kraks vejviser 1940 handelskalender

Stor — Sven

Firma-Register: A. København Sukkervarefabrikken Triumph ved Bernhard Ruff. Indeh. IB Ruff. Sun Insurance Office Limited, London, General- agenturet for Danmark, Udenlandsk Akts. Ge ­ neralagentur for Sun Insurance Office Limited, London. Generalagenturets Formaal : Ansvars ­ fors., Brandfors., Driftstabsfors., Glasfors., Vandskadefors., Stormskadefors., Maskinskade ­ fors., Elektromotorfors., Indbrudstyverifors., Syge- og Ulykkesfors., Kombin. Husejerfors., Automobilfors., Kautionsfors., Ilaglskadefors., Sø- og Transportfors, og Rejsegodsfors. Gene ­ ralagenturet bestyres og tegnes af Dir. JB Abildgaard. Prok. : S Danholm Nielsen, J Laur ­ sen og S Aa. Nielsen, to i Foren. (Forsik ­ rings-Registret). Sundberg G 11 & Co., Hdl. Indeh. GHJF Sund- berg og JCF Nielsen. Sundby Badmintonhal, Akts. Bestyrelse: Gym ­ nastiklærer S Kongsted, Ing. V Hastrup Ma ­ thiesen, Bogholder V Hjort Syndberg og Fru E Mau Mathiesen, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Sundby Barnevognsfabrik, Akts. Bestyrelse : Fabr. J Christensen (Forretningsf.). Frk. AE Chri ­ stensen, Odense, og Korresp. Sidonie, M Chri ­ stensen. Frm. tegnes af Forretningsf. alene el ­ ler af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. Sundby Bilkompagni, Akts. Bestyrelse: Vognmd. ATI Skovbjerg Hansen (Direktør), Overretssagf. ED Barth og Vognmd. OE Larsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Sundby elektriske Installationsforretning ved A Helding. Indeh. AOE Helding. Prok. : ET Petersen. Sundby Foto Magasin ved Vald. Nielsen. Indeh. NJV Nielsen. Sundby Garagerne, Akts. Bestyrelse : Dir. J Vil- lumsen (Formand), Overretssagf. ED Barth og Assist. AD Barth. Frm. tegnes af Forman ­ den eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 40,000 Kr. Sundby Gas- & Vandmesterforretning ved Willy Larsen. Indeh. Willy L Larsen. Sundby Havefrø- & Blomsterhandel, MA Jeeper ­ sen. Indeh. MA Jespersen. Sundby Jern- & Metalstøbcri ved Edv. Petersen. Indeh. Edv. CC Petersen. Sundby Kaffelager ved K Thomsen. Indoh. KK Thomsen. Sundby Maskinsnedkeri, Akts. Bestyrelse : Fabr. C Ryt-IIansen (Formand og Direktør), Over ­ retssagf. PA Froilov, Bogholder WL Ryt-IIan- sen og Snedkerm. L R.vt-Ha.nsen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af de to andre Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Aktk. 200.000 Kr. Sundby Pakkassefabrik ved OR Jensen, E Niel ­ sen & R Janning. Indeh. OR Jensen, EA Nielsen og RR Janning. Sundby Paraplyfabrik ved Chr. Gregersen, Indu- stridrift. Indeh. Chr. E Gregersen. Sandberg. Indeh. Sundby Pelsvarelagcr ved Kaj KL Sandberg. Sundby Sukkervarefabrik, H Indeh. HF Ohms Mikkelsen. Sundby Tømmerhandel ved E ES Hinrikson. Sundbyernes Broderimagasin, Indeh. Louis A Carlsson. Sundbyernes Isenkramhandel ved C Lorich. In ­ deh. Fru AKK Lorich. Prok. : CG Lorich. Sundorph HP, Hdl. Indeh. Hans Pay Sundorph. Prok.: KV Ringberg. Sunny-IIouse ved A Bach, Hdl. Indeh. Agnes SP_ Bach. Prok..: Agnes JM Jensen. , Super Service, Akts. Bestyrelse : Dlr. RII Greu- lich og Ing., Baron Preben Wcdell-Wedells- borg (Direktører) samt Redaktør Ove Guldborg og Folketingsmd., Redaktør Carsten Raft, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : ER Sørensen og J Christensen i Foren. Aktk. 60,000 Kr. Suplex, Akts., Forhandling af Brændselsa 11 para ­ te t Suplex og dermed i Forb. staaende Virk ­ somhed. Bestyrelse : lug. KE Bagger-Hansen. Propr. HG Rasmussen. Svendborg, og Gross. R Hansen. Direktion : KE Bagger-Hansen. Frm- tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør alene. Aktk. 50,000 Kr. Sureta ved Hugo Hartmann, Hdl. Indeh. Hugo Il Hartmann. (Frdbg.). Surrogatfabrikken København, Akts. Indeh- Akts. De Danske Cichoriefabrikker [ bo dette]- Stampe- & Skindlageret ved Wm. Petersen & H Sclchau Larsen. Indeh. Wm. G Petersen og Fr" AK Larsen. Prok. : Frk. Eli Selchau Larsen- (Frdbg.). Svane Aug., Haandv. Indeh. Aug. PF Svane. Svanemøllens Herre- & Damefrisørforretning ved A Simonsen. Indeh. AT Simonsen. Swank ved W Iløybye Hansen, Hdl. Indeh. ’ ’ Høybye Hansen. Svea-Dana Radio ved Kay OE Nielsen & Co.; Kommanditselsk., Hdl. Ansv. ~ Ohms 1 Mikkelsen. Hinrikson. Indeh. Louis Carlsson. Nielsen. Prok. : JL Bergquist og Svejseriet Derby ved Felix Møller. BA Møller. (Frdbg.). Svendebjerg Varehus ved Esther Indeh. Esther S Møller. (Søndre Birk). Svendsen Alb., Hdl. Indeh. AJJ Svendsen. Delt. KOfl KG Jensen. Indeh. Fe^ 1 Hdl- Møller,

(Formandens Generalkonsul f Wilhelm Weimann og fh. Overing. Chr. Al ­ bertus. Direktør : Harald Bonde. Frm. tegnes < af Formanden eller dennes Stedfortræder i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør. Prok. : Alf Ussing og Bent Suenson, to i Foren, eller hver for sig i Foren, med Formanden eller Formandens Stedfortræder el ­ ler med Direktøren. Aktk. 8,100,000 Kr. (450,000 £, 11,250,000 Frcs.). Store Nordiske Videnskabsboghandel, Akts. Ildl. ' m. Bøger, Papir- og Kontorart. samt Forlags ­ virksomhed. Bestyrelse : Ing. K Aa. II Rame (Formand), Boghandler Hugo Klein (Direktør), Fru II.TL Rame og Overretssagf. FK Lauter ­ bach. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden i Foren, med Di ­ rektøren. Aktk. 60,000 Kr. Store Vildmoses Torve-industri, Aktieselskab, In ­ dustri og Ildl. Bstyrelso : Fabr. Fr. Henriksen (Formand) Moselund pr. Engesvang St., Pro ­ kurist NG Johansen og Kontorchef Aa. JP Premer. Direktion : Akts. Det Østasiatiske Kompagni (The East Asiatic Company, Limi ­ ted). Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Direktionen efter de for dette Selsk. gældende Regler. Prok. : H Chr. O Henriksen. Aktk. 300.000 Kr. Storm & Co., Ildl. og Assuranceagentur. Indeh. OFM Storm og IIF-T Arbo-Båhr. Storm PJ, Haandv. Indeh. PJ Storm øg S Aa. Storm. (Frdbg.). Storm S & Co. ’ s Agentur ved F Muurmann, Hdl. Indeh. PF Muurmann. Storm & Trier, Hdl. Indeh. K Storm og E Trier. Adresse : Kong. Nyt. 21 (K) g ★ Cent. 8401. Stormgades Tæppelager Akts. Bestyrelse : Fabr. SK Simonsen (Formand), Manufakturist JM Laursen (Forretningsfører) og Arkitekt LC Laursen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl.. Aktk. 15,000 Kr. Storr Edvard, Industridrift, Haandv. og Ildl. Indeh. EVF Storr. Prok. : AP Petersen. Stenstrup Helge & Co., Akts. Bestyrelse.: Fnldm. AEC Ilauch, Ing. V Aa.. ITøffding, Bogtrykker CJ Woldsen og Insp. G Krister. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 16,000 Kr. Stoustrup Sigurd. Akts.. Hdl. Fabr.. Haandv. m. m. Bestyrelse : Landsretssagf. KKAP Kaao (Formand), Fabr. Sigurd Stoustrup, Dir. VCF Biilow og Dir. JII Schurmann. Direktion : Si ­ gurd Stoustrup og VCF Biilow. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foren. Prok. : Sigurd Stoustrup og VCF Biilow. Aktk. 36,000 Kr. Strand Bekmand, Hdl. og Industridrift. VE Bekmand Strand. Strand Herrelingeri, Ildl. Indeh. IILC (Frdbg.). Strand Viktor B, Hdl. Indeh. Viktor EB Strand William. Hdl Tndeh. KBC Prok. : K Goeskjær, KnK Olsen og G Jørgen ­ sen, to i Foren. Strandberg Jul.. Hdl. Indeh. Godtfredine (Dina) H Strandberg [er senere død], Prok. : •'OJ Strandberg. Strandbmilevardens Smørforsyning ved AB Eriks ­ son. Tndeh. AB Eriksson. Strandgaard, Kjer & Nannestad. Vekselererforr. Indeh. PC Strandgaard og HC Møller-Sørenson. Prok. : FE Nannestad og BJE Pal ner i Foren. Strandrød Depotet ved Chr. Indeh. Chr. Hoelcraard. Strandvejens Mejerier ved R Nielsen. Indeh. JKJ Nielsen. Strandvejens Vulkaniseringsværksted .... _ Wiinblad Indeh. Else Berta Wiinblad. (Nor ­ dre Birk). Strandvejs Gasværket, Akts. Bestyrelse : Dir. II V Pade (Formand), Slagterm. JP Petersen (Næstformd.), Trafikmesterassist. AP Frederik ­ sen, Tømrerm. nO Olsen og Fuldm. MG Krogh. Frm. tegnes af Formanden, Næstformd. elleT en Direktør, hver for sig i Foren, med et Besty- rolsesmedl. Adm. Direktør -. TF Westenholz. Prok. : TF Westenholz alene eller IIS Jeppesen og J Hansen i Foren. Aktk. 1,200,000 Kr. Strandvold & Duason, Hdl. Indeh. JN Duasnn. Streg Karsten Byrdal, Hdl. Indeh. Karsten K Byrdal. Stricker-Nielsen Brødr.. Hdl. Indeh. SHT Stricker-Nielsen og H Stricker-Nielsen. (Frdbg.). Stritter Haaret ved Hans Jørgensen & Co., Haandv. Indeh. Hans Jørgensen, SR Jørgen ­ sen, AH Jørgensen og Anna Pouline Høegh .Tensen. Frm. tegnes af førstn. i Foren, med en af de øvrige Indeh. Struer ’ s H chemiske Laboratorium. Indeh. M.TB Grubb. Prok. : HCEO Gren, E Hallas-Møller og KT Grubb. Strange A & Malta Poulsen, Haandv. Indeh. Fru C Strungo [er senere død] og JPMS Poul ­ sen. (Frdbg.). Spedition. Indeh. PAV Stryhn. Prok. ■ HA Sch immer. St fn^l C ?n xr hr ” , Generalr epræsentant for Tele- p strøÆ rcon ' 00(10 A/a - 1W1 : Indeh - Chr. at Indl XP c Harr; 6 F Lundgren 8pedition - Indeh. Strand Strand. Strand Iloelgaard. Hdl. Sønderskov & J (Nordre Birk). ved E Stedfortræder),

Strøg Magasinet ved Vald. Hansen. Indeh. V Hansen. Strøget, Kbhvn.-Frdbg. Garderobe-Soignering, H Binderup Schultz. Indeh. HAOB Schultz. Strøgets Gentleman-Service (Mester presser selv) ved H Nalbandian, Ilaandv. Indeh. HH Nal ­ bandian. Stroh Aug., Hdl. Indeh. K Jørgensen. Prok. : PB Borgen. Strøm & Svendsen, Akts., Fabr. og Hdl. Besty ­ relse: Gross. PV Poulsen (Formand), Fabr. J C Strøm, Repr. CCII Svendsen og Fru EK Jørgensen, der hver for sag tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Stromberg G, Hdl. Indeh. GAF Stromberg. Strømpedepotet ved Carsten V Larsen, ndl. In ­ deh. Carsten V Larsen. '" s - Strømpefabrikken Danmark ved Harry O Salo- rnonsen. Indeh. Harry O Salomonsen. Strømpen ved Inge Birch, Inge RM Birch. Strømpe-Peter ved Laurits drift. Indeh. Laurits A Birk). Strøyer & Mørck, Andreas Erichsen & Co., Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse -. Konsul CF Eff, Kolding, Fabr. G Vinkel (Winkel), Over ­ retssagf. U Hald og Overretssagf . EF Rasmussen. Direktør; JV Gotfredsen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. el ­ ler af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: Anna IK nansen i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 900,000 Kr. Stub Holger, Hdl. Indeh. HR Stub. Stub & Nielsen, Hdl. Indeh. GAL Stub og VT Nielsen. Stubbekøbing Støberier, Aktieselskabet, Fabr. og anden dermed i Forb. staaende Virksomhed saavel i Indland som i Udland. Bestyrelse : Fabr. Jobs. Spehr, Konsul Carl E Sander, Bir ­ kerød, og Overretssagf. Ax. Engberg. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : Jobs. Spehr og Carl E Sander hver for sig. Aktk. 75,000 Kr. Studenternes Boghandel, Akts. Bestyrelse: Fru i H Nielsen, Frk. AV Lyngaa og Overretssagf. ’ Ketil Carlsen. Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Be- s styrelsesmedl. i Foren. Prok. : SO Wolthers. Aktk. 10,000 Kr. 1 Studio Schrader, Ildl. Indeh. Frn IMJ Schrader. Stuekultur ved Erik Svendsen, Ildl. Indeh. Karl Erik Svendsen. Stukfabriken Danmark ved IIC Carlsen & Søn Ilaandv. Indeh. IIC Carlsen og HS Carlsen Stutterigaarden Vedbaik, Akts. Formaal : at dri ­ ve Landbrug, Hesteavl, Udlejning af Jorder, Bygnings-, Handels- og Fabriksvirksomhed m m. Bestyrelse: Fru K Larsen, Dr. phil. Ing- vald Lieberkind og Landsretssagf. OE Ejlers der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 75,000 Kr. Stæhr E, Ilaandv. Indeh. EFA Stæhr. Stæhr & Nielsen, Ilaandv. Indeh. OTL Stæhr og VV Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Støberiet Disko ved LJ Schrøder. Indeh. LJ Schrøder. Størvold P Hdl. Indeh. Frn Petersen, Industri- Petersen. (Søndre Indeh. Strøyer & & Co., Akts, (se & Sønner, Ilaandv. Indeh. Fru AG AL Størvold og KE Størvold, der to tegner Frm. & Søn, Fabr. Indeh. LA Støvhase og Strøyer & Mørck, Akts. Merck, Andreas Erichsen dette). Størvold, i Foren. Støvhase L ALF Støvhase. Støvleknægten ved Holger Jensen, Haandv. Indeh. N Holger Jensen. Success Butter Packing Co., The, Ltd., Akts. Indeh. Akts. T & E Plum (se dette). Suenson Otto & Co., Hdl. Indeh. V Aa. Preben- Andersen. Suhr Emilius C. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidator : EF Rasmussen, der tegner Frm. Suhr Frederik, Haandv. Indeh. IITJB Bistrup &ulir £ & W Schierff, naandv. Indeh. FL Suhr og EWH Schierff, der i Foren, tegner Frm Suhrke Herman Aug., Hdl. Indeh. IIA Suhrke Prok. : AJ Clémens og All Suhrke i Foren. Sukkerhuset i Raadhusstræde Nr. 3, H Carsten ­ sen, Akts. Bestyrelse : Gross. FJ E Andersen, Fru E Cold, Generalkonsul 11 Adolph og Pro- kurist HH Andersen, der to i Foren, tegner Frm. Direktør : E Sørensen. Aktk. 140,000 Kr. Sukkervarefabrikken Chr. E Schrøders Eftf. Akts. Bestyrelse: Fru BS Nielsen (Formand), der tegner Frm., Chauffør WW Nielsen og Dropskoger BO Vinberg. Prok.: CM Nielsen. Aktk. 10,000 Kr. Sukkervarefabriken Danmark ved E Carlsen. In ­ deh. EOC Carlsen. Prok. : Fru HAL Carlsen. (Frdbg.). Sukkervarefabriken Empire ved E Glasius. In ­ deh. Ellen Glasius, Skælskør. Prok. : CGA Sonne. ’ , . Sukkervarefabrikken København Akts. Bestyrel ­ se: Gross. VAN Wedfall (Direktør), Fru EL Wedfall og Fabr. OE Segato. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktø ­ ren alene. Aktk. 10.000 RY. Sukkervarefabriken Minerva ved I Jensen, in ­ deh. JI Jensen.

I Aid. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker