kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Schouw & Co., Papirforretning, Papirposefabrik, Bog- & Stentrykkeri, Akts. Bestyrelse ; Ing. E de Neergaard, Bankdir. C Fabricius og Over ­ retssagf. AK Helweg-Larsen, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: SA Hornsyld. Prok.: K Andersen, SA Hornsyld og V Frederiksen, to i Foren, eller hver af dem i Foren, med HPJ Eliasen eller med Dora AS Nielsen. 1,200,000 Kr. Schow & Both, Industrinæring. Indeh. Schow og IIJS Rotb. (Frdbg.). Schovgaard N & Schovgaard. Schreiber & Carl der i Foren, tegner Frm. Schreiner Max, Assnranceforr. Indeh. Max A Schreiner. Schrøder Prok. : Schrøder Moses Schrøder Indeh. ___ _____ ____ Schrøder ’ s Eincr Eftf., Haandv. Indeh.°ES 01- RV Thorning, der i Foren, tegner Aktk. Knud Søn, Hdl. Indeh. Frk. Arva Petersen jrs. Fabrikker i Lik- Likvidatoror : Dir. OE Schou, og Iløjesteretssagf. CLJ David, Alfr. C, Hdl. Indeh. Alfr. C Schrøder. Louise Lyngbye. Alfr. C & Co., Hdl. Indeh. K Hertz og Metz. Bernh., Nielsen & Hansen, Haandv. R Rasmussen. Prok. : TM Palgaard. sen og Frm. Schrøder Prok. : Schrøder _____ ___________ _____ _ __ _ Schrøder. Prok. : JO Madsen. Schrøder Johan N, Haandv. Indeh. TWH Hem- meshøj og WHJ Hansen. Schrøder ’ s Victor Bladimport Akts. Bestyrelse: Boghandler Victor Schrøder, Fru GM Schrøder og Fru BN Greulich, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Schrøder & Lund, Hdl. Indeh, VO Schrøder og PE Lund. Schrøder & Olsen, Haandv. Indeh. 2\.a. der og A Chr. Olsen. (Frdbg.). Schrøder & Jørgensen ’ s Eftf. Akts., Ildl. Bestyrelse; Hans, Hdl. Indeh. Ilans I Schrøder. KBJ ' Jensen. Harald, Vekselererforr. Indeh. Harald G Schrø- . Fabr. og Dir. PW Jensen, Dir. PCV Dornonville do la Cour, lug. PV Ramsøe Niel ­ sen, Aarhus, og Iløjesteretssagf. N.T Gorrisen, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : PW Jensen og. PCV Dornonville de la Cour. Aktk. 40,000 Kr. Schroder Victor, City Centralen, Hdl. Indeb. Victor AH Schrøder. Schrøder & With, ndl. Indeh. EB With. Schubert ’ s AV Eftf. Indehaver Kai Iliibbe, Hdl. Indeh. Kai Hiibbe, (Frdbg.). Schubert & Co., Hdl. Indeh. AV Schubert og R Aa. A Sørensen, der i Foren, tegner Frm. Schuchardt

Schi — Schu

VI - 2812

Schindlers Frederik Eftf., Akts., Hdl. Besty- S relse : S Zwick (Direktør), Fru EJC Zwick og Frk. OF Lund. Frm. tegnes af Direktøren el- 1 ler af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 8000 Kr. I Schiødt ’ s Carl Eftf., Hdl. Indeh. RMV Hillbrandt.- Schiødto JG ndl. og Bankforr. Indeh.JGSchiødte. ; Schiøler & Schultz, Hdl. Indeh. IB Schiøler og | K Schultz. i Schiøler & Schultz, Søtorvet, Akte., Fabr. o« Hdl. Bestyrelse : Forretningsf. A Chr. Christen ­ sen (Direktør), Fru EM Fredholm og Dir. JEN IICL Daverkosen. Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Schiøtt Alfred, Hdl. Indeh. AGW Schiøtt. Prok.: GA Danø og S Christiansen. Schiøtz ’ s Carl Eftf., Haandv. Indeh. BE Mad ­ sen. (Frdbg.). Schjorbeck Jørgen jun., Ildl. Midlertidig Indeh. JC Schjerbeck ’ s Dødsbo. Exccutores testamen- ti : Fru DL Schjorbeck og Th. II Wilhelmsen, der i Foren, tegner Frm. Schjerning Carl, Hdl. Indeh. Carl E Schjerning. Schjødt A, Hdl. Indeh. AM Schjødt, Glostrup. Schjødt A & Co., Hdl. Indeh. JCC Gundesen. Schjørring Kai, Akts., Hdl. en gros og Agentur. Bestyrelse : Etatsraadinde EM Larsen, Gaardbo- gaard, Godsejer J Larsen, Teglgaarden, og Overretssagf. FE Pio. Direktør: KQ Schjørring. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. eller af Di ­ rektøren. Aktk. 15,000 Kr. Schjørring ’ s NA Eftf., Hdl. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidatorer: JA Ahlmann-Ohlsen og M Rothenborg, der i Foren, tegner Frm. Schledermann E, Assuranceagentur. Indeh. EWA Schledermann. Prok. .- S Aa. II Madsen. Schledermann & Matthissen i Likvidation, Akts. Likvidatorer : Iløjesteretssagf. Flemming Pat ­ ges Allerup, Ovorretssagf. Emil Nielsen og Gross. Peter Goddik, der i Foren, tegner Frm. Schlegel & Co., Akts., Assurance-Agentur virk ­ somhed. Bestyrelse: Assurandør CT Schlegel (Direktør), Gross. T Olesen og Kasserer JEK Christensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Schleimann PM, Industridrift og Hdl. Indeh. PM Schleimann. Prok. : Fru AK Schloimann. Schleisner C, Haandv. Indeh. KB Schleisner, AEB Schleisner og J Borgsmidt, der to i Foren, tegner Frm. Schleisner Ilalvor, Akts. Fabr. og Hdl. med Pos- 6ementmagerart. og Hdl. med Lingeriart. etc. Bestyrelse: Fru FB Schleisner (Direktør), Fabr. SH Schleisner og Afdelchef CA Schleisner Hjorth, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Schleppegrellsgades Mejeri, Akts. Bestyrelse : Gross. JC Koefoed, Repr. CJ Nielsen og Repr. KJ Berggren, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Schlichtkrull Ove, Hdl. Indeh. KO Schlichtkrull. Schlichtkrull & Uttental, Akts., Handelsfirma en gros. Bestyrelse : Godsejer Valdemar Utten ­ tal (Formand), Landsdommer Axel Rasmussen og Kapt. Hannibal Kauffmann. Forretnings ­ fører : Gross. KVK Wolff. Frm. tegnes af en Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Formanden alene. Prok. : CER Hen ­ riksen i Foren, med KVK Wolff eller med et Bestyrelsesmedl.. Aktk. 400,000 Kr. Schluter OF Ildl. Indeh. CF Schliiter. Grundlteggelsesaar : 1857. ForretningensArt : Teknisk Maskinhdl. en gros. Adresse: Peder Skrams G. 26 (K) g C.263, 1263 & 2737. Telegramadr. „Schliitoria ” . Schluttcr & Bierbum, Vekselcrerforr. Indeh. CA Schlutter og FMC Bierbum. Schliitter & Co., Bank- og Vekselererforr. Indeh. CA Schlutter. Schmager & Jensen, Haandv. Indeh. FHW Schmager og CS Jensen. Schmahl Ford. — grafisk Akts. Bestyrelse : Erik Honningsen, Arkitekt PLJ Sørensen, Repr. KT Laursen og Gross. Ferd. Schmahl, Skålderviken, Sverige, dør to i Foren, tegner Frm. Direktør : Ferd. Aage Schmahl, der har Prok. Aktk. 16,000 Kr. Schmahl Julius & Co. ’ s Efterfølgere, Akts., Hdl. med Huder, Skind, Uld m. m. Bestyrelse : NK V Christensen (Direktør), Købmd. El Beith, Hamburg, og' Overretssagf. Peter Norden Soi ­ ling.. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af El Beith i Foren, med et andet Bestyrelses ­ medl. Aktk. 30,000 Kr. Schmaltz O, Hdl. Indeh. OLS Schmaltz. Prok.: Fru HAS Schmaltz. Schmedcs ’ Juls. Efterfølgere, Hdl. Indeh. nC Lassen. Schmidt AC, Haandv. Indeh. AC Schmidt. Prok. : HF Andersen. Schmidt & Andersen, Ildl. Indeh. C Andersen. Schmidt Axel & Co. ’ s Skrivemaskineforretning. Indeh. AM Sclimidt og TE Pedersen. Schmidt & Bloch, Hdl. Indeh. KH Bloch. Prok.; CC Lund og OES Christensen hver for sig. Schmidt Brødr. O & K, ndl. Indeh. OTG „ ^chmidt og KSK Schmidt. , Chr ’ & CoÆ Eftf - 'æd EK Larsen og 4a ‘ bu lnde11 ’ RK Larsen og Aa. J m I. Koefoed. Prok.: Maria • Juli,ler.

chmidt ’ s Chr. Eftf. Kai Rasted, Hdl. Indeh. K Rasted. (Nordre Birk). Schmidt E & Søn, Haandv. Indeh. E Schmidt og A Schmidt. Schmidt Prok. : Schmidt Schmidt Schmidt ____ _ ______ .... A Gorki Schmidt og KA Johannessen. Schmidt Hans, Hdl. Indeh. Hans JM Schmidt. (Frdbg.). Schmidts Holger Eftf. A Schmidt. Hdl. Indeh. Fru AIT Schmidt. Prok. ; B Christensen. (Nor ­ dre Birk). Schmidt IIV & ’ Søn, Haandv. Indeh. nA T G Schmidt og AH Schmidt. Schmidt & Iversen. Ildl. og Assmhnceforr. In ­ deh. GA Schmidt. A Iversen og KV Gram, der i Foren, tegner Frm. Schmidt J & H Nielsen, Haandv. Indeh. JP Schmidt og HH Nielsen. Schmidt ’ s O Jul. ’ Bogtrykkeri. Indeh. O Jul. Schmidt. Schmidt Rudolph, Hdl. Tndeh. JCR Schmidt. Schmidt Tb., Haandv. Indeh. Enkefru A Schmidt. Prok.: Frk. E Jensen. (Frdbg.). Schmidt WJ, Hdl. Indeh. CL Schmidt [er senere død] og CDT Saugman. Schmitt Asger, Hdl. Indeh. Asger S Aa. Schmitt. Prok.: NA Møller. Schmitt Axel & Co., Akts. Fabr., Hdl. og Agen ­ tur. Bestyrelse : Gross. Asger Signed Aage Schmitt (Form a nd), der tegner Frm.. Frk. ECM Schmitt og Gross. OO Hertel Johansen. Aktk. 10,000 Kr. Schmitz ’ s Arnold Enke, Akts., Seglmærkefabrik. Bestyrelse : Fru EPS Schmitz (Direktør), Frk. Lilly L.vsell Schmitz og Overretssagf. Otto Laage. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Prok.: Frk. Lilly L.vsell Schmitz. Aktk. 70,000 Kr Schmoll Ditlev, Hdl. Indeh. D Schmoll. (Frdbg.) Schnack DF, Ildl. Indoh. DF Sclinack og IIDF Schnack. Frm. tegnes af førstn. alene eller af Indeh. i Foron. Schneider Frode, Hdl. Indeh. F Schneider. Schou Axel, Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse : Ingeniørkapt. NB Sommerfeldt (Formand), Dir. A Kvaal, Oslo og Docent AVE v. Holstein Rathlon. Frm. tesrnes af Formanden alene el ­ ler af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Direktion : cand. polyt. KIG Carlsen og PE Mikkelsen. Prok. : KIG Carlsen, PE Mikkelsen. Kirstine Jacobsen og AC Borch, to i Foren. Aktk. 750,000 Kr. Adresse: Studiestr. 24 (K) li ★ Cent. 9210. Schou ’ s Bog- & Papirhdl. Indeh. CG Dolim Schou. SCHOU ’ S C FABRIKER Akts., Fabr. af og Hdl. med Sæber, Husholdningsart. clc. og an ­ dre Artikler, som efter Bestyrelsens Skøn 'staar i Forbindelse hormed. Bestyrelse • Dir OE Schou (Formand), Fabr. II Schou, Højesterets ­ sagf. CLJ David, Dir. MH Schou og Dir. HIT Schou. Frm. tegnes af Formanden i Foren med en Direktør eller mod et Bostyrelsesmcdl eller af en Direktør i Foren, med ot Bestyrel ­ sesmedl. eller af to Direktører i Foren. Direk ­ tion : OE Schou, MH Schou og HH Schou Prok. : Ellen At Schou. Aktk. 3,750,000 Kr. Fabrikskontor : Rontemesterv. 28 (NV) f ★ C. 7498 — Hovedkontor : Kronprinsesseg? 28 (K) f ★ O. 8172. Telegramadr. ; „Helscliou ” — Grundlagt 1859. Schou Emil, Hdl. Tndeh. EA Schou Schou Hjalmar, Ildl. Indeh. HM Schou. Prok • Fru OEK Schou. Schou ’ s Installationsforretning. Tndeh. CV Schou [er senere død], Prok.: RH Hansen. (Nordre Birk). Schou & Felix, Haandv. Indeh. H Woltemath. JV Hofifgaard. Georg, HdL Indeh. GF Schmidt. Georg & Co., ndl. Indeh. GA Schmidt. Gorki & Johannessen, ITaandv. Indeh. Jensøn-Stagsted. Hdl. ’ Tndeh. JGE Schou...Prok. -. J.CF AVenk. Under dette ......... „.„v.. Virksomhed af C Schou ’ s Fabriker Akts, [se dette]. Schou SB, ndl. Tndeh. MG Schou. Schou Sofus, Hdl. Indeh. S.T Schou. Adresse : Vesterg. 20 (K) g By. 2583. Schou & Stagsted, so Schou A Jenscn-Stagsted. Schou ’ s Sæbefabrik, Akts. (C Schou ’ s Fabriker Akts.). Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af C Schou ’ s Fabriker Akts, [se det- Fabrikerne). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Ravnholm Fabrikerne [so dette]. , _ , Schou ’ s A ’ arehus, Akts. (C Schou s Fabriker Akts.). Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af C Schou ’ s Fabriker Akts, [se dette]. Schou ’ s Økonomi, Akts. Under dette Mrma dri ­ ves tillige Virksomhed af C Schou s Fabriker Akts, [se dette]. v • z Schouboe Tage, Ildl. Indeh. Tage U Schouboe. AC Nielsen, Hdl. In- Schou. (C Schou ’ s Fabriker Firma dri es tillige Schou ’ s Martin Eftf. ved deh. AC Nielsen. Schou P, Hdl. Indeh. AP Schou ’ s Parfumeri, Akts. Akts.). te], Schou ’ s Sæbehus, Akts, ves tillige Virksomhed Akts, [sø dette]. Schou ’ s Trikotagefabrik Under dette Firma dri- af C Schou ’ s Fabriker Akts. (Akts. Ravnholm

I Aid. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker