kraks vejviser 1940 handelskalender

Tegl- Thom

Firma-Register: A. København Korsør, Ing. O Friis, Ing. G Kahler, Korsør, og Godsejer A Nissen, Serridslevgaard pr. Tvingstrup samt en Delegation : Dir. IIV Bo- serup (Delegationens Formand og Bestyrelsens Formand), Dir. EJW Hartmann, Hedehusene, og Landstingsmd. LM Laursen, Stenstrup. Di ­ rektør : Aage Svendsen. Frm. tegnes af Besty ­ relsens Formand i Foren, med et Delegations- medl. eller af Delegationens Formand i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Delegations- medl. i Foren. Prok. : Aage Svendsen i Foren, med AE Christiansen eller med WKJ Vogel ­ sang eller en af do nævnte i Foren, med Be ­ styrelsens Formand eller med et Medl. af De ­ legationen. Aktk. 198.000 Kr. Tegner Henry A Co., Hdl. og Vekselererforr. In ­ deh. WAC Tegner. Tfilmann IC A Co. ’ s Eftf.. Hdl. Indeh. AM Poulsen. Prok. : JP Iversen, KS Olsen og HM 8ørensen, to i Foren. Tekma, Teknisk Material Import (E. H. C. Nis ­ sen), Hdl. Indch. EHC Nissen. Prok.: KF Valentin-Hjorth. Toknico, Ingeniørfirma vod A Thorsen. Indeh. Aage Sigfred Thorsen. Teknisk Brand- og Tyverivagt. Akts. Bestyrelse: Gross. OPA Saab.ve (Direktør), der tegner Frm., og Gross. AK Johansen. Aktk. 25,000 Kr. Teknisk Film Compagni ved Knud Iljortø A Co., Kommanditselsk., Haandv. Ansv. Delt. Knud R Iljortø. (Frdbg.). Teknisk Foto. Poul Becli. Haandv. Indeh. Poul D Bcch. Teknisk Gummi Kompagni Dana, Akts., Ildl. m. og Fabr. af teknisk Gummi samt Malkema ­ skiner. Bestyrelse : Skotøjsfabr. IT Chr. Bry ­ desen, Fru K (C) R Brydesen og Frk. IM Dyr- feldt, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Fru K (C) R Brydesen. Aktk. 10,000 Kr. Teknisk Gummi Kompagni ved Vera Budde- Lund, Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. Fru Vera Bndde-Lund. Prok. : CG Budde-Lnnd. Teknisk-kemisk Fabrik Samson ved Tormod Niel ­ sen' og Mogens Qvist. Indeh. ET Nielsen og MF8 Qvist, der i Foren, tegner Frm. (Nordre Birk). Teknisk Kontor ved KF Hansson. Haandv. In ­ deh. KF TTansson. Prok. : Ella EK Hansson. Teknisk Materialhandel ved B A N Benzon, Hdl. Indeh. Bøje Benzon og Niels Benzon. Prok. : V Fischer Teknisk Telefon-Haandbog, Akts. Bestyrelse: Sngf. ONA Strener, Sagførerfuldm. PM Pe ­ dersen og Gross. JH Hansen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direk ­ tøren alene. Aktk. 15,000 Kr. Tekniske Forsøgsakts.. Det. Bestyrelse : Kontor ­ chef HCT Hansen (Direktør), Overretssagf. M Oppenhe.im og Korrespondent PT Hansen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrel- J; c ’ er Bestyrelsen i Foren. Aktk. 35,000 Kr. Tekstilaktieselskabet Matrico, Industri og Hdl. og alle dermed i Forbindelse etaaende Virk- somheder Bestyrelse : Kontorchef A Leder- 5! a, >n, Repr. m Silherblatt og Gross. Behr Katz (kaldet Bernhard Cohn). Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forret- 40 000 Kr l ° ren ’ me d et Bestyrelsesmedl. Aktk. Tela vox Radio Klemen Jørgensen, Haandv. In ­ deh. Klemen Jørgensen. Prok. : KWP Jacobsen Telefon Fabrik Automatic, Akts, Bestyrelse : Dir. MB Richter, Dir. Frants Richter, fh. Statsmin. C Th Zable, fh. Telefondir. Kristen Møller, Overretssagf. E Flensborg, Disponent' Erik Nyegaard og Folketingsråd. NP Nielsen. Di ­ rektion: MB Richter (adm. Direktør), Franks Richter og AV Qvistgaard. Frm. tegnos af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af den adm. Di ­ rektør. Prok. : Erik Nyegaard og Ingrid Kjærs- gaard i Foren., eller AV Qvistgaard i Foren, med Frants Richter. Aktk. 2 MilL Kr. Telefonico ved Hjortsvang A Prahrn, Industri ­ drift og Haandv. Indeh. HIN lljortsvang og L Prahrn Telefonrensningsanstalten, Akts. Bestvrelse- Fru PAC Fribcrg, Underdir. SA Møller og Fru PE H Møller, der hver for sig tegner Frm. Aktk 12,000 Kr. Teller Hans, Hdl. Indeh. Hans A Teller. Prok. ■ H Chr. Hansen. Tember ved Victor Haslev, Haandv. Indeh. Vic ­ tor F n aslev. Temoin, Aktieselskabet. Formaal : Udnyttelse af et dansk Patent. Bestyrelse : Veksolerer Kaj Monies, Murerm. Ejner Jensen og Sagf. V Scheel. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør. Prok. : E Chr. Hansen. Aktk. 12,000 Kr. Temperatur-Kompagniet, Akts., Hdl. en gros. Bestyrelse: Fuldm. JK Kjeldgaard (Formand), Kunstmaler CCN Bowedt og Frk. GEJ Lund. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 30.000 Kr. Tempo ved A Løwe, Hdl. Indeh.Fru Agnes M Mørk. Termini Importen ved CC Møller, Hdl. Indeh. Cc Møller. Tgrmitco, Aktieselskab til Bekæmpelse af Ska ­ dedyr. Bestyrelse: Dr. Phil. l ’ CLVE v. Elsner, GB Egidiusen og B.vgningskonduktør M Kjeldgaard. Forretningsfører : JO Christensen.

VI — 2823

Theilgaard Brødr., Hdl. Indeh. JS Theilgaard og H Theilgaard, der i Foren, tegner Fnn. (Frdbg.). Thejll Carl A, ____ ______ ________ Thekla ved P Andersen, Fabr. Indeh. P Ander ­ sen. (Nordre Theko, Akts., Fabr. Indch. CA Thejll. Birk). ....... . ............ . Financiering og Hdlsvirksomhed. Bestyrelse : Varemægler F Theill (Direktør), Bogholder FA Theill og Fru LJK Theill. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samle ­ de Bestyrelse. Aktk. 5000 Kr. Therkelsen ’ s 1) Enke & Søn, Hdl. og Haandv. Indeh. A Blomberg. THERKELSEN ’ S W KULIMPORT, Akts. Be ­ styrelse: Dir. AH Møller (Direktør), Bank ­ best. AJF Andersen, Bygmester TFC Hansen og Overretssagf. JH Berner. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Di ­ rektør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : Mogens Henriksen og Einer Dalvad i Foren, eller hver især i Foren, med et Bestyrelses- medl. Aktk. 200,000 Kr. Forretningens Art: Kul- A Koks-Import. Adresse: Raadhuspl. 75 (V) J ★ Ont. 12965 A 490. Thermosan, Akts. Indeh. Akts. Markwardt A Co. [6e dette], Thide Emilie, Haandv. Tndeh. Emilie Thide. Thiel Carl A Søn, Haandv. Indeh. nA Thiel. Thicle FA, Akts.. Haandv. Bestyrelse : FA Thiele, Optiker JFA Thiele (Direktør), Optiker SA Thiele og Assist. Einar Thiele. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Di ­ rektør. Prok. : TE Christensen. Aktk. 300,000 Kr. Thiele HH. Frm. er traadt i Likvidation. Liktf- dator: Peter Sandholt, der tegner Frm. Thielst Brødr. O A C, Assuranceagentur. Indeh. O Preben JM ThieK Prok. : Mathilde R Niel ­ sen og OCM Thielst. Thiesen Viggo E, Hdl. Indeh. Viggo E Thiesen. Thingvad A Tougaard, Hdl. Indeh. JP Thing- vad og C Tougaard. T. II. Margarine-Industri, Th. nardt, Fabr. In ­ deh. Th. Hardt. Tho'andor Svend, Hdl. Indeh. Svend Tholander. Thoma ved Carl Jørgensen, Hdl. Indeh. Jørgensen. (Frdbg.). Thomas A Bishop, Akts. Hdl. Bestyrelse: graf HAC Andersen (Forretningsfører), AC Jensen og Gross. Kay Lindegaard. ....... tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. alene. Aktk. 15,000 Kr. Thomason ’ s Carl Efterfølgere, Fabr. og Hdl. Indeh. RC Thomasen. Thomsen Alfr. A Co., Fabr. Indeh. Alfr. MB Thomsen. Thomsen Anders, Hdl. Indeh. Anders H Thomsen. Thomsen ’ s August Enke, Haandv. Indeh. Fru D U Thomsen. Thomsen A Berlyng, Haandv. Indeh. AC Thom ­ sen og C.TCJ Rerlyng, der i Foren, tegner Frm. Thomsen Chr., Haandv. Indeh. Fru GDM Thom ­ sen (Nordre Birk K Thomsens Chr. Eftf., Haandv. Indeh. RVO Mfil- ter. Thomsen ’ s C Th., Bogtrykkeri ved Thomsen A Søn. Indeh. ACV Thomsen. Thomsen ’ s F Musik varelager (Musik-Thnmsen), Akts. Bestyrelse : Overretssagf. P Pouleen, Dir. PC Jacobsen og Dir. IIF Andersson (Di ­ rektør). Frm. tegnes af HF Andersson alene eller af to Bestyrelsesmod], i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Thomsen Georg, Hdl. Indeh. CO Georg Thom ­ sen. Thomsen Hans, Hdl. Indeh. HK Thomsen. Prok.: JPV Jensen. Thomsen Holger, Vekselerer- og Bankforr. In ­ deh. HF Thomsen. Thomsen Holger A Co., Vekselerer- og Bankier- forr. Indeh. Holger F Thomsen. Thomsen ’ s Jens B Eftf. A Tørsleff, Hdl. Indeh. Fru AK Tørsleff. (Frdbg.). Thomsen A Jensen, Haandv. Indeh. HP Thom ­ sen og J Jensen, der i Foren, tegner Frm. Thomsen Jørgen Chr. A Søn, Haandv. Indeh. Jørgen Chr. Thomsen og Ervin EB Thomsen. Thomsen K A Co., Haandv. Indeh. JKL Thom ­ sen og A Aa. Kristensen. Frm. tegnes af først«, alene eller af Indeh. i Foren. Thomsen KP, Industridrift Inden. CC Thomsen og E Thomsen, der i Foren, tegner Frm. Thomsen Louis, Hdl. Indeh. LAP Thomsen. Prok..- KA Olsen og CK Thomsen Thomsen ’ s Magasiner. Indeh. Fru LNM Thom ­ sen Prok. : K Thomsen alene eller HV Bjørn i Foren, med AW Lind eller med E T>'oæsen- Thomsen Manufacturing Company, The, Hdl. in ­ deh. SVCE Thomsen. Prok. : F Polhaus. Thomsen Osvald,Vekselerer- og Bankforr. Indeh. OVV Thomsen. Thomsen Otto, Akts, under Likvidation. Likvi ­ dator: Landsretssagf. Carthon Gltlmann, der tegner Frm. Thomsen P, Haandv. og Hdl. Indeh. Fru LNM Thomsen. Prok. : K Thomsen alene eller HV Bjørn i Foren, med AW Lind eller med E Thomsen. Thomsen ’ s PFA Eftf., Fabr. Indeh. HC Eickhoft. Thomsen S Ur A Musikvarelager, Hdl. Indeh. SSB Thomsen. Carl Foto- Dir. Frm

Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsføreren. Aktk. 20.000 Kr. Termotex, Akts. Formaal : at udnytte Rettighe ­ derne til en Fremgangsmaade ved Imprægne ­ ring af Savsmuld til Anvendelse i Letbeton. Bestyrelse : Dir. KVJ Blytmann, Ing. AJ Han ­ sen, Ing. EV Meyer, Dir. TIS Frestadins, Stock ­ holm, og Kapt. NGA Unnéms, Stocksund ved Stockholm. Frm. tegnes af de tre førstn., to i Foren., eller hver for sig i Foren, med en af de to sidsitn. Direktion: RVJ Blytmann, der har Prok. Aktk. 50,000 Kr. Ternstrøm AV & Jacobsen. Haandv. Indeh. WH Ternstrøm og PR Jacobsen, der i Foren, teg ­ ner Frm. Tern.v, Røgeri ved Terny A Petersen, Hdl. og Haandv. Indeh. Terny A Petersen. Terp Olaf, Ingeniør. Indeh. KB Larsen. Tervako, Akts., Erhvervelse. Forvaltning og Af- hændelse af Aktier. Obligationer og Værdipapirer samt anden i Forb. hermod ende Virksomhed. Bestyrelse.: Dir. C (Direktør), Generalkonsul B Deruginsky, retssagf. NE Nielsen, Dir. M Plotnikoff, szawa og Godsejer MH van Gilse van der Finland, der tre i Foren, tegner Frm. Prok. : C Dims alene eller Elna S Olsen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 25,000 Kr. Testa ved M Philipsen & TI Hesse, Indeh. M Philipsen og H Hesse, der tegner Frm. Prok. : H Hesse. Testman O, Bogtrykkeri. Indeh. Ovine og H Johnsen. Testndo Skandinavisk Medicinal Import __ __ mundsson A Co., Hdl. Indeh. EPJ Germunds- son og Max Poul Lester, der i Foren, tegner Frm. Prok. : KOIL Sørensen i Foren, med en Indeh. Texa ved J Chr. Nielsen, Fabr. Indeh. J Chr. Nielsen. Texas Company, The, Akts. Bestyrelse : Dir. CM Claeys (Formand), New York, Dir. V Hallager (Direktør), Gross. Halfdan Ilendriksen og Overretssagf. IIP Winther. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af Bestyrelsens Formand CM Claeys i Foren, med enten Halfdan Ilen- driksen eller med IIP Winther. Aktk. 1,250,000 Kr. Texiére ’ s Fru Eftf., JE Levin, ndl. og Industri ­ drift. Indeh. Fru E Levin og A Lieck. Texotan Akts., Fremstill. af og Hdl. m. kemi ­ sko' Produkter af enhver Slags, fortrinsvis til Anvendelse i Garveri- og Tekstilindustrien Bestyrelse : Dir. AC Andersen (Direktør), Chefskemist KGA Schuller, Gøteborg, og Dir. Paul Wonsild, der i Foren, tegner Frm. Prok. : AC Andersen. Aktk. 10,000 Kr. Textil en gros Lageret ved Niels Rokkjær, ndl Indeh. Niels Rokkjær. Prok. : Alexandra P Jensen. Textilfabrikken København, Akts. Bestyrelse : Dir CJ Thorup (Formand), Landsretssagf. P Tb. Thorup og Dir. Aa. P Skjoldbv (Direk ­ tør). Frm. tegnes af Formanden eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : Aa. P Skjold ­ by aleno eller Elisabeth F Clausen og Marga- rethe II Pastor i Foren. Aktk. 60,000 Kr Textiliana ved Niels Rokkjær. Indeh. Niels Rokkjær. (Nordre Birk). lextil Importøren, Akts. Bestyrelse: Gross V Treide, Frk. ECCM Treide og Fru EM Treide, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr Textil-Magasinet Akts. (Mode-Palæet Akts.). T ’ n- der dette Firma drives tillige Virksomhed af Mode-Palæet Akts, [se dettel. Textil-Varehuset ved Madsen A Nyholm, ndl. Indeh. Fru IIC Madsen og PB Nyholm. Prok. : VF Madsen. Thalbrødfabriken ved H Thal-Jantzen, Haandv. Tndeh. II Thal-.Tantzen. Thames A Mersey Marine Insurance Co., The, Limited, Udenlandsk Akts, af England, Ge- , neralagentnret for Danmark. Generalagentnr for The Thames & Mersey Marine Insurance Company Limited, Liverpool. Generalagentu ­ rets Formaal : Genforsikring i Sø- og Trans ­ portforsikring. Generalagenturet bestyres og tegnes af Firmaet Svend Bramsen & Co. [se Thaysen Fritz, Hdl. Indeh. Fritz C Thaysen. Thaysen Fritz & Co., Akts, af 1930, Import- og Eksportforretning, navnlig i Korn og Foder ­ stoffer saml Grøntsager og tillige anden i Forbindelse dermed etaaende Handels- og Agenturvirksomhed. Bestyrelse : Dir. FC Thay ­ sen (Direktør), Fru IS Thaysen og Ildlsfuldm PTB Thaysen, Buenos Aires. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Prok..:" C Machholdt. Aktk. 50,000 Kr. Thcaterdrift af 27. Januar 1933 Akts Bes 1 ^^ se: Kapelmester J Warn.v og Dir. FK ^eldbæk Christiansen (Direktører) samt Sagf. RA Høg-Petersen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. T , TT „ The Importen Mandarin. JE Johannesson, Hdl. Indeh. JE Johannesson. andre staa- Duus Over- War- Pals, Haandv. i Foren. Testman ved Gcr- Thaning. Prok.: ndl. Indeh. N.T AAT Thaulow dette]. (ForsikringsRegistret). Thaning Jobs., Hdl. Indeh. J Agnes Schjeniing. Thaning V A Appel ’ s Eftf., Helweg-Lareen. Thaulow Vald., Hdl. Indeh. l ’ rok. : KDA Jørgensen.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker