kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Gross. RCS Qvist og Repr. LN Hilmark, der to ’ i Foren, tegner Frm. Prok. : RCS Qvist. Aktk. 15,000 Kr. Tranberg, Asinussep & Co., Aktieselskabet, Hdl. og Fabr. m. m. Bestyrelse : Gross. AGA Tran ­ berg, Skibsreder AH Asmussen og Assurandør P Wandler, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 40,000 Kr. Trandepotet. Johan E Knock, Industridrift. In ­ deh. Johan E Knock. Prok. : GE Andersson. Translatørskolens Forlag ved Reinholdt Kall- moes, Hdl. Indeh. Ferdinand Reinholdt J Kallrnoes. Prok. : O Kallmoes. Transmotor ved Hclstrup & Ylving, lndustri- r.æring. Indeh. NE Helstrop og EJ Ylving. (Frdbg.). Transportkompagniet Nord, Akts. Bestyrelse : Gross. F Hedorf (Direktør), Fru AP Iledorf og Fru MM Hansen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : F Hedorf. Aktk. 30,000 Kr. Transvector, Akts. Formaal : at financiere og udnytto Patenter og tekn. Anordninger. Be ­ styrelse.- Overretssagf. Holger Zalile (For ­ mand), cand, jur. Otto CL Gulmann og lng. PO Langballe. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af Formanden. Aktk. 20,000 Kr. Transø Trading Co., Hdl. Indeh. ECA Transø og CE Larsen. Transø Trading Co. ved Erling Larsen & Egan Transø, Ildl. Indeh. Erling Larsen og Egan Transø. (Frdbg.). Trappetavle-Fabrikken ved Christian Thorsen, Haandv. Indeh. Christian T Thorsen. Traton ved AN Petersen, Fabr. Indeh. AN tersen. Prok. : HL Rasmussen. Trebbin ’ s Chr. Eftf., Ilaandv. Indeh. Schmidt. Trp-B Radio Akts., Fremstill. og Salg af Radio- app., Grammofoner og andre elektr. eller mek. Apparater. Bestyrelse : Gross. A Hansen-Bark- holt (Direktør), Fru MM Hansen-Barkholt og Radiotekniker II Pedersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af Direktøren aleno. Aktk. 35.000 Kr. Tredecima i Likvidation Akts. Likvidatorer : Frk. AM Hanson og Landsretssagf. ST Bruun, der i Foren, tegner Frm. Trcgurtha & Nielsen, Haandv. Indeh. EV Tre- gurtha. Trokanton i Likvidation, Akts. Likvidator : Re ­ visor Aa. J Wulff, der tegner Frm. Triangel Bogtrykkeri & Bogbinderi ved G Grif- fenfcldt Jacobsen. Indeh G Griffenfeldt Ja cobsen. Trias, Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse : Søløjtn. I 1 Westenholz, Gross. V Thomhav og Dir. Eiler Lohn Schiøler. Direktion : V Thomhav og Eiler tegnes_af Bestyrelsens'og Pe- E Diroktionons Medl., to i Foren. Aktk. Kr. Trico ved Oda Frcngler, Hdl. Indeh. Oda ler. Tricodan, Akts.. Fabrikationsvirksomhed. relse: Dir. CV noffgaard, Fru MC »u.n nv TrZrr J ^ S, i effcniSe ' n ’ Springforbi. Direktion: vY ( i ?, Furbringer. Frm. tegnes a ’ *iu2r^ C < ’ t p rC scsnl( ;d 1- i Foren, eller af to Di ­ rektører i Foren eller af en Direktør i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Tricap Akts., Ildl. og Formueforvaltning. Be ­ styrelse : Vekselerer L Trier (Formand), Pro ­ kurist JT Lassen, Assist. P de Ilemmor Gud- me og Prokurist CF Christensen. Frm tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af For ­ manden alene. Aktk. 10,000 Kr. Tricosana, Akts., Hdl. med og Fabr. af Tekstil ­ varer og andre Varer. Bestyrelse: Sagfører, Cand. jur. II Junl-Jcnsen, Prokurist MKE Holst og Dir. CRn Nowack (Forretnings ­ fører). Prrn. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. alene Aktk 49,500 Kr, Tricota ved Svend Martinsen, Hdl. Indeh Svend GCE Martinsen. (Frdbg.). ® a Tricotagefabriken Omo, Akts. Bestyrelse: Dir. F GK Berg, Afdclchcf PE Neiiendam, Fabr O Mogensen og Overretssagf. Frithjof Kemp. Frm tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl Aktk. 50,000 Kr. Tricotagef a brikken Taco. Akts. Bestyrelse : Gross. AH Sørensen, Prokurist K Aa. Sørensen, Dir PA Madsen og Overretssagf. Frithjof Kemp, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Tricotageforretningcn Juvel ved M Feder. Indeh. M Feder. Tricotageforretningen Lizzi, Akts. Bestyrelse : Gross. HC Hansen (Formand), Enkefru EA S Hansen og Fru KC Hansen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 20,000 Kr. Tricotageforretningcn Taga ved F Wulff Chri ­ stensen. Indeh. FF Wulff Christensen. Tricotagemagasinet Lyon ved NC Haandv. Indeh. NC Hansen. Trier Aago & Bierbum, Vekselerervirksomhod. Indeh. FMC Bierbum. Trier Adolph & Goldschmidt. Akts., Hdl. en Kros m. m. Bestyrelse : Fru Rigmor Benthin, Generalmajor Ebbe Gørtz og Ekspedit ionssekr. y Guldbrandsen. Direktion : CA Lemmich. l'rrn. tegnes af to Direktører i Foren., af en Freng- Besty- W lff Hansen,

VI — 2825

Traf — Trør

Trilling E Heuser, Hdl. Indeh. KE Heuser. Trio ved A Lundsteen, Haandv. Indeh. AVR Lundsteen. Triolit Aug. Petersen, Haandv. Indeh. Aug. Pe ­ tersen. Triplex-IIandels-Aktieselskab, Drift af Hdls- og Kommissionsf orr. Bestyrelse: Gross. MLR He- degaard (Formand), der tegner Frm., Fru EGM Thomsen og Malorm. PVH Rasmussen. Aktk. 10.000 Kr. Triumph Mekaniske Værksted ved A Hansen & M Larsen, Haandv. Indeh. AA Hansen og M Larsen. Troelsen ’ s K Enke, Ildl. Indeh. Fru L Troelsen. Prok. : LI Troelsen. Troest V, Akts., Hdl. Bestyrelse : Fru NC Troeet (Direktør), Købmd. GAC Troest, Næstved, og Prokurist M Schmidt, Aabenraa, der to i Foren (egner Frm Aktk. 10.000 Kr. Trojel Hans, Industridrift og Hdl. Indeh. FV Trojel. Prok.: CWF Bredenbeck. Trojel & Meyer, Hdl. Indeh. VH Meyer. Prok. : Harriet F Abrahamson og FR Hunderup i Foren. Trokos Holding Compagni, Akts. Formaal : Fi ­ nanciering og Udnyttelse af Opfindelser, Be ­ styrelse: Dir. El Baastrup (Direktør), Læge JH Ilolbo, Præstø, Ing. FL Nilsson, Gross. O Friis, Dir. HPC Jensen, lng. FA Lazarus og Overretssagf. E Schubart. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 25,000 Kr. Trold Radio ved 11C Jacobsen, Ilaandv. Indeh. IIC Jacobsen. (Nordre Birk). * Trolle C, Spedition. Indeh. ACAL Frandsen og JFH Trolle. Trolle P, Akts., Hdl. Bestyrelse: Frk. DE Tral ­ le, Gross. EJ II Trolle, Disponent IIV Hansen, Disponent JI Hviid og Overretssagf. NJ Ve- stergaard. Direktion : EJH Trolle. HV Hansen og JI Hviid. Frm. tegnes af to Bestyretees- rnedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren. Prok. : EJH Trolle og Frk. DE Trolle. Aktk. 750,000 Kr. Trollo & Rothe, Akts., Assurance-IIavariagentur m. m. Bestyrolse : Fru Thora MFM Vigfusson, Overretssagf. OHM Madsen og Gross. G Pe ­ dersen. Direktør-, CT Nielsen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 24,000 Kr. Trolle Th., Hdl. Indeh. TL Tralle. (Frdbg.). Trollegaard E & Co., Hdl. Indeh. EM Trolte- gaard og PI Primberg .(Frdbg.). Tropefugiehuset ved A Wildt, Hdl. Indeh. An ­ na Wildt. Tropehuset ved H Verner-Lassen, HC Verner-Lassen. (Frdbg.). Trcpex Battery Co., The, Ltd., Akte. Under dette Firma drives somhed af Hellesens Enke & V Ludvigsen, Akts, [se dette]. Troelsen Kaj, lldl. Indeh. Kaj Troelsen og Poul Werner Bing. Trunderup ’ s Reklame ^Service, Hdl. Indeh. MJP Trunderup. Prok. : -- - Trydo & Jørgensen, og MV Jørgensen. Trykkeriet Danmark CT Tjæder Nielsen. Trykkeriet Skandia, Jobs. Kisbye. Indeh. JMP Kisbye. Træ- & Finércompagmet Placage, Akts., Hdl. Bestyrelse: Generalkonsul OV Peschardit (For ­ mand), Gross. CBHD Jensen og Frk. Ragna Rigmor l ’ eschardt. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af Formanden. Prok.: CBHD Jensen. Aktk. 30,000 Kr. Træ- og Finérhandelen Øbro. P Jorgensen. Indeh. PJM Jørgensen. Trækontoret ved JL Bjørner & Søn. Hdl. In ­ deh. JL Bjørner og IBB Bjørner. Prok.: Tro S Bjørner alene eller Dan Bjørner og S Røn ­ nebæk i Foren. Trælasthandelen Selandia, Akts. Bestyrelse : Landsretssagf. H Juul-Jensen, Gross. EO Ol ­ sen og Enkefru CMJ Grumer, Skælskør, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : EO Olsen. Aktk. 25,000 Kr. Træolith industri Akts., Fremstilling og For- ' handling af Letbygningsplader og andre Byg ­ ningsart. Bestyrolse : Gross. Kaj Guhlo, RqSr kilde, Tandlæge Holger Christensen, Roskil ­ de, og Fru AM Anderson, der to i Foren, leg ­ nor Frm. Aktk. 14,000 Kr. Træskæreriet Lygten ved M Friberg Jensen. In ­ deh. M Friberg Jensen [Navneforandring »il Friberg-Jensen]. tratte Øjno ved Lundsteen & Vieth, Haandv. l.ideh. J Lundsteen og OO Vieth. Trævarefabrikken Øresund, Akts. Fabr. af og Hdl. med Trævareart. Bestyrolse : Ilerreekvip- hdl. Eli Pedorson (Formand), Snedkcrm. OL Hormansen (Forretningsfører) og Snedker ABR Ilermansen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : CL ilermansen. Aktk. 10.000 Kr. Trørød og Omegns Brugsforening og Købmands- handel, Andelsselsk. m. begr. Ansv. Bestyre!- xr U f er Schmi dt (Formand), Postbud C y Nielsen, Husmd. KNP Villadsen, Inkassa- tor AN Nicolaisen og Arbejdsmd. Nl ’ Il An ­ dersen. Forretningsbestyrer: JR Petersen. Frm. Hdl. Indeh Copenhagen, tillige Virk- Fru M Trunderup. Ilaandv. Indeh. SiB Tryde ved Tjædcr Nielsen. Indeh.

Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : AS Madsen og JAM Hallin. to i Foren, eller hver i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller en Direktør. Aktk. 800.000 Kr. Triers Bogtrykkeri (GL Lind & Numa Frænkel) Indeh. C Lind og JG Lind. Trier Brødr., Bank- og Vekselforr. Indeh. Lud ­ vig Trier, Carl Christensen og Uffe Rasmus ­ sen. Prok. : Knud Foikenberg, Johs. Lassen, Axel Rafn, Poul de Hemmer Gudmo og Jul. Jessen, to i Foren. Trier & Co., Hdl. Indeh. IIGA Trier og Abildgaard, der i Foren, tegner Frm. Trier Helge, Ildl. Indeh. Helge Trier. Trier Hugo, Hdl. Indeh. HS Trier. Prok.: Fru DM Trier. Trier ’ s IF Medicinudsalg & farmae.-kemiske Fabriks Eftf. Indeh. APC Holm. Triers Jacob Eftf., Hdl. Indeh. JP Jarding. Trier ML & Co. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidatorer: Leo Gotlieb Fischer og Kaj Seth Oppenhejm, der i Foren, tegner Frm. Triiolium (The danish Estates Butter Factory), Andelsselsk. Bestyrelse : Baron CA Blixen- Finecke (Formand), Sevedø, Godsejer SC Dahl (Næstformd.), Katrineliolm pr. Slagelse, Hof- jgm. WR Flach de Neergaard, Førstev, Forp. Aage Petersen, Maribo, og Forp. K Chr. Sel- cliau Hansen, Alslovgaard pr. Karise, der tre i Foren, tegner Frm. Direktør : NG Pedersen. 1 ’ rok. : en Direktør eller Formanden eller Næstformd. i Foren, med enton et Bestyrelses ­ medl., en Direktør, Bogholdoren, A Larsen eller Kassereren, E Jørgensen. For Ilov.edobligation af 9. Dec. 1933 mod tilhørende Rartialobliga- tioner til samlet Paalydehdo 1 Mill. Kr., der har Pant i Solskabets faste Ejendomme, hæf ­ ter alene Solsk. ’ s Aktiver. For alle andre Forpi. hæfter Andolshaverno solidarisk, efter at Kre ­ ditor forgæves har søgt Fyldestgørelse hos Solsk. (Frdbg.). Trifoliums Mælkeforsyning, Detailhdl., Filial af Andelsselsk. Trifolium (The danish Estates Butter Factory). (Haslev). Trikohl, Akts., Virksomhed med kemisk Tøjrens ­ ning, Farveri og Vaskeri. Bestyrelse : Vaske ­ riejer V Thorup (Direktør), Insp. IICV Thorup og Landsretssagf. Aago Bay Erichsen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Besty- rolsesmedl. i Foren. Aktk. 30,000 Kr. Trikotagebørsen, Aktieselskab, Hdl. Bestyrelse : Fru J (I) Feder (Forretningsfører), Manufak- turhdl. I Feder og Fru E Kurland. Frm. teg ­ nes af Fonretniingsf. alene eller af to Bestyrel- sesmedl. i Foren. Aktk. 7000 Kr. Trikotagcfabr. Nicco ved H Christensen, Haandv. Indeh. Il Christensen. Trikotagefabrikken Direkte. A Jensen, Haandv. Indeh. Agnes E Jensen. Trikotagefabrikken Prima ved NO Nielsen. In ­ deh. NC Nielsen. Trikotagefabrikken WEKO ved Wilhelm Helle ­ ner. Indeh. Wilhelm Hellener. Trikotagefabrikken Vitro, Akts. Bestyrelse : Re ­ serveskibsfører K Feldthusen, Befragter B Feldt ­ husen og Fru Inge Paludan. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktø ­ ren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,500 Kr. Trikotagefabriken Zito ved Birk Jensen. Indeh. Kr. Birk Jensen. Trikotageforretningen Bubi ved Elna Elhart, Ildl. Indeh. Elna EM Elhart. Trikotageiorretningcn Falken, Richard Laursen, Hdl. Indeh. Richard B Laursen. Trikotageforretningen Juno, Akts. Bestyrelse: Gross. MC Mogensen (Formand), Forretningsf. S Frederiksen (Forretningsfører) og Fru JE Frederiksen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 40,000 Kr. Trikotagehuset ved Anna Christensen & Laura Hansen. Indeh. Laura Hansen. Trikotagehnset Løven ved Niels Lund, Hdl. In ­ deh. Niels Lund. Trikotagokælderen ved August Schmidt, Hdl In ­ deh. N August Schmidt. Trikotage-Lingerimagasinet Eja. Ejnar Hansen, Ildl. Indeh. Ejnar Hansen. Prok. : Fru KMM Hansen. Trikotage-Magasinet, Akts., Hdl. en gros og en detail med Trikotagevarer, Manufakturvarer og andre Varpr m.m. Bestyrelse : Gross. Erteschick, Frk. Frida Grothen og Frk. AJM Jensen. Di ­ rektion ; M Erteschick og Meta F Jupke. Frm. tegnes af en Direktør eller af et Bestyrel ­ sesmedl. Aktk. 5000 Kr. Trikotage Magasinet Diva, Akts. Indeh. Akts. Manufaktura (se dette). Trikotagemagasinet Fortuna, Akts. Bestyrelse : Frk. M Jacobsen (Direktør), Fru AME Ja ­ kobsen og Købmd. PAV Jakobsen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Trikotagemagasinet Stop ved Jacobine Thomsen, Ildl. Indeh. Jhcobino Thomsen. Trikotage- & Uldvareforrotningen Horning, Akts. Bestyrelse: Købmd. JI Lorenzen (Formand og Forretningsfører), Mejeriejer Alfr. Nielsen og Skibsfører CD Lorenzen, Sønderborg. Frm. teg ­ nes af Formå ndon i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 30,000 Kr. Trikotex ved Mary Hansen. Ilaandv. Indeh. Ma ­ ry 1 Hansen. A

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker