kraks vejviser 1940 handelskalender

k Stan — Stor

VI — 2819

Firma-Register: A. København AV Jørgensen, Landstingsnid. JP Stensballe, Regnskabschef JC Christensen, Overing. PV Christensen, Ilovedrevisor Jons Løn og Ing. S Gelberg (Direktør). Frm. tegnes af tre Be ­ styrelsesmed 1. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 1 Mill. Kr. Standard Forlaget Akts. Bestyrelse : Dir. OP FB Olesen (Direktør), Dir. AC G.vldahl og Fru ES Olesen. Frm. tegnes af Direktøren eller af dem samlede Bestyrelse. Aktk. 100,000 Kr. Standardhartz i Likvidation. Akts. Likvidator: Ovcrretssagf. PD Olufsen. der tegner Frm. Standard Konfektion ved M Rasmussen, lndeh. Fru AM Rasmussen. Prok. : A Rasmussen. Standard Marine Insurance Company, Ltd., Uden ­ landsk Akts., af England, Generalagcnturet for Danmark. Generalagentur for Standard Marine Insurance Company, Ltd., Liverpool. General ­ agenturets Formaal : Genforsikring i Sø- og Transportforsikring. Generalagenturet bestyres og tegnes af Firmaet Svend Bramsen & Co. [se dette]. Standard Modemagasin, Akts. Bestyrelse : Kas ­ serer OM Palby, Fru AA Palby og Gross. J C Jørgensen. Direktør: AA Palby. Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af den samlede Be ­ styrelse. Aktk. 6500 Kr. Standard Motor-Komp. ved L & P Messerschmidt, lndeh. PAL Messerschmidt. Standard Mønsterforretning, København, Akts, lndeh. Marius Hartz, Akts, [se dette]. Stangbye S & Søn. Haandv. lndeh. HS Stang- byc og II Stangbye, begge af Ballerup. Stangenberg Axel S Akts., Ildl. Bestyrelse.: Over- retssagf. Aage W Jacoby (Formand), Dir. IIS Hansen, Dir. KG Stangenberg og Gross. Axel S Stangenberg, Stockholm. Direktion : IIS Hansen og KG Stangenberg. Frm. tegnes af . to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forman ­ den eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 200,000 Kr. Stangerup E & Co., Hdl. lndeh. Aa. Ph. Hey ­ man og Arno Heyman. (Nordre Birk). Stangerup & Larsen, Haandv. lndeh CE Stan ­ gerup. Starlight M Krettingcn. Hdl. lndeh. M Krettån- gen og GH Aa. KV Michélsen. Starmount, Akts., Fabr., event. Salg af Herre- ’ i " ge T ri .-. Bestyrelse : Fabr. CA Hansen, Fabr. JE Lmsberg Hansen og Fabr. E Schønfeld, 4 ler t0 1 l ' oren - tegner Frm. Aktk. 60,000 Kr. Start, Akts., Salg af Cykler og Radio-Apparater og lignende samt Reparation af disse. Besty ­ relse : Dir. II Kristiansen (Direktør), Købmd. HP Buus og Ing. OG Storch. Frm. tegnes at Direktøren alene eller af den samlede Besty ­ relse. Aktk. 10.000 Kr. J Starup Frederik, Hdl. lndeh. WA Starup. Starup GC, Akts., Fabr. af og Hdl. m. Smør ­ farve, Osteløbe o. 1. Bestyrelse.: Gross. GC Starup (Direktør), Overretssagf. HPN Madsen og Landsretssagf. VE Brammer. Frm. tegnes af Direktøren eller af et Bestyrelsesmedlem. Aktk. 80,000 Kr. Starup I & Søn. Fabr. lndeh. AI Starup. State Assurance Company, The, Ltd., Liverpool, Generalagenturet for Danmark. Generalagen- tur for The State Assurance Company, Limi ­ ted, Liverpool, England. Generalagenturet be ­ styres og tegnes af Assurandørerne TW. Han ­ sen og CE Klein hver for sig. (Forsikrings- Registret). Statsanstalten for Livsforsikring, Østerbro Agen ­ tur, ved Aage Mobeck, Assuranceagentur. In- deh. Aage Mobeck. Stau C & Co., Hdl. lndeh. NC Stoltz. Prok.: WD Basedow. Stauning JA, Haandv. lndeh. LP Jensen. Stausholm Chr., Hdl. lndeh. HU Nielsen. Prok.: JPE Kragh Jensen og VC Frederiksen i Foren. Stausholm MV Jensen, Hdl. lndeh. AH Jensen. Stave Willi., Spedition. lndeh. WA Stave. Prok. • A Stave alene eller PL Nilsson, CV Bagger og KV Ilawby, to i Foren. Stavnsgaard ’ s E Kunstforlag & Kunsthandel, Akts. i Likvidation. Likvidator : Forret ­ ningsf. PHJ Stavngaard, der tegner Frm. Stavnsholt Teglværk ved Otto Friis, Fabr. In- deh. Otto Friis. (Frdbg.). Steen Doris, Akts., Fremstill. og Salg af Dame- skræderi m. v. Bestyrelse : Fru Anna Bendixcn, Fru Doris Irene Lambert og Fabr. MB Richter. Direktør .- Fru OS Neiiendam. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : Ingrid Jensen i Foren, med en Direk ­ tør eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 29,000 Kr. Steen Knud, Akts. Hdl. en gros m. Manufaktur ­ varer m. m. Bestyrelse : Gross. Knud Steen (Direktør), Fru KAS Steen og Telegraf best. LII Ottesen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 10,000 Kr. Steenberg Aage, Hdl. lndeh. Aage Steenberg, Steenberg ’ s E Bog- & Papirhandel. lndeh. Fru A VE Steenberg. Steenberg Harald & Oo., Haandv. lndeh. C Ras ­ mussen. Steenberg PE, Hdl. lndeh. Fru AC Ludvigsen.

Stephan, Akts., Ildl., særlig med Chocoladc og Konfekture. Bestyrelse: Konfekturehdl. COE Linnemann (Direktør), Malerm. HP Nielsen og Vagtmester CC Jacobsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 50,000 Kr. Stephensen ’ s Emil Eftf., Hdl. og Spedition. lndeh. AC Gihm og EA Hansen. Prok. ; Knud Peder ­ sen og Erik Jørn Hansen i Foren. Steril ved A Mølvig, Hdl. lndeh. KAN Mølvig. Sterling Handelskompagni, Akts. Bestyrelse: Gross. C Stilling-Andersen og Forv. AFV Ol ­ sen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 35,000 Kr. Sterling Olie Import ved L Salomonsen, Hdl. lndeh. LV Salomonsen. Stern SB, Akts., Hdl. Bestyrelse : Dir. S Stern (Formand og Direktør), Ing. E Hertz og Fru I Skjær. Frm. tegnes af Direktøren eller af Formanden. Aktk. 15,000 Kr. Sterncompagniet, Akts., Hdl. Bestyrelse: Dir. S Stern (Formand), Assist. AIIH Skjær og Fru I Skjær. Direktion : S Stern. Frm. tegnes af Formanden alene eller af Direktøren al°ne. Aktk. 15,000 Kr. Stevens II Vekselerer- og Bankforretn. lndeh. IIL AN Stevens. Stevns & Company. Ildl. Tndeh. NPO Stevns. Sthyr & Kjær, Akts., Hdl., Fabr. m. m. Be ­ styrelse: Gross. HH Sthyr (Formand), Gross. ES Meyer (Næstformd.) og Dir. J Sthyr. Di ­ rektion : Aage Ehrhardt. Frm. tegnes af Aage Ehrhardt alene eller af Formanden eller Næst- formd. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.w CE Larsen, RV Sommerset og SAH Petersen to i Foren. Aktk. 1.250,000 Kr. Adresse: Raadhnsstr. 13 (K) J? ★ Cent. 7690. Stigefabrikken Avanti ved II Tvede. lndeh H Tvede. Stileo ved Einar Andersen, Industridrift lndeh MF Einar Andersen. Prok.: MF Andersen. Stilladsaktieselskabet Wasa. Bestyrelse • H Ko ­ berg (Direktør). Dir. E Engstrøm Stock ­ holm, og Landsretssagf. KB Ilarup der to i 9? non ’ ^ ner Frm - Prok - : H Koberg. Aktk. 6O,UU(J Kr. Stilling A & Co., Hdl. Tndeh. AAS Stilling Stilling-Andersen V, Hdl. lndeh. V Stilling-An ­ dersen. Prok. : JG Holdt og J Chr. Larsen i Foren. Stjerne Radio i Likvidation, Akts. Likvidatorer : Kontorchef II Iversen og Overretssagf. Aa. EF Krenchel, der i Foren, tegner Frm. Stjerngren C & Co., Haandv. lndeh. CJ Stjern ­ gren. Fru EEJ Søes og NE Jensen. Stock & Rangholm. Haandv. lndeh. Fru AM Stock og AK Rangholm, der i Foren, tegner Frm. Stoffregen Brødr., Haandv. lndeh. RB Stoffregen. (Nordre Birk). Stofhuset, Leo Pheiffer, Haandv. lndeh. Lee Pheiffer. Stofmagasinet ved E Berg, Haandv. lndeh. E Berg. Stolten PA, Akts.. ITdl. med Cigarer og To ­ bakker. Bestyrelse : Tobakshdl. TPA Stolten (Formand), Fru ME Stolten og Overretssagf. ES Bang-Ebbestrup. Frm. tegnes af Forman ­ den eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren Aktk 20,000 Kr. Stoltenberg Poula, Haandv. lndeh. Poula Stol ­ tenberg. Stomatolfahrikken ved Amalie Blichfeld. lndeh. Fru AC Blichfeld, Langeskov. Prok. : I Blich- feldl. Stop it ved Ellen Schack Steenberg, Industridrift, lndeh. Ellen Schack Steenberg. Stop & Shop ved D Warburg, ITdl. lndeh. Fru DL Warburg. Stoppenaalen ved Johanne Marie Larsen. Hdl. lndeh. Fru Johanne Marie Larsen. (Søndre Birk). Storch IIB, Hdl. lndeh. CA v. Bulow og OE Denman. Storo Koloniallager. Det, ved Vilhelm MeH- strnp. lndeh. PNV Welander. Prok. : Fru MII Welander alene eller K Skjellerup og nenny Wahlin i Foren. Store Kolonial-Lagcr, Det, red Vilh. lndeh. PNV Welander. Prok. : Fru lander. (Frdbg.). Store Kolonial-Lager, Det, ved Vilh. lndeh. PNV Welander. Prok.: Fru --- - lander alene eller K Skjellerup og Henny Wahlin i Foren. (Nordre Birk). Store Nordiske Telegraf-Selskab, Det, Akts Be stvrelse • Kmh. Otto Christian Scavenius (For ­ mand). Prof. PJ Jørgensen (Næstformd.), Ge ­ neralkonsul Wilhelm Weimann, Dir Kay Su- eneon, Departementschef Finn Iloskiær, Red ­ aktør Folketingsformd. Hans Rasmussen, Kmh. CPM ’ Hansen, Ing. Per Kampmann og Iløje- steretssagf. Kristian Steglich-Petersen. Direk ­ tion : A Ussing, Harald Bonde og B Suenson. Frm. tegnes af Bestyrelsens Formand, Næst­ formd. og Direktionens Medl., to i Foren. Prok. : JII Munch-Christensen, R Larsen og PM Toft, hver især i Foren, med cn Direktør. Aktk. 36 Mill. Kr. (2,000,000 £, 50,000,000 Frcs.). Store Nordiske Telegraf-Selskabs Holding Com ­ pany, Det, Akts. Bestyrelse.: Kmh. Otto Chri ­ stian Scavenius (Formand), Dir. Kay Suenson Meilstrup. MII We- Mei Istrup. MII Wc-

Steenberg Schach & Co., Hdl. lndeh. ACH Er- , landsen og JE IIøegh-Guldberg. ■Rcenscn Chr. & Co., Assuranceforr. lndeh. CO Steensen og J Overgaard, der i Foren, tegner Frm. Steensen ’ s II Margarinefabrik, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Solofabri ­ ken Akts, [se dette]. Steenstrup Børge, Haandv. lndeh. Børge A Steenstrup. Steenstrup Fr., Hdl. lndeh. Fru KR Steenstrup. (Frdbg.). Steenstrup Sophus forhen CV Steenstrup, Hdl. lndeh. Oskar Siophus Steenstrup. Steentoft Kurt, Ildl. lndeh. Kurt W Steentoft. Prok.: HE Christensen. (Frdbg.). Stefanachi Cigarette Company ved Cloos & Hen ­ riksen, Hdl. lndeh. Sil Cloos & KKV Henrik- Ben. Stefani's A Enko ’ s Eftf., Haandv. lndeh. G Meier. Steffensens Cornelius Eftf., Hdl. lndeh. CE Cloos. Steffensen F & C, Drivremmefabrik. lndeh. CJ Steffensen. Steffensen J, Industridrift og Hdl. lndeh. JP Steffensen. Prok. : Minna Sørensen. Steffensen ’ s J Fabrikker. lndeh. JP Steffensen. Prok.: Minna Sørensen. Steffensen Johannes, Vekselererforr. lndeh Jo ­ hannes V Steffensen. Prok. : O Bloch Jørgen ­ sen og AW Larsen i Foren. Steffensen K Juel & Co., Hdl. lndeh. All Ben ­ dix. Prok. : EJ Pedersen og Fru Sofie J Lar ­ sen i Foren. Steffensen ’ s Poul Dental Depot, Hdl. lndeh. Poul G Steffensen. Prok.: PFJ Juel-Christensen og Astrid Johanne Steffensen i Foren. Stege Ægpakkeri Akts. (Odense Ægforretning Akts.). Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Odense Ægforretning Akts, [se dette u. Frm.-Reg. for Kbhvn.]. Stcgler Andr. L & Co., Kommanditselsk., Hdl. lndeh. Andr. L Stegler. Stein ’ s V analytisk-kemiske Laboratorium, Fr. Christensen, Gunner Jørgensen. lndeh. PF Bjørn Jensen. Steinbach ’ s Chr. Bog- & Papirhandel. lndeh. n T Rasmussen og OS Pallescn Hansen. Steiner P & Co., Haandv. lndeh. PG Steiner og F Andersen. (Frdbg.). Steinmetz & Co., Akts., Mineralvandsfabr. Besty ­ relse : Salgschauffør RJA Lunau, Mineralvands- arb. II Rasmussen og Hustbestyrerindo MBS Olsen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 31,000 Kr. Steinmuller L & C, Akts., Fabr., Hdl og Ingeniør- virksomh. Bestyrelse : Ing. JA Larsen (For ­ mand)), Ing. KB Larsen (Direktør) og Fabr. CIIC Steinmuller, Gummersbach, Tyskland. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af For ­ manden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Stejlbjerg ’ s Skotøjsmagasin. lndeh. Fru CS Stejl ­ bjerg JVCE Stejlbjerg. Stella ved K Pedersen, Hdl. lndeh. KM Pedersen. Stella Aeromateriale, Akts, i Likvidation. Lik ­ vidator: Dir. GK Lichtenfels, der tegner Frm. Stella Nova, Akts. Formaal : at drive erhvervs ­ mæssig Virksomhed som Fotograf. Bestyrelse : Fotograf Reimert Kehlet (Direktør), Fotograf Erik Lorenzen og. Fru Ellen Kehlet. Frm. teg ­ nes af Direktøren eller af den samlede Be ­ styrelse. Aktk. 125,000 Kr. Stelling A, Ildl. og Fabr. lndeh. Enkefru S Stelling og O Stelling. Frm. tegnes af Enkefru Stelling i Foren, med den for hende beskikke ­ de Lavværge CB Henriques eller af O Stel­ ling alene. Prok. : HG Iljerpsted og CCL Ai ­ mer. Stempelfabrikken Expres ved Anton Rasmussen •lndeh. C Anton C Rasmussen. Stenbrud & Skærvefabrik Nørre Smedeby, Akts. Bestyrelse -. Ritm. GAF v. Clauson-Kaas (Di- „ Jæ senn - U Mackeprang, Kontorchef HESL Schlegel, Dir. CS Scavenius, Baneing. E Thybo og Repr. JF Clauson-Kaas. Frm. teg ­ nes af tre Bestyrlsesmedl. i Foren, eller af den adm. Direktør og et Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. tø, 500 Kr. Stender Carl, Forlag for Reproduktion af nor ­ disk Kunst, Akts. Bestyrelse : Overretssagfører KJC Schrøder, Dir. WCII Stender og Overrets ­ sagf. PD Groes, Rungsted. Direktion : WCII Stender. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Brok..: CCF Sten ­ der. Aktk. 800,000 Kr. Stenfeldt Hansen, Ildl. lndeh. NE Stenfeldt Han ­ sen, Greve Strand. Prok. : Eli Søndergaard og H Stenfeldt Hansen. Stenhuggeriet Norden, Akts. Bestyrelse : Stenhug ­ ger PF Jensen (Formand), der tegner Frm., Stenhugger KJ. Nyboe og Sagf. HIV Christi ­ ansen. Prok. : KJ Nyboe. Aktk. 40,000 Kr.

Stenhuggeriet Terrassen, Akts. Bestyrelse : Sten ­ hugger All Persson, Stenhugger S Aa. Morten ­ sen og Prokurist KR Gradert. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direk ­ tøren (Forretningsføreren) i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Stensager PJ Hansen & Søn, Haandv. lndeh. APK Stensager. Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker