kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Tandteknisk Institut ved K Ank.iær Nielsen. In ­ deh. KM Ankjær Nielsen. (Frdbg.). Tang Jensen, Mekanik- og Klaviatur-Fabrik. In ­ deh. T Tangjensen Tanganyika Planting Company, The, Ltd., Akts. Bestyrelse: Skibsreder AP Møller (Formand), Overretssagf. Eli Stakemann, Prokurist KA Jørgensen, Dir. Holger Schmidt, Dir. NB Bach, Iloilø, Filippinerne, og Konsul EA II Bursell, Ruiru, Kenya. Direktion,: AP Møller og Hol ­ ger Schmidt. Frm. tegnes af Formanden alene eller af Eli Stakemann, KA Jørgensen og Hol ­ ger Schmidt, to i Foren, eller af hver af dem i Foren, med enten NB Bach eller med EAH Bursell. Prok. : Holger Schmidt alene eller KA Jorgensen, N Bonnesen og V Lindhardt, to i Foren. Aktk. 43,000 £. Tanko ved Olaf Baun & Georg Rasmussen, Hdl. Indeh. J Olaf N Baun. Tann.v ved Ejnar Jensen & CJ Kjøller, Haandv. Indeh. Ejnar Jensen og CJ Kjøller, Foren, tegner Frm. Tapenol ved Heinrich Schannong, Ildl. Heinrich E Schannong. Tan-o-san, Olaf From, Tndustrinæring. Olaf AR From, Frederikshavn. (Frdbg.). Tapet fabrikken Danmark Akts. (Danske Tapet ­ fabrikker Aktieselskab). Under dette Firma dri ­ ves tillige Virksomhed af Danske Tapetfabrik ­ ker Aktieselskab, Odense, [se dette]. Tapetfabriken Danmark i Likvidation, Akts. Bi ­ firma til Akts. De forenede Tapetfabriker i Likvidation [se dette]. Tapetfabrikken København Akts. (Danske Tapet ­ fabrikker Aktieselskab). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Danske Tapet- ! fabrikker Aktieselskab, Odense [se dette]. Tapetfabrikkernes Udsalg, J Nielsen. Indeh. A Hecht-Nielsen. Tapetlageret Aage Dahl Akts. (Danske Tapet ­ fabrikker Aktieselskab). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Danske Tapetfa ­ brikker Aktieselskab, Odense [se dette]. Tapetmagasinet Danta ved II Scheele-Jcnsen. Indeh. II Scheele-Jensen. Tapetmagasinet Fiona, Filial af Akts. Tapet ­ fabrikken Fiona, Faaborg [se dette]. Prok.: Kiithie M Fondt. Tapre Skræder, Den, ved Henrik Petersen, Haandv. Indeh. Henrik Petersen. Taras, Akts., Virksomhed med Fremstill. og Forhdl. af Vejmateriale og lign. Produkter. Bestyrelse: Fabr. IIM Jørgensen (Direktør), Prokurist KFW Friding og Dir. Poul Middel- boe. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 15,000 Kr. Tarmcentralen ved Julius Petersen, Ildl. Indeh. Julius Petersen. Tarmeksport Co. (The Casing Export Co.) AE Fjelstrup, Kommanditselsk.. Ildl. Ansv. Delt. AE Fjelstrup. Tarp Frands, Akts, i Likvidation. Likvidator: Landsretssagf. Laust Slebsager, dor tegner Frm. ■ Tarp Fritz & Co., Akts., Assurance- og Entre ­ prenørvirksomhed. Bestyrelse : Dir. FA Tarp (Direktør), Landsretssagf. Leo Frederiksen og . | Landsretssagf. E Bjerresøe Olsen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : Fritz A Tarp og J Krøll liver for sig. Aktk. 20,000 Kr. Tatol, Akts., Ildl. Bestyrelse: Dir. MIT Schou. Dir. Hil Schou, Fabr. II Schou, Dir. OE Schou og Iløjesteretssagf. CL.T David. Direktion.: Mil Schou, HH Schou og OE Schou. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Be ­ styrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foren. Prok. : CJ Olsen i Foren, med en Direktør. Aktk. 500,000 Kr. Taxa ’ s Indkøbsforening Aktieselskab. Bestyrelse ; Vognmændene IIJL Andreasen (Formand), CN P Jensen (Forretningsfører), J Knudsen, C Nilsson, A Ilolm, JF Christiansen og N Ene ­ vold. Direktionen bestaar af Bestyrelsens For ­ mand : IIJL Andreasen og Forretningsføreren.: CNP Jensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med Forretningsfører. Aktk. 24,000 Kr. Taxamotorkompagniet, Akts., De samarbejden ­ de Automobildroskeejere. Bestyrelse : Vogn ­ mændene KE Poulsen (Formand), A Jensen (Næstformd.), HAC Jacobsen. NP Pedersen. H.TL Andreasen og V Andersen samt Tnsp. KK Jørgensen. Direktionen bestaar af Besty ­ relsens Formand og Næstformd. Frm. tegne« af Formanden og Næstformd i Foren. Aktk. 273,780 Kr. Taylorix Akts. Under dette Firma drives tillig« Virksomhed af Det jydske Bogforlag Akts., t ,. ... . I Fnedjohn (kaldet John) Fulton Olsen (Direk ­ tør), Assurandør CC Owen og Overretssagf Aage Ørum. Frm. tegnes af Direktøren alen« eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 22,000 Kr. der i Indeh. Fru Frm. eller Sø- l'e- AE MM Indeh. In- For- Bø- Indeh. Indeh. Værk- F, / l 1 ms I L K ? n ‘ 0T d Akts ' u Bes ^ ’ rels « 1 u ‘ r ’

VI — 2822

Send — Tegl

Marius M & Søn. Hdl. Indeh. MM Sø- og S Sørensen. Marno, Hdl. Indeh. Marno Sørensen. N Mikkelsen, Haandv. Indeh. Fru Sørensen. Brok.: JL Bennike. (Frdbg.). ____ Sørensen Oluf, Hdl. Indeh. OS Sørensen. Sørensen OM, Karosserifabr- Indeh. OM Sø ­ rensen. Sørensen Otto, Hdl. Indeh. Otto CS Sørensen. Sørensen ’ s Palle Eftf. ved Sigv. Hansen & Paul Sørensen, Haandv. Indeh. Fru MD Hansen og PS Sørensen. Sørensen ’ s Paul Eftf., Haandv. Indeh. Henry Holgersen. Sørensen Peter, Haandv. Indeh. LG Dahl. Sørensen Peter, sen. & jun., Hdl. Indeh. PC Sø ­ rensen og PB Sørensen. Sørensen PJ & Sønner, Kommanditsebk., Spedi ­ tion. Ansv. Dolt. LK Sørensen [er senere død], Fru MK Sørensen og S Aa. Sørensen. Sørensen P & Søn, Haandv. Indeh. HAH Søren ­ sen. Prok. : Fru K Sørensen. (Frdbg.). Sørensen ’ s S Skotøjsfabrik Akts. Bestyrelse: Dir. Aa. Stegmann Laursen (Direktør), CF Perssen og Kontorchef CO Hansen, tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, af Direktøren alene. Aktk. 30.000 Kr. Sørensen SE, Ildl. Indeh. SE Sørensen. Sørensen & Thurøo, Akts., Hdl. Bestyrelse : Dir. CJ Helweg (Formand og Direktør), Sagf. Jens Graff og Fru SH Helweg. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Besty- relsesmedl. eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : CJ Helweg. Aktk. 50,000 Kr. Sørensen & Westergaard. Fabr. Indeh. KV rensen og SF Westergaard. Prok. : PE dersen. Sørensen ’ s Viggo Eftf., Hdl. Indeh. Frk. Agersten. (Frdbg.). Sørgemagasinet, Akt«. Bestyrelse : Gross. ___ Nørgaard (Direktør). Gross. KG Andersen og Gross. AM Katzenstein, der i Foren, tegner Frm. Prok. : MM Nørgaard. Aktk. 40,000 Kr. Søvang, Akts. (Den tørlagte Tastum Sø), Ejen- domsselsk. Bestyrelse : Overrctssagf. ASD Bang (Formand), Overretssagf. ER Salomon og Godsejer Paul Dahl. Holbæk Slots Ladegaard. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Direktør : IM Christensen, Højslev St., der har Prok. Sørensen rensen Sørensen Sørensen . CBMJ i Foren, med to Bestyrelsesmedl.. ene skal være enten Formanden formd. Aktk. 627,000 Kr. Taagerup & Kristiansen's Eftf. R Kristiansen, Haandv. Indeh. F ------ ....... . ------- FJ Ringling. Taarnby ’ s N Jensen Efterfølgere, Haandv. * deli. CT Nielsen [er senere død], Taarbæk Nattevagt Akts. Indeh. Akts. De enede Vagtselskaber [se dette]. Tabukompagniet (Tabu-Company) ved C __ ving, Kommanditselsk., Industridrift. Ansv. Delt. CM Bøving. Tabula danica, Robert Rasmussen. Haandv. In ­ deh. Robert Rasmussen. Prok. : TM Palsgaard. Tafdrup Julius, Hdl. Indeh. AE Tafdrnp. Taffelæg-Dcipotet ved Th. Kahler. Hdl. " ’ Th. S Kahler. (Frdbg.). Taga Farvehandel ved C Valdorf, Ildl. Fru CE Valdorf. Taga Møbelmagasin,, Akts. Bestyrelse: ___ fører PC Petersen (Direktør). Frk. AM Kri ­ stiansen, Horsens, og Landsretssagf. Poul Thor- baJ), der i Foren, tegner Frm. Aktk. 25.000 Kr Tagensbo Kolonial ved Krøyer & Jensen, Hdl. Tndeh. PV Jensen. Tagenshus Cikoriefabrik, Akts. Indeh ÅktB, De Danske Cichoriefabrikker [se dette]. Ta ^ nS T < ‘ -h s . Far Å c ' $ Materialhandel Victor Jen ­ sen. Indeh. Charles Victor Jensen Tagrestauranten Midi, Aktieselskabet. Bestyrel- ^ var Wanting (Formand), Gross. • H t £ ar ^ sen i ’ Forv. WWO Stege og cand. jur. jm Carlsen. Frm. tegnes af Formanden i loren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 25,000 Kr. Taifun, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse: Ing. J Aa. Marlow, Ing. GS Schnedler og Ing. PE Morling, der to i Foren, tegner Frm Prok • CF Hagelin i Foren, med et Bestyrelsesmedl Aktk. 75,000 Kr. Talleruphuus, LP, Haandv. Indeh. LP Tallerup- huus og Margrethe IIKK Talleruphuus. Tamerlan ved NC Nielsen, Hdl. og Fabr. Indeh. NC Nielsen. hvoraf den olier Næst- Ringling &

Søndberg ’ s PC Eftf.. Haandv. Indeh. Fru CM Pedersen. Prok. : Fru F Nielsen og CH Pe ­ dersen. Adresse : Adelg. 90 (K) fi Cent. 5013. Sønderbro Vinhandel ved Kaj E Olsen. Indeh. Kaj E Olsen. Sønderby ’ s Chr. G Eftf.. Aktieselskab, Buntma- gerforr., Forarbejdn.. Køb og Salg af Bunt ­ magerart. Bestyrelse : Frk. EOH Johnsen (Formand og Direktør), Frk. B Sønderby og Disponent PA Mathiassen. Frm. tegnes af For ­ manden alene eller af Formanden i Foren, med benhøft, Ebberup. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50.000 Kr. 8ønderup & Christensen, Haandv. Indeh. HTS Sønderup. Sønnichsen E & Co. Hdl. Indeh. ER Sønnichsen. Sørensen Aage & Co., Haandv. Indeh. Aage A Sørensen og CJJ Poggenborg, Espergærde, der i Foren, tegner Frm. Sørensen ’ s Aage Maskinfabrik, deh. Aage JS Sørensen. Adresse: Studiestr.32(K) ® C. 1831,14831 & 4791. Sørensen A Th: & Søn, Kommanditselsk., Haandv. Ansv. Delt. A Th. Sørensen? Sørensen Axel, Haandv. Indeh. NA Axel R Sørensen. Sørensen hard. Sørensen rensen. ____ _ Sørenson Brødr. Hoffmann, Haandv. Indeh. Chr. Hoffmann Sørensen og Edv. Hoffmann Søron- son. Sørensen ’ s Camilla Eftf., Haandv. Indeh. AVL Pedersen. Sørensen ’ s Carl Eftf. (Carl Jensen) Litografisk Etabi.,, Bog- & Stentrykkeri. ’ Indeh. CPF Jensen. Sørensen Carl & Søn. Haandv. Indeh. Carl A Sørensen og Helgo A Sørensen. Sørensen Chr. & Co., Ildl. Indeh. HA Sørensen og Chr. Gorrisen. Sørensen ’ s Chr. Enke & Co., naandv. Indeh. VKG Schmidt. (Frdbg.). Sørensen ’ s Chr. Kaffe, Akts., Hdl. m. Kaffe, Te og Kakao. Bestyrelse : Dir. Kr. Sørensen (For ­ mand og Direktør), Fru AJ Sørensen, Over ­ kontrollør IIM Sørensøn og Disponent S Aa. Daugaard, der to i Foren, tegnor Frm. Prok. : Direktøren. Aktk. 10,000 Kr. Sørensen CJ & Co. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidator : Aa. Faurschou, der tegner Frm. Sørensen ’ s CN Eftf., Haandv. Indeh. AN Skyum. Sørensen E & Co., Haandv. Indeh. OJH Søren ­ sen og GE Sørensen. Sørensen Einar & Co.. Kommanditselsk. Hdl. og Haandv. ‘ ~ " Prok. : Industridrift. In- Haandv. Indeh. og KA Ambolt. Axel & Enhard. Udi. Indeh. RAE En- BM, Haandv. Indeh. Fru EDEL Sø- ( Frdbg.). Ansv. Delt. Einar Sørensen. Fru EM Sørensen. Ejner, Hdl. Indeh. E.iner V Sørensen. Sørensen Arenholdt, Hdl. og ACL Sørensen, EA Ambolt Prok. : OR Jørgonsen. 100.000 Kr. Bestyrelse : Konsul Bogholder J Enné, Bestyrer RL Krab- et Bestyrelsesmedl. Aktk. Sønderbys Fabriker, Akts. P Jørgensen (Direktør), Kasserer IIC Pedersen og

Sørensen Sørensen Sørensen Prok. : Sørensen Prok. : Sørensen Prok.,: 8ørensen _____ ___

Fritz, Hdl. Indeh. FJ Sørensen. Georg, Hdl. Indeh. Fru JH ' CW Knudsen og G Knudsen Hans, Hdl. Indeh. Hans J S Sørensen. Harry, Hdl. Indeh. HLW CL Petersen. Henry, Hdl. og Fabr. Indeh. Henry Sørensen, i Foren. Sørensen. Sørensen.

____ Sørensen. Prok.: S Sørensen. Sørensen ’ s HJ Møbelsnedkeri. Indeh. renøen. Sørensen Hjort, Hdl. Indeh. R Hiort (Frdbg.). Sørensen sen. Sørensen ger E Sørensen Indeh. Sørenseh Lund. Sørensen og TC Hilge.

nj sø- Sørensen.

Holger, Ildl. Indeh. Holger L Søren- Ilolger E & Co., Haandv. Indeh. IIol- Sørensen og .Tohs. Chr. Johansen. IIP, Carl Ludvigsens Eftf., Haandv. HP Sørensen. IIP & Co.. Haandv. Indeh. Frk. G H Æ Søn, Haandv. Indeh. H Sørensen

Sørensen Jens & Co., Herreskrædderi og Herre ­ konfektion. Akts. Bestyrelse: Skrædderm. JP Sørensen (Formand og Direktør), Afdelings ­ chef HADF Nielsen og Overretssagf. H Bred ­ mose. Frm. tegnes af Formanden alene eller af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 200.000 Kr. Sørensen Johannes, Hdl. Indeh. JA Sørensen. Sørensen K & F Clausen, Haandv. Indeh. KR Sørensen og JF Clausen. (Frdbg.). Sørensen ’ s Knud Papirhandel. Akts. (Tage Mønsted ’ s Papirhandel, Akts.). Under dette Navn drives tillige Virksomhed af Tage Møn ­ sted ’ s Papirhandel, Akts, [se dette]. Sørensen & Køhn ’ s Filial ved E Køhn, Hdl. In ­ deh. CAMG Hansen. Sørenson, Madsen & Co., Industridrift. Indeh. VJ Madsen, dor tegnor Frm., og Fru AMS Madsen. Prok. -. H Olesen. Sørensen ’ s Marius Efterfølgere ved Guldager & WB a johansen ra ' ldV - lndCb ' NPW • Guldager og

lumuucuuu/ nvu. ui uunuvu, ram. u« rur-1 Aarhus [se > dette], hdl. en gros af hygiejniske Art. m. v. Forret- Tampax, Akts., Forretningsafdeling af Tampax (Continental) Ltd. af London, Fabr. og For-

-

ningsfører : Overretssagf. CD Kofod Egvad, der tegner Forretningsafdelingen i Foren, med Dir. WC Wollis, London. Tandbørstefabriken Dansk Halex. Akts. (Akts. Ravnholm Fabrikerne). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af . Akts. Ravnholm Fabrikerne [se dettel.

Tegldal Nielsen, Ildl. Indeh. Erik Prelæn Togi' dal Nielsen. Prok. : JN Danncfær Davidsen. Teglers Torben Bageri, Akts. Bestyrelse : Bagerin. EB Jensen, Gross. OJ Holstein Petersen og lnsp. J Enné, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20.000 Kr. Teglværkernes Centralkontor, Akts. Bestyrelse! 1 bestaar af et Bestyrelsesraad : Dir. K Nielsen. • Dir. Aa. EE Jensen, Holbæk, Ing. OV Kiililer,

Tandbørstefabriken Den-Ta-Dan. Akts. (Akts. Ravnholm Fabrikerne). Under dette Firma dri ­ ves tillige Virksomhed af Akts. Ravnholm Fa ­ brikerne [se dettel. < Tandhjulsfabrikken KA Stub. Indeh. KAM Stab. Prok. : EO Stub og Fru BG Winsløv. i A.fd. vi optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker