kraks vejviser 1940 handelskalender

Poul — Prov

VI — 2805

Firma-Register: A. København sør FM Andersen og Baron EMW von Piessen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Poulsen ’ s Chr. Parfumerie. Indehaver P Peter ­ son. Indeh. P Petersen [er senere død], (Nor­ dro Birk). Poulsen C & Tvede, Industridrift. Indeh. CAJ Poulsen. Poulsen ’ s DT Planteskole & Frøhandel. Indeh. PA Poulsen, der tegner Frm.. I) Poulsen, Kvistgaard. og S Poulsen. (Frdbg.). Poulsen ’ s FH Skotøjsfabrik. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidator : E Philipson, der teg ­ ner Frm. Poulsen Harald G & Co., Aktieselskabet, Hdl. med Mejeriprodukter. Bestyrelse : Detailhdl. Harald G Poulsen (Direktør), Fru .TAM Poul ­ sen og Revisor SP Jacobsen. Frm. tegnes af tø Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktø ­ rer i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. POULSEN H & Co., Akts., Hdl. en gros. Be ­ styrelse: Gross. VE Zebitz (Direktør), Gross. GCH Nielsen og Gross. K Nielsen. Frm. teg ­ nes af Direktøren -eller af et Bestyrelsesmedl. Aktk. 300.000 Kr. Forretningens Art : Sten- & Grusforr. Adresse: Gasværkshavn 156 (V) f C.4729,8636 & 14729. Se Fag-Reg. under: Skærver, Stenforr. Poulsen ’ s HK Eftf., Akts., Fremstill. og Salg af Næringsmidler og kemiske Produkter m. m. Bestyrelse: Gross. HTJH Schmahl, Fru AAA Schmahl og Ing. CGA Dieberitz, Lubeck. Frm. tegnes af HTJII Schmahl alene. Prok. : Augu ­ ste Anna Adele Schmahl. Aktk. 35,000 Kr. Poulsen JC, Hdl. Indeh. JO Poulsen. (Kbhvn. og Frdbg.). Poulsen JF & Søn, Haandv. Indeh. JF Poulsen og PJII Poulsen. Poulsen Johan F, Haandv. Indeh. Frode Poulsen. AdresseGI. Kongev. 76 (V) f C.7522. Grundl. 1877. Poulsen Louis & Co., Ildl. Midlertidig Indeh. SK Olsen ’ s Dødsbo. Executor testamenti : Kar ­ sten Meyer, der tegner Frm. Prok. : E Rager alene eller Elisabeth Nielsen og Agnes Niel ­ sen, to i Foren. Poulsen Mdrk & Rønno. Industrinæring. Indeh. CE Rønne og KA Westergaard. (Frdbg.). Poulsen ’ s Martin Eftf., Ildl. Indeh Limebor«- J Brock-Møller Randa. o™ ” * Poulsen Paulin & Co., Kommanditselsk.. Hdl Ansv. Delt. NWP Poulsen. Poulsen Poul C, Haandv. Indeh. Poul C Poulsen. Poulsen & Ragoczy Akts., Hdl. m. Skind og Læ ­ der og dermed besl. Art. Bestyrolse • Gross Valorius Ragoczy (Formand), Smidstrupøre pr Hørsholm, Gross. L Ragoczy (Diroktør) og Gross. Louis H Poulsen. Frm. tegnes af For ­ manden eller af to Bestyrolsesmedl. i Foren Prok. : L Ragozy. Aktk. 1.300,000 Kr. Poulsen R & F Mathiesen, Haandv. Indeh. RA Poulsen og F Mathiesen, der i Foren, tegner Frm. Poulsen & Riiso, Hdl. Indeh. AG Riise. (Frd ­ bg.). Poulsens Th. Eftflg., Hdl. Indeh. Enkefru LAR Poulsen. Prok.: SV Poulsen. (Frdbg.). Poulsen ’ s Th., Eftf. ved Alex Gandorf, Hdl. Indeh. Alex CN Gandorf. Pragner Gustav, Haandv. Indeh. GP Pragner og VG Pragner. (Frdbg.). Praliné ved Emma Møller, Haandv. Indeh. Fru ECS Møller. Prange John & Co., Akts., Hdl. og Kommis- sionsforr. Bestyrelso : Dir. HL do Coninck Smith, Espergærde, Konsul V Thygesen og Ovenretssagf. Oluf Bay. Direktøi*: TW Ras ­ mussen. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller en Prokurist el ­ ler af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : T W Rasmussen og Fru Esther MJ Jakobsen, te i Foren, eller sidstn. i Foren, med et Bosty- rclscsmedl. Aktk. 200,000 Kr. Prater, Akts., Restaurations- og dermed 1 Forb staaendo Virksomhed, f. Eks. Varieté og lign". Bestyrelse : Restauratørerne EW Rasmussen og J Bach Sørensen (kaldet Bach) (Direktører) samt Overretssagf. O Fodo. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Prato, Akts., Agentur- og Kommissionsforr. samt Ildl. Bestyrelso : Gross. CEW ,Raun (Formand), Gross. AN Johansen (Direktør) og Gross. A Tobias, dér to i Foren, tegner Frm. Prok. : CEW Raun og AN Johansen. Aktk. 32,000 Kr. Prehn Hans, Haandv. Indeh. IIHE Prehn. Preisler Edw., Assuranceagentur. Indeh. Edw. Preisler. Prok. : C Petersen. Preisler, Gartner, Hdl. Indeh. PRB Preisler. I ’ reisler ’ s optisko Institut, Indeh. Fru GP Geert- sen. Prema ved Michelsen & Philipson, Ildl. Indeh. ML Michelsen og PS Philipson. (Frdbg.). Premier Is Akts. Formaal : Overtagelse, Opret ­ telse og Drift af Isværker og Kølelagre i Ind- og Udland samt i Forb. med Værkerne Hdl. m. Is og Fisk og andre let fordærvelige Va ­ rer, Bestyrelse : lug. JM Larsen (Formand), Rettelser foretages

AJP Stenning, II Swane, V Svendsen, J Sø ­ rensen, P Thomsen, KTRS Træden, GJII Wellendorf, ATC Wessel, B-Prokurister : L M Aagaard, R Andersen, R Bachmann, OK Eckardt, AS Falcke, K Fallinge, TE Ger ­ hardt, SA Lindstrøm Hansen, C Hindipg, A VH Biilow Iversen, LPMO Jensen, R Johan ­ sen, SL Larsen, JC Nielsen, CA Petersen, AC Rasmussen, D Schmidt, KV Smith, ECH Stuhr. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med en A-Prokurist eller en B-Prokurist, eller af to A-Prokurister i Foren, eller af en A-Proku- rist i Foren, med en B-Prokurist. Aktk. 40 Mill. Kr. Adresse : Børsg. 4 (K) Tlf. A- Centr. 1. Privato Assurandeurer, De, Ltd. Bestyrelsen bestaar af Bestyrelsesrgadet ■. Højesteretssagf. Thorkil Knudtzon (Formand), Dir. LO Nor ­ mann (Næstformd.), Gross, lians Ilald Sthyr (Kommitteret), Dir. Carl Gammeltoft (Kom ­ mitteret), Generalkonsul Bjarne Nielsen og Skibsreder LR Schmith samt Direktionen : Dir. Christian Ilvidt og Dir. Peter Let-h. Prokurister.: II Børs-Koefoed og IIU Larsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med Bestyrelsens For ­ mand eller en af de Kommitterede eller en Underdirektør eller af Bestyrelsens Formand i Foren, med en af de Kommitterede eller en Underdirektør eller af to Kommitterede i Foren, eller af en Kommitteret i Foren, med en Underdirektør eller af en af de nævnte i Foren, med en Prokurist. Hver Deltager w hæf- ter med hele 6in Formue og pro rata i For ­ hold til Antallet af de af ham tegnede An ­ dele. Andelenes Antal er 400. Den indbetalte Interessentskabskapital er 100,000 Kr. og et Obligationsfond^ paa. 400.000 Kr. samt et De ­ positum, svarende til 750 Kr. for hver Andel. Ingen kan være Deltager for mere end 10 Andele. (Forsikrings-Registret) . Privato Belysningsvagt, Den, ved V Elmetofte, Haandv. Indeh. VEO Elmetofte. Private Investment Compagni, Det, Aktiesel ­ skab, Financieringsforr. Bestyrelse-. Kmh. OC Scavenius (Formand), Etatsraad AP Høeg, Odense, og Dir. GCA Jacobsen, Odense. Direk ­ tør : KB Hansen, Odense. Frm. tegnes af en Direktør (Forretningsfører) i Foren, med et ' Bestyrelsesmedl. Aktk. 1 Mill. Kr. Privatvaskeriet ved GA Christensen. Indeh. GA Christensen. Probst & Hendriksen, Hdl. Indeh. AC Hen- driksen. Procodan ved AV Christensen, Ildl. Indeh. AV Christensen. Proda (Danish Products) ved Georg Hansen, Hdl. Indeh. Georg Hansen. Prok. : FJ Hansen. Produktforretningen ved de offentlige Slagtehuse ved Søren Jensen. Indeh. Søren C Jensen. Propaganda Skolen for Husholdningsprodukter Akts. (Københavns Husmoderskole, Hushold ­ nings- & Bageskole Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Kblivns Husmo­ derskole, Husholdnings- & Bageskole Akts, [se dette]. Protokolfabrikken Kongens Nytorv Nr. 18. C Dinesen. Indeh. Fru MC Dinesen. Protos, Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse : Kon ­ torchef V Hansen, Prokurist PT Voss og Ing. JCM Andersen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Provins-Auto ved A Jensen, Spedition. Indeh. A Jensen. Provins Autodrom i Likvidation, Aktieselskabet-, Likvidator : Landsretssagf. Chr. Krog-Meyer Holberg, der tegner Frm. Provinsblad-Centralen ved HJ Bentzen, Haandv. Indeh. HJ. Bentzen [er senere død], Provins-Bladenes Bureau ved HJ Bentzen, Haandv. Indeh. HJ Bentzen [er senere død]. Provinskøbmændenes Akts. Bestyrelse : Propr. G Rasmuscn (Formand), Flintcrupgaard, Gross. AV Rasmusen, og Fuldm. EJS Frølich. Di ­ rektør .- AV Rasmusen. Frm. tegnes af en Direktør eller af Formanden eller af to Ite- styrelsesmedl. i Foren. Christensen. Aktk. 26,125 xxi. Provins Luftfartsselskabet (P.L.S.), Akts, styrelso : Ing. Gunnar Prok. : A Nygaard Kr Be- : Larsen (Formand), Borgni. M Jørgensen, Postm. Albert Magius, i. en, Aalborg, Ing. Erik Ramsby, Ing. Por Kamp- mann, Redaktør Carl Bollerup Madsen, Aal ­ borg, og Kontorchef Hjalmar Ibsen. Direk ­ tion : Det Danske Luftfartsselskab Akts Frm. tegnes af Formanden eller af Direktionen. Aktk. 125,000 Kr. „ . Provinspaketten. Viggo Hansen, Spedition. In ­ Bentzen, Haandv. Indeh. HJ Bentzen [er senere død]. Provins Presso Centralen ved HJ Bentzen, Haandv. Indeh. 1IJ Bentzen [er senere død]. Provinspressens Cliché Bureau ved H Andersen & Co., Haandv. Indeh. IIOE Andersen, OG Ol ­ sen og Aa. PØ Jensen, der i Forening tegner Frm. Provision Import Company ved cn Holdtgrefe, Ildl. Indeh. CII Holdtgrefe og PM Niepoort. Prok. : MJ Berggreen og Ellen M Henningsen i Foren. (Frdbg.). • deh. Viggo M Hansen. Provins-Presse-Bureauet ved HJ

Ing. HE Larsen, Esbjerg, og Folketingsmd- JS Vanggaard, Vandstedhind. Direktion : JM Lar ­ sen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af en Direktør i Foren, et Bestyrelsesmedl. Prok. : JM Larsen og HE Larsen. Aktk. 1,865,000 Kr. Pres-op ved A Jensen, Haandv. Indeh. AF Jensen. Presenningskompagniet, Aktieselskab. Indeh. Kr. Lodal, Aktieselskab [so dette]. Preskompagniet ved K Vestergaard Andersen, Haandv. Indeh. Fru Karen Kristensen. Prok.: K Kristensen. Prcsse-Foto-Bureauct for Skandinavien ved OB J Søkjær, Haandv. Indeh. OBJ Søkjær. Presse-Illustrationst-Bureau, Aktieselskabet. Be ­ styrelse: Dir. IIH Carlsen (Formand og Direk ­ tør), Fru DMR Carlsen og Disponent II Carl ­ sen. Frm. tegnes af HH Carlsen alene eller af fo Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Pressens Billed Central ved OBJ Søkjær, Haandv Indeh. OBJ Søkjær. Preuthun L & Søn, Haandv. Indeh. LJJ Prcu- thun og L Preuthun. Prieme Villiam, Hdl. Indeh. JCV Prieme. Prok. : Elisabeth Ulstrup. Prikkemaskinen Ideal ved Emma Gatzwiller, f. Heede, Hdl. Indeh. Fru Emma B Gatzwiller (Frdbg.). Prima, Kulimport & Skibsfart, Akts. Bestyrelse,: Sagf. OLW TIammerich, Aabenraa, Dir. IIPG • Helmer, Aabenraa, Højesteretssagf. Ejvind Møller, Gencraldir. Wil Kellermann, Mann ­ heim, og Dir. EJ Freymann, Heidelberg. Direk ­ tion : IIPG Helmer, IIO Jacobsen og P Mai- lund, Aabenraa. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af de tre førstn. Besty ­ relsesmedl., to i Foren., eller af hver af dem i Foren, med et af de to sidstn. Bestyrelses ­ medl. Aktk. 100.000 Kr. Primax under Likvidation, Akts. Likvidator : Ing. KV Schumann, der tegner Frm. Primora, Akta. Formaal : Provisionsvis — og ikke for egen Regning — at drive Administrations- og Forvaltningsvirksomhed, hvortil knyttes en Incasso-Afdl. Bestyrelse : Underdir. JO Sagild, Overretssagf. UT Mikkelsen og Sagfører, cand. jur. Erik Gangsted. Prokurister: MM Ander ­ sen, OIIT Scchusen, R Aa. Graff, KP 8mith og PG Hansen. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af en Prokurist i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af t-o Prokuri ­ ster i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Prince of Wales, Odin A Møller, Hdl. Indeh. OA Møller. Princess Kjolemagasin ved E Hansen. Hdl In ­ deh. Fru EM Hansen. Prok. : Fru JA Fode. Printa under Likvidation, Akts. Likvidator : Gross. TAV Kunst Wissing, der tegner Frm. Prior Adolf, Hdl. og Fabr. Indeh. Fru COI Prior og HFB Prior, der har Prok. (Frdbg.). Prior Axel, Akts., Hdl. m. Bygningsmaterialer in. m. Bestyrelse: Overretssagf. JH Berner (For ­ mand), Gross. Vagn Preben Andersen og Seler. OK.TA Moltke, Helsingør. Direktion: AT Bruun de Neergaard. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af en Di ­ rektør. Prok. ; GCC Lenthe. JIIC Jensen og AO Gyldenkrone, to i Foren. Aktk. 400,000 Kr Prior Ejnar. Hdl. Indeh. E Prior. Prior Harald, Hdl. Indeh. Harald Prior Prior Holger, Hdl. Indeh. Holger Prior. Prok.: Marie Svendsen og A Christensen i Foren. Prior & Sørensen, Haandv.' Tndeh. CJ Sørensen. ^rr,n & l ' ran be ’ ’ K. Akta., Agenturvirksomhcd og ildl. samt, anden lign. Virksomhed. Bestyrel ­ se : Dir. JMK Kornerup, Vekselerer PC Strand- gaard og Fru DE Kornerup. Direktion : Gross, p Prior, Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 30,000 Kr. Prior ’ s Vilhelm kongeligo Ilofboghandcl. Indeh. Anna Prior og Estrid V Prior. Prip s Axel Skefabrik, Akts. Bestyrelse: Over ­ retssagf. V Falbc-Hansen, Dir. FT Prip og Fabr. TIC Aføller, der to i Foren, tegner Frm. Di ­ rektør : FT Prip, .der har Prok. Aktk. 50,000 k r PRIVATBANKEN I KJØBENHAVN, Åkts> Bestyrelse : Direktør, cand. jur. Eigil Bram ­ sen (Formand), Direktør C Gammeltoft (Næst ­ formand), Direktør V Eigtved, Højesterets ­ sagfører Oskar Fich og Kmlir. OO Scavenius. Direktion; Poul A Anddrscn (administrerende Direktør), F Aarup Hansen og T Maare. Di ­ rektører. A-I ’ rokurister ; AIJ Dalsgaard, Under ­ direktør, W Kønigsfeldt, Underdirektør og O Aagaard, MAT Bartels, PF Berg, P B.jcrre- Madsen CG Blom, L.T Boetius, K Brendstrup, C Bruun, RC Christensen, L Derr, EW Do- herck OP Faurliolt, NJ Frederiksen, AIIB Franck E Friis, PZ Friis-IIansen, JC Green, F Grundtvig, KK Hannibal, JP Hansen, K Kvhn Hansfm OLA Henriksen, LPA Jensen, K lørgensen, CL Larsen, EA Larsen, AV Miel- Mie HFO Møller. A Nielsen, CJ Høyen Nielsen, pø ’ Nielsen CAO Nordskov. BOE Obelitz, HG Palvig AHE Pantmann, LEIIPC Paulsen, NP II Poulsen, RC Riemer, V Rønnow, O Sass,

kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker