kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Skinkekogeriet Royal, Akts., Fabr. og Hdl. én gros. Bestyrelse : Dir. W Jacobsen, Dir. PMS Dessau og Højesteretssagf. O Fich, der to i Foren, tegner Frm. Direktør : A Iversen Prcfc. : A Iversen og J Krager. Aktk. 250,000 Kr. Skjoldhejde Hdl. Indeli. V Skjoldhejde. Prok..: Fru VNT Skjoldhejde. Skjorteatelieret, Anders P Jensen, Haandv. In- deh. Anders P Jensen. Skjortefabrik Sponer, Akts. Bestyrelse : Dir. A A Pabst (Direktør), Fru Irene Charlotte (kal ­ det Renée) Kosut, Gross. TVM. Fredholm og Dir. L Kosnt, Kornitz, Måhren. Frm. tegnes af L Kosut eller Fru Irene Charlotte (Renée) Kosnt i Foren, med et andet Bestyrelsesemedl. Prok. : Johanne TJlrikka Svdow i Foren, med L Kosut. Aktk. 50.000 Kr. Skjortefabrik Stennfie Vakl. Andersen. Indeh. Vald. J Andersen. Skjortefabriken Alba, Akts. Bestyrolse : Gross. L A Andersen, Gross. AC Egelund og Prokurist F AEA Køhier. Frm. tegnes af to Bestyrelses- medt. i Foren, eller af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : FAEA Køhiers Aktk. 15,000 Kr. Skjortefabrikken Dania ved Aage Jensen. Indeh. Aage AV Jensen. Sko, der gaar, ved E Rønborg, Ildl. Indeh. Fru . EM Rønborg. Skodan, Akts., Fabr. af Tilbehørs-Artikler til i Skotøjsbranchen samt Afsætning af disse. Be ­ styrelse: Fru GM Goddik (Formand), Gross. P Goddik (Direktør) og Bogtrykker I Aa. | Eriksen. Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren hver for sig. Prok. : Anna UB Christensen. Aktk. 35,000 Kr. Skodsborg Nattevagt Akts. Indeh. Akts. De For ­ enede Vagtselskaber [se dette]. Skodsborg og Omegns Brugsforening. Christoffer I Olsen, Trørød, og Jørgen Jensen Jørgensen tegner Frm. i Foren. Mcdl. er solidarisk an ­ svarlige. (Nordre Birk). Skodsborg Søbad, Akts. Bestyrelse : Hotelejer A Andresen (Formand og Direktør), der tegner Frm., Bogholder LCC Larsen og Ovcrretssagf. PA Freilev. Aktk. 150,000 Kr. Skofix, Akts. Under dette Firma drives tillige Skotner S, Hdl. Indeh. ger Skotner (Frdbg.). ■ Skotøj i hele Huset Georg Sørensen, Hdl. Indeh. t Georg Sørensen. • Skotøjsfabriken Atlas ved J Witt. Indeh. Fru JK Witt. Prok. : CH Witt. ■ | Skotøjsfabrikken Dana ved E & K Jacobsen, In ­ dustridrift. Indeh. ERH Jacobsen og cobsen. Skotøjsfabrikken Fennir, J Schou. traadt i Likvidation. Likvidatorer: og J Herholdt, der i Foren, tegner Frm. Skotøjsfabriken Gloria. Fr. Jørgensen. Indeh. Fr. Jørgensen. Skotøjsfabrikken K. I. D. ved Kntld Danielsen & Co. Indeh. Knud J Danielsen og Jensen. Skotøjsfabrikken Laila ved Pedersen Indeh. KHG Pedersen og N Tb. der i Foren, tegner Frm. Skotøjsfabrikken Merkur ved Joseph Indeh. . ............. Prok. : HG Fugmann. Skotøjsfabrikken 1900 ved E Oldenburg. Indeh. VEE Oldenburg. Skotøjsfabrikken Paris ved Kresten Møder i Li ­ kvidation. Likvidator: Overretssagf. Aa. Jaco ­ by, der tegner Frm. (Frdbg.). Skotøjsfabrikken Phønix ved Jens Nølir, Indu ­ stridrift. Indeli. Jens Jensen Nøhr. Skotøjsfabrikken Rex ved S Laichter (kaldet | I Lichten). Indeh. SC Lajchter (Lichten). (Frdbg.). Skotøjsfabriken Tertius, Akts. Bestyrelse : Sko ­ tøjsfabr. ARW Ekman (Direktør), Fru KJ Ek- man og Gross. EFZ Boesen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direk ­ tøren. Aktk. 50,000 Kr. Skotøjsfabrikken Thora ved Christian Frederik Hansen. Indeh. CF Hansen. Skotøjsfabrikken Victor ved K Bengtsson. Indeh- Ketty A Bengtsson. Prok. : M Bengtsson. Skotøjsfabrikken Viktoria ved AM Kristensen- Indeh. Fru AM Kristensen. Skotøjsforretningen Don forgyldte Støvle, .1 P Lar ­ sen. Indeh. JP Larsen. Skotøjsforretningen Freja ved R Munkvad. In' deh. NRL Munk vad. Skotøjsforretningen Frem- ved M Vejlgaard & Søn. Indeh. Aa. J Vejlgaard. Prok.: Riguiof Vejlgaard. (Frdbg.). ■ Skotøjsforretningen Geyser ved EM Nielsen JC Nielsen. Indeh. Elise Jens Chr. Nielsen. Skotøjsforretningen Hawaii , Indeh. AK Aa. Jørgensen. „ Skotøjsforretningen Ufa ved B Gitlin. Indeh. i Gitlin. - Skotøjshuset Rio ved NL Petersen, Ilaandv. I®* deh. NL Petersen. Skodan [se dette]. V Winther, Hdl. SJS Skotner. Prok. : In- ln- PK Ja- Frm. er F Wolff Harry GT & Persson. V Persson, i Thobrither. Joseph M Tschobritsch (Thobrither). Tin Mario ved A i * Nielsen Jørgensei ’ - Virksomhed af Akts. Skolemateriel-Ccntralen, deh. VF Winther.

VI — 2816

Skan — Skot

Ilenrik Tiemroth. Direktion : Aa. Beyer. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestvrelsesmedl. i Foren, med en Direktør. Aktk. 30,000 Kr. Skandinavisk Skomodelfabrik. Hjalmar Madsen. Indeli. HVO Madsen [er senere død]. Skandinavisk ........................... ' Skotøjsfabr Akts. Bestyrelse: LN P Seligmann og CF Muller, der tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Skotøjs-Magasin, N Christensen. Christensen. Prok. : D Mohr alene M Nathan, to i Foren. Skandinavisk Indeli. NP _ . ________ _ ... eller SJV Christensen og OM Torp i Foren. (Kblivn. og Frdbg.). Adresse : Østerg. 55 (K) S Cent .3511, 9611 & 13411. Skandinavisk Slippersfabrik, Akts., Fabr. af Skotøj. Bestyrelse : Fabr. LR Nørgaard, La ­ gerchef A Lauridsen og Repr. QP Nørgaard, der to i Foren, tegner Frm. ProkTi- LR Nør ­ gaard. Aktk. 16,000 Kr. Skandinavisk Slipsfabrik ved BO Weeke. Indeli. BO Weeke. Prok.: Margrete Weeke, DR Lindevall og NA Moller. Skandinavisk Straa- A Filthattefabrik ved J Saietz, Indnstridrift og Hdl. Indeli. J Saietz. Prok. : A Saietz. Skandinavisk Strømpefabrik. Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. E Wegener, Dir. J Christiansen og Dir. J Biasberg, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Thekla Mortenson i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Skandinavisk Trikotago Akts., Hdl. med og Fabr. af Trikotagevarer og Manufakturvarer og amire lign. Varer m. m. Bestyrelse : Gross. M Erteschik (Direktør), Dir. JA Dicker og Forretningsmd. M Erteschik. Frm. tegnes af Direktøren aleno eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100.000 Kr. Skandinavisk Tæppe-Import, Indeh. PB Steen Borgsten. Skandinavisk Vin-Import ved _ Hdl. Indeh. Chr. EP G.vldenslette. Skandinavisk Ægeksport, Akts. Bestyrelse : Gross. GC Petersen og Dir. ONJ Yding (Di ­ rektører) samt Fru ''Ebba Petersen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10.000 Kr. Skandinaviske Oste-Kompagni, Det, Akts. Rindom & Restorff Akts.). Urider drives tillige Virksomhed af A Restorff Akts, [se dette]. Skarring Peter, Hdl. Indeli. Jens ring. Prok. : Fru IM Skarring. Skatkamret Ebbe Dragsted, Hdl. Indeh. Vagn Ebbe Dragsted. Skeidsfoss, Akts., Produktion og Salg af Elek­ tricitet i Siglufjord Købstad i Island samt dermed i Forb. staaende Virksomhed. Bestyrel- | so: Dir. Hcrm. Jørgensen (Formand), Dir. I Poul Hannover, Dir. Henry P Lading, Dir. RG Andersen og Højesteretssagf. Stefan Jo ­ han Stefansson, Reykjavik. Direktion; Dir. JC Møller, Farum. Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, eller af Formanden i Foren, med Direktøren. Aktk. 30,000 Kr. Skelskør Oliemølle, Akts. Bestyrelse : Dir. TP Juncker og' Dir. MC Holst, begge af Aarhus, samt Højesteretssagf. CLJ David. Direktion: EM Weis. Frm. tegnes af to Direktører i Foren., af en Direktør i Foren, med ©t Be ­ styrelsesmod 1. eller af to Bestyrelsesmedl i ■Foren. Aktk. 250,000 Kr. Skifter Søren, Dansk Slipsfabrik, Fabr. og Ildl. Indeh. Søren C Skifter. Prok.: IIC Andersen. Skilte 5001, Akts. Bestyrelse : Gross. CKV Aa. Pless-Schmidt, Fotograf RM Clausen og Dispo ­ nent SE Jensen. Prokurist : Fru EN Pless- Schmidt. Frm. tognes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller Prokurist. Aktk. 10,000 Kr. . Skilte-Compagniet ved Jensen & Co., Industri- 1 drift. Indeli. SPII Jensen. c Skiltefabriken Aabii ved Johan Sørensen & Chr. . Pedersen. Indeh. Johan Sørensen og Chr. Pe- dorsen, dor i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). . Skiltefabrikken lægo ved Edith Kaslofskv, (kid. Heimann). Indeh. Edith R Kaslofskv (kid. Heimann). Prok. :. Sil Kaslofsky (kid Hei ­ mann). Skiltefabrikken Moderne, A Friis Jensen. Indeh. A Friis Jensen. Skiltefabrikken National ved Svend Jensen. In ­ deh. Svend Aage Jensen. Skiltefabrikken Relief ved Findcrup Pedersen. Indeh. V Aa. Findcrup Pedersen. Skiltefabrikken Special ved Ax. V Hansen. In ­ deh. AVG Hansen. Skilte,kartonfabrikke-u Skillka ved Bentzien & Lar ­ sen. Indeh. P Bentzien og P Larsen. Skilteskriveren ved Knud Fløystrup, Haandv. Indeh. Knud Fløystrup, Roskilde. Skindergades Møbelmesse ved V Sponholtz & P Rasmussen, Ilaandv. Indeh. VAJS Sponholtz og SP Rasmussen, der i Foren, tegner Frm. Skindhuset ved Henning Christensen, Hdl. Jn- dch. Henning A Christensen. Skindkælderen ved Knud Nørgaard, Hdl. Indeh. Knud E Nørgaard. Skindmagasinet Gazelle ved Ellen Berthelsen, Hdl. Indeh. Ellen Berthelsen. ' Skinkekogeriet - llafnia, Akis. Under dette Navn drives tillige Virksomhed af Akts. Dansk Skin- kekogeri [se (lotte]. P Borgsten, Hdl. Chr. G.vldenslette (A dette Firma Rindom & Peter Skar- _________ ,

Skandinavisk Luterma, Akts., Hdl. og Indu ­ stri m. m. Bestyrelse : Gross. KBC Stærk (Direktør), der tegner Frm., Landsretssagf. S Bruun, Disponent AFM Knudsen, Købmd. En Archer, England, og Købmd. HK Ruther- 1 ford, England. Aktk. 350,000 Kr. Skandinavisk Læder & Skind Co. ved L Nak- I skouv Petersen & Jørgen C Hendil, Hdl. In ­ deh. L Nakskouv Petersen og Jørgen C Hendil. Skandinavisk Mel-Import, Anton Sørensen. In- l deh. A Sørensen. Prok. : H Gustavson. Skandinavisk Mode Magasin ved E Christensen Hejnæs, Haandv. Indeh. Eleonora SD Christen ­ sen Hej næs. (Frdbg.). Skandinavisk Motor Compagni, Akts. Bestyrelse: valgt af Aktiegruppe B : Grossererne H Svar ­ rer, LJN Bech og AI Rødsgaard, alle af Oden ­ se, og valgt af Aktiegruppe A: JEL Semier og Ing. A Semier. Direktion ■. A Semier og LJN Bech. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af et af Aktiegruppe A valgt Bestyrelsesmedl. i Foren, med et af Aktie ­ gruppe B valgt Bestyrelsesmedl. Aktk. X Mill. Kr. Skandinavisk Møbel- & Tæppelager, Knud Graff, Haandv. Indeh. Henning Knud K Graff. Skandinavisk Odeon, Akts. Hdl. m. Talemask, m. m. Bestyrelse: AF Larsen (Direktør), Pro ­ kurist A Kleinert og Dir. AT Lack, Berlin. Prokurist : A Kleinert. Frm. tegnes af mindst to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direk ­ tør og en Prokurist i Foren. Aktk. 25,000 Kr. Skandinavisk Olie Compagni Akts. Bestyrelse : Gross. AK Andersen (Direktør). Dir. Knud Egense og Landsretssagf. V Carstensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller at en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: FH Carstensen og Elisa Bjørch i Foren, eller hver for sig i Foren, med Direktøren. Aktk. 125,000 Kr. Skandinavisk Optik, Akts. Bestyrelse : Overrets ­ sagf. AW Jacoby, Gross. ELC Hassing og Dir. KPGL Seoland Rathenow. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: P Roloff. Aktk. 70,000 Kr. Skandinavisk Ovnbyggeri & Maskinindustri ved IIJ Rasmussen. Indeh. ILT Rasmussen. Skandinavisk Papirvare-Import, Akts., Hdl. Be ­ styrelse : Gross. LE Dahl, Fuldm. CM Johnsen og Fru KSA Dahl. Direktion -. Gross. LE Dahl. Frm. tegnes af den samledo Bestyrelse. Aktk. 10,000 Kr. Skandinavisk Papirvare-Import ved A Petersen & Chr. Jørgensen. Indeh. CCL Jørgensen. Skandinavisk Paraplyfabrik. Akts. Bestyrelse : Fru El Jespersen, Bogholder CCE Jespersen og Frk. OBE Christensen. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmod!. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 20.000 Kr. ■Skandinavisk Pelsberederi ved A Mønster, Haandv. Indeh. A A Mønster. (Nordre Birk). Skandinavisk Pelsvarelager, Karl M Schieck, Haandv. Indeh. Karl M Schieck. Skandinavisk Perolinfabrik ved Frank Nordon Indeh. Frank Nordon. Prok. : HB Schultz. Skandinavisk Pix Compagni, Jobs. Munk, Kom- manditselsk., Hdl. Ansv, Delt. K Johs. Munk. Skandinavisk Pressebureau ved S Chr. Koudahl, Hdl. Indeh. S Chr. Koudahl. Skandinavisk Radiorørfabrik, Akts. Bestyrelse.- Dir. IIJK Djursholt, Dir. HP Nielsen og Over- retssagf. PM Olsen. Direktion: HJK Djurs- holit og HP Nielsen. Frm. tegnes af en Direk ­ tør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: II JK Djursholt og IIP Nielsen hver for sig. Aktk. 100,000 Kr. Skandinavisk Rejsebureau Wm. Izard, Veksele- rervirksomhed. Indeh. Wm. B Izard. Skandinavisk Reproduktionsanstalt ved Mogen ­ sen & Malmstrøm. Indeli. Chr. Fr. Mogensen og IL Chr. FB Malmstrøm, dor i Foren, tegner Frm. Skandinavisk Rullegardin Fabrik, Akts. Besty­ relse: Fabr. HF- Bjørkmann (Formand og Di ­ rektør), der tegner Frm., Frk. SMII Pedersen og Fru KN Nielsen (kaldet Klitgaard Niel ­ sen). Aktk. 5000 Kr. Skandinavisk Salgs Kontor Akts. (Handelshuset Balto Aktieselskab). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Handelshuset Balto, Ak ­ tieselskab [se dette]. Skandinavisk Sandsugerselskab, Akts. Besty­ relse: Kapt. JG Mouritzen (Formand), der tegner Frm., Fru IIMJ Mouritzen og Fru S Forchhammer. Aktk. 5000 Kr. Skandinavisk Sanitetsimport, Akts., Hdl. Besty ­ relse : Prokurist NW Torp, Gross. KA Jlahn og Forretningsf. PE Ilahn. der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Skandinavisk Selefabrik ved André Filtenborg. Indeh. André W Filtenborg. Prok. : VAF Niel ­ sen. Skandinavisk Silkefabrik, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Gross. : KAO Arn-Hansen, Fabr. BW Hansen og Rentier E Bonnin. Direktion : BW Hansen. Frm. tegnes af to Bestyrelses­ medl. i Foren, eller af Direktøren i Foren. , med ct bestyrelsesmedl. Aktk 150 000 Kr Sk Rn«) l Jl a r sk ®^. all eexport Akts., Fabr og Hdl

i Aid. VI optages kun de til Aktieselskabs

og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker