kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Bestyrelse : Dir. LC Andersen (Direktør). Gross. II Aug. Suhrke og Landsretssagf. M Markussen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : Olga Andersen og A Gjertsen i Foren. Aktk. 60.000 «r. Union Assurance Society, Akts., England. Fon- retningsafd. af Union Assurance Society Ltd., London. Forretningsafd. Formaal : Brandfor ­ sikring. Forretningsafd. bestyres og tegnes af Frm. AV Båhncke & Co. [se dette]. (Forsik ­ rings-Registret). Union Petroleum Company ved Guyler-Bergh A Niepoort, Hdl. Indeh. E Guyler-Bergh og PM Niepoort, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Union Special Machine Corporation of America. Udenlandsk Akts., Delaware. Forretningsafd. af Union Special Machine Corporation of Ame ­ rica AVilmington, New Castle, Delaware. For ­ retningsafd. bestyres og tegnes af KE Akesson. Union Trading & Financing Co., Akts., Hdl., Fabr. og Finansforr. Bestyrelse : Højesterets- sagf. GK Schiørring (Direktør). Landsretssagf. K Qvortrup og Landsretssagf. E Briiel, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 500.000 Kr. United Artists Akts., Filmsudlejningsvirksomhed og iøvrigt enhver Form for Filmsforretning, herunder saavel Produktion af Films som Te ­ aterdrift. Bestyrelse: Dir. I Madsen (Direx- tør). Dir. G Archibøld. London, og Lands ­ retssagf. Karl Emdi Bruckner. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. United Bonded Stores. Ltd.. Aktieselskab af 1938, Ildl., , Fabrikations- og Financierings- virksomhed. Bestyrelse: Gross. P Platt (For ­ mand), Frk. KN Leth Møller og Kontorist E Tauber-Lassen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 15,000 Kr. United Cheese Company Ltd., Akts. (Forenede Ostekompagni Akts.). Under dette Firma dri ­ ves tillige Virksomhed af The British Sibirian Company Ltd., Akts, [se dette]. United Crispbread Factories, Ltd., Copenhagen, Akts. Under dette Firma drives tillige Eksport af Knækbrød af TIP Lichtenbergs Bagerier og De Forenede Skibsbrødfabrikker Akts, [se dette]. United Danish Butter Preserving Co., Ltd., The, Akts. Under dette Firma drives tillige Virk­ somhed af Akts. LE Bruun Eksport [so dette], United Eggexporters, The, Ltd., Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Danmarks Ægexport. [se dette]. UNITED SHOE MACHINERY COMPANY, Akts. Bestyrelse: HAF HAkansson (Direk ­ tør), Overretssagf. Halfdan Repsdorph, Lands ­ retssagf. Henning Repsdorph, Dir. AAV Todd, Cohasset, Mass., U. S. A„ og Dir. IIGF Sfibert, Ørebro, Sverige. Frm. tegnes af Di ­ rektøren alene eller af Halfdan Repsdorph og Henning Repsdorph i Foren, eller af hver af disse i Foren, med enten HAF HAkansson, AAV Todd eller IIGF Seibert. Prok. ; Anny Viola Tgelsøe og HA Kendal i Foren. Aktk. 1,600,000 Kr. Forretningens Art: Skotøjsmaskiner .og Til ­ behør. Adr. : st. Kongensg. 59 (K) ® ★ C. 5156. United States Rubber Company, Akts. Besty ­ relse: HE Smith (Formand), New A r ork, Over ­ retssagf. O Tiemroth (Næstformd.) og Dir. ACT Nielsen. Direktion: ACT Nielsen. Frm. tegnes af ACI Nielsen alene eller af C Tiemroth i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør eller af HE Smith i Foren, med en ­ ten C Tiemroth eller ACT Nielsen.- Aktk. 100,000 Kr. United Tobacco Co., The, ved Jørgensen & Co. Indeh. H Jørgensen. United AVine Import, Akts. Bestyrelse: Dir. PT Drøyer, Dir. CD Dreyer, Højesteretssagf. M Ilarboe, • Sekretær EMF Hansen, fh. Bankdir. I Jespersen og Greve EOS Ahlefeldt Laurvig, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : PT Dreyer og CD Dreyer, der hver for sig har Prok. Aktk. 1,488,200 Kr. 1 nivers, Kapitalanlægs- &. Sparemærke-AktieeeL skab for Forbrugere & Handlende. Bestyrelse : Kontorchef II Hegn^r, Underdir. GN Bugge og Kontorchef KFB Nilsson. Direktion: H Ilegner (adm. Direktør). Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren., eller af den adm. Direktør alene. Aktk. 15,000 Kr. Universal Bodega ved Stephan P Hansen, Hdl. Indeh. Stephan APJ liansen. Universal Film Akts. Bestyrelse -. Dir. KE Birch (Direktør), Dir. L Foldes, Paris, og Overrets ­ sagf. PD Olufsen, Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Universal Korset Akts., Hdl. Bestyrelse : Lands- rotssagf. Bernh. P Colin, Fru AIKR Jonsen og Lagerf orv. A Th. Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 16,000 Kr. Universalmagasinet ved Ejvind Rosenkilde, Hdl. Indeh. Ejvind Rosenkilde. Universal-Sølvsæben Record ved Axel E Hansen, Industridrift. Indeh. Axel E Hansen. Universal Trading Comp, ved Tage Nørgaard & Co., Hdl. Indeh. Tage V Nørgaard. Universal Trykkeriet ved Eugenius Bast. Indeh. TN Eugenius Bast.

Trør — Univ tegner pr. prok. af Formanden i Foren, med en Forretningsbest. eller af den samlede Be ­ styrelse. Andelskapital 12,000 Kr. Tscliernia Ilirsch, Hdl. Indeh. Ilirsch Tscliernia. (Frdbg.). Tubal under Likvidation, Akts. Likvidator: Ing KV Schurmann, der tegner Frm. Tuborg, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed al Akts. De forenede Bryggerier [se dette]. Tuborgs Bryggerier, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De forenede Bryggerier [se dette], Tuborg Bryggerierne, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De forenede Bryggerier [se dette]. Tuborgs Fabrikker, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De forenede Bryggerier [se dette]. Tuborg Havns Krankompagni, Akts. Bestyrelse : Dir. Herbert Jerichow, Dir. TF AVestenholz, Dir. E Dessau og Gross. OA Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 60,000 Kr. Tuck GO & Co. (International Planters Corpo ­ ration), Akts. Indeh. International Planters .Corporation, Akts, [se dette], Tulinius T, Ilaandv. Indeh. IIH Tulinius. Tungsram Elektricitets Akts.. Hdl. Bestyrelse: Overretssagf. Aa. C Ørum, Dir. V. Thygesen, Dir. P Steiner og Dir. L Fischmann, i'jpest, de ” to i Foren, tegner Frm. Direktør: P Stei ­ ner, der har Prok. Aktk. 150,000 Kr. Turisthotellet Akts. Bestyrelse : Dir. FT Han ­ sen (Direktør), Fru Ane Kathrine (kaldet Anna Catharina) Hansen, Dir. V Aa. AV Han ­ sen og Sagførerfuldm. Preben Volder Hansen. Frm. tegnes af førstn. alene olier af den sam- lodo Bestyrelse. Aktk. 150,000 Kr. Turist-Kiosken, M Blicher. Indeh. MH Blicher Turn.v, Akts., Overtagelse og Udnyttelse af Pa- tentor samt Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Dir. ILT Jensen (Formand). Gross. I Hiort (Direk ­ tør) og Gross. PDF Kruger. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bcstyrelsesmedl. Aktk. 40.000 Kr. 1000 Ting ved K AVilhelmsen, Hdl. Indeh. Fru KA AVilhelmsen. Tutein A Koch, Reproduktionsanstalt & Clichée- fnbrik. Indeh. KV Koch. Prok, : KL Eih.ve. Tuxon ’ s komiske Fabrik, Indehaver Pil Fride- richsen. Industrinæring. Indeh. PRII Fridorich- sen. (Frdbg.). Tuxham, Akts., Fahr. og Salg af Maski ­ ner m. m. Bestyrelse : Overretssagf. EF Phi- lipson, Ing. RG Andersen og Revisor Chr. JL Norden. Direktion : RG Andersen. Frm. teg ­ nes af Direktøren alene eller af to Bestyrel- øesmedl. i Foren. Prok. : SV Kaae i Foren, med enten Chr. JL Norden eller med EF Thi- lipson. Aktk. 750,000 Kr. Tveedo Alfred, Hdl. Indeh. CACN Tveede. Prok. : Fru A J Tveede. Tvermoee Sven, Hdl. Indeh. Sven R Tvermoes. Tvillingernes Knivudsalg, Gerhard Thalbitzer. Indeh. GS Thalbitzer. Tychsen ’ s Georg Efterf.. Aktieselskab. ITdl. be ­ styrelse : Konsul TCM Schytte (Formand og Direktør), Prokurist ECC Schytte og Dispo ­ nent Arne Frimodt, Stockholm. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelses- medl eller af Direktøren alene. Prok.: ECC Schytte. Aktk. 100,000 Kr. Tyendebrandkassen Thor, Akts. Bestyrelse : FE Borgstrøm og C Hansen, Lønholt pr. Fredens­ borg, der tegner Frm. i Foren. Aktk. 5000 Kr Typhoo-Tipps Te Depot, HP Christensen. Indeh. HP Christensen. Tyrkisk Handelskompagni ved F Saxild, Kom- manditselsk., Hdl. Ansv. Delt. F Saxild. Tyrolerhytten ved Aage Parnøe, Haandv. Indeh. Karl Aage Parnøe. Tysk Øl Import & Eksport ved Jul. Lorenz. In ­ deh. JAVE Lorenz. Tændstikfabrikkemes Salgscentral, Aktieselskab. Indeh. Handelskompagniet Hafnia, Akts. [6e dette]. Tæppecentralen Akte., Hdl., fortrinsvis m. Tæp ­ per samt Opbevaringsvirksomhed. Bestyrelse : Dir. OH Schaeffer (Direktør), Frk. E Schaef ­ fer og Prokurist NL Kock. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 20,000 Kr. Tæppehuset ved Brødr. Jacobsen, Kommandit- gelsk., Hdl. Ansv. Dolt. Malthe Meldola Ja ­ cobsen. Tæppe- & Porcelæns-Messen ved Jensen & Chri ­ stensen, Hdl. Indeh. II Jensen og SP Chri ­ stensen. Tøjhørsen ved Chr. Nielsen. Indeh. C Nielsen. Tøj- A Hattepressen Liberty ved L Christiansen, Haandv. Indeh. AL Christiansen. Tøjhuset Solid ved Louis Nielsen, Hdl. Indeh. Louis AM Nielsen. Tøj-Lageret Sv. Aa. Petersen, Hdl. Indeh. Sv. Aa. Petersen. Tømrersvendenes Akts., Udførelse af Tømrerarbej ­ de m. m. Bestyrelso -. Tømrerne LP Larsen, NL Nielsen. AAA Jensen. TV Graby, CE Ja ­ cobsen, EAB Jensen. F Nimann-Nielsen, HH Johansen, JGA Jensen og PJ Pedersen. For- S CFCS Christiansen. Frm. tegnes “ t orretningsf . i Foren, med et Bestyrelses-

VI — 2826 medl. eller af to Bcstyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 25.000 Kr. Tømrersvendenes Aktieselskab i Nordre Birk. Formaal .- Forretning for Udførelse af Tømrer ­ arbejde m. m. Bestyrelse : Tømrerne PC Vil- helmsen, NB Nielsen, JONP Jensen, L Han ­ sen, CA Jorgenson, EB Bengtsson og CV Chri ­ stiansen. Forretningsfører : JONP Jensen. Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, med et Besty­ relsesmod!. eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : JONP Jensen. Aktk. 6800 Kr. Tønder Brødr., Ildl. og Assuranceforr. Indeh. II Tønder. Prok.: II v. Saldern Tønder. Tønnesøn ’ s Cl Installationsforretning, Akts, be ­ styrelse: Elektroinstallatør Cl Tønnesen (For ­ mand. og Direktør), Taastrup, Elektriker LC Tønnesen og Elektriker MI Tønnesen. Frm. tegnes af Formanden. Aktk. 18.000 Kr. Tørfo Akts., Fahr. og Hdl. m. Tørfoder Pro ­ dukter. Bestyrelse : Ing. AC Dawids (Direk ­ tør), Ing. NJ Manniche og Ing. KG Thorborg. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ollor af Direktøren i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. Prok. : AC Dawids aleno eller Aa. M Hauge i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med Direktøren. Aktk. 125,000 Kr. Tørring N Akts., Filial, Salgs- & Ekspeditions ­ kontor i København, Pustervig 5. Indeh. N Tør ­ ring, Akts., Odense [se dette]. Filialen tegnes pr. prok. af : LCMNL Tørring og B Petersen i Foren. Tørsleff H Chr. & Co., Hdl. Indeh. VA Jensen og AS Larsen. Tørsleff Valdemar & Oo., Hdl. Indeh. FV Tørs ­ leff, Aarhus, og VEB Strand. Prok. : A Ram ­ sing og KA r Ravde i Foren. Toyberg-Frandzen L, Danske Kontormøbler, Hdl. Kartotheker. Indeh. JL Toyberg-Frandzen. u dø og Hjemme i Likvidation. Akts. Likvida ­ tor.: Fuldm. NM Jensen, Vejen, der tegner Frm. Udsalget for C Kriigers Tapetfabrik, Akts. Best.v- relso : Fabr. IIG Ohl, Fru EL Ohl og Amts ­ læge OT Olsen, Nykøbing F. Direktør : Fabr. IIG Ohl. Prokurist : Else J Larsen. Frm" teg ­ nes af Direktøren alene eller af en Prokurist i Foren, med Direktøren ellor med et Bestyrelses ­ medl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Ak*k. 50.000 Kr. Udstilling af Bygnings-Materialer & Boligind­ retninger, Akts., Bo og Bygge i Likvidation. Likvidator ; Landsretssagf. Chr. Krog-Meyer Holberg, der tegner Frm. Udstillingsliallen Forum, Akts. Bestyrelse : Gross. IIC Lystrnp, Dir. M Rodsgaard, Odenso, Gross. G Hjorth og Ing. A Semier. Direktion : Auto ­ mobil- & Cykle-Grossoror-Foreningen samt M Rødsgaard. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 600,000 Kr. Udstyrs- og Fjerlageret ved P Vose. Indeh PE D Voss. Udstyrsmagasinet ved Leo Vendelbo Pedersen. Indeh. Leo E Vendelbo Pedersen. Ugebladet Hjemmet. Indeh. Egmont H Peter ­ sens Fond [se denne], Prok.: JC Petersen og O Siindø, hver for sig eller S Arfelt, R Friis og Dan Folke, to i Foren. Uhrenholdt Clias., Akts., Ildl. med Manufaktur ­ varer m. m. Bestyrolse : Forretningsbest. ALT Mogensen (Formand), Fru FT.T Schytte og Fru EM Uhrenholdt. Frm. tegnes af Formanden alone eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren Prok. : CF.T Ubrenhøldt. Aktk. 10.000 Kr. Uldmagasinet, Akts., Hdl. Bestyrelse: Frk GM M Uhrenholdt (Direktør), Husejer SL Ras ­ mussen og Forretningsf. KCC Madsen. Frm. tcj?nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 10,000 Kr Ufshale Stenminer ved Scheitel & Christiansen. Indeh. CF Christiansen. U !LV e ~ J Harrv Pederscn - Hdl. Indeh. Harry II KN Pedersen. (Nordre Birk). Ullmann J.A.T., Akts., Hdl en gros. Bestyrelse: Gros« J Ullmann. Fru JAT Ullmann og Pro- kunst KG Lendorff. Direktion : J Ullmann og Fru JAT Ullmann. Frm. tegnes af to Bestv- relsesmedl i Foren eller af Direktørerne hver for sig. Aktk. 10,000 Kr. Ullstad Johan & Sønner, Hdl. Indeh. JF Ullstad og KT Ullstad, der hver for sig tegner Frm., samt Fru AFV.T Ullstad. U. L.P. Saalen, Akts. Formaal : at drive Haandv. (Reparation af Skotøj ) og event, tillige Industri- virksomhed ved Fremstill. af Materiale dertil. Bestyrelse : Overretssagf. AT Gjedde-OlsentFor- mand), Gross. Terny A Petersen (Næstformd.), Fabr. PA Riberholt, Slagelse, og Konsul J Lange. Frm. tegnes af Formanden ellor Næst ­ formd. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 35,000 Kr. Ulrichs Metalstøberi, Akts. Bestyrelse .- Dir Emil C Hertz, Dir. A Hoiimøllcr og Landsretssagf. CE Ejlers. Direktør : KF Ulrich. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Be ­ styrelse. Prok. : E Bjerre i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Unges Magasin, De, D Duckert Søebye. Indeh. F D Duckert Søebye. Unica, Akts., Fabr. af alle Stags s P°rtsart • Skindvarer og Portefølje varer 'samt Kejseari.

og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

I Aid. VI optages kun de til Aktieselskabs-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker