kraks vejviser 1940 handelskalender

Rasm — Rege

VI — 2807

Firma-Register: A. København Rasmussen & Andersen, Hdl. Indeh. Sørine CF Rasmussen og Carla A Andersen, der i Foren, tegner Frm. Rasmussens A Sehested Eftlg. Hdl. Tndeh. KM Jarlø og A Leander. Prok. : K Foldberg. Rasmussen A & Sønner, Haandv. Indeh. A Ras ­ mussen, IIO Rasmussen og R Th. Rasmussen. Rasmussen Axel & Co„ Haandv. Indeh. CM Ny ­ strøm. Rasmussen B & Co., Hdl. Indeh. RO Christésen. Rasmussen & Blomhøjs Kartoffellager, Hdl. In ­ deh. Torkild Rasmussen og Kjeld Bjajne Blomhøj. (Frdbg.). Rasmussen, Brødr., Haandv. Indeh. FE Rasmus ­ sen. Rasmussen Brdr. S & A, Haandv. Indeh. SO Rasmussen og AF Rasmussen. Rasmussen Carl & Co. ’ s Eftf., Haandv. Indeh. AV Bengtsson og AHL Bengtssen. Rasmussen Carl H, Fabr. Indeh, CH Rasmus ­ sen. Prok. : Gerda Rasmussen. Rasmussen Carl & Kai Mortensen, Hdl. Indeh. Carl L Rasmussen og Kai O Mortensen, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Rasmussen Carl O, Hdl. Indeh. RV Lamlær. Rasmussen Chr. & Co., Entreprenør- & Murme ­ sterforretning, Akts. Bestyrelse : Gross. LCC Huld, Møbelfabr. TH Petersen og Fru NAC Rasmussen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: CV Rasmussen i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 5500 Kr. Rasmussen ’ s Chr. Enkes Eftf., William Vonsild, Akts. Hdl. Bestyrelse : Overretssagf. AT Gjed- de Olsen (Formand), Dir. PJ Schwanenflugel, Gross. JW Muth og Overretssagf. V Falbc-Han- sen. Direktion : Juvelerer WPE Vonsild. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Besty- rclsesmedl. Prok. : WPE Vonsild i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. & Søn, Haandv. Indeh. BUG R Chr. J Rasmussen. _ ___ ___________ Prok. : M Kirchhoff og AJM Jensen 1 Foren. Rasmussen Find, Akts., Automobilreparation. Bestyrelse : Oberstløjtn. II Elmer, Ingeniør- kapt. NKIIH Maare og Konstruktør I Paln- dan. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmod], i Foren, olier af den samlede Bestyrelse. Aktk. 15,000 Kr. Rasmussen Fr.

Foren. Prok. : WA Dietsch i Foren, med NA Kulikowsky, JF Steffensen, Oli van Deurs, S Bæ Bramsen, JO Sagild eller SF Jacobsen. Aktk. 1,200,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Rebuilt ved Chr. Wiberg, Hdl. Indeh. Chr. N Wiberg. Prok. : JC Thisted. Recato, Akts., Reproduktionsvirksomhed. Besty ­ relse : Fabr. PC Voegtle (Formand), Litograf EAV Birch, Fru M Birch og Frk. EE Erslev. Direktion : EAV - - - - manden i Foren, med en Direktør. Rechendorff Oscar, deh. OA Rechendorff, Karen M Nielsen og K Aa. Larsen. Reck CF Hdl. Indeh. CF Reck. Reck ’ s Opvarmnings Compagni, Akts., Maskin- fabr. og Jernstøberi. Bestyrelse : Fru Ellen Magnussen, Højesteretssagf. Oyvind Ahnfeldt- Rønne, Ing. WE Reck og Ing. A Niolsen. Di ­ rektør : .IH Jacobsen. Frm. tegnes af to Besty- relsesmedl. i Foren. Prok. : JH Jacobsen, WE Birch. Frm. tegnes af For ­ med et Bestyrelsesmedl. eller Aktk. 25.000 Kr. Forsikringsvirksomhed. In- der hver i Foren, med eller Anna S Petersen. & Colman, Akts., Hdl. og Fabr. Mik-Meyer, Dir. E Kali, Reck og J Niolsen, enten AW Schmidt Aktk. 400.000 Kr. Reckitt 1 Bestyrelse : Dir. PM elder af do fire førstn. Bestyrelsesmedl.„to i Foren, eller hver især i Foren, med et af de to sidstn. Bestyrelsesmedl. Aktk. 200,000 Kr. Record Carbon Company ved Carl M Hansen, Kommanditselsk., Hansen. Record Lamper ved OH Frankild og Rederiaktieselskabet ... „ _ __________ Likvidator : Sekretær Knud Strandgaard, der tegner Frm. Roderiaktieselskabet Isafold. Bestyrelse-. Befrag ­ ter IIV Jacobsen, Befragter E Thorsen Landsretssagf. A Boserup, der to i Foren, ner Frm. Direktion : VA Tholander, der Prok. Aktk. 30,000 Kr. Rederiet Anholt, Akts. Bestyrelse: Dir. RL berteen (Direktør), Overretssagf. FV Ortmann, Ing RCT Madsen og Ing. TSP Behrend. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Be ­ sty rolsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : RL Albertsen. Aktk. 200,000 Kr. Rederiet Ocean Akts. Bestyrelse (Kommitterede) : Skibsreder Knud Lauritzen, Prokurist Chr. lin ­ sted og Prokurist T Nielsen. Direktion (For ­ retningsførere) : Frm. J Lauritzen (Indeh. Ivar Lauritzen og Knud Lauritzen) og Dir. Tage Nielsen. Frm. tegnes af Forretningsførerne hver for sig eller af to kommitterede i Foren. Aktk. 8 Mill. Kr. Rederiet Stærkodder, Akts. Bestyrelse : Gross. N C Jansen (Forretningsfører), Rungsted, Pro ­ kurist MF Damm og Dir. GCL Tofte. Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af den sam ­ lede Bestyrelse. Aktk. 110,000 Kr. Rederi- & Handels - Selskabet Montana, Akts., Brændselsforr. m. m. Bestyrelse : Dir. FW Wex (Formand og adm. Direktør), Generaldir. W v. d. Worm, Rotterdam, Gonoralkonsul WNH v. d. Worm, Rotterdam, Oberstløjtn. JT Goldberg og Overretssagf. V Falbe-Ilansen. Frm. tegnes af FW Wex alene eller af JT Goldberg og V Falbe-Ilansen i Foren, olier af hver af disse to i Foren, med enten W v. d. Worm eller ined WNII v. d. Worm. Prok. : SUT Hansen i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 2% Mill- Kr. Adresse : Møntergaarden Opg. C Mønterg. 19 (K) C. 9246. Telegramadr. „Montanakul". So Fag-Reg. u. Kul,Koks og Cinders, Briketter,Kulimportører. Redningskorpset for Kbhvn. og Frdbg., Akts. Bestyrelse : Overretssagf. V Falbe-Hansen (Formand),, Gross. KO Lippmann, Konsul IITA Andersen, Odense, Konsul Axel Niolsen, Dir. IIV Falck og Dir. IIA Falck, Aarhus, dor to i Foren, tegner Frm. Direktør .- nV Falck. Aktk. 300,000 Kr. Redskabs-Kompagniet ved Erik Hermansen, Industridrift og Hdl. Indeh. Erik Herman ­ sen. Prok. .- Fru YCCS Neergaard og CO Lindquist. „ , „ Rée ’ s Carl Eftf., Hdl. Indeh. Gerda Hansen og HE Jespersen. _ , Reffs Carl W, Hdl. Indeh. CWB Reffs. Prok- : SITO Tarnow. Fru Anna .MI Wandall og Ebba Meden, to i Foren. . Refinito Vandfilterfabrik ved Georg E Mathie ­ sen. Indeh. GE Mathiesen. Reformhuset Vita-H.vgiana ved P Rasmussen, Hdl. Indeh. RP Rasmussen. Regama (Amagers Varehus) ved M Sjeltoft, Hdl. Indeh. PM Sjeltoft. Regenburg AS Akts., Formueadministration og Pengeforvaltning, dog ikke Bank, Bankier ­ eller Sparekassevirksomhed under nogen Form. Bestyrelse : j Fru I Regenburg, Fru ASLJ H Repsdorph, Dir. Hjalmar Jør- FGD Colman, London, og Dir. London. Direktion: LS Wallgate, af to Direktører i Foren, eller af i Foren, med et Bestyrelsesmedl. . Hdl. Ansv. Belt. Carl M Frankild & Co., Hdl. Indeh. G Sjallung. Gunbjørn i Likvidation. Og teg- har Al- Overretssagf. gensen, Dir. AL Reckitt, Frm. tegnes en Direktør

Indeh. E Rathsack. FLJ Raun Laursen. Indeh. Fru VAD Laursen. Rathsack ’ s Kul- & Koks Import. Rathsack Otto & Co., Hdl. Indeh. O Prok. : Kaj Nielsen. Raun Robort & Co., Hdl. Indeh. Fru og Ida SA Jensen, der i Foren, tegner Frm. Ravn CJ, Hdl. Indeh. CJ Ravn. Ravn CJ & Son ’ s Eftf., Industrinæring. Indeh. GA Ravn. (Frdbg.). Ravn Rasmus & Co., Akts., Hdl. og Fabr. Be ­ styrelse : Dir. RB Ravn (Direktør), Repr. PM Christensen og Fabriksleder SV Vengum, alle af Søndervang Vonsild pr. Kolding, samt Telegrafbest. T Kring. Frm. tegnes af Direk ­ tøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Ravn Vm., Hdl. Indeh. V Ravn. Ravnholm Ejendomsselskab Akts. (Akts Ravn- holm Strømpefabrik). Under dette Firma dri ­ ves tilligo Virksomhed af Akts. Ravnholm Strømpefabrik [so dettol. Ravnholm Emaljeværk Akts. (Kblivns Emalje ­ værk Akts.). Under dette Firma drives -tillige Virksomhed- af Kbhvns Emaljeværk Akts [se dette]. Ravnholm Fabrikerne, Akts. Fabr. og Hdl. Be ­ styrelse : Dir. Mil Schon (Formand), Dir. OE Schou, Fabr. II Schou, Dir. IIII Schou og Højesteretssagf. CLJ David. Direktion- OE Schou, MH Schou og HII Schou. Frm. tegnes at Formanden i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. eller med en Direktør eller af to Direk ­ tører i Foren, eller af en Direktør i Foren med et Bestyrelsesmedl. Prok. : AR Andersen i Foren, med en Direktør eller med et Bestv- relsesmedl. Aktk. 1 Mifl. Kr. Ravnholm Strømpefabrik, Akts. Bestyrelse : Fabr. II Schou, Dir. HII Schou, Dir. MH Schou, Dir. OE Schou og Iløjesteretssagf. CLJ David Direktion : OE Schou, Mil Schou og H1I Schou. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, el ­ ler af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør. Prok. : V Lehmbeck i Foren, med en ­ ten et Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør Aktk. 500,000 Kr. Ravnholm Textilfabrik Akts. Under dette Navn drives tilligo Virksomhed af Akts. Ravnholm Strømpefabrik [so dette]. Ravnholm Trikotagefabrik Akts. Under dette Navn drives tillige Virksomhed af Akts. Ravn ­ holm Strømpefabrik [so detto]. Ravnkilde & Co., Akts., Hdl. m. Huder, Skind samt andre Art., Fabr. og anden Virksomhed, alt saavel direkte som indirekte i Indland saavel som i Udland, derunder Deltagelse i og Financiering af Virksomheder under saa- danno Formor, som Bestyrelsen til enhver Tid maatte bestemme. Bestyrelse : Gross. KJ Ras ­ mussen (Formand), Gross. HPS Ravnkildo (Næstformd.), Dir. E Rasmussen og O vortet s- sagf. AE Larsen. Direktion : KJ Rasmussen og E Rasmussen. Frm. tegnes af to Besty- relsesmcdl. i Foren, eller af Formanden eller Næstformd. hver for sig eller af en Direktør. Prok. : Arne Pedersen og Franz FG Wie.n- holtz i Foren. Aktk. 600,000 Kr. Ravnø Peder, Haandv. Indeh. Peder B Ravnø. Prok.: Fru K Ravnø. (Frdbg.). Razi Lampen ved Tb. Rasmussen, Haandv. In ­ deh. OP Th. Rasmussen. Prok.: JBM Pedersen. Real Silk Hosiery Mills, Inc. Generalagentur for Skandinavien ved E Henius, Hdl. Indeh. Re^æsurance-Compagniet Salamandra Akts Be ­ styrelse: Dir. S Boe Bramsen, Vekselerer OH van Deurs Dir. N Aptekman, Pans, Oberst N A Kulikowsky, Knudsminde pr. Ballerup, Prof. JF Steffensen og Underdir. JO Sagild. Direk ­ tion • Dir. SF Jacobsen. Frm. tegnes af NA Kulikowsky, JF Steffensen, OH van Deurs, S Boo Bramsen, JO Sagild og SF Jacobsen, to i Rasmussen PM & Co., Haandv. Indeh. PM Ras ­ mussen og KL Pauly. Rasmussen Poul & Co., Hdl. Indeh. E Vitoft. Rasmussen P & Sønner, Haandv. Indeh. P Ras ­ mussen [er senere død], CJP Rasmussen og CV Rasmussen. Rasmussen P & Sønners Parketgulve, Kommandit ­ selsk., Haandv. Ansv. Delt. SE Rasmussen. Rasmussen P Walther, Hdl. Indeh. P Walther Rasmussen. Prok. : Fru S Rasmussen. Rasmussen Robert, Haandv. Indeh. Robert Ras ­ mussen. Prok. : TM Palgaard. Rasmussen ’ s Rud. Snedkerier, Haandv. Indeh. Rud. Rasmussen og VK Rasmussen. Rasmussen Svend & Co., Hdl. Indeh. Svend W Rasmussen. Prok.: EC Rasmussen. Rasmussen ’ s Svend Vinhandel, Akts. Bestyrelse : Fru IC Rasmussen (Formand), Fabr. TA Kir- kegaard Sørepsen (Direktør) og Translatør A V Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren. Prok. : SE Vibroe Rasmussen. Aktk. 5000 Kr. Rasmussen Viktor, Hdl. Indeh. VJK Rasmus ­ sen. Prok. : Fru JA Iversen. Rasmussen Willy & Co., Fabr. Indeh. EJH Rn- ge. Prok. : GJE Petersen. Rate-Magasinet ved F Kuchtzik, Haandv. Indeh. FS Kuchtzik. Prok. : S Kuchtzik. Rathjo ’ s IIN Eftf., Hattemagasin ved Martin

: T _ ’ Prydz, Sandefjord, J Regenburg. Frm. alene eller af to Aktk. 100,000 Kr. Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Norge, og Bankassist. VC tegnes af VCJ Regenburg Bestyrelsesmedl. i Foren.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker