kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Toico ved Bronner & Hennig, Ildl. Indeh. SO Brenner og PRE Hennig, der i Foren, tegner Frm. Toiletskabe Kompagniet ved Vald. Christensen & Co., et Kommanditselsk. Ansv. Delt. GV Christensen. (Frdbg.). Toldbodmøllen, Akts. Bestyrelse.: Mølleejer NS Troensegaard (Formand), Dir. JKV F"lker, Svendborg, og Fabrikejer CF Petri. Direktion : JKJ Berring. Frm. tegnes af NS Troense ­ gaard eller af Direktøren eller af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, l ’ rok. : EP Vindekilde, IIV Kørber, AC Hommelgaard og K Christensen, to i Foren. Aktk. 1,200,000 Kr. Toldbodvej Nr. 7. Akts., Ejendomsselsk. Besty ­ relse : Dir. OP Christensen (Formand og adm. Direktør), Fru A Christensen og Overretssagf. V Koefoed. Frm. tegnes af den adm. Dir. alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 224,000 Kr. Tolvmandsforeningernes Handelskontor, Akts-, Hdl. Bestyrelse: Baron Holger Reedtz-Thott, Merløsegaard (Formand). Generalkonsul JJ Olsen, Lyngebæksgaard, og Landsretssagf. Axel Hansborg. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Best.yrelsesmedl. i Foren. Direktøi : Redaktør V Kronman, der har Prok. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 28.200 Kr. Tom ’ s Fabrikker, Akts. Bestyrelse: Kontorchef PZ von der Hude, Gross. VII Meyer og Iløje- steretssagf. Emanuel Christensen. Direktion : VII Meyer. Frm. tegnes af Dir. VII Meyer alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : FR Hunderup og Harriet F Abrahamson i Foren. Aktk. 750,000 Kr. Tom ’ s Laboratorium, Akts. Bestyrelse : Gross. VII Meyer, Kontorchef PZ von der Hude og Iløjesteretssagf. Emanuel Christensen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren. Prok. : VII Meyer. Aktk. 5200 Kr. Tommerup Preben, Hdl. Indeh. JLP Tommerup. Prok. : T Larsen og FP Tommerup. Tomshøj, Akts., Ejendomsselsk., event. Hdl. Be ­ styrelse : Dir. B Jacobsen (Forretningsfører), Bagerm. Jobs. Pitzner og Overretssagf. Gott ­ lieb Jacobsen, Nebbegaard pr. Hørsholm. Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Toni ved Hans Waagø, Industrinæring. Indeh. borg, Dir. V Gjerløff og Frk ___ _ ______ ___ tegnes af den samlede Bestyrelse eller af Di ­ rektøren alene. Aktk. 210,000 Kr. Topp ’ s N Chr. Eftf., Haandv. Indeh. O Peter ­ sen, F Christensen [er senere død], LV Jen ­ sen og ANG Levy, der Frm. Topps P Lund Eftf. ved A Indeh. AMC Jørgensen. Topsøe-Jensen & Schrøder, Topsøe-Jensen og C Schrøder. Torkildscn AP, Haandv. Indeh. APO Torkild- sen. Prok. : RF Kørber. Torotor, N Hansen, Haandv. Indeh. N Hansen. Torp & Co., Haandv. Indeh. Fru ESII Torp og L Jensen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : L Jensen. Torps Herre Magasin, Hdl. Indeh. R Torp. Torp Joh. L, Akts., De Danske Skjortefabriker. ’ Bestyrelse: Gross. Joh. L Torp (Direktør), Prokurist, Fru Esther M Breining, Disponent HFB Torp og R«pr. EJ Torp. Frm. tegnes af to' Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direk ­ tøren aleno. Aktk. 325,000 Kr. Torpedo, Akts., Isenkram- og Jernvareforr. Be ­ styrelse : Sceneinstruktør Hans Egede Budtz (Forretningsf.), Gross. EC Kjøbgaard Petersen og Assurandør II Jørgensen. Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af den samlede Be ­ styrelse. Aktk. 5000 Kr. Torpedo-Adelg. Afd. Indehaver II Jensen, Hdl. Indeh. Harriet Lydia Jensen. • To-.Il Radio, Akts., Hdl. m. Radioapparater, Radioartikler o. lign. Bestyrelse : Gross. T Dalsgaard (Direktør), Gross. JO Petersen og Gross. JII Jonsen, dor to i Foren, tegnør Frm. Prok. : MP Rasmussen i Foren, med T Dals- gaard eller JII Jensen. Aktk. 550,000 Kr. Torro ’ s K Trading Company, Aktieselskabet, Hdl. og Fabr. Bestyrelse: Gross. KB Torre (Direktør), Fru Eva Torre og Fru Marie Eli ­ sabeth Steincke. der to i Foren, tegner Frm. Prok.: KB Torre. Aktk. 15.000 Kr. Torvegaardens Kolonialvarelager, Alfred Ibfeldt. Indeh, VVA Ibfeldt. Tosari Herbert Franko, Industridrift Indeh. GII Herbert Franko. • Tougaard & Co.. Industridrift. Indeli. gaard og OC Møller, Taastrup. Toxværd Th., Hdl. Indeh. Aa. JF Prok. : MSA Erbak. Traberg ’ s Kulsyremaaler-Fabrik, Akts, se : NJ Traberg, MRC Traberg og CG der i Foren, tegner Frm. Prok.: MRC Traberg. Traffic Oil Company Akts., Hdl. ni. Smøreolier og dermed besl. Varer og eventuelt anden ^Virksomhed. Bestyrelse : Disponent ADS Qvist, to i Foren, tegner Jørgensen, Haandv. Ilaandv. Indeli. JB og Hdl. CC Tou- Ebbesen. Bestyrel- Traberg, Ildl. Indeh. KM en gros. Besty- (Direktør), Aal- KM Olsen. Frm. Hans JK Waagø. (Frdbg.). Tonika Radio ved IIM Gardal, Gardal. (Kbhvn. og Frdbg.). Tonsgaard Søren, Akts., Hdl. relse : Gross. SC Tonsgaard

Thom — Traf

VI - 2824

Thomsen & Sørensen, Haandv. Indeh. AK Thomsen og CS Sørensen, der i Foren, tegner Frm. (Nordre Birk). Thomsen TC, Hdl. Indeh. SS Thomsen. Thomsen TP. Hdl Indeh. HAJ Thorsager. Thomsen Vald. Albech, Hdl. Indeh. JV Albech Thomsen. Thomsen William, Hdl. Indeh. S William CE Thomsen. Prok. : Fru EEM Thomsen. Thor ’ s JFN Eftf. ved Gert Jansen, Hdl. Indeh. Gert P Jansen. (Frdbg.). Thor ’ s kemisko Fabrikker, Akts. Bestyrelse : Dir. Chr. Sørensen (Direktør), Gross. C1IJ Møl ­ ler, Dir. TC Sørensen og Dr. pliil Johannes Lehmann. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 280,000 Kr. fh. Thorball ’ s J Eftf. ved V Johansen. Haandv. Indeh. VE Johansen. Thorbek Viggo, Fabr. Indeh. V Thorbek. Thorborg CG, Rustfri Staalmontage, Akts. Be ­ styrelse: Ing. AC Dawids (Direktør), Lands ­ retssagf. E Petri og Ing. KG Thorborg, der to i Foren, togner Frm. Prok. : AC Dawids og KG Thorborg. Aktk. 200.000 Kr. Thorbrogger H & Co„ Haandv. Indeh. CV Jen ­ sen. Prok. : Sofie Salomon [gift Clementsen]. Thordahl-Nielsen & Valborg, Haandv. Indeh. PJ Valberg. Thorcndahl W & Co., Vekselerervirksomhed. In ­ deh. WO Thorendahl, T1J Grønbech og II Nielsen. Thorengaard M & L, Hdl. gaard. Thorlakshus. Akts.. Ejendomsselsk. Bestyrelse: Overretssagf. OM Bing, Dir. S Clausen og Overretssagf. LC Bing, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : Akts. Chrsthvns Oplagsplad ­ ser. Aktk. 150,000 Kr. Thornam Ad., Haandv. Indeh. OA Thornam. Thornam Johs., Hdl. og Industridrift. Indeh. K Thornam. Thornam ’ s Etablissementer Akt6. (Dansk Ban ­ dage Industri Akts.). Under dette Firma dri ­ ves tillige Virksomhed af Akts. Dansk Ban ­ dage Industri [so dette]. Thorndahl Helge, Akts., Hdl. Bestyrelse : Sagf. LK Lauridsen (Direktør), Gartner CA Mikkel ­ sen, Glostrup, og Frk. Karen Petersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 8000 Kr. Thorngreen Theodor, Hdl. Indeh. AA Theodor Thorngreen. Thorsen Chr. & Søn, Haandv. Indeh. HTV Thor sen. , Thorsens Emulsionsfabrik. Indeh. Poul Thorsen. Prok.: LHE Nielsen, GV Andersen og Fru IW Nielsen, to i Foren. Thorsen II, Akts., Urmagerivirksomhed. Besty ­ relse: Barberm. JP Christiansen (Formand) og Urmager II Thorsen (Forretningsfører), der i Foren, tegner Frm.. samt Fru OM Thorsen. Prok. : H Thorsen. Aktk. 7,500 Kr. Thorsen Henri, Haandv. Indeh. HK Thorsen. Thorson ’ s II Tricotago Akts., Hdl. m. Manufak ­ tur, Trikotage o. lign. Varer. Bestyrolse : Gross. HB Thorsen, Murcrm. E Bjarnc-Thorscn og Fru EA Bjarne-Thorsen, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Prok. : E Bjarno-Thorsen. Aktk. 20,000 Kr. Thorsen Poul, Fabr. Indeh. P Thorsen. Prok. : LHE Nielsen i Foren, med Dagny Larsen. Thorson Th. A & Co., Industridrift. Indeli. Th. A Thorson, GJ Rasmussen og KN Mortensen. Thorsing ’ s Alfred Musikforlag. Indeh. A Tlior- sing. Prok. : Fru JEM Thorsing. Thorup Carl, HdU. Indeh. CL Thor.up. Prok. : V Knudsen og C Grimm i Foren. Thorup ’ s S Eftf., Hdl. og Haandv. Indeh. R Skovgaard Andersen. Prok. : FC Iversen og E Andreasen i Foren. Thorups Service-Station, O Thorup. .. . Thrones LL Efterfølger, Haandv. Indeh. Stella Inga Holst. Thrane MC & Sønner, Hdl. Indeh. KOC Thrane. Thrige Thomas B Filial. Akts. Hdl. m. elektr. Maskiner, Elevatorer o. 1. Bestyrelse : Dir., Landstingsmd. Johannes Stensballo (Formand), Højesteretssagf. Alb. V Jørgensen og Fuldm. EJ Stampe Frølich. Direktion : Ing. O Fischer. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, med den adm. Direktør. Prok. : Tb. Knudsen i Foren, med enten CP Dansøn Petersen eller med G Svevdrup Schned- lor. Aktk. 300,000 Kr. Adresse: st. Kongensg. 59 (K) f ★ C.678 (8 Lin), Stats f 678. Tbuesen ’ s CJ Eftf., R Hincheli, Ildl. Indeh. R CJ Hincheli. Thula, Akis.: Hdl. Bestyrelse : Fru KL Møller, Fabr. HP Jensen og Bestyrer LGB Therkild- een, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Tbulcsen & Co. ’ s Eftf., Akts., Fabr. og Salg af Pibcslanger samt dertil hørende Tilbehør m m. Bestyrelse: Gross. HP Maibøll (Formand); Ilaandv. og Hdl. Indeh. og Ilaandv. Indeh. Fru PEA Høybye. Thrane Caroline, Hdl. AEC Høybye. Prok. : Indeli. JMN M Thoren- Thorhauge. FGB Thor- Indeh. Molding. Thorhauge J, Hdl. Indeh. Prok. : Fru J Thorhauge. Thorlacius & Molding, Hdl. lacius, Humlebæk, og EJH

Dir. H Chr. Maibøll (Direktør) og Overrets ­ sagf. P Paulsen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af Direktøren alene. Aktk. 40,000 Kr. Thunbo Anton, Hdl. Indeh. Anton PR Thunbo.

Fru AJ Jensen. Jarl E Tliurø. Hdl. med Kul, m. Bestyrelse:

Thunoby ’ s Legetøjshandel. Indeh. Thnrø Alf Jarl, Hdl. Indeh. Alf Prok.: AEC Kobbere. Thurøe LM & Co. ’ s Eftf., Akts.. Koks og dermed besl. Art. m.

Dir. V Mønsted (Formand), Gross. ET Clau ­ sen (Direktør) og Landsretssagf. HE Becli- Bruun. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Direktøren alone. Prok. : HE Bech-Bruun alene eller AJ Niolscn og PO Fredskilde i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Thusgaard-Andersen A, Hdl. Indeh. A Thusgaard- Andersen. Thygesen Ferd. Efterfølger, Haandv. Indeh. PVJ Krag. Thygesen Th. & Co., Hdl. Indeh. TP Thygesen. Thylstrup & Jørgensen, Haandv. Indeh. AB Thylstrup og Kamma S Jørgensen, der i Foren, tegner Frm. Thurmer & Co., Ildl. Indeh. FC Thurmer, ER Thurmer og B Thurmer. Prok. : OC Hastrup. (Frdbg.). Thyrring K, Haandv. Indeh. WH Thyrring. Thyrsos, Akts., Udg. af et Tidsskrift. Besty­ rer : JH Wildt, der tegner Frm. Aktk. 4500 Rr. Thøfner A & SC, Akts., Blikkenslagerforr. Be ­ styrelse : Dir. AGS Thøfner, Fru I.MD Thøfner og Assurandør MD Cordosa, der i Foren, teg ­ ner Frm. Direktion : Gas- & Vandmester AGS Thøfner, der har Prok. Aktk. 10,000 Kr. Tidsskriftet Assurandøren, Akts. Bestyrelse : Re ­ daktør CJ Thorsen (Formand), der tegner Frm., Dir. Poul Serup og Dir. KE Christen ­ sen. Aktk. 6000 Kr. Tik-Tak ved V Dal Nielsen. Ilaandv. Indeh. V Dal Nielsen. Tilling ’ s V Bog- & Papirhandel. Indeh. VLVH Tilling. (Nordre Birk). Tilskærernes Akts. Bestyrelse : Maskinarb. LV Hansen (Formand), Snedker HL Hansen (Næstformd.), Tilskærerne CA Veideke og ITj. Olsson (kid. Olsen). Maskinarb. JP Nielsen, Forsølver OA Unger, Sokr. AK Petersen, Frk. EL Persson og Formand Aa. E Hansen. Forretningsfører : KEG Schjøtz. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Prok. : KEG Schjøtz. Aktk. 161,000 Kr. Times Watch Co., Akts., Hdl. med Ure, Instru ­ menter og dormod besl. Art. samt Guld-, Sølv- og andro Metalvarer. Bestyrolso : Forretningsf. JP Simonsen (Formand), Ekspedient K Eng- gaard Pedersen, Fru K Muller og Gross. JPA Thuesen Jonson. Frm. tegnes af Formanden i Foron. med et Bestyrelsesmedl. Prok. : Karo ­ line Midler. Aktk. 10,000 Kr. Timmol Henry, Akts., Manufakturforr. en gros. Bestyrelse : Gross. OGA Pedersen (Direktør), Aalborg, Repr. VO Pedersen, Aalborg, og Pro ­ kurist NOT Carlsen. Frm. tegnes af Direktø ­ ren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : NOT Carlsen. Aktk. 60,000 Kr. Timmol- H jun., Hdl. ’ ~ ..... . Prok.: HMF Timmol (senior). (Nordre *Birk). Tnigleff & Mathiasen, Hdl. Indeh. JK Tingleff Tinglev Ægexport Akts. (Odense Ægforretning Akts.). Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Odense Ægforretning Akts [so dette u. Frm.-Rcg. for Kbhvn.]. Tingvalla Messe ved Halvor Dahis Enke Hdl Indeh. Fru JC Dahl. Prok. : EC Dahl. „ an T ’ T A kts ’ ’ 66 Koefoed, Hauberg, Marstrand & Helweg. ^Goldschmidt & Sarp, Haandv. Indeh. /

I Aid. vi optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker