Frm. tegnes af Direktøren ’ ’ ’ Bestyrelse. Aktk. _„ alene eller af den samlede 60,000 Kr. Vejby-Petersen, Arne, Hdl. Vejby-Petersen. Vejlskov Chr., Ildl. Indeh. J _ .......... Vejlskov og S Aa. Vejlskov. Frm/tegnés af førstn. alene eller af denne i Foren, med hver af de to sidstn. Vejløs Olga Eftf., Haandv. Indeh. HFHV Lar ­ sen. Prok. : F Hedenvall. Vekselererfirmaet Chr. Pedersen. Indeh. Chr. J Pedersen og CJE Pedersen. Prok. : OS Før- sting. van de Velde, Dr., Corporation, Akts., Hdl. med og Fabr. af medicinsk-kosmetiskc Art. Besty- relso : Apoteker IIC IIclveg-Mikkelsen (For ­ mand), Dir. T Kjær Jensen (Direktør), Fru M van de Veide Ilooglandt Minnsio, Schweiz, og Annoncechef Mogens Munk. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: T Kjær Jensen. Aktk. 15.000 Kr. Velden Axel, Ilaandv. Indeh. AOV Velden. Prok.: SU Velden. (Nordre Birk). Tr , , Welding ’ s P Efterfølgere, Hdl. Indeh. KA Mad ­ Indeh. Arne A Chr. Vejlskov, KJ hen- ACJ

Vanløse Tapet- & Farvehandel, J Martinsen. Indeh. JM Martinsen. Vanløse Tømmerhandel, Akts. Bestyrelse : Gross. HT Møller (Formand og Direktør), der teg ­ ner Frm., Lægø JL Møller og Fru MD Tol- strup-Møller. Prok.: B Haslund Nielsen. Aktk. 80,000 Kr. Vanløse Varehus ved Brik Møller Lassen, Hdl. Indeh. Erik Møller Lassen. Warburg Aage, Hdl. Indeh. AE Warburg. Warburg Carsten, Hdl. Indeh. .Carsten War ­ burg. Prok. : Fru OR Warburg. Warburg LC & Søn ’ s Eftf., forhen, ved M Jo ­ hansen, Hdl. Indeh. MF Johansen. Prok.: Karen HJ Bockhoff. Warburg Victor, Hdl. Indeh. FE Warburg. Varehuset Bavnbo, Hdl. Indeh. NM Bavnbo. Prok. : Margoth Stensgaard. Varehuset Christiansborg, Andelsselskab med be ­ grænset Ansvar i Likvidation. Likvidatorer : fh. Godsbest. JCC Kragh og Revisor Chr. P Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Varehuset 45 og B Roager, Hdl. Indeh. BCH Roager. (Frdbg.). Varehuset Globus ved Møller Jensen & Bjerre- gaard Pedersen, Hdl. Indeh. SE Møller Jen ­ sen og NF Bjerregaard Pedersen, der i Foren, tegner Frm. Varehuset Karna, Karl J Nissen. Indeh. Fru EKC Houlberg. Varehuset Lady i Likvidation, Akts. Likvida ­ tor : Fru LHK Ehlers, Glostrup, der tegner Frm. Varehuset Maja ved A Ebert Jensen, Industri ­ drift. Indeh. AA Ebert Jensen. Varohuset Reo ved K Hansen, Haandv. Indeh. K Hansen. Varehuset Vefa Akts. Bestyrelse: Købmd. A>lfr. Leopold (Formand), Aarhus, Fru HE Sjeltoft, Disponent MK Gamborg og Dir. JC Davidsen, Aalborg. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med Direktøren. Aktk. 100,000 Kr. Varming ’ s Trikotagefabrik. Indeh. JPM Chri ­ stensen. Warnor Bros., First National Film, Akts., Frem ­ stilling og Distribuering af Film. Bestyrelse: Dir. CL Conradsen, Generaldir. R Schless, Paris, Tømmerhdl. GQ Clausen, Murerm. Aa. M K Christensen og Prokurist JP Pedersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 75.000 Kr. Warnys Musikforlag, Hdl. Indeh. Jens Warny. Wartenberg Chr., Haandv. Indeh. II Aa. F Wartenberg. (Frdbg.). Warthoo Emil & Sønner, Hdl. Indeh. Fru K War- thoe. Prok. :1IP Wbrishoffei og Karma Rieneck. Adresse: Bredg. 31 (K) § Cent. 28 & 9028. Vaskemaskinfabrikken Riche ved O Schilling. Indeh. PEO Schilling. Prok.: ERA Jørgensen. Vaskeriejerbladet, Akts. Bestyrelse: NPVJ Hør ­ by og MAS Knudsen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Vaskeriet Annet ved Anna Nielsen. Indeh. Fru Anna Nielsen. Vaskeriet Bjørnen ved S Pfeiffer. Indeh. CSA Pfeiffer. Vaskeriet Mariendal ved Villiam Sørensen. Indeh. Villiam Sørensen. ' " ’ Vaskeriet du Nord Hansen. Vaskeriet Nordhavn Slidsborg. Vaskeriet Solvang, __ _ ___ u sten. Indeh. NBA Kongsten. (Frdbg.). Vaskeriet & Strygeriet New York Im. Petersen. Indeh. Im. Petersen. Vaskeriet Valby ved Marie Hansen. Indeh. Fru Marie HNK Hansen. Watoelin-Kompagnict ved Carlsen & Pienge, Hdl., Indeh. G Carlsen og Johanne Pienge. W.C. Forsikring for Kbhvn. og Frdbg., ved Evald W Olsen. Indeh. WE Olsen og EA Olsen, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). W. C. & Vandlednings-Kompagniet ved Munck Å Christensen. Indeh. VD Munck. Prok. : EP Hansen. Vebel & Co., Haandv. Indeh.OV Benzon-Schultz. Weber CG & Feustel ’ s Konsignationslager ved Marinus Ilalby. Indeh. Astrid C Halby, Weber FE & Sønner, kgl. Hof-Forgyldere. Indeh. EA Weber. Vedbæk Afholdshjem af N.I.O.G.T., Akts. Be ­ styrelse: Raadhusbet.i. CS Jensen (Formand), Gartner AHP Andersen, (Forretningsf. N Han ­ sen, Arbejdsmd. JP Sørensen og Gartner A Avnholt, Egebakken. Frm. tegnes af Forman ­ den i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 3200 Kr. Vedbæk Bank, Filial af Privatbanken i Kbhvn., Akts. Filialdirektør : E Aarup. Prokurist : IIJ Koefoed. Kasserer : Poul Pedersen. Bogholder: é,?.-. Christiansen. Sekretær : Henny Nielsen. Filialen tegnes af Filialdirektøren i Foren, med 7n°ten n w en af hVGr ftf dem * Foren. kretæreÅ Kassereren. Bogholderen eller Se- (Frdbg.). ved H Hansen. Indeh. IIP ved A Slidsborg. Indeh. ALC Frederiksberg, ved B Kong-

sen. Prok.: FMW Paustian. Velklædt, Akte., fabr. af og feklion og dermed beslægtede Fru SI Itørding (Direktør), ding, Repr. PH Petersen og Frm. tegnes af Direktøren i Bestyrelsesmedl. Aktk. 20,000

Hdl. med Kon- Art. Bestyrelse : Maler IM Rør- Frk. N Jensen. Foren, med et Kr> -

I Atd. vi optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker