kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København relse: Købmd. AC Zacho, Randers, Dir. P.T Mathiasen, Købmd. EV Kloster, Aarhus, Købmd. N Jensen, Nykøbing M., og Købmd. Th. Vestergaard, Esbjerg. Direktion : PJ Ma ­ thiasen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmed 1. i et F*en. eller af Direktøren i Foren, med Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Raffel Alfred, Akts., Hdl. Bestyrelse : Gross. A B Raffel, Dir. SOV Michelsen, Overretssagf. K Aa. Meyer og Landsretssagf. EB Raffel, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : AB Raffel, SCV Michelsen og APH Mortensen. Prok. : AP II Mortensen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Raffel Hermann, Akts. Indeh. Alfred Raffel, Akts, [so dette]. Raffenberg JC, Hdl. Indeh. JC Raffenberg. Raffenberg PB & Søn, Haandv. Indeh. HC Raf ­ fenberg. Raffinaderiet Trekroner, Aktieselskab, Raffina ­ deri og Hdl. m. vegetabilske og animalske Fedtstoffer og Olier og hermed beslægtede Fa ­ brikata. Bestyrelse : Gross. MC Mogensen (Formand og Direktør), Ing. RM Mogensen og cand. jur. KK Nielsen. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, Aktk. 100,000 Kr. Rafn ’ s C Fabrikkers Oplag, København, Akts. Indeh. Worning og Petersen, Vejle Sæbefabrik, Akts., Vejle [se dette], Ragoczy V, Hdl. Indeh. V Ragoczy. Rahlffs J Emil Eftf. ved A Jennov, Ildl. Indeh. AG Jennov. Rahr Chr. C lund og Rainex Akts., ___ ............... _ ....... .......... ... m.m. Bestyrelse ■. Prokurist JRL Krøll, Sagf. EE Becker og Gross. Alfr. Kaiser, Hamburg, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: JRL Krøll. Aktk. 29,400 Kr. Ralli Brothers Insurance Company Ltd. (Uden ­ landsk Akts., England), Generalagcnturet for Danmark. Generalagentur for Ralli Brothers Insurance Company Limited, London. General ­ agenturets Bestyrelse : Frm. A Frederiksen & Co. [se dette], der tegner Generalagenturet. Rammefabrikken AK.I Marsfeldt. Rammefabrikken Forretningsf. A __ _ . __ „ lerup og Fru EE Meyer. Direktør : Repr. S Levin. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. Foren, eller Goldschmidt Aktk. 25,000 Hamo, Akts., ___ _________ ________ Jobs. Iljorth Hansen (Ferretningsfører), Fru KM Holm og Fru EM Hansen (kaldet Iljorth Hansen). Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, med For ­ retningsf. Aktk. 30,000 Kr. Ramsing O, Akts., Hdl. Bestyrelse : Sagf. AH Stockbæk (Direktør), Sagf. S Aa. C Lindstrøm og Bestyrer EVJB Olsen. Frm. tegnes af Direktøren aleno eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 20,000 Kr. Ranch A & Co., Haandv. Indeh. KK Skaft«. Ranch ’ s Carl Efterfølgere, Haandv. Indeh. NG Hansen og V Andersen, der i Foren, tegner Frm., samt Fru E Hansen. Randbøldals Fabrik, Akts. Bestyrelse : Prokurist O Meldal, Prof. AR Howard Grøn og Dir. CA Petersen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Randrup Valther A, Haandv. Indeh. Valther A Holm Randrup. RanfeJt Brødr., Hdl. Indeh. JAV Ranfelt og 1 PT Ranfelt. Rannes H Gundelach, Hdl. Indeh. H Gundclach Rannes. (Frdbg.)., fh. Ransys C Eftg., Haandv. Indeh. M Freinsil- ber. Rantzausgadcs Garager, Akts. Bestyrelse : Ren ­ tier PM Christensen (Formand), der teg ­ ner Frm., Frk. Aase M Hartmann Christensen og Garagcejer LH Olsen. Aktk. 30,000 Kr. Rantzow L v. & Abel, Hdl. Indeh. KUE Abel. Rapp Marius Chr., Hdl. Indeh. Marius Chr. Rapp. Prok. : Anna Jaffe. Rasch Carl S & Co., Ildl. Indeh. HP Jørgensen og EÅ l ’ riemo [or senere død], Rasch Chr., Assurance-Agentur. Indeh. S Bur ­ meister. Prok. : MC Vang og II Rørly. Rascfi ’ s CJF Eftf., HA Schjerning, Haandv. In ­ deh. HA Schjerning. Rasch Hans Chr., Hdl. og Fabr. Indeh. Fru T S Rasch. Prok. : S Aa. Rasch og Emilie N Jensen. Rasch Michael, Haandv. og Hdl. Indeli. Enke ­ fru KKHF Rasch. Rasmusen Alfred V, Hdl. Indeh. AV Rasmusen. Prok. : Aa Nygaard Christensen. Rasmussen A, Hdl. Indeh. AP Rasmussen. Rasmussen Alex., Fabr. Indeh. AR Høy. Rasmussen Alf. & Co., Hdl. Indeh. A Vel- schow-Rasmussen. Rasmussen A & M Skovbye, Haandv. Indeh. Agnes Margrethe Rasmussen og Albertine Mar ­ grethe Jensen Skovbye, der i Foren, tegner Frm. _ & co., udi. ....... „ ............. RA Bruun. Prok. ; SV Olsen. Udis- og Fabrikationsvirksomhed Indeli. TIEN Åker- Bien ved A Marsfeldt. Indeli. Danmark, Akts. Bestyrelse : Meyer, nøjesteretssagf. FP Al- i af Direktøren alene. Prok. : M i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Kr. Ildl. Bestyrelse : Manufakturhdl.

VI — 2806 Raastof-Compagni Esi, Akts. Formaal: at op ­ købe, sortere, bearbejde og videresælge l ’ apir- Affald o. lign. Bestyrelse : Købmd. L Drey ­ fus (Formand), Berlin, Gross. SHV Jensen og Gross. S Aa. L Amden. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med' et Bestyrelsesmedl. Aktk. 30,000 Kr. Rabinowitz Max, Akts., Hdl. og Kommission. Bestyrelse : Gross. Max Rabinowitz, Fru E Rabinowitz og Dir. Harry Rabinowitz. Proku ­ rist: Max Rabinowitz. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af en Prokurist. Aktk. 10,000 Kr. Rabon Aktieselskabet, Dansk Selskab for Radio- Abonnement. Formaal : at tegne Abonnement paa Reparationer af Skader, herunder Service paa Radiomærkeartikler, Elektromotorer og Maskinanlæg. Bestyrelse : Sagf. ..V Schønecker (Direktør), Fabr. MO Poulsen, Esbjerg, Gross. JI Fode og Gross. JAB Johansen, Slagelse. Frm. tegnes af Bestyrelsens Modi, hver for sig eller af Direktøren. Aktk. 40,000 Kr. Radico, Akts. Indeh. Akts. Do forenede Musik ­ huse [se dette]. Radio Apparat Co. Akts., II Ebbesen & IC Jen ­ sen. Bestyrelse : Ing. IIK Ebbesen, Dir. JCL Jensen og Overretssagf. CPB Olsen. Direk ­ tion : HK Ebbesen og JCL Jensen. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør alene. Aktk. 60,000 Kr. Radio-Depotet ved H Janensky, Haandv. Indeh. MRH Janensky. Radiodistributions Centralerne. Akts. Bestyrelse : Gross. CL Dreyer, Repr. SL Underbjerg og Dir. C Alberts, Amsterdam, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : SL Underbjerg. Aktk. 50,000 Kr. Radio en gros Forretning Windsor ved Chr. Fode, Hdl. Indeh. Chr. A Fode. Radiofabriken Ccfora Akts. Bestyrelse : Gross. OA Fode, Gross. Chr. Fode og Ing. NEG Kaiser, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Radio Financierings Akts. Bestyrelse ; Lan ’ ds- retssagf. II Fischer-Hansen, Disponent C Fode (jun.) og Gross. TC Fode. Direktion ; C Fode (jun.). Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Prok. : Rigmor Schouenborg Pedersen (kaldet Schouenborg). Aktk. 50,000 Kr. Radiofon Joh. Engermann, Hdl. -Indeh. A Joh. Engermann. Radiohuset ved Arno Christensen, Haandv. In ­ deh. Arno V Christensen. (Nordre Birk). Radioimportøren, Amager Afdeling. Indeh. Petersen, Haandv. Indeh. VA Petersen. Radiokonstruktøren ved S Ilolme, Hdl. Indeh. S Holme. Radiolytternes Central ved Mogens & Arno Chri ­ stensen, Ilaandv. Indeh. Mogens O Christensen og Arno V Christensen. Radio Magasinet ved Laier & Holm, Haandv. Indeh. MN Laier og S Holm, der i Foren teg ­ ner Frm. Radiomessen Akts., ndl. m. Art for Radio Cykler, Grammofoner, Foto m. m. Bestvrelso '■ Bogtrykker Oscar M Jørgensen (Direktør) Forretmngsf. CV Petersen og Konstruktør Aa Eskesen, der to i Foren, tegner Frm Akfk 10,000 Kr. Aktk - Radiometer, Aagaard Nielsen & Schrøder Haandv. Tndeh. B Aagaard Nielsen og K Schrøder. (Kbhvn. og Frdbg.). Radio-Mill ved Poul Jarnak, naandv. Indeh N PR Jarnak, Hillerød. Radio Pressens Forlag ved V Richter Friis Hdl Indeh. CV Richter Friis. R Sh ng v n ; * n ? ehaver VA Petersen. Haandv. Indeh. VA Petersen og GII Petersson. Radioringen, Amager Afd. Indeh. VA Petersen Haandv. Indeh VA Petersen og GII Petersson. Radioringen, Frederiksberg Afd. ved VA Petersen (Frdbg') Indeh ’ VA 1>etcrsen °" GH Petersen. ’ Radioringen, Nørrebro Afd. Indeh VA Petersen Haandv. Indeh VA Petersen og GH Petersson.' Radio-Salonen ved Gyberg & Jensen, Ilaandv. Indeh. V Gyberg og R Jensen. Radioteknisk Laboratorium ved B Brodersen Haandv. Indeh. HCB Brodersen. ’ Radio-Udlejnings Kompagniet, Akts. (Ruka). Be ­ styrelse .- Kasserer F Holst, Fru EA Holst og Frk. AK Sørensen, der to i Foren, tegner Frm Prok. ; F Holst. Aktk. 65,000 Kr. Radium, Akts., Installation samt Salg af elektr. Art. Bestyrelse : Dir. FG Hansen [er senere død] (Formand), der tegner Frm., og Install. JE Hansen. Aktk. 5000 Kr. Radium Maanestraaler ved E Blom, Hdl. Indeh. EW Blom. Prok.: M Garmann. (Frdbg.). Rafalo Oil Company, Akts.. Ildl. m. Benzin, Petroleum, Olie og lign, samt Etablering, Fi ­ nanciering og Drift af Tank- og Servicestatio ­ ner. Bestyrelse : Gross. JAV Ranfelt, Afdel- chef HRA Jensen, Overretssagf. Aa. Kren- chel og Hovedbogholder PK Pedersen. lek ­ tion • Gross. ACV Ranfelt og Gross. HEW Ranfelt, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Aa. GE Fogh Krenchel i Foren, med AU Ranfelt eller HEW Ranfelt. Aktk. 15.000 Kr. Raffs GW Eftf. Akts., Fabr.^af OamekrøfektWB og Lingeri samt Hdl. med disse Varer. Be. y- V

Prud — Basin Prudential Assurance Company, The, Ltd., Lon ­ don, Udenlandsk Akts., Generalagenturet for Brandforsikring. Generalagentur for The Pru ­ dential Assurance Company, Ltd., London. Ge ­ neralagenturets Formaal: Brand- og Driftstabs ­ forsikring. Generalagenturets Bestyrelse : As ­ surandørerne VT Hansen og KE Klein, der hver for sig tegner Generalagenturet. (Forsik ­ rings-Registret). Prudential Assurance Company, The, Ltd., Uden ­ landsk Akts., af England, Generalagenturet for Søforsikring. Generalagentur for The Pruden ­ tial Assurance Company Ltd., London. General ­ agenturet best.vres af Dir. SB Bramsen og As ­ surandør MP Greisen, der hver for sig tegner Generalagenturet. Prok. : S Aa. Jensen. (For ­ sikrings-Registret ). Præcision ved Svend Jensen, Haandv. Indeh. Svend Aa. JS Jensen. Præstrud Charles Akts., Hdl. med Æg, Ægpre- servering og anden lign. Virksomhed. “ ' relse: Dir. CKC Præstrud (Direktør), OES Hansen og Gross. CJ Eriksen, tegnes af Direktøren aleno eller af to relsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Præstrud P & Co., Hdl. Indeh. Povl Præstrud. Prok. : Fru EC Præstrud. Prøvehandelen ved O Schelin & M Rasmussen, Hdl. Indeh. Fru OJ Schelin og Valborg Magda Rasmussen. Puck HC, ndl. Indeh. HC Puck. Prok. : Christa Jensen. Pundik B, Frm. er traadt i Likvidation. Likvi ­ datorer : Aage Jacoby og Leif Gamborg, der hver for sig tegner Frm. Purella Company Akts.. Fabr. Ildl. og Agentur ­ virksomhed. Bestyrelse : Fru AG Wittrup, Dir. T Moldkjær Andersen, Odense, og Overretssagf. Oskar Oksen. Direktion : T Moldkjær Ander ­ sen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren., eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. Prok. ; T Moldkjær Andersen. Aktk. 50,000 Kr. P.W.H. Products Akts. (Akts. IÆ Bruun Ex ­ port). Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Akts. LE Bruun Export [se dette]. Pynt dit Hjem ved Hans Wolter, Hdl. Indeh. AHC Wolter. Pyroteknik ved FL Tetens. Ilaandv. Indeh. Fritze Lonny Tetens [gift Møldriip]. Pødenphanth H, Hdl. Indeh. HO Pødenphanth. Prok. Kjeld Karlsen. (Frdbg.). Pølsefabriken Jowo ved JA Wojciechowski. In ­ deh. JA Wojciechowski. Prok. : Fru SE Woj ­ ciechowski. Besty- Grosa. Frm. Besty- Quaade JP Akts., Eksport og Import og an ­ den Ildl. en gros. Bestyrelse.: Dir. JP Quaade, Riga, Prokurist EO Barring og Gross. Ove J ‘ ........ _ Akfk Quaade, der to i Foren, tegner Frm. 10.000 Kr. Quain Sollys Lampen ved Max Lester, Hdl. Indeh_. Max Lester. Prok. : S Zahlmann. Quebracho-Kompagniet ved V Christensen Grabod, Industridrift. Indeh. V og JLV Grabod. (Nordre Birk). Quedens Carl, Hdl. Indeli. Carl All Quedens. Qvist CP, Hdl. Indeh. Fru MK Qvist. Prok.: EAD Klemp. Qvist JD & Komp., Akts., Bogtrykkeriforr., Papir- hdl. og Forlag m. m. Bestyrelse: Gross. EH Bloch (Direktør), Overretssagf. SA Møller og Dir. CV Jernert. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 90,200 Kr. Qvist RCS, Hdl. Indeh. RCS Qvist. Prok.: MA Henrichsen. Qvrist & Bjerre, Ildl. Indeh. Andreas Bjerre. Qvist-Sørensen P, Hdl. Indeh. PE QvistrSøren- sen. Prok. ; Lilli GR Oiver. & V Christensen R a, Akts. Ildl. Bestyrelse : Repr. O Stuhlmann, Gross. JFF Iløyberg og Mekaniker VPE Ol ­ sen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmed 1. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelses- medl. Aktk. 10,000 Kr. Raadgivende Reklamebureau Roial ved P Roi- kjær & Co., Indeh. PLH Roikjær, CA An ­ dreasen og II Tuxen. Frm. tegnes af førstn. i Foren, med en af de to sidstn. Raadhusplads 55 & Frederiksberggade 29 m. fl. Ejendomme, Akts., Ejendomsselsk. Bestyrelse: Læge FCCV Næser, fh. Overformynder MP Friis Højesteretssagf. CB Henriques, Cand. polil. FJ Rothe og Kreditforeningsdir. Aage Finsen, der tre i Foren, tegner Frm. Direk- • tør • HP Andersen. Prok. : IIP Andersen alene eller Alfr. Blindbæk og S Zahlmann i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Raadhusstrædes Kaffehdl. ved Vilh. Hertz. In ­ deh. VCC Hertz. Raadvad Knivfabrikker, Akts. Indeh. Akts. Sca- nia-Vabis & Raadvaddam [se dette]. Raaenhauge Brødr., Ilaandv. Indeh. AN Chr. Raaenhauge og ECN Raaenhauge. Raaschou FV & Søn Akts. (Lorentz Petersen Akts.). Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Lorentz Petersen Akts, [se dette]. Raa aell o' 1 G T Ud , m , e ’ samt Vekselerer- og Bankforr. Indeh. NGB Raaschou.

i

I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker