kraks vejviser 1940 handelskalender

Sjæl — Skan

VI — 2815

Firma-Regisler: A. København Sjællandske Foderstoffabrik Selandia, Den, k Kr. Andreasen, Industridrift ok Hdl. Indeh. R Kr. Andreasen. Sjøassurans Kompaniet, Aktiebolaget, Uden ­ landsk Akts., af Sverige, Generalagenturet for Danmark, Generalagentur for Aktiebolaget Sjøassurans Kompaniet, Stockholm. General ­ agenturets Formaal : Reassurance i Sø- og Transportforsikring. Generalagent: Frm. Svend Bramsen & Co. [se dette], der tegner General ­ agenturet. Sjo- och Brandforsåkringsaktiebolaget Svenska Veritas, Udenlandsk Forsikringsaktieselskab, Stockholm, Generalagenturet for Danmark. Gencralagentur for Sjo- och Brandforsåkrings ­ aktiebolaget Svenska Veritas, Stockholm. Ge ­ neralagenturets Formaal: Reassurance i Sø- og Transportforsikring. Generalagenturet bestyres og tegnes af : Generalagent F Holten Liitzhøft. Prok. : S Holten Liitzhøft. (Forsikrings-Regi ­ stret). Sjoforsåkrings Aktiebolaget. Ågir, Stockholm, Generalagenturet for Danmark. Blom & Je ­ spersen. Generalagenter for Sjoforsåkrings Ak ­ tiebolaget Ågir, Stockholm. Generalagenturets Formaal : Genforsikring i Sø- og Transportfor ­ sikring samt Brandforsikring. Generalagentu ­ ret bestyres og tegnes af Frm. Blom & Jes ­ persen [se dette], (Forsikrings-Registret). Sjølin OC, Hdl. Indeh. OC Sjølin. Prok. : Fru E Sjølin. Sjølunds Kaffe ved V Hermanscn, Hdl. Indeh. V Herm ansen. Sjøqvist Erik, ndl. Indeh. Erik Sjøqvist. (Frdbg.). Sjøquist Erik, Tobak- & Vinkompagni, Akts. Bestyrelse : Dir. GCII Nielsen, Overretssagf. E Flensborg og Dir. Fritz Erik G Sjøqvist, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Sjørslev Th., Hdl. Indeh. Th. AV Sjørslev. Skaarup Carl, Ildl. Indeh. CW Skaarup. Skaarup Jakob, Ilaandv. Indeh. Jakob A Skaa ­ rup. Prok. : Fru HKM Skaarup og Iwan Skaa ­ rup. Skaarup ’ s Jakob Guldvarefabriks Eftf. ved Ly ­ ager Jonsen & EM Petersen. Indeh. JT Lyagér Jensen og Elisa M Petersen. Skadhauge LP & Søn. Hdl. Indeh. Fru MJ Skad ­ hauge og l ’ IIPP Skadhauge. Skagens Badehotel, Akts. Bestyrelse ■ Dir VC Eberth (Formand og Forretningsleder) For ­ stander C Fabricius, Købmd. S Møller Skagen og Fru Tove Benzon. Frm. tegnes af ’ Forman ­ den eller af Forretningsi. Aktk. 125,000 Kr Skagen Fiske-Hermetik, Akts. (Skaw fish canning Ltd.), Fabr, af Fiskekonserves samt anden lign ’ Virksomhed. Bestyrelse: Gross. H Hendrikseii (Formand og Direktør), Overretssagf. CJF Sven og Købmd. P Saxberg, Skagen. Frm tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden eller af Direktøren. Prok. . V Ja ­ cobsen. Aktk. 100,000 Kr. Skagens Konservesfabrik (Akts. Skagen Fiske- Hermetik (Skaw fish canning, Ltd.)). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Skagen Fiske-Hermetik (Skaw fish canning, Ltd.) [se dette]. Skandgava (Skandinavisk Telegrafisk Forsendel ­ se af Gaver og Varer), Akts. Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af Gave-Telegram Akts [sc dotte] • Skandia Linie, Hagen Jørgensen, Hdl. Indeh. Hagen C Jørgensen. Skandiatræ, Akts., Hdl. dels pr. Kommission og dels for egen Regning. Bestyrelse : Ing. OH Larsen, stud. jur. HS Wagner og Gross. Aa. J Jessen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: JE Jessen Petersen. Aktk. 20,500 Kr. Skandi-Depot, C Høyem, Hdl. Indeh. CT Høycm. (Frdbg.). Skandim ved Egon Wciss, Ildl. Indeh. Egon Weiss. Skandinavfien-Amerfika Linien Akts. (Det for ­ enedo Dampskibs-Selskab, Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Det for- onedo Dampskibs-Selskab, Akts, [se dette]. Skandinavisk A. B. C. Sports- & Læderindustri, Akts., Fabr. og Ildl. Bestyrelse : Dir. G An ­ dersen (Direktør), cand. jur. Jens Graff og Dir. IS Claesson, Kungålv, Sverige. Frm. teg ­ nes af do to førstn. Bestyrelsesmedl. hver for sig eller af sidstn. i Foren, med et andet Be ­ styrelsesmedl. Aktk. 30,000 Kr. Skandinavisk Aero Industri Akts., Fremstill. af Flyvemaskiner og enhver i Forb. dermed staa- endo Virksomhed. Bestyrelse : Ing. Gunnar Larsen (Formand), Ing. KG Zeuthen, Drifts ­ leder VE Kramme og Kontorchef Hjalmar Ib ­ sen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 280,000 Kr. Skandinavisk Agricultur ved Vilh. P Schrøder, Hdl. Indeh. Vilh. P Schrøder. Skandinavisk - Amerikansk Petroleums - Aktiesel ­ skab. Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Det danske Petroleums-Aktieselskab [se dette]. Skandinavisk Antiquariat ved S Wandel. Indeh. G Wandel.

Skandinavisk Grammophon-Akts. Bestyrelse : Dir. Eugen Ilartkopp, Dir. AC Clark, London, og Overretssagf. AK Park. Direktion.: Eugen Ilartkopp og AP Andersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 300,000 Kr. Skandinavisk Gravør Industri. Erling Møller-Niel- sen, Ilaandv. Indeh. Erling Møller-Nielsen. Skandinavisk Gummifabrik. Akts. Bestyrelse : Ing. IIG Bechmann (Direktør), Fru PP Bech- mann og Landsretssagf. SMK Rønsted. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Prok. : T Petersen i Foren, med et Bestyrelsesmedl, Aktk. 80,000 Kr. Skandinavisk Gødniitngssetekab, Akts. Indeh. Det Danske Medicinal- & Kemikalie-Romipagni Akts, [se dette]. Skandinavisk Handels Comp. (The Scandinavian trading Co.) ved N Lønstrup & Co., Hdls- og Assurancevirksomhed. Indeh. NCL Lønstrup. Skandinavisk Herre- & Dameskræderi ved JL Nielsen. Indeh. JL Nielsen. Skandinavisk Herrekonlfektfion ved B Kvetny. Indeh. B Kvetny. Skandinavisk Illustrations Bureau ved OBJ Sø- kjær, Ilaandv. Indeh. OBJ Søkjær. Skandinavisk Indkøbs Central ved Arne Elle- gaard Jensen, Ildl. Indeh. Arne El-legaard Jensen. Skandinavisk Jern- & Metal-Kunst ved Gotfred Bense, Ilaandv. Indeh. Gotfred G Bense. Skandinavisk Jernvårefabrik. II Ekblom, Haandv. Indeh. KH Ekblom. Skandinavisk Jute Kompagni, Akts. Bestyrelse? Gross. SB Thomsen og Gross. HNC Jørgensen (Direktører) samt Overretssagf. AE Larsen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. elder af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : SB Thomsen og HNC Jørgen ­ sen. Aktk. 100.000 Kr. Skandinavisk Kaffe- & Kakao-Kompagni, Akt?. Bestyrelse: Gross. HH Styhr (Formand), Gross. ES Meyer (Næstformd.) og Dir. Aago JS Ehr ­ hardt (Direktør). Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med et andet Besty ­ relsesmedl. eller af Direktør Aa. JS Erhardt i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : JE Jo ­ hansen. Aktk. 200,000 Kr. Skandinavisk Kaffo Lager ved Ejnar Rasmus ­ sen, Hdl. Indeh. Ejnar Rasmussen. Skandinavisk Kapitalanlæg, Aktieselskabet. Be ­ styrelse: Landsretssagf. EEKDS Jepsen (Di ­ rektør), Husejer NH Jepsen, Restauratør JT Johansen .Bankassist. HPW Scharling. Mejeri ­ ejer PA Ileggelund, Egbylille, og Dir. HM Nielsen. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Skandinavisk-Karibisk Handelskompagni (S. K. H.), Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. Anker Georgsen (Formand), Glostrup, Forretningsf. F Utzon og Dir. Elith Bloch. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 10,000 Kr. Skandinavisk Kartonfabrik ved II Reinicke. In ­ deh. IIEH Reinicke. Skandinavisk Kartonnagefabrik ved Brødr. Kri ­ stensen. Indeh. KM Kristensen [er senere død] og All Kristensen. Skandinavisk Knærørfabrik. K Sørensen Haandv. Indeh. K Sørensen. Skandinavisk Kokosvæveri ved II Hallstein In ­ deh. Ilieronimus Hallstein, FK Hallstein og Heinrich Hallstein. Skand ’ navisk Kontrol-Akts. (Scandinavian Su ­ perintending Co., Ltd.). Kontrol med Korn, Foderstoffer. Mli nerallier m. ni. Bestyrelse : Dir. WIIME Kørner (Direktør), Prokurist L Juul Hansen, Aarhus, og Købmd. J Salma- nowitz, Genf. Frm. tegnes af Direktionens Medl. hver for-sig eller af Bestyreren i Foren. Prok. : E Bøhm, LJ Hansen og RJW Henrik ­ sen. Aktk. 250,000 Kr. Skandinavisk Korkimport ved Paul Sørensen. Indeh. P Sørensen. Prok. : S. Sørensen. Skandinavisk Korset Fabrik ved G Feder, Indu ­ stridrift. Indeh. G Feder. Skandinavisk Krympkapse.l Fabrik, Akts. Under dette Firma driver tillige Virksomhed- afAkts. Kapcello [se dette-]. Skandinavisk Kråtz Anstalt ved Holger Nielsen,. Haandv. Indeh. JOH Nielsen. Skandinavisk Kul- og Koks-Import ved S Lund. Indeh. S Lund. 4 • Skandinavisk Kulsyre-Fabrik ved RJ Gyldensæni,. Fabr. Indeh. RJ Gyldcnstein. Prok.: Helene Herold. r , Skandinavisk Kunstforjag ved Helge Christen ­ sen. Indeh. IIMC Christensen. (Kbhvn. og Frdbg.). , , . , Skandinavisk Kunsthandel ved Axel Andreasen. Indeh. ONA Andreasen. Skandinavisk Kunstsilke Import ved Harald Mi- che'sen. Indeh. JIM Michelsen. Skandinavisk Lak & Farvefabrik ved Frederik Bøgely, Industridrift. Indeh. Lars Frederik Bøge.'y. Skandinavisk _________ ____ der dette Firma drives tillige Virksomhed ~af I Kriiger Akts, [se dette]. Lakrids-Fabrik ved Fredsted & Fabr. Indeh. A Fredsted og CFR, (Frdbg.). Luft- & Vandrensnings Akt«. Un- Fjeldborg, Fjeldborg. Skandinavisk

Skandinavisk Arkady Co.. Akts. Hdl. Besty ­ relse : Dir. AR Baker. Peterborough, England, PJ Nielsen-Jcxen (Direktør) og Overretssagf. FG Kemp. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 150.000 Kr. Skandinavisk Automat-Aktieselskab (System Sie- laff), Salg og Udleje af Automater. Bestyrelse : Gross. VII Meyer (Direktør), Iløjesteretssagf. Emanuel Christensen og Rontorchef PZ von der Hude. Frm. tegnes af Direktøren alene el ­ ler af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : FR Hpnderup i Foren, med Harriet F Abraham- sen. Aktk. 100,000 Kr. Skandinavisk Automobil Udstyr ved Hans C Mortensen. Indeh. nans CG Mortensen. (Frdbg.). Skandinavisk Barnevognsfabrik, M Itkin. Indeh. MM Itkin. Prok. : Sonja Itkin. Skandinavisk Bladforlag. Akts. Bestyrelse : Red ­ aktør Theodora FM Daugaard-Jensen (kaldet Thora Daugaard), Landsretssagf. Felix Vang, Fru AB Monrad Aas og Landsretssagf. Per Kehler, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 41,000 Kr. Skandinavisk og Borups Musikforlag, Akts. Be ­ styrelse : Musik forlægger OM Rickfelt, Bog ­ holder JJ Christensen og Dir. T Berntsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : OM Rickfelt. Aktk. 90,000 Kr. Skandinavisk Briket & Kul Akts. Bestyrelse : Dir. Aa. JF Ebbesen (Direktør). Prokurist FH Sander, Leipzig, og Landsretssagf. Einar Råch- tcr. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 250.000 Kr. Skandinavisk Bryggeri-Laboratorium ved A Høeg Brask. Indeh. A Høeg Brask. (Frdbg.). Skandinavisk Bælte- & Lingerifabrik Akts. Be ­ styrelse: Gross. AB Hall (Direktør). Dir. KF Ulrich og Overretssagf. Aage Rcventlow. Frm, tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 15,000 Kr. Skandinavisk Colonial (Conserves & Hundcartik- ler en gros) ved Fru EM Andersen, Hdl. Indeh. Fru EM Andersen. Prok. : AC An ­ dersen. (Frdbg.). Skandinavisk Oonditorfivareforretn. ved VA Sa- lomonsen. Indeh. FW Salomonsen. Skandinavisk Corset-Ma gasfin ved Carl Jørgen ­ sen Æ BE Schytte, Hdl. og Industrinæring. Indeh. Carl PLG Jørgensen og BE Schytte, der i Foren, tegner Frm. Skandinavisk Dukkefabrik ved HH Bøtker. In- dch. HITJ Bøtker. (Frdbg.). Skandinavisk Eksport Maltfabrik Akts. Besty ­ relse: Ing. Hakon Arne Arntz (Direktør), Gross. William Hoffmann og Overretssagf. Frith jof Kemp, der to i Foren, tegner Frm. Prok. ; Hakon Arne Arntz, William Hoffmann og Sophie Ileide hver for sig. Aktk. 50,000 Kr. Skandinavisk Elektro-Import ved V Friis-Niel- sen, Hdl. Indeh. AV Fnilis-Nielsen. Prok. : Fru E Friis-Nicisen. (Frdbg.). Skandinavisk Emballage Aktieselskab (Scandi ­ navian Packing Company Ltd.). Bestyrelse: Dir. PPSM nalsted (Formand), Dir. LM Hartmapn, Ing. CW nartmann og Dir. FF Pinnock, London. Direktion : LM Hartmann og CW Hartmann. Frm. tegnes af Forman ­ den i Foren, med en Direktør eller af to Di ­ rektører i Foren. Aktk. 450,000 Kr. Skandinavisk Export Compagni ved P Jensen, Ildl. Indeh. LP Jensen. Skandinavisk Express ved CB Ingwersen, Spe ­ dition. Indeh. CB Ingwersen. Prok. : W Pe- torsen og H Rosted i Foren ’ Skandinavisk Farveværk Corit ved Einar Sie Industridrift. Indeh. Einar O Sie Skandinavisk Filehuggeri ved Alf Lundbeck. In ­ deh. Alf Lundbeck. Skandinavisk Finantas Akts., Ildl., Fabr og Fi ­ nanciering Bestyrelse : Købmd. Ole Petersen, l^jlsgaard og Gross. Jobs. II Jensen. Direktion : Tage Dalsgaard. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 400,000 Kr. Skandinavisk Folke-Ferie, A. m. b. A. (Dansk Folke-Ferie, A. m. b. A.). Under dette Firma drives tilligo Virksomhed af Dansk Folke-Ferie, A. m. b. A. [§e dette]. Skandinavisk Forlag, Akts. Bestyrelse.: Boghand ­ ler K Krogh (Forretningsfører), Adjunkt KV Brandt og Boghandler HJ Petersen. Frm. teg ­ nes af Forretningsf. aleno eller af to Bestyrel- sesmcdl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. Skandinavfisk Gasapparat Akts.. Fabr. af og Hdl. med alle Slags Apparater for Gas, Vand og Elektricitet, samt ånde-n lign. Virksomhed. Bestyrelse : Dir E Sherre-r. Stockholm, Dir. IICJ Gunst- og Overretssagf. Aa. GEF Krenchefl, Hørsholm, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Skandinavisk Glasbøjeri ved Chr. Deker. Inden. O Deker. . ,, , , Skandinavisk G-Mælk Kompagni Akts. l^styreb se - Gross. ANL Nielsen (Direktør), Karlstrup Strand, Ing. Gunnar Larsen og Landsretssagf. CE Filers Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. .- ANL Nielsen og CPD Møller i Foren. Aktk. 200,000 Kr.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker