kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København

Pfaf — Poul

VI — 2804

Poggensee Hans H, Vekselererforr. og Hdl. Indeh. HHC Poggensee. Prok. : O Martensen og JCO Diderichsen. Pola Tryk ved Sofus Petersen, Haandv. Indeh. Softs E Petersen. Polack Ivan, Hdi. Indeh. I Polack. Prok. : H Rasmussen og Ulla Relster i Foren. Polack James Akts., Hdl. en gros. Bestyrelse : Gross. James. Polack (Direktør), Landsretssagf. KS Oppenhejm og Fru J Lewisohn. Prokurist : S Aa, VC Schrøder. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. olier af en Pro ­ kurist i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller en Direktør. Aktk. 125,000 Kr. l ’ olack ’ s M Annoncebureau, Akte. Bestyrelse: Dir. MM Polack (Direktør), Forfatter ME Goldstein og Dir. EF Jacob. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 30,000 Kr. Polaris Assuranceselskap, Akts., Udenlandsk Akts., af Norge, Generalagentur for Danmark. Generalagentur for Akts. Polaris Assurance ­ selskap, Oslo. Generalagenturets Formaal : Gen ­ forsikring i Sø- og Transportforsikringer. Ge ­ neralagenturet bestyres og tegnes af Firmaet Svend Bramsen & Oo. [so dette], Prok. : S Aa. Jensen. (Forsikrings-Registret). Poldihutte København, Filial af Akts. Poldi- hiitte, Prag. Forretningsafd. af Poldihutte, A/G (Poldina hut), Prag. Forretningsafdelingens Bestyrelse : Ing. Gustav Lunn, der tegner Forretningsafd. Polexim Oo., Akts., Ildl. Bestyrelse : Overretssagf. CB Ingwerscn (Formand), Dir. WFJ1I Jessen og Prokurist Kay Sonne-Hansen. Direktører : CB Ingwersen og WFJH Jessen. Frm. af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en tør eller af to Direktører i Foren. 107,000 Kr. „Politiken" so Dagbladet „Politiken". Polio ved M Maarslet. Ildl. Indeh. M Polyfoto, Akts. Bestyrelse : Godsejer Ncergaard, Gyldenholm, Dir. VE tegnes Direk- Aktk. Maarslet. Carl de ___ „ ___ __________ _ Thiesen, Dir. C Fabricius, lug. EC Baehe, Dir. 11 Mik ­ kelsen og Ilhndsretssagf. K Søndergaard, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : CE Jarrels. Prok.: CE Jarrels i Foren, med et Bestyrel- sesmedl. Aktk. 140,000 Kr. Polytco ved A Premen Sørensen, Haandv. In ­ deh. A Premen Sørensen. (Frdbg.). Pompadour ved S Henriksen, Hdl. Indeh. SG Henriksen. (Kbhvn. og Frdbg.). Pontoppidan & Bencard, Vekselererforr. er traadt Colin og Aa. Reventlow, der i Foren, teg ­ ner Frm. Pool, Poul Ulfeldt, Haandv. Indeh. Poul Ulfeldt. Pope Lampen, Akts., Fabr. og Ildl., specielt Fabr. af og Hdl. m. elektr. Glødelamper og Radioart. Bestyrelse : Købmd. J Braun, Hol ­ land, Gross. JL Philipson (Direktør) og Cand. jur. PC Holm. Frm. tegnes af Formanden af to Bestyrelsesmcdl. i Foren, eller af JL lipsen alene. Prok. : K Aa. Nielsen og Westerhuis i Foren. Aktk. 150,000 .Kr. Poppel GJ & Sønner, Haandv. Indeh. TV pel og FV Poppel. (Frdbg.). Porcelainfabriken Norden, Akts. Bestyrelse : Dir. VB Goldschmidt, Overretssagf. LC Bing, Kunsthdl. Ole Haslund. Dir. ON Lachmann, Dir. E Bramsen, lug. 11 S Hendrikson og Over ­ retssagf, Jørgen Klerk. Direktør : P Simonsen. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Bestyrel- scsmodl. i Foren. Prok. : 1IK Jørgensen, OPF Stephenson og A Chr. Kristensen, to i Foren. Aktk. 1,024 000 Kr. Porcellæn-Huset Rosenlund, Arthur Willadsen. Indeh. AOS Willadsen. Prok.: K Willadsen og P Willadsen. Porcøllænsfabriken Danmark ved Holst & Knud ­ sen. Indeh. NN Ilolst og Chr. Knudsen. (Nor ­ dre Birk). Porcelæns-Huset Chicago ved Chr. P Hansen. Indeh. Chr. P Hansen. l ’ oro Akts. Næringsmiddelfabrik i Likvidation. Likvidator : Landsretssagf. Heinrich EE Koch, der t,ognor Frm. Porsdal Einar, Indpstridrift. Indeh. Enkefru E M Porsdal. (Nordro Birk). Porsing Einar Lid., Akts., Hdl. en gros. Besty ­ relse : Repr. Einar E Porsing (Forretningsfø- ’ ror), Fru IJ Porsing og Landsretssagf. Erik Repsdorph. Frm. tegnes af Forretningsf. eller af to Bestyrelsesmcdl. i Foren. Aktk. 30,000 Kr. Porten ved Bering Bryld, Haandv. Indeh. M Bering Bryld. Poseidon Shipping Company Akts., Rederivirk ­ somhed, Befragtning o. lign. Virksomhed. Be ­ styrelse : Skibsbefragter VA Tholander (kor ­ resp. Roder), Befragter, Helge Jacobsen og Kapt. II Chr. J Heide. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmode i Foren, eller af den korresp- Reder. Aktk. 347,000 Kr. Poss ’ s Th. Eftf., Ilaandv. Indeh. EFS Hansen. Postreklamen, Akts. Indeh. Akts. Sporvogns«- klamen Lso dette]. Poulsen AE, Haandv. Indeh. C Poulsen og LA Poulsen. Poulsen Alex & Co., Akts., Vulcaniseringsanstalt med tilhørendo Autogummisalg. Bestyrelse 1 Baron GMA von Piessen (Direktør), Vulkani-, i Fnu. Likvidation. Likvidatorer: N eller Phi- BAA Pop-

disse tre i Foren, med en af de to sidstn. Prok. : H Steitz. Aktk. 300,000 Kr. Pfeiffer ’ s Karsten Eftf. Indeh. Per Pfeiffer. Prok. : Fru DS Pfeiffer. Pfeiffer ’ s W Etuifabrik. Indeh. IIPV Berthelsen. Pharmacal Trading Co. Ltd. (Akts. Ilother iiel- lenberg), Akts. Under dette Firma drives til ­ lige Virksomhed af Akts. Hother [se de tto]. Pharmacia, Akts., Fabr. og Hdl. Vekselerer KA Monies, Fabr. PM Landsretssagf. METC Mullertz. Direktion: PM Jensen. Frm. tegnes af Direktionens og Besty reisens Medl. hver for sig. Aktk. 36,000 Kr. Phends Jern Agentur ved Louis Ruttkowski, Hdl. Indeh. Fru MC Ruttkowski og S Aa. Svendsen, der i Foren, tegner Frm. Philip Aage, Vekselerer- og Bankforr. Indeh. A Philip. Prok.: O Knudsen. Philiipo Læder- & Skindhandol, Akts. Bestyrelse : Gross. WVJ Andersen (Direktør). Forretningsf. Hollenberg Bestyrelse : Jensen og SO Rasmussen, Frederikssund. Wogelius Andersen. Frm. tegnes eller af to 25,000 Kr. Philips Akts. Virksomhed Adresse : Bestyrelsesmcdl. i Under dette Firma af Philips Radio Akts, [se _______ Krystalg. 15 (K) S ★ Cent. 3663. Philips Lampo Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Philips Radio Akts, [se dette]. Adresse: Krystalg. 15 (K) ff ★ Cent. 3663. Philips Radio Akts. Bestyrelse: lngeniørkapt. NB Sommerfeldt (Formand), Højesteretssagf. AV Jørgensen, Docent AVE v. Holstein Rath- lou, Dir. NB Sommerfeldt jr. og Dir., Ing. MK Lorentzen. Direktion : Dir. NB Sommer ­ feldt jr. og Dir., Ing. MK Lorentzen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af Dir. NB Sommerfeldt jr. alene. Prok. .- Dir., Ing. MK Lorentzen, Fa ­ briksdir., Ing. DCC Baron v. Boetzelaer, Hilda R Jersio, Jenny IIM Johnsen og Ellen S Trolle, to i Foren. Aktk. 1,750,000 Kr. Adresse: Krystalg. 15 (K) g ★ Cent. 3663. Philipsen A, Haandv. Indeh. AE Phllipseu. Prok. : AE Nielsen. Philipsen Arnold. Hdl. Indeh. Fru KM Philip ­ sen. Prok. : VH Blum-Hansen. Philipsen & Co., Haandv. og Industridrift. In ­ deh. LFC Jentzsch, CF Berg og IE Kjær. Philipsen Ludvig, Haandv. Indeh. Ludvig Phi ­ lipsen og Thorkild L Philipsen. Philipsen Willy, Hdl. Indeh. WS Philipsen. Philipson ’ s Albert Eftf., Hdl. Indeh. AW Filten ­ borg. Prok. : VAF Nielsen. Philipson Ernst & Co., Hdl. Indeh. EF Phi ­ lipson. Prok.: Fru H Hansen. Philipson Kai, Hdl. Indeh. Kai M Philipson. Prok. : Aa. Heimann. Philipson Paul & Høeg, Vekselerervirksomhed. Paul Philipson og Einar Emil Høeg. Ole Rosenkjær og CV Morville, to i Sigismund. Frm. er traadt 1 Likvida- og Fru KM af Direktøren Foren. Aktk. drives tillige dette]. Indeh. Prok. ; Foren. Philipson ____ ___ ___ „ _____ . _ .......... tion. Likvidatorer : Aa. Park og PA Freilev, der hver for sig tegner Frm. Philipson SN, Hdl. Indeh. SN Philipson. Philipson ’ s Thehandel Akts., Hdl. Bestyrelse: Fru FJ Philipson, Bankfuldm. IIFS Beck og Overretssagf. Edmund Warburg, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : Svend Philipson. Prok. : Svend Philipson og Fru FJ Philip ­ son hver for sig. Aktk. 28,000 Kr. Phillipsen Ludv., Hdl. Indeh. JL Phillipsen. Phoenix Assurance Company, Limited, England, Udenlandsk Akts. Forretningsafd. af Phoenix Assurance Company, Limited, London. Forret ­ ningsafd. Form aal : Ansvarsforsikring, Arbejder ­ ulykkesforsikring, Brand-, Driftstabs-, Glas-, Heste-, Kautions-, Kombineret Motorkøretøjs-, Syge- og Ulykkes-, Sø- og Transport- og Tyve ­ riforsikring samt Livsforsikring. Generalagent : Dir. JII Zobel. Forretningsafd. bestyres og tegnes af Generalagenten alene. Prok. : VAG Ileuser og Hermann Zobel (Forsikrings-Regi ­ stret). Photo Agencies Ltd. (American Export Under dette Firma American Export Photostat ved Cand. polyt. Kaj Højring, Haandv. Indeh. KO Højring. Prok.: Johanne Obel. rhønix, Mejerimaskinfabrik. P tndersen. Indeh. AP Andersen. Pianomessen, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Poul Andersen & Co., Akts. Pianoer og Flygler [se dette]. Piccadilly ved MN Madsen, Hdl. Indeh. Mariane N Madsen. Prok. .- Fru Clara Gamél. Pihig Cigarfirma, Hdl. Indeh. JK Pihl. (Frdbg.). Pihl E & Søn, Haandv. Indeh. LE Pihl Pibl. (Frdbg.). Pihlblad ’ s Alfred Stole- & Møbelfabrik. AE Pihlblad. P M n Ten d sei? iSUrd Jenscn > ndl - Indeh. Fotografi Agentur Akts. Corporation Ltd. Akts.) Akts, drives tillige Virksomhed af Corporation Ltd. Akts, [se og CL Indeh. Sigurd Pilestrædes Kaffebod ved I Jacobsen Indeh Fru IH Jacobsen. Prok, : P Jacobsen.

Pindborg & Petersen, Hdl. og Industridrift. In ­ deh. JFB Pindborg og JFM Petersen. Pindi, Aktieselskabet, Fabr. og Ildl. Bestyrelse : Baron Magnus v.Piessen, Lindholm, Snedkerm. Ove Podersen, Snedkerm. FEC Schou Nielsen, Fabr. Axel Erichsen, Fabr. Andr. Ericlisen, Bog- hdl. H Chr. Laursen, Insp. M Th. M Nielsen, Officiant Nil Rasmussen, Landsretssagf. M Markussen, Malerm. AL Hjermind, Glostrup og Landmd. AO Jensen, Vestergaarden pr. Glo ­ strup. Direktion : FEC Schou Nielsen. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmcdl. i Foren, eller af Di ­ rektøren i Foren, med et Bestyrelsesmod!. Aktk. 105,000 Kr. Pindstofte ’ s Anders A Maskinfabrik, Akts. Be- styrelso : Overretssagf. ALC Engberg, Frk. E MA Pindstofte og Fabr. NJO Jensen (kaldet Ebbodal). Direktør: II Hannover. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Be ­ styrelsesmedl. i Foren, med Direktøren. Prok. : NJO Jensen (kakiet Ebbedal) og II Hannover. Aktk. 600,000 Kr. Ping Fodtøj ved HC Hansen, Haandv. Indeh. HC Hansen. Pino Eugéne, Hdl. Indeh. EPE Pino. Pio ’ s F Vinhandel. Indeh. EA Andersen. Piper Arne, Hdl. Indeh. Arne Piper. Piper Otto, Hdl. Indeh. OJ Piper. Prok.: JGE Piper og AH Nielsen. ForretningensArt :Manufakturhdl.,Udstyrsmag., Senge, Fjerlager, Hvide Varer, Tæpper, Gar ­ diner, Polstrede Møbler, Kurvemøbler, Da- melingeri, Babyudstyr, Barnevogne, Dæk ­ ketøjer og Trikotage. Adresse : Raadhuspl. 14 (V) ff ★ Cent. 1616. Pirelli Gummiringe, Akts. Bestyrelse : Iløjeste- retssagf. E Møller, Cand. jur. JVW Møller og Dir. MSA Lombardini, Milano, der to i Foren, tegner Frm . Direktion : HCA Nielsen og T di Giovanni Livio. Prok. ; IICA Nielsen og T di Giovanni Livio, hver i Foren, med et Bestyrol- sesmedl. eller A Diena i Foren, med cn Di ­ rektør eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 200,000 Kr. Piva & Odorico, Hdl. Indeh. Frk. IG Piva og P Odorico. (Frdbg.). Placido ved O Jensen & E Pindstofte, Haandv. Indeh. NJO Jensen og Emilie MA Pindstofto. Plantener ’ s O Eftf. ved Pedersen & Schmidt,, Haandv. Indph. PVO Pedersen og KEJ Schmidt, der i Foren, tegner Frm. (Nordre Birk). Plantener Otto. Haandv. Indeh. O Plantener. Planteskolen Osborne, Buddinge, J Sandal-Pe- dersen. Indeh. J Sandal-Pedersen. La Plata Compagniet, Akts., Hdl. med Uld og sydamerikanske Raastoffcr. Bestyrelse : Dis ­ ponent R Baltzersen, Insp. RI, Kråbben- . høft og Dir. JG Myhre. Direktør: JG Myh ­ re. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmcdl. i Foren. Prok. : R Balt ­ zersen. Aktk. 40,000 Kr. Plato H, Hdl. Indeh. Fru HG Plato. Platou-Jørgensen M, Akts, under Likvidation. Likvidatorer: Gross. JP Andersen og Overrets ­ sagf. VE Mortensen, der i Foren, tegner Frm Plesit-Kompagniet ved Elver Hansen & Co. ’ , Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. EH Hansen Pless & Rasmussen, Hdl. Indeh. Th. Pless og SEFC Rasmussen. Frm. tegnes af Indeh. i Foren, eller af sidstn. alene. Plissé Atelier ved V Rasmussen, Haandv Indeh NV Rasmussen. Plisskin RL, Haandv. Indeh. Fru EM Plisskin. Plougmann E, Akts., . Ildl. en gros indenfor Cycle-, Radio- og bcsl. Brancher samt Kemi ­ kalier. Bestyrelse: Landsretssagf. WE Hansen I ’ ross -, E Plougmann og Gross. JIS Plougmann. Direktion : E Plougmann og Th. Sjørslev. Frm. tegnes af Formanden i ’ Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør. Aktk. 25,000 Kr. Plums Ham Export Comp. Ltd , Akts Akts. P & S Plum [se dette]. , Plum N & Paul, Akts., Hdl. og Fabr Besty­ relse.: Gross. Viggo Harald Schjellerup (For ­ mand), Dir. Peter Lund (Direktør) og Over ­ retssagf. Hans Lauritzen. Frm. tegnes af For ­ manden eller Direktøren hver for sig eller af to Bestyrelsesmcdl. i Foren. Prok. • J Chr. Møller. Aktk. 350,000 Kr. Plum PM, Eksport-Kompagni, Akts. Bestyrelse : Frk. Inger Marie Plum (Direktør), Forsøgs ­ leder NT Munk Plum og Overretssagf. CAS Dalberg. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Plum P & S Akts., Smørforr. en gros m. m. Bestyrelse : Dir. J Lunøe, Gross. CAJ Holbek og Hovedbogholder C Hansen, dor to i Foren, teg- i ner Frm. Direktion: J Lunøe, I ’ N Randow og PH Lenzberg. Prok..- PN Randow og P1I Lenzberg i Foren. Aktk. 100,000 • 1 \ r - . Plums Skinke Export, Akts. Indeh. Akts. P & S Plum [se dette]. Plum T & E, Akts., Hdl. m. Smør, Mælk og Mælkeprodukter. Bestyrelse: Gross. E Hum (Formand), Gross. CAJ Holbek og Fuldm. HV Boye. Direktion: E Plum. Frm. tegnes ar i Formanden alene. Prok.> HV Boye. Aktk. 1 Mill. Kr. Indeh.

i Aid. vi optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker