kraks vejviser 1940 handelskalender

Sven — Send

Firma-Register: A. København

Søborg Bank, Filial af Privatbanken i Kjøben- liavn, Akts. Filialdirektør ■. KAI Thercildsen- llansen. Bogholder.-. SÅE Kraa. Filialen tegnes af de Delegerede: Andr. Grundtmann, CV Jen ­ sen og LP Larsen hver for sig i Foren, med enten Filialdirektøren eller Bogholderen eller af Filialdirektøren i Foren, med Bogholderen. Søborg Belysningscentral ved Vilhelm Nielsen, Haandv. Indeh. K Vilhelm Nielsen. (Nordre Birk). Søborg, Gjentofte & Omegns Vinduespoleringsfor ­ retning, Indehaver C Petersen. Indeh. C Peter ­ sen. (Nordre Birk). Søborg Isenkram & Udstyrsforretning ved Axel Petersen. Indeh. Axel JA Petersen (Nordre Birk). Søborg Korn- & Foderstofforretning & Søborg Fouragehandel, Indehaver V Hjort-Petersen. Indeh. VA Hjort-Petersen. Prok. : Fru KEE Hjort-Petersen. (Nordre Birk). Søborg Læderhandel ved Jacob Dan. Indeh. H Jacob Dan. (Nordro Birk). Søborg Aløbelfabrik ved J Jacobsen & Sønner. Indeh. OHL Jacobsen og AL Jacobsen, der i Foren, tegner Frm. (Nordre Birk). Søborg Alørtelværk, Akts. Bestyrelse: Bankdir. F Aartip Hansen, Dir. Svend Clausen og Kon ­ torchef S Sørensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Søborg Nattevagt, Akts. Indeh. Akts. Do For ­ enede Vagtselskaber [se dette], , Søborg Trælasthandel ved H Rasborg. Indeh. IICS Rasborg. Prok. : J Knudsen og A Chr. Rasborg i Foren, eller hver af dom i Forenf* med Aa. V Bested. (Nordre Birk). Søborg Vognfjeder-Fabrik ved Brdr. Christen ­ sen. Indeh. CC Christensen og SJ Christen ­ sen. (Nordre Birk). Søborghus Tømmerhandel & Savværk, Indeha ­ ver E Aløller. Indeh. ES Aløller. Prok. : Fru I Rand og JE Jensen. (Nordre Birk). Sødal ved D Christoffersen. Indeh. Enkefru D Christoffersen. Prok. : A1P Christoffersen. (Nor ­ dre Birk). Søderberg Torben, Hdl. Indeh. TB Søderberg. Prok.: H Holst. Sødring & Co. Akts. Indeh. Akts. Rosenborg Brøndanstalt [6e dette]. Sødring Johannes E, Assuranceforr. Indeh. JE Sødring. Søe-Jensen & Co. Kbhvns Dørgreb & Metalvare ­ fabrik, Haandv. Indeh. GM Søe-Jensen og AC Søe-Jensen. Søeborg ’ s A Fabrikker, Herluf Rubow. Indeh. H W Rubow. Prok. : S Henriksen. Søemod ’ s Th. Sukkervarefabrik. Indeh. TS Søe- mod. Sofola Konfekturefabrik ved S Fogh-Laursen, Haandv. Indeh. S Fogh-Laursen. Søforsikrings-Aktieselskabet Øresund, Malmø, Generalagenturet for Danmark. Generalagen ­ tur for Sjoforsakrings-Aktiebolaget Oresund af Alalmø. Generalagen lu ret bestyres og tegnes af Gross. G Pedersen. (Forsikrings-Registret) Søgaards Dampvaskeris Eftf. Brødrene Zøllner Jensen, Babr. Indeh. IIP Zøllner Jensen og V KA Zøllner Jensen. Søgaard & Larsen, Hdl. Indeh. S Søgaard og RF Larsen. Sølit P & Co., Hdl. Indeh. W Rasmussen. 1 ’ rok. .- Alarie AV Petersen. Adresse : Tordenskjoldsg.21 (K) J C.1026&12026. Søllerød Nattevagt Akts. (Akts. Do Forenede Vagtselskaber), linder dette Firma drives til ­ lige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagt ­ selskaber [so dette]. Søllerød Sanatorium, Akts. Bestyrelse: Økonomi- insp. A1EL Klein (Formand). AVM Bune, Brygger V Vallø, Overlæge CIIJA Wiirtzen, Overretssagf. J Dam Nielsen. Gross. OJ Piper, Fru SA1V Naumann, Folketingsmd. SP Lar ­ sen, Bogense, Læge ES Blichert og Overlæge Kjeld Terning, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 35,000 Kr. Sølling HA, Hdl. Indeh. O Selling. (Frdbg.). Soiling Kai, Hdl. Indeh. Kai Sølvfisken ved Ingor Parler. ler. Prok. : G I ’ arler. Sølvgades Fiskehus ved Chr. Lud vigsen. Indeh. CCL Ludvigsen. Sølvkælderen ved I Steffensen. Haandv. Inden. Fni IJ Steffensen [nu gift Eltorp]. Sølvpilen, Akts., Restaurationsvirksomhed. Be ­ styrelse: Dir. CLV Weber, Gross. AA Hansen og Husejer HJJ Larsen, der to i Foren, tegner Frm. Direktør : Restauratør AV Jensen. Hille ­ rød. Aktk. 60,000 Kr. Sølvipletfabriken Luna ved K Rademacher. In ­ deh. KC Rademacher. Sølvrævefarmen Stella Polaris ved Hans Larsen, Haandv. Indeh. Hans O I^reen, Udsholt pr. Gratsted. Prok.: IIB Johansen. Sølvstueti ved A Peckham. Hdl. Indeh. AS Peck ­ ham. K Selling. Indeh. Inger Par- Søndageret ved Tage Janssen & Oo., Komman- ditselsk., Ildl. Ansv. Delt. Tage V Jansson. Sømod Ellen, Ildl. Indeh. CJW Zwanziger Søndags-Buketten ved CC Petersen, Ildl. Indeh CC Petersen.

Sygeforsikringsforeningen Danmark. Bestyrelse: PJ Pedersen, der tegner Frm., CLW Chri ­ stensen, AJ Johansen, PCV Nygaard og N Olsen. Medl. hefter gens, for Foreningens For ­ pligtelser. Sygekassernes Optik, Indeh. Robert Delfer, Ildl. og Haandv. Indeh. Sofus Robert Delfer. Sygeplejeforretningen Norden C Schæffer. In ­ deh. Fru CAA Schæffer. Sykes Sutcliffe Limited (Leeds), Scandinavian Agency Indehaver V Blum Hansen, Hdl. In ­ deh. VH Blum Hansen. Sylpo ved Hanson & Ølting, Haandv. Indeh. Emil Hansen og Herman Ølting. Symaskinelageret ved Carl Schmidt, Haandv. Indeh. Carl CR Schmidt. Synnestvedt CE, Hdl. Indeh. CEL Synnestvedt. Prok.: MU Synnestvedt. (Frdbg.). System Crown ved Kaj Fritz Crone. Ildl. Indeh. Kaj Fritz Crone. (Frdbg.). System Griplock ved Bent Walter, Haandv. Indeh. Bent V Walter. System Wcrnerseon, Akts. Formaal: Udnyttelse af forsk. Patenter. Bestyrelse : Gross. OE Sies- by (Formand), Gross. Fr. IS Wernersson (Di ­ rektør), Ing. Martin A Abrahamson og Gross. GD Jensen. Frm. tegnes af Formanden og Direktøren i Foren, eller hver for sig i Foren, med et Bestyrelsesmcdl. Aktk. 100,000 Kr. Systema & Checker Compagni. Under dette Fir ­ ma udøves tillige Industridrift og Ildl. af Frm. Egmont II Petersen ’ s Fond [se dette], Prok. for Systema & Checkor Compagni : A Egmont-Petcrsen og CH Ilaugan i Foren. Syæsken ved Oda Madsen, Haandv. Indeh. Oda R Madsen. Sæbeboden, Akts. Bestyrelse : NEK Hartz og C C Andersen, der i Foren, tegner Frm. Aktk 3000 Kr. Sæbefabrikken Absalon ved Chr. Selmersen. In ­ deh. A Chr. Selmersen. Sæbefabriken Blaagaard, Akts., i Likvidation. Likvidatorer : Dir. OE Schou, Fabr. II Schon og Iløjosteretssagf. CLJ David, der i Foren, tegner Frm. Sæbefabriken City ved J Mikkelsen. Indeh. J Mikkelsen. Sæbefabrikken Emma, FL Rasmussen. Indeh. FL Rasmussen. Sa-befabrikken Monopol, Victor Lind. Indeh. V Lind [er senere død]. Sæbefabrikken Nitho ved Fr. Jørgensen. Indeh. Fru AKLR Jørgensen. Prok. : MH Madsen. Sæbefabrikken Victor ved IIV Nielsen. Indeh. H V Nielsen. Prok.: KRA Nielsen. (Frdbg.). Sæbeforretningen Lyngby Boden i Likvidation, Akts. Likvidator: Fabr. AC Nilsson, der teg ­ ner Frm. Sæbelageret, Akts., i Likvidation. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Sæbefabrik ­ ken Blaagaard, Akts., i Likvidation [se dette]. Sæbelageret ved P Thomsen. Indeh. JP Thomsen. (Frdbg.). Sadder Aug., Fabr. Indeh. JK Povlsen. Sækkeleje-Kompagniet, Akts. Bestyrelse: Gross. TLA Nielsen, Dir. MK Andersen, Gross. TJ Ibsen, Dir. HK Jensen, Aalborg, og Overrets ­ sagf. Svenning P Larsen, der tre i Foren, teg ­ ner brm. Prok..- I1S Nielsen og Olga Al Niel ­ sen i Foren, eller tyver af dem i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 640.000 Kr Forretningens Art : Salg og Udi, af Sække etc. Adresse : Ilelsingørsg. 20, 22 (K) Æ * Cent. 4966, Statsi' 466. Sæmer V & Søn, Haandv. Indeh. SBA Sæmer. Sæmundsen Carl & Co., Hdl. Indeh. C Sæmund- sen. i Sæmundsen's Carl Industrirepræsentationer, Akts Bestyrelse : Gross. C Sæmundsen (Formand og Direktør), Orlogskapt. CA Broberg, Reykjavik, og Prokurist KL Sæmundsen. Frm. tegnes af Formanden eller Direktøren eller af to Bestv- relsesmedl. i Foren. Prok.: KL Sæmundsen Aktk. 30,000 Kr. Sæpak ved Christian Bruhn. Hdl. Indeh. Chri ­ stian AI Bruhn. Særslev Destruktionsanstalt, animalsk Fodermels ­ fabrik, Aktieselskabet. Bestyrelse: Købmd. EA Hansen, Odense, Dir. SM Gjersøo og Ing. Chr. Simonsen. Frm. tegnes af to Bcstyrelsesmedl. i loren, ellor af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmcdl. Prok. : Chr. Simonsen. Aktk. 50,000 Kr. Søbirks Magasin, Hdl. Indeh. EPH Søbirk. Sobjerg Chr. & Søn, Haandv. Indeh. Christopher Søbjerg og IIK Søbjerg. (Nordre Birk). Søborg ’ s Afineralvandsfabrik. Indeh. Ch. G Sø ­ borg. Søborg ’ s Vilh. Eftf., Akts.. Bogtrykkeri og litografisk Virksomhed samt eventuelt dermed i Forbindelse staaende Virksomhed saasom Forlagsvirksomhed. Bestyrelse : Kapt. E Va- lentiner-Branth ' (Direktør). Overretssagf. CC Jepsen, Overretssagf. Aage Jacoby og Dir. Just Abildgaard. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmcdl. i Foren, eller af en Direktør alene. Prok. : GE Boyson og B Kjærganrd Petersen i loren. Aktk. 35,000 Kr.

Svendsen Anders, Haandv. Indeh. ACS Svendsen. Prok. : FGS Svendsen. Svendsen Axel, Ilaandv. Indeh. Axel Svendsen. Prok. : KE Svendsen. Svendsen Bernhard S, Haandv. Indeh. Bernhard S Svendsen og HB Svendsen. Svendsen C ’ E & Co.. Hdl. Indeh. CE Svendsen og Frk. Else Winkel. Prok. : N Winkel. (Frdbg.). SVENDSEN & CHRISTENSEN, Hdl. Indeh. H Christensen. 1 ’ rok. : AF Møller alene samt CR Christensen, EA Christensen og FKLJ Hansen, to i Foren. Forretningens Art : Dampskibsforretning. Adresse: Frederiksg. 1 (K) g ★ Cent. 2537, Stats g 38. Svendsen & Hagen, Haandv. Indeh. CONP Adriansen. Svendsen Herman, Akts., Hdl. Bestyrelse : Gross. Hermann Svendsen (Formand og Direktør), Repr. R Svendsen og Frk. TO Svendsen, Vas- singerød. Frm. tegnes af to Bcstyrelsesmedl. i Foren., af Formanden alene eller af Direk ­ tøren alene. Aktk. 50,000 Kr. Svendsen K & Co., Ildl. Indeh. Fru K Svend ­ sen og Fru DB Clausen. Svendsen K Kofoed & Co., Hdl. Indeh. K Munk. Svendsen SA, Hdl. Indeh. Svend Aage Svendsen. Prok. : HOA Jørgensen. Svendsen & Sandersen ’ s Baadebyggeri. Indeh. CA Sandersen, der tegner Frm., og lll ’ J Svendsen. 1 Svendsens Sigfred B Eftf., Haandv. Indeh. E Aa Christensen og J Eilertsen. (Frdbg.). Svonné ’ s UH Kødfoderfabrik, Akts. Luder dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Fa ­ brikken Grand Danois & Kødfoderfabrikken [se dette]. Svenningsen junr., Hdl. Indeh. VE Svenningsen. (Frdbg.). Svensk Herrekonfektion ved M Eidemack, Haandv. og Hdl. Indeh. AI Eidemack. Svensk Husflids- Magasin, Akts. Indeh. Akts. BO [se dette]. Svensk Motor Aktieselskab (Handelskompagniet Hafnia Akts.). Luder dette Firma drives Hdl. og Fabr. med Motorer o. lign. Art af Han ­ delskompagniet Hafnia, Akts. Svonsk Traskul & Tørvestrø Import ved Alphons Lund, lldl. Indeh. Alphons Lund. Svenske Tørvestrøfabrikkers Kontor. De. ved Carl Norstrand. Indeh. F Norstrand. Prok.: OCV Jensen, LP Christensen og CL Krebs, to i loren. Svensgon Alfred & Co„ Hdl. Indeh. Børge J Svensson. Svensson ’ s Brødr. Cigarfabrik i Likvidation, Akts. Likvidator: Overretssagf. Hildebcrt Madsen, dor tegner Frm. Svensson Em., Vekselerer- & Bankforr. Indeh. EN Svensson. Svensson Ove H, Haandv. Indeh. Ove II Svens ­ son. Svensson & Petersen, naandv Indeh AV Pe ­ tersen og KEV Svensson. (Frdbg.). Svensson & Thomsen, Haandv. Indeh. ORK Svensson [er senere død] O g TP Thomsen der i Foren, tegner Frm. (Søndre Birk). Svenstrup's Harald Eftf., Haandv. indeh. l ’ A Jensen. Svitzer Em. Z, Hdl. Indeh. JS Lyngbye. Svitzer ’ s Em. Z Bjergnings-Entreprise, Akts. Be ­ styrelse : Kommandørkapt. Harald Bonde, Ing. Aa. Nielsen, Overretssagf. EB Salomon, Dir. SB Bramsen og Dir. CC Gammeltoft. Direktør : CE Silfverberg. Frm. tegnes af tro Bestyrelses- medl. i Foren, eller af Direktøren alene. Prok. : J Christensen. Aktk. 4 Mill. Kr. Swivel ved PE Nielsen, Hdl. Indeh. PE Nielsen. Svoga ved Harald Gade. Industridrift. Indeh. Ha ­ rald V Gade. Sværtegades Varehus ved Vald. Hansen. Indeh. VCV Hanson. Sybille Al, Akts., Hdl. in. Textilvarer og ligp. Art. Bestyrelse: Tamil. Jobs. Jacobsen, Fru ME Sybille og Kontorist K Chs. L Nielsen. Direktør : Fru ME Sybille. Frm. tegnes af to Bestyrolsesmodl. i Foren, eller af Direktøren alene. 1 ’ rok. : KGIIS Sybille og Xenia AIR Schafer. Aktk. 10,000 Kr. Syboden ved Mira Nielsen, Haandv. Indeh. Mira Aline Nielsen. Syden, Kaffe-, Te- & Smørforretning, Akts. Be ­ styrelse: Overretssagf. A Sanning (Formand), der tegner Frm., Kaffehdl. B. Kruse og Kaffe- hdl. L Kruse. Aktk. 10,000 Kr. Sydevropæisk Rejsebureau, Akts. Bestyrelse : Over- rot6sagf. CPB Olsen, Godsojerinde CSC Han ­ sen og Fru LM Jensen, der tq i Foren, tegner Frm. Akik. 17,000 Kr. Sydhavnens Farve- & Lakfabrik ved Ernst H Jensen. Indeh. Ernst H Jensen. Sydhavnens Material- & Farvehandel ved Ernst H Jensen. Indeh. Ernst H Jensen. Sydhavns Foto ved Ernst II Jensen, Hdl. Indeh. Ernst I] Jensen. Sydhavns Maskinsnedkeri ved Goos i Vestesen. Indeh. SHT Goos og B Vestesen. Syd Suecia, Akts., Ildl. en gros. Bestyrelse : HJ Hemmingsen og CE Hemmingsen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: SG Lindequist. AKik.MouuKi .

Søborg Assuranceagentur ved Carl Edgar Jacob ­ sen. ” Indeh. Carl Edgar Jacobsen. (Nordre Birk). Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker