kraks vejviser 1940 handelskalender

Skot-Smør

Firma-Register: A. København

VI — 2817

Smith & Nielsen, Hdl. Indeh. Sara JM Nielsen. Smith OJ & Co., Haandv. Indeh. OJ Smith og HA Larsen. Smith Olaf II, Akts., Hdl. Bestyrelse : Lands ­ retssagf. EDA Richter (Formand), CF Scher- fig og Prokurist NML Poulsen. DirektøT: Gross. JH Hansen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af Formanden i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Prok.: WT Ilolmkjær og PC Wassard i Foren. Aktk. 350,000 Kr. Smith & Petersen. Haandv. Indeh. Carlo E Smith. (Nordre Birk) . Smith & Yhr, Haandv. Indeh. HMJ Smith. (Frdbg.). Smith-Rasmussen Brødr., Hdl. Indeh. PF Smith- Rasmussen og SI Smith-Rasmussen. Smørblomsten, Akts., Hdl. m. Smør, Margarine og andre Næringsmidler samt øvrige Varer, der kan forenes- med saadan Handel. Besty ­ relse : Dir. LUE Nielsen (Formand) og Fabr. KO Cortes (I)irektør), der hver for sig tegner Frm., samt Fru EA Nielsen. Aktk. 5000 Kr. Smør-Centralen i Likvidation, Akts. Likvidato ­ rer : Fru KJ Flonsted Winckler og Landsrets ­ sagf. ST Bruun, dor i Foren, togner Frm. Smørforrotningon Alhambra, Akts, i Likvidation. Likvidatorer : Fru Poula Waale og Landsrets ­ sagf. ST Bruun, der i Foren, tegner Frm. Smørforretningen Borupshus, Simon Laursen. In ­ deh. SN Laursen. Smørforretningen Dana i Likvidation, Akts. Lik ­ vidatorer : Frø EM Rasmussen og Landsrets ­ sagf. ST Brunn, der i Foren, tegner Frm. « Smørforretningen Favorit, Akts. Bestyrelse: Kapt. PE Frydensberg (Formand), Frk. LHP Jespersen og Amtsfnldm. M Bartholdy, Ribe. Prokurist: Frk. LHP Jespersen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelses- medl. eller med en Prokurist eller af to Pro ­ kurister i Foren. Aktk. 25,000 Kr. Smørforretningen Ficaria. Akts, i Likvidation. Likvidatorer: Gross. SCS Ilshøj og Landsrets ­ sagf. ST Brunn, dor i Foren, tegner Frm. Smørforretningen Gloria i Likvidation, Akts. Likvidatorer : Frk. IE Sørensen og Landsrcts- sagf. ST Bruun, der i Foren, tegner Frm. Smørforrotningon Gotland, Akts, i Likvidation. Likvidatorer ; Fru I Cinius Jensen og Lands- retssagf. ST Bruun, der i Foren, tegner Frm. Smørforretningen Kotty, Akts, i Likvidation. Likvidatorer: Fru ML Andersen og Landsrets ­ sagf. ST Bruun, dor i Foren, tegner Frm. Smørforrotningon Minova, Akts, i Likvidation. Likvidatorer : Fru GV Olsen og Landsretssagf. ST Bruun, der i Foren, tegner Frm Smørforretningen Randers, Akts. Bestyrelse : Fabr. P Thorsen (Formand og Direktør), Fru CA Thorsen og Gross. M Levin. Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren. Aktk. 5000 Kr. Smørforretningen Sana ved C Nielsen. Indeh. C Wolthers. Smørforretningen Sønderborg i Likvidation, Akts. Likvidatorer : Frk. ALC Larsen og Landsrets ­ sagf. ST Bruun, der i Foron. tegner Frm. Smørforretningen Taarnlmlm 1 Likvidation, Akts. Likvidatorer : Gross. SCS Ilshøj og Landsrets ­ sagf. ST Bruun, der i Foren, tegner Frm. Smørforretningen Tusindfryd, Akts. Bestyrelse: Købmd. WI Jørgensen (Forretningsfører), der tegner Frm. Fru HK Jørgensen og Fuldm. J M Jacobsen.- Aktk. 10,000 Kr. Smorforretningen Uno ved M Jensen. Indeh. NCCMJ Jensen. Smørforretningen Vinca, Akts, i Likvidation. Likvidatorer : Frk. EIN Olsen og . Landsrets ­ sagf. ST Bruun, der i Foren, tegner Frm. Smørfors.vningen Koldinghus ved Johansen. In ­ deh. CP Johansen. Smørforsyningen Kronen ved NP Brynoldt. In ­ deh. NP Brynoldt. (Frdbg.). Smørforsyningen, Mejeriet Nutiden. E Enemark. Hdl. Indeh. Ellen H Enemark. Smør- & Kaffeforretningen Alslev, Akts. Besty­ relse: Gross. JCT Lemvigh-Mflller (Formand), der tegner Frm., Gross. L Petersen og Pro ­ kurist Villy Hansen Christiansen (kaldet Villy Hansen). Aktk. 10,000 Kr. Smør- & Kaffeforretningen Alssun'd. Akts. Besty- relso: Frk. Else BB l ’ oderson (Formand og Forretningsfører), der tegner Frm., Ropr. Bør ­ ge Niolsen og Forretningsf. AE Jerngaard. Aktk. 5000 Kr. Smør- og Kaffoforrotningen Avika. T Kolind. Indeh. NT Kolind. . . . Smør- & Kaffeforretningen Avika, Akts, i Likvi ­ dation. Likvidator: Gross. Henry Jensen, der tegner Frm. Smør- & Kaffeforretningen Gefion. Chr. Green. Indeh. Chr. J Green. Smør- & Kaffeforretningen Iris, Akts. Bestyrelse : Frk. LF Heinigo (Formand). Frk. ESMH Jep ­ sen og Frk. AAA Larsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. eller af Formanden alene. Aktk. 10,000 Kr. Smør- & Kaffoforrotningen Luxor, Akts. Besty- EA Nielsen (Formand), Prokurist LUE Nielsen og Fru AM Tødt Møller. Direk ­ tør : \ II Christensen. Frm. tegnes af Forman* den eller af Direktøren. Aktk. 5000 Kr.

Skræderiet Rexan M Kopel. Indeh. M-L Kopel. Skræderiet Obro ved Axel Rasmussen. Indeh. A Rasmussen. Skræderens Indkøbscentral ved Kublitz, Hdl. Indeh. Fru MS Kublitz. Prok. : II Kublitz. Skytte TM Si. Co., Hdl. Indeh. HV Wisborg. Skærmfabriken Shadow ved O Hansen & A Ras ­ mussen. Indeh. PO Hansen og RA Rasmussen. Skærmfabriken Vika, A Kofod-Jensen. Indeh. J A Kofod-Jensen. Prok. : N Chr. Kofod-Jensen. (Frdbg.). , Skønvirke ved Karl Farsø Nielsen, Haandv. In ­ deh. Karl JA Farsø Nielsen. Skøtt Hans H., Hdl. Indeh. Hans H Skøtt. (Frdbg). Slagteriernes Central Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Krogh, Brøchner & Holst, Akts, [se dette]. Slagteriernes Fællessalg ved Jens Piil. Indeh. Jens Piil, C Rasmussen og Robert Piil. Prok. : IIG Jensen og H Petersen. SJagteri-Maskinfabriken Nagbøl & Nielsen, Ak ­ tieselskabet. Bestyrelse : Maskinm. S Aa. Niel ­ sen (Forretningsfører), Kontorist IIG Nagbøl og pens. Portør H Kr. Nielsen, Nykøbing F. Frm. tegnes af to Forretningsf. i Foren, eller af en Forretningsf. i Foren, med et sesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. „ Jensen, Lynge, Seminarielærer C Hauch, Jon ­ strup, Gaardejer LPO Larsen, Solvang, Kom ­ munelærer A Asmussen, Forretningsf. CV Jør. gensen, Murer Aa. B Hansen, Gartner JP Jør ­ gensen og Forstander OJ Jensen, Slangerup, der to i Foren, tegner Frm. Driftsbestyrer : Ing. U Bager, der har Prok. Aktk. 2 Mill. Kr. Sletten ’ s Chr. Eftf. Olo Bloch, Hdl. Indeh. Ole Bloch. Slipco ved Christensen & Larsen, naandv. Indeh. Fru TII Christensen og KEF Borregaard Lar ­ sen. Prok. : EH Christensen. Slibemaskinen Dan, Akts. Bestyrelse : EJ Sehø- nemann. der tegner Frm., og PP Skovsgaard. Aktk. 4800 Kr. Sliberiet Godthaab ved Johanne Larsen. Indeh. Fru JC Larsen og HC Christensen. Sliberiet Perfekt ved M Nielsen. Indeh. M Niel ­ sen. Slip6fabrikken Hemo, O Heemose, Fabr. Hdl. Indeh. Fru OO Heemose. Prok. : Fru Jørgensen. (Frdbg.). Slipsfabrikken Pelo, Akts. Bestyrelse : Repr. _ A Erichsen, Dir. JIIGK Hofmann, Berlin, og Købmd. MC Thorup, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Slipsmagasinet ved S Schæffer, ndl. Indeh. SCC Schæffer. Slomann ’ s JD Eftf., Ildl. Indeh. R Ipsen og S Kindt-Larsen. Prok. : IICA Holm. Slotskroen, Akts. Bestyrelso : Enkefru SSC Olsen (kaldet Dan Olsen) (Formand), Korrespondent TED Olsen og Frk. OS Dan Olsen. Frm. teg ­ nes af Formanden alene olier af den samlede Bestyrelso. Aktk. 50,000 Kr. S.M. i Likvidation, Akts. Likvidatorer : Sekretær Erland V Thrane og Landsretssagf. ST Bruun, der i Foron. tegner Frm. S. M. Staalmøbelfabrik. Akts. Bestyrelse : Fabr. NM Jakobsen, Fru MM Jakobsen og Proku ­ rist SM Jakobsen, der to i FøTen. tegner Frm. I rok. : NM Jakobsen og t SM Jakobsen hver for sig. Aktk. 10,000 Kr. Smalfilmcentralen af 1934 ved Birger v. Cotta Schønberg, Haandv. Indeh. Birger v. Cotta Schonberg. Smallegades Kød- & Flæskehalle ved Brødr. • Rasmussen. Indeh. SO Rasmusson og AF Ras ­ mussen. (Frdbg.). Smedeværkstedet Activ ved A nansen. Indeh. AV Hansen. Smidth FL & Oo.,. A/S., Hdl., Ingeniør-, Fa ­ briks- og Rederivirksomhed. Bestyrelse • Ing. Gunnar Larsen (Formand), Gesandt NP Arn ­ stedt, Humleore pr. Borup, Ing. EP Foss, llofjgm. TA Foss, Løvcnholt pr. Them, Dr. med- Tage Kjær, Ing. CA Møller, Godsejer Axel Nissen, Serridslevgaard, Tvingstrup, og Fru KDCG Smidth. Direktion : Ing. Gunnar Larsen. Sclsk. tegnes af Formanden i For ­ bindelse med et Bestyrelsesmedlem eller af tre Bestyrelsesmedlemmer eller . af en Direktør i Forbindelse med et Bestyrelsesmedlem eller af to Direktører i Foren. Prok. : NS Borch, IJE Christensen, EV Klem, AFC Lange, Gunnar Larsen, OV Mørch, CV Otzen, ERC Rønne, H Schrøder, T Stig-Nielsen og NJE Udsen, to i Foren Aktk. 10 Mill. Kr. * Adresse : Vesterg. 33 ( K) g * Cent. 6098. Telcgramadr. „Folasmidth . Smith, Mygind & Hiittemeier, Akts. Maskinfabr. og Jernstøberi. Bestyrelse: Højesteretssagf. K Steglich-Petersen, Afdelingschef JII Krohn og Dir AES Ravn, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: JK Juncker. Prok.: JK Juncker, V Bro og Edith A Nordsted, to i Foren, eller hver i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 600.000 Kr. Foron. med et Kr. Chr. Nielsen. Bestyrel- i Foren. Bestyrel- Haandv. Bestyrelse : Sogneraads- Sogneraadsformd. PD OR GS H Prok. : SP Nagbøl i sesmedl. Aktk. 10.000 Slamberg ’ s Carl Eftf. Indeh. NC Nielsen. Slangerupbanen, Akts. formd. FF Villumsen,

Jensen. Skotøjs-Hytten, IIL Larsen. Indeh HL Larsen. (Frdbg.). Skotøjslageret Direkte ved Nelly Granzow. Jn- deh. Fru NJ Granzow. Skotøjslageret Garanti ved L Rasmussen, Hdl. Indeh. LP Rasmussen. Skotøjslageret Norden ved Einar Haandv. Indeh. OM Einar Jensen. Skotøjsmagasin New York ved S Schøtt Peter- S'm. Indeh. SS Petersen Skotøjsmagasinet Estar ved Esther AR Chri ­ stensen. Indeh. Fru Esther AR Christensen. Skotøjsmagasinet Lygten ved J Schmuilowitz. In ­ deh. JSchmuilowitz. [Navneforandr, til Solbirkj. Skotøjsmagasinet Manon ved A Lajchter, Haandv. Indeh. AI Lajchter. Skotøjsmagasinet Mascot ved Axel Nielsen, Haandv. Indeh. Axel A Nielsen. Skotøjs-Magasinet Mercedes ved G Christensen. Indeh. VG Christensen. Skotøjsmagasinet Munken ved Gustav Møller. Indeh. Gustav TD Møller. Sketøjsmagasinet National. Akts. Bestyrelse : Gross. II Christensen, Ballerup, Bogholder G EE Pedersen og Skomager P Persson. Frm. tegnes af to Best.vrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 11,000 Kr. Skotøjsmagasinet Jensen. Skotøjsmagasinet P Knudsen og Skotøjsmagasinet Harry Lcrnø. Skotøjsmagasinet sen. Indeh. CR Skotøjsmagasinet sen. Indeh. CA Skotøjsmagasinet JP Larsen. Skotøjsmagasinet ____ . ________ _ ___ disen, Hdl. Indeh. Dagmar Henriksen og MK Danielsen, der i Foren, tegner Frm. Skotøjsmagasinet Ørnen ved A Christensen, deh. ASC Christensen. Skotøjs-Messen ved F Michelsen. Indeh. F chelsen. (Khhvn. og Fredbg.) Skotøjspudseriet ved Kay Fischer, Haandv. dch. Kay Aa. J Fischer. Skou & Madsen ’ s Eftf., Haandv. Indeh VKT Hansen og JN Hansen Skov Kai Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Apo ­ teker Alfred Sonne, Nykøbing M Gross Kai Thygesen Skov og Landsretssagf KL Tlmft Direktion ; Kaj Thygesen Skov. Frm tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direk ­ tøren alene. Aktk. 30.000 Kr. Skov NF, Haandv. Indeh. Fru EHM Haslnnd Skovbrug. Akts. Bestyrelse: E Biilow (Direktør), Dir. MHansen og Prokurist KK Lund, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : E Billow Aktk 100,000 Kr. Skovby Viggo, Hdl. Tndeh. V Skovby. Skovenes Brændehandel, Akts. Bestyrelse : Dir. AH Møller, Dir. OA Nielsen og Landsrets ­ sagf. KT Rørdam, der to i Foren, tegner Frm Aktk. 40,000 Kr. Skovfrøkontoret ved Johannes Rafn & Søn. In ­ deh. Fru OND Rafn og IIO Rafn. Prok. : C Kraft. (Frdbg.). Skovgaard-Petersen jnn., Hdl. Indeh. V Skov- gaard-Petersen. Skovshoved Bank Akts. (Ordrup-Charlottenlnnd Bank, Akts.). Under dette Navn drives'tillige Virksomhed af Ordrup-Charlottenlund Bank, Akts, [se dette]. Skovshoved Brændselsforsyning, Indehaver Vald. Hertzsprung. Indeh. V Hertzsprung. (Nordre Birk) Skovshoved Farve- & Tapethandel ved H Wass- berg. Indeh. IIA Wassberg. (Nordre Birk). Skrivemaskinefabrikken Norden, Akts. Besty ­ relse: Ing. AL Holm (Direktør), Overrets- ,sagf. ES Flensboiig, GrossAa. Christensen og Ovcrrctssagf. JCV Jerslev. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 64,000 Kr. Skrædderforretningen Box ved P Krupnik. Indeh. PF Krupnik. Skrædderforretningen Perfekt ved D Waniewicz. Indeh. ND Waniewicz. Skrædderforretningen Stadion ved Chaim Rit ­ terband. Indeh. CB Ritterband. Skrædderforretningen Thor ved K Ingstrup. In ­ deh. Fru KMM Ingstrup. Skrtedderiet Delta ved. W Vinblad. Indeh. NM PCW Vinblad. Skrædderiet du Nord ved A Gendlin, Haandv. Indeh. A Gendlin. Skrædderiet Lyn ved T Komissartschik, A & M Tikotzki, Haandv. Indeh. TS Komissartschik, AG Tikotzki og M Tikotzki. Skrædderiet Westend, K Vestergaard Andersen & Co. Indeh. Fru Karen Kristensen. Prok. ; K Kristensen. Skræderforretningen Kvik ved Inger Jørgensen. Indeh. Inger Jørgensen. Skræderiet Isto L Zipikow. Indeh. L Zipikow. Skræderiet Kasca ved K Asaa. Indeh. KNA Asaa. Paris ved C Jensen. Indeh. CV Peter Knudsen & Søn. Indeh. HPE Knudsen. Saba ved Harry Lcrnø. Indeh. Standard ved Chr. R Jørgen- Jørgensen. Toto ved A Freiesleben Jen- Freiesleben Jensen. Vega ved JP Larsen. Indeh. Vester ved Henriksen & Danl- In- Mi- In-

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser,

II 27

II 27

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker