kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København

Smør — Stan

VI — 2818

Sonesson Willi. & Co., Akts. Hdl. m. Maskiner | Spejdermagasinet ved Carl Lønberg. Indeh. CCE af alle Slags, Jernrør, Sanitetsvarer, Drivrem- t T

Smør- & Kaffeforretningen Solen ved Holger Green. Indeh. Holger R Green. Smør- & Kaffeforsyningen Bella ved Cortsen, Ildl. Indeh. Aa. PH Cortsen. Smør- og Margarinelageret, Akts., Aarhus. Besty ­ relse : Frk. PEJ Jensen (Formand og Direktør), der tegner Frm., Frk. EK Simonsen og Drifts- best. CC Clemmensen, Aalborg. Aktk. 5000 Kr. Smør- og /Eg-Kompagniet ved Chr. Christensen og A Larsen. Indeh. Astrid P Fischer.

Skotøjsfabrik Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af S Sorensen ’ s Skotøjsia- brik Akts, [se dette]. Sportsrideskolen, Akts. Bestyrelse : Fabr. CM Ot- zen, Overretssagf. W Hauberg og Gross, aa. Lemvigh-Miiller, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100.000 Kr. Sporvognsreklamon, Akts. Bestyrelsen bestaar af et Bestyrolsesraad : Gross. D Metz, Overrots- sagf. Frithjof Kemp, Dir. Ernst Carlsen (For ­ retningsudvalg), Dir. AA Hertz. Dr. phil. Gluf Krag, Dir. PAB Wunsch og Fabrikejer AP Ileyman, samt en Direktion : Ernst Carlsen og FG Kemp. Forretningsfører : LAC Nielsen. Frm tegnes af en Direktør eller en Forret ­ ningsfører i Foren, med et Forretningsudvalgs- medl. eller af to Forretningsudvalgsmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren. AktK. 250.000 Kr. .m. samt Hdl. Bestyrelse : Dir. E Bulow, Dir. HP Heilbuth, Ing. Knud Højgaa.rd, Dir. Emil C Hertz, Christianshus pr. Kokkedal, Kapt. FJE China, London, og Kapt. GEH Yonge, London. Forretningsfører : Chr.Andersen. Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. eller af de firo førstnævnte Bo- styrelsesmedl., to i Foren, eller af hver af dem i Foren, med et af de to sidstn.. Bestyrel- sesmedl. Aktk. 90,000 Kr. Lønberg. Spes, Aktieselskabet. Formaal ; at erhverve og besidde Aktier og andre Interesser i danske eller udenlandske Selskaber. Bestyrelse : Lands ­ retssagf. Svend T Bruun, cand. jur. Carl Ha ­ gen og Sagførerfuldm. Henrik Tiemroth, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10.000 Kr. Spinella ved FB Jørgensen, Ildi. Indeh. FB Jør ­ gensen. Spiral borfabriken Jenco ved II Nielsen & E Buchleitner. Indeh. IIL Nielsen og JEG Bnchlcitner. Spirella, Akts., Fabr. og Hdl. i Almindelighed og specielt Fabr. af og Hdl. m. Korsetter og Be ­ klædningsgenstande. Bestyrelse: Dir. A Ste ­ wart, Malmø, Frk. MO Nielsen, Overretssagf. JCV Jerslev, Ing. CC v. d. Ilude og Prokurist JW Stewart, der to i Foren, tegner Frm. Di ­ rektør: Frk. MO Nielsen. Prok..: Frk. MO Nielsen og JW Stewart. Aktk. 150.000 Kr. Spliid ’ s PF Eftf., JIaandv. Indeh. AB Seertip. Sport House, E Olsen, Hdl. Indeh. (Frdbg.). I S ortsblad t. Job . Ga dil. Ind h. EF Olsen. Ga dil, Akts, [se i staalvarcfabr. JM Schæbol (Forretningsleder), Fru GM Schæbel og Frk. A Aanonsen, Oslo. Frm. tegnes af Forretningslederen alene eller af Fru GM Schæbel alene. Prok. : Frk. A Aanonsen i Foron. med Fru GM Schæbel. Aktk. 5000 Kr. Staalvarcfabriken Halgreen. Indeh. Staalvarehuset ved Oli Christensen. Staalvindue-Centralen ved W Westenholz, ndl- lndeh. WS Westenholz. Stabilia Akts., Selskab for værdifaste Kapital ­ anlæg. Bestyrelse: Højesteretssegf. Jakob E Gelting, Redaktør Hendrik Stein, Folke- tingsmd. NP Nielsen, fh. Minister Johannes Stensballe, Dir. Valdemar Thiele og Prof. Erland Thaulow. Direktion : FC Boldsen. Frm. tegnes af to Bestyreleesntedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 3 Mill. Kr. Stago-Nielsen's O Maskin- & Metalvarefabrik, lndeh. O Stage-Nielsen. Stahl AV, Ildl. Indeh. LAV Stabl. (Frdbg.). Stallknecht & Meyer, Hdl. Indeh. KL Stall- knecht. Stallknecht ’ s Wald. Eftf., Haandv. Indeh. A An ­ dersen. Standard Electric Aktieselskab (Standard Elec ­ tric Ltd.). Bestyrelse: Dir. EA Brofos, Lon- 1 don, Dir. PJV Hallgren, Oslo, HøjesteretssagL Skandinavien ved Vilhelm Vilhelm L Halgreen. II Christensen, Hdl. Indeh.

mø og Nødvendighedsart. for industrielle An ­ læg og dermed beslægtet Virksomhed. Besty- relse : Dir. JSH Jakobsen (Direktør), Ing. G Winkler og Dir. N Winkler, Malmø. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 500,000 Kr. Sonofon ved Prytz & Berthelsen, Haandv. In ­ deh. K Prytz og V Berthelsen. (Nordre Birk.). Sophienlyst, Akts., Ejendomsselsk., Bestyrelse : Sagf. J Wenzzel, Arkitekt AKJ Wittmaack og Ejendomshdl. AM Andersen, der i Foren, teg- • ner Frm. Forretningsfører : Sagf. J Wenzzel, der liar Prok. Aktk. 100,000 Kr. Sorén, Akts., Fabrikations- og Handelsvirksom ­ hed med kemisk-tekniske Produktet Bestyrel ­ se : Gross. T Miirsch (Direktør), Fru L Hadsund og lngeniørassist. SCLV Larsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 10,000 Kr. Sorgenfrigaard, Akts., Ejendomsselsk. Besty ­ relse : Landsretssagf. HCM Frederiksen, En- ET ’ aÆ B r d Og ( Gaardc {t r K / 1 C ? t

Smørrebrøds-Børscn ved Indeh. OMC Brenner ner. Smørrebrødsforretningen Indeh. H Nielsen.

0 & M Brenner, Hdl. og Fru Marie B Bren- Delikat ved II Nielsen.

Snedker Vagn Christonsen & Co., selsk., Haandv. Ansv. Delt. Vagn Snedkerfirmaet IIP Hansen & Søn. Hansen og EGJ Hansen. Snedkeriet Kontra, Interessentsk. ved V Johan ­ sen & Co., Haandv. Interessenter: Aa. V Jo ­ hansen, KE Jensen Skovlunde, C Christensen, Glostrup, og G Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Snedkermestrenes Træ- & Finérskæreri, Akts. Be ­ styrelse : Snedkormestreno Axel Madsen (For ­ mand), II Larsen, C Kjær og L Andorsen samt Højesteretssagf. Otto Bang. Direktør (Drifts ­ bestyrer) : EM Dahl. Frm. tognes af Direktø ­ ren (Driftsbestyreren) eller af Formanden eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 400,000 Kr. Socialdemokratiets Forlag Fremad, Akts. Indeh. Bog- & Papirhandelen Fremad, Akts, [se dette]. Société dø Reassurances La Salamandra, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Reassurance-Compagniet Salamandra, Akts, [se dette], (Forsikrings-Registret). Sodafabrikkerne, Akts. Indeh. Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Akts, [so dette]. Sodavandsfabrikken Selandia ved Otto Lindorff. Indeh. O Lindorff. (Frdbg.). Sodgco ved R Laursen, Haandv. Indeh. R Laur ­ sen, Rødkærsbro. Prok. : K Aa. Laursen. Soigneringsanstalten Adam ved Jens Olsen. In ­ deh. Jens R Olsen. Soigneringsanstalten Apolios, Akts. Bestyrelse : Hotelejer A Andresen (Formand), Disponent AP Andresen og Overretssagf. PA Freilev. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 40.000 Kr. Soigneringsanstalten Fix, RC Friberg. Indeh. RC Friberg. Prok. -. JF Friberg. Soigneringsanstalten, Ludv. Simonsens Eftf., Fabr. Indeh. JOF Olsen. Boigneringsanstalten Reel ved E Bentsen, Haandv. Indeh. EOE Bentsen. Soigneringsforretningen City ved J Kjeldskov. Indeh. VTJ Kjeldskov. Solar Elektricitctsmaaleren ved Olaf Joshua Mi- chaelsen. Indeh. OJ Michaelsen. (Frdbg.). Solbjerg Mejeri, Akts. Indeh. Akts. Det Danske Mælkecompagni (Cassee System) [se dette], Solbjergvejs Mejeri Akts. Under dette Navn dri ­ ves tillige Virksomhed af Akts. Kbhvns Mæl ­ keforsyning og Solbjerg Mejeri [se dette]. Soldath ’ s Chr. C Eftf., Hdl. Indeh. GW Speller- berg. Adresse : Højbro PI. 2 (K) £ Cent. 1422. Solfeldt Joh., Haandv. Indeh. NJJ Solfeldt. Solgaardens Mejeri, Akts., Ismejeri og Brød ud ­ salg. Bestyrelse: Revisor KV Povlsøn (Direk ­ tør), Bagerm. Aa. A Sørensen og Bager FF Larsen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 5000 Kr. Solidox Tandhygiejne Akts., Fabr. og Salg. Be ­ styrelse : Dir. KM Mortensen (Direktør), Taa- strup, Kontorchef CH Engberg og Afdelchef E R Larsen, der i Foren, tegner Frm. 1 ’ rok. : K M Mortensen. Aktk. 10.000 Kr. Solinger Staalvare-Industri. M Schæbel. Indeh. JM Schæbel. Prok. : Fru GM Schæbel. Solkilden ved IIG Hansen, Industridrift og Hdl. Indeh. IIG Hansen. Solofabrikon Akts., Fabr. af og Hdl. m. Marga ­ rine og andre Varer m. m. Bestyrelse : Høje- storetssagf. Viggo IIolten-Bechtolsheim, Dir. M Podersen, Stockholm, Dir. HC Wøhlk og Dir. FJR Bévort. Direktion: IIC Wøhlk og F.JR Bévort. Frm. tognes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 1 Mill. Kr. Solsikken ved C & R Christensen, Hdl. Indeh. Karla Frederikke Christiane Christensen og Rosa Dorthea Marie Christensen. (Frdbg.). Solvej, Akts., Ejendomsselsk. Bestyrelse : Assu ­ randør KOJ Bagger (Direktør), Overretssagf. CAP Torp og Fru IM Arnold, Loeds, England. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med to Bostyrelsesmedl. eller af den samlede Bestyrel ­ se. Aktk. 150,000 Kr. Sommer F Edv. & Søn, Haandv. Indeh. PMJ Sommer og A Sommer. lndeh - HABF Sommer. 1 Akts., leaterdrift. JT iX n^ at p r v JR P n,,dtz Møller ’ RAC Jacobsen ‘ der ° 8 Kont »rchef Aktk. mJ) Kr 1 Foren - Frm. Kommandit- Christensen. lndeh. IIP

I opu.ismm.eu „uus. vanuii. n.uen. J oanun. sen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 sportsmagasinet F. I. B., Akts. Indeh. Foreningen c \ r / . a . •»-» , j t j t til Indkøb af Boldspilrøkvisiter. Sort te vi t ved Brd. Ree Andersen. Indeh. WA det to]. Rce Andorsen og CF Ree Andersen, der i Sportsmagasinet Harald Børgceen, Akts. Under loren tegner Frm. (NoTdre Birk). dette Navn drives tillige Virksomhed af Far- ^gsalg, Albert Schmock. Indeh. Albert eniingen til Indkøb af Boldspilrekvisitter, Akts. Schmock. (Frdbg.). I [se dette]. Soussol ved J Johansen, Industridrift. Indeh. J Sportsmagasinet Stadion, Akts. Bestyrelse: Lægs TT Tnh.ncn I jjy Brehm> p abr> g Middelboe og Dir RR Scidenfaden, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Aktiesel- | Sportsmandens Skotøjsfabrik Akts. (S Sorensen ’ s II Johansen. Spangenberg ’ s AM Eftf., Haandv. Indeh. N Mårtensson Spangsby & Co. Bankierforretning. __ skab i Likvidation. Likvidator : Overretssagf. Niels Nielsen, der tegner Frm. Spansk-Poi tugisisk Vin Depot ved a Andersen. Indeh. Ellus August Andersen.

Sparadio, Akts., Hdl. Bestyrelse : Dir. S Stern (Formand og Direktør), Ing. E Hertz og Fru I Skjær. Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren. Aktk. 60,000 Kr. Sparekasse, Den sjællandske Bondestands. Adr. V-Voldg. 107 (V) £ ★ C. 6666 og Pro ­ vins 6. Se u. Sjællandske Bondestands Sparekasse (9-4.5, Lørdag 9 — 13, Fredag til ­ lige 17^ — 19%). SPAREKASSEN FOR KBHVN. OG OMEGN.

Bestyrelsen bestaar af Modi. : AM Koofoed, II Rising, CN Hauge, LN Adolf Houmøller samt Smith og E Aa. Graao. ...............

et Tilsynsraad paa 7 Laage-Petersen, Esper Hvidt, Carl Iversen og en Direktion : Winkel Frm tegnes af to Til-

. — synsraadsmedl. i Foren, eller af et Tilsyns- Spraymuls, Akts., Fremstilling af Vejmateriale raadsmodl. i Foren, med en Direktør eller af m “ * Tr ” "-~ i - ” ..... -■

to Direktører i Foren. Prok. •_ Johs. Amsinck, Kay II Kiellerup, EC Petersen, Sv. Bryning, H Hansen og Aa. Sevel hver især i Foren, med enten en Direktør eller med et Tilsyns- raadsmedl. Adresse : Niels Hemmingsens G. 24 (K) £ ★ Cent. 1542.

Sparekassen for Lyngby og Omegn. Tilsynsraad : Gartner RPC Andersen, Maskinm. CAV Chrl- . stensen, Snedkerm. A Frederiksen, Rodaktør I | Spøg & Skæmt ved Vm. Johannessen. Hdl. In- Nørgaard, Murerm. EP Olsen, Aa. E Piper og Manufakturhdl. sen. Direktør : KE Bolwig. Frm. rektoren og to Tilsynsraadsmedl. rantikapitalen skal altid udgøre Kr. (Nordre Birk). Spartaskofabrikken Ideal ved A stridrift. Holm. Specht Ernst, Hdl. Indeh. EWC Specht og WJT Staalmøbelfabriken Staalex ved Henrik Winther. Specht. Prok.: Fernanda AE Specht og WJT Indeh. Henrik Winther. Prok.: N Winther. Specht. (Søndre Birk). Specialbogtrykkeriet, København, Akts. Bestyrcl- Staalvare Aktieselskabet Achilles. Bestyrelse : ■ r>:. .nn -r. — - Plantageejer deh. VS Johannessen. RV Rasmus- Spørg Martha om Møbler. Martha Pedersen, tegnes af Di- Haandv. Indeh. Martha CO Pedersen, i Foren. Ga- Staalkontoret v«d RE Brincker. Hdl. Indeh. mindst 95,000 Brincker. Prok. : K Budtz. Staalmøbelfabrikken Dansk Funkis ved Emil Holm, Indu- sen. lndeh. Poul Emil Olsen. Indeh. Fru AC Holm. Prok.: P 8taalmøbelfabriken Mesa ved Victor Lou. deh. Victor H Lou. RE 01- In-

i

se.: Dir. 110 Nielsen, Bogtrykker Otto Jensen, Landsrotssagf. PA Thoft og Bogtrykker Viggo Gjersøe. Frm. tegnes af tro Bestyrelsesmedl i Foren, eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren med en Direktør. Aktk. 68,900 Kr. Specialfabriken Auto ved ___ Ildi. Indeh. IIII Rasmussen. (Frdbg.). Special-Magasinet Elki ved Stella Pedersen. Haandv. Indeh. Fru Stella RK11 Pedersen. Specialmagasinet ved HO Nielsen, Haandv. deh. HO Nielsen. Speditionsfirmaet Activ ved Fr. Christensen. deh. MFCE Christensen. Speditionsfirmaet Jens Pedersen. Indeh. HM dersen og PA Pedersen. Speditionsforretningen Ingv. Jensen & Co. deh. LAM Sørensen. Prok. : E Schytte. Speditionsforretningen Service ved Jens Peder ­ sen. Indeh. HM Pedersen og PA Pedersen. Speditions- & Klarerer-Centralen ved E Møllmtz & llrødr. Christensen. Inden. VJ Christensen og VE Christensen. Speditions & Transportfirmaet Abdon ved Wil ­ liam Hansen. Indeh. LW 'Hansen. Speditør- & Flytteforretningen St. Thomas ved 1 Mortensen. Indeh. PMC Mortensen. (Frdbg.). In- In- Pe- In- G Petersen, Haandv. ved CC Hansen. In- ved IIII Rasmussen, Indeh. GVM Petersen. Specialforretningen Sana deh. VE Schnakenburg. Specialforretningen Sand

XUUVU, 111J ■ VI optages kun de til Aktieselskabs

______ j- O g Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker