kraks vejviser 1940 handelskalender

VI — 2808

Hege — Rixa

Firma-Register: A. København

af Formanden alene eller af to andre Besty ­ relsesmedl. i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. Rich Johannes, Hdl. Indeh. JT Rich. Rich Th. & Sønner, Akts., teknisk-kemisk Fabr. o£ Hdl. Bestyrelse : Disponent WHT Fahren- holtz (Formand), Landsretssagf. VBV Lind- hardt og cand. pharm. HC Nielsen. Direktør : NAO Koch-Han6en. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden i Foren, med en Direktør. Aktk. 100,000 Kr. Richsvejs Kolonialmagasin, Akts, under Likvi ­ dation. Likvidator: Købmd. VB Jensen, der tegner Frm. Richter Ed., Hdl. og Industridrift. Indeh. JVP Westergaard. Richter F Ad. & Co.. Akts., Hdl. en gros. Besty ­ relse : Gross. APK Christensen (Direktør), cand. pharm. J Christensen og ' Landsretssagf . Leo Frederiksen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : APK Christensen. Aktk. 10,000 Kr. ■ Richter Ingemann Akts., Hdl. Bestyrelse : Frie. IM Nielsen, Fru TJ Richter og Mekaniker A Ingemann Richter, der tro i Foren, tegner Frm. Prok. : Fru TJ Richter. Aktk. 20,000 Kr. Richter & Schmidt, Industridrift. Indeh. FCO VM Richter. Richter V, Hdl. Indeh. VP Richter. Ricklefs HR, Hdl. Indeh. HR Ricklefs. Riecke Otto, Hdl. Indeh. OJW Riecke. fh. Riedel ’ s CF Eftf., JC Francis, Haandv. In ­ deh. JG Francis. Riedel CF & Lindegaard. Indeh. HV Schwartz og E Schwartz. (Frdbg.). Rieper-Holm ’ s Eftf. - Viggo Jørgensen, Hdl. In ­ deh. Viggo HT Jørgensen. (Nordre Birk). Riis Alfred & Co., Hdl. Indeh. Halvor Anker Riis og Alfred Anker Riis. Riis & Dreyer, Akts. Hdl. og Fabr. Bestyrelse : Højesteretssagf. B Ilarboo, Intendant GC An ­ thon, fh. Bankdir. I Jespersen, Dir. PT Drey ­ er jun. og Dir. CD Dreyer, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Direktion : PT Dreyer jun. og CD Dreyer. Prok. : CD Dreyer og PT Dreyer jun. hver for sig. Aktk. 600,000 Kr. Riis Ole, Akts., Fabr. af og Hdl. med alle Pa ­ pirart., Bogbinderi, Bogtrykkeri og dermed liesl. Virksomhed. Bestyrelse : Dir. Hjalmar Lautrup-Larsen, Dir. Sven Guldner, Fabr. Ole P Riis og Gross. Kai Chr. Nielsen. Direktion : Ole P Riis og Kai Chr. Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 24,000 Kr. Riise ’ s AH Hoveddepot ved Oluf Poulsen, Hdl. Indeh. Oluf V Poulsen. Prok..: A Ørgreen-Ja- cobsen. Riisgaard ’ s Vilh. Eftf., A Schou, Haandv. Indeh. E Pedersen. Prok. : R Malgaard. Rikard-Petersen F. Hdl. Indeh. F Rikard-Pe- tersen. Rikko, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Gross. AL Boesgaard (Direktør), Frn EMG Boesgaard og Frk. IMV Hansen. Frm. tegnes af Direk ­ tøren alene eller af den samledo Bestyrelse. Prok. : Frk. I Hansen. Aktk. 60.0CO Kr. Rindom A, Hdl. Indeh. JH Rindom. Prok. : JBG Harboe, Ingeborg W Sørensen og AAW Andreasen, to i Foren. Rindom A & Restorff, Akts. Import, Eksport, Transithdl. og Pladshdl. m. Landbrugsart. og andre Varer. Bestyrelse : CH Mungsfeldt (Di ­ rektør), Landsretssagf. TH Carstensen (For ­ mand) og Prokurist Aa. J Nielsen. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af ttr Bcstyrelses- inedl. i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Rindziunski M, Akts. Hdl. Bestyrelse : Fru AK Rindziunski, Ing. PJ Rasmussen og Labora- toriemedhj. MJ Rise, der i Foren, tegner Frm. Prok. : M Rindziunski. Aktk. 5000 Kr. Ring" A & Rasmussen, Hdl. Indeh. AV Ring. Ringe Edv., Børste- & Gadekostcfabrik. Indeh. EC Ringe. •Ringe Fjercentral Akts. (Dansk Fjerfabrik Akts., Danish feather-works Ltd., Dånischc Bettfe- dernfabrik A/G). Under dette Firma drives til ­ lige Virksomhed af Dansk Fjerfabrik Akts. (Danish feather-works Ltd.) (Dånischc Bett- federnfabrik A/G) [se dette]. Ringsted B '& Co., Hdl. Indeh. KB Ringsted. Ringsted & Semier, Hdl. Indeh. KP Ringsted og AS Nilsson. Prok. : ACR Madsen. Rise Tb. & Finn Mervild, Ildl. Indeh. Finn A Mervild. (Frdbg.). Rist & Co., Assuranceagentur. Indeh. G Pe ­ dersen. Rist Harald O, Assuranceforr. Indeh. Fru AE Rist og G Pedersen. Prok. : Harriet Schreiber. Risten ved Preben Rist, Industridrift. Indeh. Preben LI Rist. Riunione Adriatdca di Sjcurtå Trieste, Uden­ landsk Aktieselskab, Generalagenturet for Danmark. Generalagentur for Riunione Adri- atica di Sicurtå, Trieste. Generalagent: Assu ­ rancedir. EAF Preisler. Generalagcnturet teg ­ nes af Generalagenten. Prok • C Petersen. (Forsikrings-Registrot). Riviera Magasinet ved Charles Cherly, Industri ­ drift. Indeh. Charles Cherly. Prok. : Fru EJ Friis. Rixa ved V Rix, Hdl. Indeh. V Rix. Prok. : Fru A Rix.

Erna MKE Andreasen, der i Foren, tegner Frm. Reofon ved F Christensen, Haandv. Indeh. FAM Christensen. (Nordre 1 Birk). Reparatøren ved Th. Juul, Haandv. Indeh. Th. JC Juul. Reproduktionsanstalten Nova ved Rask & Co. Haandv. Indeh. JMH Rask. Prok. : HE Las ­ sen. Reseda en gros Lager ved JM Christensen, Hdl. Indeh. JM Christensen. Reseda Handelshus ved JM Christensen. Indeh. JM Christensen. Restaurant GI. Bellevue. Akts. Bestyrelse : Re ­ stauratør O Engeli (Direktør). Gross. Hilmer Pedersen og Landsretssagf. NCA Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Faren. eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, mod Direktøren eller med en Prokurist eller af Direktøren i Foren, med en Prokurist. Aktk. 35,000 Kr. Restaurant Nimb, Akts. Bestyrelse : Dir. Frode Pedersen (Formand), Overretssagf. Poter Paul ­ sen og Kontorchef Aa. TI Christensen. Adm. Direktør.- KT Tøgern. Frm. tegnes af For ­ manden eller af den adm. Direktør hver især i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 400,000 Kr. • Adresse: Bernstorffsg. 5 (V) Cent. 7903 med Omstilling. Restaurant Wivex, Akts. Bestyrelse: Gross. Frode Pedersen (Formand og Direktør), Frn BSM Pe ­ dersen (kaldet Magda Pedersen) og Overrets ­ sagf. Peter Paulsen. Frm. tegnes af Direktøren (Formanden) aleno eller af den samledo Besty ­ relse. Prok. : Aa. H Christensen i Foren, med Fru BSM Pedersen (kaldet Magda Pedersen) el ­ ler med Peter Paulsen. Aktk. 500,000 Kr. Restauranten Java i Likvidation, Akts. Likvida ­ tor.: Revisor EEC Philip, der tegner Frm. Restauranten hos Ilium Akts. Bestyrelse : Gross. V Munck, Landsretssagf. IT Thorsøe-Jacobsen, Kapt. Hannibal Kauffmann og Prokurist C Cavour-Bang, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Restaurationsaktieselskabet Septem. Bestyrelse : Dir. Paul Sarauw, Rungsted, Jægerm. TIP Hoffmeyer, Iloltegaard, og Dir. F Fulton Ol ­ sen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : HF Meier og SJN Jacobsen i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Reta. Akts., Hdl. Bestyrelse: Fabr. OM Otzcn, Fuldm. P Witthans og Overretssagf. William Hanberg, der to i Foren, tegnor Frm. Aktk. 10,000 Kr. Renmert Per, Hdl. Indeh. Per da Mouskis Reumert. Reusch W, Haandv. Indeh. CDC Tofte og LK Tofte. Reverte ved Alfred Karsberg, Hdl. Indeh. Fru AKA Karsberg. Prok. : AB Karsberg og V Pom- mer i Foren. Revisions- og Forvaltnings-Institutet, Akts. Be ­ styrelse: Prof. Kristian Sindballe, nøjesterets ­ sagf. CL David, Gross. Chr. S Dahl, Sparekasse ­ dir. JN Gyring, Generalkonsul Johan Hansen, Departementschef J Schaarup. Landstingsmand, Redaktør H Stein og Arbejdsdir. Aage Vater. Kontrolkomité : Prof. Kristian Sindballe, De ­ partementchef J Schaarup og Landstingsmand, Redaktør II Stein. Direktionen bestaar af Re- visorraadet : statsaut. Revisorer HE Andersen, J Eilersen, J Michelsen og Niels Petersen samt af Administrator : Carl Andersen. Frm. tegnes af to Medl. af Direktionen i Foren, eller af et Medl. af Kontrolkomitéen i Foren, med et Medl. af Direktionen. Aktk. 1 Mill. Kr. Rex Export Co., Akts. Bestyrelse -. CAII Kab ­ ler og Fru IK Kåhler, der i Foren, tegner Frm.. Prok. : CATI Kåhler alene eller V Skaa- rup og Margrethe Halvorsen i Foren. Aktk. 6000 Kr. Rex Vin Compagni ved A Leopold Industridrift. Indeh. AM Leopold. Prok. : DII Leopold. Rex-Yarn Trading Co. ved Erik Wiberg, Hdl. Indeh. Erik S Wiberg. Reymann & Løvengreen, Fabr. Indeh. PV Wulff, Forretningens Art : Smørfarve, Osteløbo og Ostefarve. Adresse : GI. Kongev. 6 (V) g Cent. 2122. , Telegrainadr. „Churnbrand". Rialto-Teatret, Akts. Bestyrelse.: Højestcreissagf. E Ilarboo (Formand), Fru MIIC Philipsen (Di ­ rektør), Arkitekt A Maar og Dir. Constantin Philipsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: Maria.IIC Phi ­ lipsen. Aktk. 180,000 Kr. Ilibo Støbegods, Jansen & Ravn, Akts., Hdl. Bestyrelse: Repr. CE Jansen, Dir. IIPI Obbc- kjær, Ribe, og Repr. KP Ravn,, der i Foren, tegner Frm. Direktion: CE Jansen og KP Ravn, der hver for sig har Prok. Aktk. 20,000 Kr. Riccol ved C Jørgensen, Frm. er traadt i Likvi ­ dation, Likvidator : HA Nielsen, der tegner Frm. Rich CF & Sønner, Akts. Indeh. Akts. De Dan ­ sko Cichoriefabrikker [so dettc ’ J. Rich CF & Sønner ’ s Handelskompagni Mercan- tila, Akts. Bestyrelse : Dir. CHO Saloinonsen (Formand og Direktør). Fabr. IIO Salomon- sen og Prokurist CJI1 Marhauer. Frm. tegnes

Regent ved Alfred Mikkelsen, Haandv. Indeh. Alfred TK Mikkelsen. Regina Oil & Refining Co. (Regina Olieraffi ­ naderi) ved Koefoed-Johnsen & Co. Indeh. IIO Koefoed-Johnsen og KU Bille. Regina Sko ved Chr. Frandsen. Haandv. Indeh. J Chr. A Frandsen. (Frdbg.). Registreringskontoret for Løsøre, Akts. Besty ­ relse : Assurandør TF Klee, Prokurist EC Ly ­ ders, Kontorcheferne JM Thomsen, HA Jessen og AF Krogh. Forretningsfører : Arkitekt ER Svane. Frm. tegnea af Forretningsføreren eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 6,250 Kr. Regloh Wood H Schmidt, Hdl. Indeh. II Ths. Schmidt, Sørby pr. Slagelse. Rego ved JJ Lorenzen, Hdl. Indeh. JJ Lorenzen. (Frdbg.). Regulær ved Carl Jensen, Hdl. Indeh. Simon Carl Jensen. Prok. : HE Finderup Jensen. Rehdin Brødr., Haandv. Indeh. O Rehdin, E Rehdin og T Rehdin. Reher & Søc, Hdl. Tndoh. NF Reher, der tegner Frm., og CJ Søe [er senere død]. Reichardt Ohokolado Fabrik, Akts. Bestyrelse: Bankier CJ Hjelte (Formand), Landstingsmd. Halfdan Hendriksen og Kapt. S Aa. C Ja ­ cobsen. Direktion: A Pinnau og IIO Skånos. Frm. tegnes af Formanden alene eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Direktører i Foren, eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : AP Bendt- sen i Foren 1 , med en Direktør. Aktk. 300,000 Kr. Reiermann, C, Industridrift. Indeh. Fru GSKM Taarnby. Prok. : FL Galatius og CW Pedersen. Reiho Felix, Haandv. Indeh. AF Reihe. Reimer ’ s Poul Metalvarefabrik & Metalstøberi. Indeh. Poul Chr. F Reimer. Reinhard L & Co., Akts. Bestyrelse : SLJ Rein ­ hard (Direktør), Fru R Reinhard og Sadel- magerm. C Aa. Reinhard. Frm. tegnes af Di ­ rektøren aleno eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 10,000 Kr. Reinhardt AC, Haandv. Indeh. KH Reinhardt. Reinhardt C, Akts. Fabr. og Hdl. en gros cg en detail med Automobiler, Motorcykler og dertil hørende Dele, samt Værksted for Auto ­ mobiler, Motorcykler og lign. Bestyrelse: Bogholder B Hall Jensen (kaldet Hall), Auto- mobilforhdl. CCR Reinhardt og Ing. ME Ras ­ mussen. Direktion : CCR Reinhardt. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren,, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: Aa. Bandholm og Dora Hagbart-IIansen i Foren, eller hver for sig i Foren, med en Direktør. Aktk. 50,000 Kr. Reinstrup & Frederiksen, Haandv. Indoh. ACS Frederiksen. Reinsurance Company Salamandra, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Re- assurance-Compagniet Salamandra Akts, [se detteJ. ( Forsikrin gs-Registret) . Reitzel CA, Hdl. Indeh. A Sandal-Jeppesen. Rejsemagasinet, P Christensen. Indeh. PC Chri ­ stensen. Reklamator ved Wenncberg Nielsen & Co., Haandv. Indeh. HE Wenneberg Nielsen og II H Kristensen, der i Foren, tegner Frm. Reklamebureauet Albea, Akts. Bestyrelse : Gross. Albert JJ Svendsen, Prokurist HSE Svendsen og Overretssagf. O Fode, der to i Foren, teg ­ ner Frm, Prak. : Albert JJ Svendsen. Aktk. 25,000 Kr. Reklameforlaget Contact, V Ulf Andersen, Hdl. Indoh. V Ulf Andersen. Reklame Importen ved C Græsholm, Hdl. In ­ deh. NCR Græsholm. Reklamekompagniet ved Albinos Larsen & Co., Hdl. Indeh. Ferd. Albinos Larsen, der tegner Frm., og Keld K Albinus Larsen. Rekord Tandhjulsfabrik ved Arthur Hansen, naandv. Indeh. AC Hansen. Reksten, Ståle & Co. Skotøjsfabrik. Indeh. EB K Reksten, JAA Stålo og HB Jørgensen, Glo ­ strup. Frm. tegnes af sidstn. i Foren, med en af do øvrigo Indeh. Reliable ved Aage Johansen, Hdl. Indeh. AA Johansen. Reliance Marine Insurance Company, The, Ltd., Liverpool, Generalagentiirot for Danmark, Ge- neralagcntur for The Reliance Marine Insuran ­ ce Company Ltd., Liverpool, Generalagentu ­ ret bestyres og tegnes af Assurandørerne TW Hansen og CE Klein hver for sig. (Forsik ­ rings-Registret). Remington Radio ved Fritz Sørensen, Hdl. In ­ deh. Fritz J Sørensen. Rengøringskompagniet for Kbhvn. og Frdbg., Akts. Bestyrelse: Gross. FM Kragb, Repr. Ulrich Zacho og Gross. B Cunild. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foren. Direktør: AM Cunild. Aktk. 30,000 Kr. Adresse: Svanholmsv. 12 (V) 5 C.3129 & 4463. Renholdningssysteinet Rhouben ved AEA Linde ­ gaard, Haandv. Indeh. Fru M Lindegaard r T er . ved Brandenborg & Andreasen, Haandv. Indeh. Christine P Brandenborg og

I Afd. VI optages kun de til

Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker