kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København

Seva — Sjæl

VI — 2814

fire førstn. hver for sig eller af hver af disse i Foren, med sidstn. Aktk. 100,000 Kr. Severinsen & Søégaard, Ilaandv. Indeh. LP Søe- gaard. Seymour Jane Ltd. Copenhagen Akts., Fabr. af Skønhedsart. og anden i Forb. derm, staaende Virksomhed. Bestyrelse : Sekr. AO Jørgensen, Birkerød, Reklamechef F Velschow-Rasmussen og Disponent B Cold, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. S F. i Likvidation, Akts. Likvidatorer.: Frk. RI) Johansen og Landsretssagf. ST Bruun, der i Foren, tegner Frm. Shanghaiimport, Akts., Ildl. Bestyrelse : Urmager NM Jørgensen (Forretningsfører). Købmd. Dsou Kut Dsting og Fru V Hansen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Shanghai Milk Supply Co. Akts. (Shanghai Milk Supply Co. Ltd.) Mejerivirksomhed, tersen (Formand), og ES Thellefsen, Søgaard, Højby F. Frm. tegnes af Formanden alene eller af Næstformd. i Foren. ' ' ~ styrelsesmødl. Aktk. 50.000 Taels. Sheffild ved Axel nansen Møller. Hansen Møller. Shell Service, Ordrup, ved Andreasen _______ Haandv. Indeh. J Chr. R Andreasen og VVH Jeppesen, der i Foren, tegner Frm. (Nordre Birk). Shoe Finding & Leather Co., Akts., Hdl. Be ­ styrelse : Dir. HM Madsen (Direktør), cand. pharm. K Meulengracht Madsen og Fru GM Madsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 10.000 Kr. Sibiko under Likvidation, Akts. Indeh. Akts. Det Sibiriske Kompagni under Likvidation [se dette]. Sibiko af 1930, Akts. Indeh. Akte. Det Sibiriske Kompagni af 1930 [se dette]. Sibiriske Kompagni af 1930, Det, Akts. Selsk. ’ s Formaal er ved at drive Handel og Industri ­ virksomhed saavel i Danmark som i Udlandet samt ved at interessere sig med Kapital i Foretagender af den nævnte Art at indtjene ct Overskud, som skal tilfalde en Fond til udelukkende Anvendelse i almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige Øjemed. Bestyrelse : Dir. HP Hjerl Hansen, Prokurist M H.ierl-Hansen og Sekretær F Iljerl-IIansen. Adm. Direktør : IIP Hjerl-Han- sen. Frm. tegnes af Dir. IIP Hjerl Hansen eller af to andre Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : Finn Hjerl-IIanscn, HK Burmeister og MPC Madsen, to i Foren. Aktk. 500,000 Kr. Sibiriske Kompagni, Det. under Likvidation, Akts. Likvidatorer : Højesteretssagf. JEH Gel ­ ting og Kommitteret E Valeur, der i Foren, tegner Frm. Sick Dina, Fabr. Indeh. DCMV Sick. Sidani. SD Nielsen, Hdl. Indeh. SD Nielsen. Siduna, Akts., Hdl. en gros. Bestyrelse.: Dispo ­ nent COT Gøtterup (Direktør). Cand., oolyt. E Juel og Assist. N Juel. Frm. tegnes af Di ­ rektøren alene eller af den samlede Besty ­ relse. Prok. : E Juel. Aktk. 50.000 Kr. Sie s CH Eftf. ved Holger Sie, ndl. Indeh. Hol ­ ger A Sie. Sie ’ s Lak- & Farvefabriker. Indeh. EO Sie. Sieburg Thorvald, Hdl. Indeh. Fru OS Sieburg [gift Ferdinandsen], Siemens Elektricitets Aktieselskab. Bestyrelso : Dir. GES Petersen, Arbejdsdir. Aa. Vater og Dr. phil. LMG von Winterfeld, Potsdam. Di ­ rektør : lug. IIT Rimestad. Prokurister P Voss, AKII Sjøstrøm, P Lundbeck og JCM Mulvard. 'Tegningsberettigede Funktionærer ■_ JCM Mul ­ vard, EGJ Borrc, Ing. MSJII Muhle, P Lund ­ beck, Chr. Andersen Alstrup og GAS Frede ­ riksen. Frm. tegnes af den samlede Bestyrelse eller af to Direktører i Foren, eller af en Di ­ rektør i Foren, med en Prokurist eller af to Prokurister i Foren, eller af en tegningsberet ­ tiget Funktionær i Foren, med en Direktør eller en Prokurist. Aktk. 900,000 Kr. Siems Bog- & Kunsttrykkeri. Indeh. Aa. CCV Siems. Prok.: NC Juul. Siesbye I Akts., Import & Eksport Forr. Besty ­ relse: Dir. GD Jensen (Direktør), Dir. M Frank, Dir. Urban Bruun Jiirgensen og Lands ­ retssagf. Tage Krarup. Frm. tegnes af en Di ­ rektør eller af et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr Siesbyes L Eftf., Ildl. Indeh. VII Olsen. Prok. : S disen. Siesbye Oscar A/S, Vekselererforr. og Hdl. Bestyrelse: Gross. Oscar. E Siesbye (For ­ mand), Prokurist Sv. Siesbye, Disponent G Siesbye, Gross. GD Jensen. Prokurist OA Sie9- bye og Overretssagf. Frithjof Kcmp. Direktion : Oscar E Siesbye og GD Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af For ­ manden alene. Prok.: GD Jensen aleno eller Sv. Siesbye, OA Siesbye. G Siesbye og Kaj Jør ­ gensen, to i Foren. Aktk. 750.000 Kr. Forretningens Art : Grosserer- & Vekselerer ­ forretning. 15 (K > S* Cent. 6092 Stats ® ' samtlige Afdelinger. Telegramadr. „Skes". (Hovedkontor i Shanghai), Bestyrelse : Karl Ernst Pe- Ivar Behrens (Næstformd.), alle af Shanghai. samt JP med et Be- Indeh. A & Jeppesen,

Sif i Likvidation Akts. Likvidator : Dir. PT Kierkegaard, der tegner Frm. Sifon, Akts., Fabr. af Sodavand, Seltersvand, Li ­ monade m. m. Bestyrelse: Driftsbest. TIP Jen- l Sen (Formand), Restauratørerne TC Knudsen, VRG Hammer, PE Hintz og IIP Poulsen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Besty ­ relsesmedl. i Foren. Aktk. 15,000 Kr. Sigertsen Carl, Ildl.. Indeh. Fru MN Sigertsen. Sigsgaard ’ s Jens Eftf., Hdl. Indeh. NP Sigs- gaard. Siiva Sko ved K Ilcmmingsen, Hdl. Indeh. KUP Ilemmingsen. Si-Ko, Akts., Hdl. og Fabr. af teknisk-kemiske Art. Bestyrelse : Overretssagf. ALF Dragsted, Dir. D Vogt, Oslo, og Dir. JJ Christopher- sen. Direktør : JJ Christophersen. Frm, tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Be- styrelsesmedl. i Foren, med Direktøren. Aktk. 171,000 Kr. Silfa Akts., Fabr. af Trikotcharmeusestoffer, Konfektion samt Hdl. med disse og besl. Va ­ rer. Bestyrelse : Dir. VA Grinnerod og Dir. HR Behrens (Direktører), samt Landsretssagf. SF Harup, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : -VA Grinnerod og HR Behrens. Aktk. 61,000 Kr. Silke Akts. Albar, Hdl. en gros. Bestyrelse: Dir. G Knap, Berlin. Repr. JC Kjerulff og Overretssagf. Kaj Seth Oppenhejm. der tø i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Silkeborg Gær- & Spritfabrikker, Akts. Under dette Firma drives tilligo Virksomhed af Akts. 1)3 Danske Spritfabrikker [se dette], Silkeborg Vandkuranstalt. Akts. Bestyrelse.: Fabr. JP Jacobsen. Rungsted Kyst, Højesteretssagf. OAC Bang, Overlæge Svenn Monrad, Prof. ITJ Bing, Dir. Nicolaj Holten-Andersen, Købmd. JFA Schmidt. Red. Sophus Sørensen, Borgme ­ ster JR Bindslev og Viceskoleinsp. P Esben- Petersen, de to sidstn. af Silkeborg. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 95.200 Kr. Silkehuset fh. IR Schjelderup ’ s Eftf., Akts. Indeh. Akts. Silkehuset, forhen IR Schjelderup ’ s Eftf. & KG Halby [se dette]. Silkehuset, forhen IR Schjelderup ’ s Eftf. & KG Halby Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Gods ­ ejer P Dahl, Holbæk Slot Ladegaard, Overrets­ sagf. PD Olufsen og Landsretssagf. AM Schmidt, der to i Foren, tegner Frm. Direk ­ tion : AA Holm. Prok. : AA Holm 1 Foren, med CG Halby eller med HFJ Elander eller hver af de tre nævnte i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. eller S Aa. Jensen og KS Rohde i Foren, eller af hver af dem i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med AA Holm eller IIF.T Elander. Aktk. 675,000 Kr. Silkeimport, Akts. Bestyrelse : Gross. VCJ Thors ­ ager (Formand og Direktør), Frk. EOJ Thors ­ ager og Overretssagf. E Berner. Frm. tegnes af Formanden eller af de øvrige Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 114,000 Kr. Silkevæveriet Dansilfa, Akts., Forarbejdning af Silke og Kunstsilke. Bestyrelso : fh. Afdelings ­ chef i Udenrm. Erik Valeur, Overretssagf Aa E Jørgensen og Driftsleder BG Jørgensen. Di ­ rektion : BG Jørgensen. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 30,000 Kr Silkevæveriet Lyon, Akte., Fabr. af og Hdl. med Silkestoffer og dermed besl. Fabrikata. Besty­ relse: Dir. RA Krebs (Formand og Direktør), Dir. OE Møller og Repr. N Mouritsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Silldorff ’ s Skiltefabrik. Indeh. A Olsen. Silldorff, Steffin & Co., Akts., Hdl. Bestyrelse : Prokurist KWJ Stegmann (Formand). Gross. EKF Silldorff (Direktør) og Ing. EM Chri ­ stiansen. Frm. tegnes af Formanden i Foren med et Bestyrelsesmedl. Prok.: EKF Silldorff Aktk. 40,000 Rr. Silvan, Akts., Maskinsnedkeri, Trælastforr o 1 Bestyrelse : Højesteretssagf. Otto Bang, Gross. ’ AO Brandt Arkitekt JII Hansen og Gross. , Poul Just, der to i Foren, tegner Frm Direk ­ tion : NLP Christiansen. Tegningsberettiget (pr. pr.) Funktionær.: CR Allin. Prok. - To Di- ) rektorer i Foren, eller en Direktør i Foren med et Bestyrelsesmedl. eller et Bestyrelsesmedl. el ­ ler en Direktør hver i Foren, med en af Be- ’ styrelsen valgt Funktionær. Aktk. 1 Mill. Kr. 1 Simba ved JP Madsen, Haandv. Indeh. JP Mad ­ sen. Simo Maskinfabrik ved JS Jensen & Co. In ­ deh. JS Jensen, Erik Sommer og OL Jensen. (Frdbg.). Simonsen Brødr., Haandv. Indeh. SA Simonsen, JP Simonsen, H Aa. Simonsen og WE Simon ­ sen. (Nordre Birk). Simonsen ’ s Frederik Strømpefabrik, Akts. Be ­ styrelse : Dir. MFV Simonsen og Fabr. NJ Hansen (Direktører), Fru AMR Simonsen, Sandby pr. Harpelund, og Højesteretssagf. Val ­ demar Hvidt. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100.000 Kr. Simonsen Harald, Akts., Hdl. og Fabr. m. m. Bestyrelse: Dir. Harald Simonsen, Dir. HM Richardson og Tømmerhdl. Aa. T Brabrand. Direktion: Harald Simonsen og HM Kicliaili ­ sen (adm. Direktører) samt Aa. T Brabrand.

Frm. tegnes af en adm. Direktør alene eller af den samlede Bestyrelse. Brok. : Aa. T Bra ­ brand. Aktk. 1 Mill. Kr. Simonson TIJ & Co., Spedition. Indeh. JL monsen. Prok. : BC Lundberg. Simonsen IIJ & Co., Kaffe en gros, Akts, deh. Adolph Trier & Goldschmidt. Akts, dette]. Simonsen KE & Co., Ilaandv. Indeh. PS mons. Simonsen M & Co. Eftf., Ildl. Indeh. Povl Gul- lacksen. Simonsen & Nielsen, Akts.. Fabr. af og Ildl. med Cykler m. m. Bestyrelsen bestaar af et Bestyrelsesraad : Gross. CJB Simonsen (For ­ mand). Sagf. EE Becker. Dir. SET Simonsen, Generalkonsul BS Nielsen og Kapt. Troels Smith Branner samt en Direktion: CB Simon ­ sen, CL Dreyer og SET Simonsen. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok..: VJ Petersen og JP Paaby i Foren. Aktk. 1.400,000 Kr Simonsens R Vaskeri. Indeh. Fru JAHB Soder ­ berg og HJG Kjær, der i Foren, tegner Frm. Simonsen SN & Co., Ildl. Indeh. P Gelbjerg- Hansen. Prok.: HC Berg-Pedersen. Simonsen & Weel ’ s Eftf., Hdl. Indeh. KO Lipp- mann. Simonsen & Weel ’ s Handelsselskab, Akts. Besty ­ relse: Gross. Kai Lippmann, Gross. Chr. F Voigt og Overretssagf. Viggo Falbo-Hansen. Direktion : Chr. Aasted Frandsen og O Lipp ­ mann. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : Kai Lippmann. Aktk. 200,000 Kr. Simonsgaard monsgaard Simonsgaard trepr. KM __ ___ ___ . Fru IR Møller-Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Direktør : C Møller-Nielsen. Prok. : C Møller-Nielsen og H Olsen. Aktk. 36,000 Kr. Simros ved S Nathan Knøpfelmacher, Ildl. In ­ deh. S Nathan Knøpfelmacher. Sindby H & Co., Akts., Ildl., derunder Hdl. m. Automobiltilbehør. Bestyrelse : HS Sindby (Direktør), Fru Eli Sindby og Overretssagf. V Vogt. Frm. tegnes af Direktøren alene otier af tro Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 67,800 Kr. Sindre Interessentsk. ved Niels Hansen, Ole Pe ­ tersen & Tage Dalsgaard, Ilaandv. Indeh. Niels Hansen, Ole Petersen og Tage Dalsgaard. Frm. tegnes af førstn. i Foren, med en af de to an ­ dre Interessenter. (Frdbg.). Singer Co., Symaskine Akts. Bestyrelse: RM Krogsted (Direktør), Taastrup, Præsident A Douglas, New York; og Gross. Emil C Hertz. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, el ­ ler af en Direktør eller Prokurist hver for sig. Aktk. 500,000 Kr. Sinumbra ved Ingeniør W Larsen, Hdl. Indeh. WW Larsen. Prok. : JP Winstedt. Sinus ved Sten Nørballe, Ilaandv. Indeh. Sten G Norballe. Sipo Trading Co. ved F Siegnmfeldt & E Poul ­ sen, Hdl. og Industridrift. Indeh. ES Poulsen. Sir ved Harry Nielsen, Ildl. Indeh. Harry Nielsen. Sirama Magasinet ved Axel Petersen, Hdl. In ­ deh. Axel P Petersen. Sirius Trading ved Harald Jørgensen, Industri ­ drift og Hdl. Indeh. Harald Aa. Jørgensen. Siversletb Chr. P, Hdl. Indeh. AncP Siver- sleth. Prok. : PAE Madsen. S.J.A.N., Akts., Fabr. af Træimprægneringsmid ­ ler, Fabr. af Kunst- og Lystryk og Entrepre ­ nørvirksomhed med Hensyn til al Slags Byg ­ ningsarbejde ved faste Ejendomme! Bestyrelse : Restauratør AC Nielsen, Ing. JC Nielsen og Fru M Nielsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 36,000 Kr. Sjællandsk Korn- & Mel Import Akts. Bestyrelse : Dir. OO Houg (Direktør), der tegner Frm., Repr. V Chr. Houg og Fru KA.S Houg. Aktk. 15,000 Kr. Sjællands Kul-Import Akts. Bestyrelse : Land- insp. Axel Meldal (Formand). Gross. O Larsen (Direktør) og Fabr. Aage Haensch. Frm. teg ­ nes af Formanden i Foren, med Direktøren. Prok. : O Larsen. Aktk. 10,000 Kr. Sjællandske Bondestands Sparekasse, Den. Direk ­ tion : II Krog-Meyer og V Larsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, enten med Tilsynsraadets Formand eller med to af dettes andre Medl. Tilsynsraadet be ­ staar af Hans Nielsen (Formand), Kongslev- gaard, Dageløkke pr. Humlebæk, Gustav Lund, Bringstrup pr. Ringsted, Hans Hansen, Bavne- ; højgaard, Sengeløse pr. Taastrup, Herman Chri ­ stensen, Mørkøv, Henrik Jensen, Sageby pr. Mern, Alfred Madsen, Aagaard, Lundforlund pr. Slagelse, Kristian Povlsen, Jenslev pr. Kir- ke-Hyllinge, J Smørum, Maaløv, Rs. Jensen, Strøby, Peter Sørensen, Ravnegaard, Ruds- Vedby. Prok. : AA Grøndahl i Foren, med en af Firmaets Direktører. Ifølge Meddelelse modtaget direkte fra Spa ­ rekassen udgør den tegnede Garantikapital nu : 3,783,900 Kr. Reserver 7,1,55,260,21 Kr. Adresse: V-Voldg. 107 (V) S ★ C. 6666 og Provins 6. (Ekspeditionstid 9 — 15, Lørdag 9 — 13, Fredag tillige 1716 — 1916). Si- In- [se Si- Brødrene, Ilaandv, Indeh. PCM Si- og CPH Simonsgaard. & Madsen, Akts. Bestyrelse : En- Dyrbcrg, Dir. C Møller-Nielsen og

I Md. VI optages kun de til Aktieselskabs.

og Handelsregistrene anmeldte Firmaer,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker