kraks vejviser 1940 handelskalender

Univ — Vanl

Firma-Register: A. København Universitetsbogbinder DL Cléments Eftf. Indeh. UMS Andersen. Grundlæggelsesaar : 1844. Adresse: Silkeg. 13 (K) f Cent. 3396. Se Fag-Reg. under Bogbindere, Protokoller. Unmack David, Fabr. Indeh. BD Unmack og E FV Unmack. Unmack JW, Haandv. Indeh. EFV Unmack. Unserud L, Hdl. Indeh. LE Unserud. Up to date Skrædderi ved Hana Sura Kopel. Indeh. Fru Hana Sura Kopel. Urlageret Argus ved Hermann Sørensen. Indeh. CUE Sørensen. Prok.: OA Seger og POS Pe ­ dersen. Urlagerct Isted ved G Christensen, Ildl. Indeh. G Christensen. Urlageret, Jagtvej 64 ved Brødr. Becli Nielsen, Hdl. Indeh. Holger Bech Nielsen. Urtekram-Centralen ved NO Jensen. Indeh. NO Jensen. Urtekræmmernes Kaffebrænderi, Akts. Besty ­ relse: Gross. FJE Andersen, Gross. IIH An ­ dersen og Prokurist AT Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 40,000 Kr. Adresse: Jagtvej 145 (N) £ Cent. 5829. Urte-Laboratoriet ved G Flagstad, Ildl. Indeh. GAC Flagstad. Prok. : Fru GS Hansen. Usslnger H & Søn, llaandv. Indeh. HE Ussinger og H li Util ved dresen. _ __ Utteislev Messe ved IIP Funch, Hdl. Indeh. Il PN Funch. Utterslev Savværk & Pakkassefabrik ved W Ste ­ phenson & E Jørgensen. Indeh. ECR Jør ­ gensen. U - U - (Udendørs Udstyr) Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af K.F.U.M. Spejdernes Depot Akts, [se dette]. "WTaagepetersen Brødrene, Hdl. Indeh. IIT Waa- gepetersen, Rungsted. Prok. : Inna Mandrup. Waagepetersen ’ s Efterfølgere. Hdl. Indeh. CR Kjclleriip og E Oigaard, der i Foren, tegner Frm. Prok. : Tekla A Jensen og Fru Sandra Wessel i Foren, eller hver af dem i Foren, med enten CR Kjellerup eller med E Oigaard. Waalo L, Hdl. Indeh. LC Waale. Vabo Corset Atelier V Ballisagcr & Co. Indeh. Fru VJ Ballisager og Fru MCK Ilendrikson. Wacom Glas ved Iledegaard Jensen, ludustrinæ- ring. Indeh. Chr. R Iledegaard Jensen.(Frdbg.). Vacuum Oil Company, Akts. Bestyrelse : Dir. E Michaelsen (Formand). Konsul L Tholstrup (Direktør), Dir. TA Svanholm. Dir. J Raun, Ing. E Dugdale-Ruben og Leslie A Blumenthal, New York, U.S.A. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: Direktøren alene eller AE Haagensen, B Dugdale-Ruben og NVJB Wassileffsky, to i Foren. Aktk. 2 Mill. Kr. Vadi! J ML Indeh. KO Vadil. Prok. .- Fru M KC Vadi], Wadtland Villy, Hdl. Indeh. Villy Wadtland. Wagner F, Hdl. Indeh. FIIW Wagner. Vagnild & Schade, llaandv. Indeh. Aa. AM Vag- nild og EJ Schade. Wagons-Lits Cook, belgisk Akts., Filial for Dan­ mark. Forrethingsafd. af Wagons-Lits Cook, Organisation Mondiale do Voyages, Societé ano ­ nyme, Bryssel. Forretningsafdelingens Bestyrel ­ se: Dir. VL Petersen og Kontorchef RE Svend ­ sen, dør hver for sig tegner Forretningsafd. Prok. : LF Haxholm. Wahl & Co., Akts. (Wahl & Wcsche Akts.). Un ­ der dette Firma drives tillige Virksomhed af Wahl & Wescho Aktieselskab Tse dette], Wahl & Wescho Aktieselskab. Assuranceformid ­ lingsvirksomhed. Bestyrelse : Gross. O Wesche (Formand), Assurandør CPM Wahl (Direktør) og Fru AKM Wahl. Frm. tegnes af Forman ­ den eller af en Direktør. Aktk. 200.000 Kr Wahlstrøms Oluf Eftf. ved Johan Erik Liisberg nansen, Tr T — 1 -*- - Hansen. Waldtløw Hansen. Wakefield __ _ . . . ____ ____ ..... Agentur- og Financieringsvirksomlied. Bestyrel ­ se : Dir. AT Petersen (Direktør). Overretssagf. UT Mikkelsen og Dir. WH Senneck, England. Frm. tegnes af Direktøren alene eller nf den samlødo Bestyrelse. Prok. : EAP Petersen. Aktk. 200,000 Kr. Valby Auto-Reparation ved 1 ’ oul Jensen. Indeh. Poul OL Jensen. Valby Belysningsmagasin ved Joh. Olsen, Haandv. Indeh. Joh. OM Olsen. Valby billige Flip ved Julius Andreasen. Indeh. PCJ Andreasen. Valbybladet — Valby Avis, Akts. Bestyrelse : Fru DE Winkelmann. Frk. HE Hannov og Over- assist. BK Jensen. Frm. tegnes af et Besty ­ relsesmedl. eller af en Prokurist. Aktk. 50,000 Kr. Valby Boghandel ved Poulsen & Tørsleff, Ildl. Indeh. IIIIP Poulsen og HP Tørsleff, der i Foren, tegner Frm. Valby Brændsels Oplag ved E Madsen & Co., Hdl. Indeh. EOCM Madsen og RC Olsen. Ussinger. PE Andresen, Fabr. Indeh. PAE An- I ’ rok. :G Wigh-Thomsen. Haandv. Indeh. Johan Erik Liisberg (Nordro Birk). & Hansen, Hdl. Indeh. Fru AAM Prok. : Chr. Loehr. CO & Co., Akts., Hdl., Industri-,

VI — 2827

Walenski E, Hdl. Indeh. EPG Walenski. Valentin & Lund, Haandv. Indeh. OV.J Lund. Valentin & Lunds Bogtrykkeri Akts. Bestyrelse: Bogtrykker VII Gjersøe, Bogtrykker OMV Jen ­ sen og Landsretsagf. PA Tlioft, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 14,000 Kr. Valentin ’ s LW 2.Eftf., Elisabeth Jensen, Haandv. Indeh. Elisabeth Jensen. Valentiner-Branth E. Assuranceagenter. Indeh. E Valentiner-Branth. Prok. : Gerda Aarup. Valeur & Jensen, Hdl. Indeh. KK Valcur og HAP Jensen (Frdbg.). Valgaard, Akts. Forretn. til Erhvervelse og Ud ­ nyttelse af en Ejendom i Valby. Bestyrelse-. Fru I.ML Jacobsen og Isenkr. OM Jacobsen (Direktører) samt Isenkr. IM Jacobsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Wallacn M, Hdl. Indeh. M Wallach. Vallekilde Strømpefabrik, Akts., Fabr. og Hdl. Frm. Bestyrelse: CC Andersen, FL Nilsson og Ing. J Hansen, der i Foren, tegner Frm. Direktion : CC Andersen og FL Nilsson. Prok.: CC 60,000 Kr. Wallin JA, (Frdbg.). Wallins JA _ „ NV Hansen. Indeh. NV Hansen. (Frdbg.). W allind 1111 & Co., Haandv. Indeh. 11.111 Wal- lind. der tegner Frm., og II Lind. (Frdbg.). Valutakassen, JG Schiødte. Indeh. JG Schiødte. Valve Cleaning Oil ved H Schannong, Hdl. In ­ deh. HE Schannong. Valvolino Oil Co., Iver Salskov Iversen, »dl- Indeh. V Iver Salskov Iversen. Wama ved Mackeprang & Wartenberg, Indeh. Aa. C Mackeprang. Vampyr Kompagniet ved F Hartmann Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. F mann Olsen. Prok. : Elelia Hermansen. Wnndall K. Hdl. Indeh K Wandall Wandel Carl & Søn, ndl. Indeh. nC Wandel. Prok. : VI Smidt alene eller Karen Melgaard og Mogens 8midt 1 Foren. Wander, Dr. A, Akts., Fabr. og Salg af diætiske, kemisk-pharmaceutiske Præparater og dermed besl. Produkter samt Deltagelse i kommercielle og industrielle Foretagender af enhver Art. Bestyrelse: Ing. AH Boas (Direktør), Højeste- retssagf. Leif Gamborg, Gross. Børge Sieverts og Dir. CH Gossweiler. Muri Bern, der to i Foren, tegner Frm. Prok..: An Boas. Aktk. 300.000 Kr. Wandler Preben & Co., Assuranceagenitur. Indeh. Preben Wandler. Vangedo Maskinsnedkeri ved N Langballe Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok- • E Dide ­ richsen. Aktk. 10,000 Kr. Vangens Koloniallager Akts. Bestyrelse : Fuidm. O Opstrup, Insp. O Rasmussen og Landsretø- sagf. CV Hagens, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Vanløse Blikkenslageri ved W Hansen SR nan- sen og Snedkerm. LP Knudsen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : LP Knudsen og LJ Hansen i Foren. Aktk. 5000 Kr. Vanløse Mejeri JP Jensen. Indeh. Fru KJA Jen ­ sen. Vanløse Sukkervarefabrik ved Sørensen & Boy ­ sen. Indeh. II Boysen. Andersen ag FL Nilason, Aktie. Hdl. Indeb. Fru LKN Waliin Efterfølgers Forniklingsanstalt ved Hdl. Olsen, Hart-

Valby Cykle & Radio Central Akts. Bestyrelse: Fru BA Pedersen, Frk. HE Pedersen og For- retningsbest. Aa. H Pedersen, der to i tegner Frm. Prok.: Aa. H Pedersen. 35,000 Kr. Valby Foderstofforretning ved A Larsen. AP Larsen. Valby Hdl. Valby tor : der Valby Maj Ejendomme og Varer. Bestyrelse : Malerm. Aa. C Thomsen, Fru Fanni Thomsen, Landsrets ­ sagf. RCP Magtengaard og Fru IEF Mag- tengaard, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 18,000 Kr. Valby Handskefabrik, Akts. Bestyrelse : ' Gross. LAF Grugni, Fru JA Grugni, Prokurist KF Grugni og Kontorist EO Grugni, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Valby ............... ’ ‘ * Foren. Aktk. Indeh. Gentleman-Magasin ved Axel Rasmussen, Indeh. Axel C Rasmussen. Glasværk, Akts., i Likvidation. Likvida- Landsretssagf. Peter Schjørring Thyssen, terne'- Frm. Handels- og Ejendomsaktieselskab af 27. 1936. Formaal : at købo og sælge faste Kaffehandel ved Agnes Christensen. Indeh. Agnes Christensen. Prok.: CLH Christen- Kaffe Lager ved CJ Enevoldsen, Hdl. In- CJR Enevoldsen. kemiske Fabrikker, Akts. (Valby chemi- Indeh, Akts. Drubin [se Fru sen. ■ Valby deli. Valby cal works Ltd,.), dette]. Valby Konfektionsfabrik ved Ilolger Bursche. In ­ deh. Holger E Bursche. (Søndre Birk). Valby Koloniallager Vald. A Hjælm. Indeh. VA H.iælrn. Glostrup. Valby Kittelfabrik vod A Schmidt. Indeh. Schmidt. Valby Lady Magasin ved M Splidsboel, Indeh. Erla Marie Kirstine Splidsboel. Valby Ligkistemagasin ved NP Pedersen. Indeh. NP Pedersen [er senere død], Valby Maskinfabrik & Jernstøberi Akts. Besty ­ relse : Dir. Aug. Lange, Dir. Axel Boeck-IIan- sen, Hasseris pr. Aalborg, og Vekselerer Poul Strandgaard. Direktion : Carl Carlsen. Frm. tegnes af tre Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden i Foren, med et Bostyrelsesmedl. el ­ ler med en Direktør eller af to Direktører i Foren. Aktk. 5 Mill. Kr. Valby Mejeri ved Marius Petersens Eftf. H Al ­ strup. Indeh. HG Alstrup. Valby Messe ved Hans Sørensen, Hdl. Indeh. Hans AM Sørensen. Valby MøbeJmagasin. Holger Christensen, Haandv. Indeh. Holger Chr. Th. Christensen. Valby ny Vinhandel, Akts. Bestyrelse : Vinky­ per AV Holm, Assist. .tW Holm og Ekspedient K Aa. S Petersen, Helsingør, der i Foren, tegner Frm. Prok. ; K Aa. Scliiellerup Peter ­ sen. Aktk. 15,000 Kr. Valby Optik ved Kirsten Petersen, naandv. Indeh. Kirsten KAA Petersen, Valby Paraply A Lædervare-Magasin ved AA 7 Olsson, Hdil. Indeh. AV Olsson. Valby Rammefabrik ved Arnold C Bjørn. Indeh. Arnold C Bjørn. Valby Smede & Mekaniske Værksted. E nansen Haandv. Indeh. Enil Hansen. Valby Sports Hal, Akts. (Valby Handels- og Ejendomsakticselskab af 27. Mai 1936). Under dette Navn drives tillige Virksomhed af Val ­ by Handels- og Ejendomsaktieselskab af 27. Maj 1936 [se dette]. Valby Strømpefabrik, Akts. Bestyrelse og Direk ­ tion: VP Gravesen, Fabr. A Gravesen og Fabr. I Rasmussen. Strib Frm. tegnes af et Bestv- relsesmedl. eller af en Direktør. Prok.: EB Gravesen og JCH Gravesen, hver for sig e ’ ler Alice Andersen og HC Jensen i Foren. Aktk. 600,000 Kr. Valby Sæbehus, Akts. Bestyrelse: J Bjerre og Njsted, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 3000 Kr. Valby Varehus Akts. Bestyrelse : Kapt. HA Guld ­ hammer (Formand), Lagerchef OE Sørensen og Gross. S Aa. K Sørensen. Frm. tegnes af For ­ manden eller af Forretningsføreren. Aktk. 15,000 Kr. Valby Wienerbageri ved Thorvald Vilholt. Indeh. Fru EM Vilholt. Walde Rudolf van der, Aktieselskab, Eksport og Ildl. en gros. Bestyrelse : Gross. M Colin (Di ­ rektør), Gross. Rudolf van der Walde, Stock ­ holm, og Overretssagf. CJF Sven. Frm. tegnes af Direktøren eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 25,000 Kr. Waldheimer Te Depot ved HC Petersen. Indeh. HC Petersen. Waldorff A & Co., Hdl. Indeh. CC Bernhard. Waldorff JJ & Søn, Haandv. Indeh. JP Wal ­ dorff. (Frdbg.). Waldorff's Victor Papir-Industri, Akts. IJesty- relse : Fru FMII Waldorff, Dir. KV Munster og Revisor HF Waldorff, der i Foren tegner Frni Prok. ; VCV Waldorff, HF Waldorff og SC Waldorff hver for sig. Aktk 25,000 Kr. Valego, Akts., Hdl. med Cigarer, Tobakker, Vi ­ no og Spirituosa. Bestyrelse: Fru SV V Bavn, Miirerm NP Ravn, Idestrup, og Gartner NJL Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr: AOF Ildl.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker