kraks vejviser 1940 handelskalender

Pete — Pfat

Firma-Regisler: A. København

VI — 2803

Petersen Osvald Bog- & Papirhandel. Indeh. O Petersen. (Frdbg.). Petersen ’ s Otto Automatfabrik, Akts. Bestyrelse : Fabr. CO Petersen, Fabriksbest. JP Kierulff og Hovedbogholdcr FL Brooker. Direktion • CO Petersen. Frm. tegnes af den adm. Direk ­ tør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr.

Aug. Laage-Petersen og E Hoffmeyer. Frm. tegnes af Direktørerne hver for s'g eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. ■. GJ Nielsen, TAV Schon og SA Andersen, to i Foren. Aktk. 6 Mill. Kr. Petersen H & Søn, Haandlv. Indeh. HIIK Pe ­ tersen og HAJ Petersen. (Søndre Birk). Petersen Hugo, Vekselerervirksomhed. Indeh. Hugo G Peterson. Prok. : SB Melhede. Petersen J Akts. (Akts. LE Bruun Export). Un- dor dette Firma drives tillige Virksomhod af Akts. LE Bruun Export [se dette], Petersen Jacob, Haandv. Indeh. JA Petersen. Prok. : KKM Nielsen. Adresse : Viktoriag.6(V) g Cent. 7125 & 6156. Potersen James & Co., Akts., Hdl. og Skibs ­ fart. Bestyrelse: Fuldm. K Bærentzen (Direk ­ tør), Gross. Oli Bærentzen og Fru M.TOE Jer- sild. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 60,000 Kr. Petersen J Chr„ Hdl. Indelt. LA Steenbech og M K Petersen. i Foren. Bestyrelse : Dir. JII Groth-Andersen, Dir. KAV AVildt, Dir. CC Sørensen, Prokurist Th. Jeppe ­ sen, Overretssagf. EB Salomon og Overrets ­ sagf. E Iløffding Dyrhauge. Direktion : JII Groth-Andersen, KAV Wildt og CC Sørensen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med en Prokurist eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 440,000 Kr. Petersen Johann & Alfred Madsen. Haandv. deh. AK Madsen. Petersen ’ s J Røgeri. Indeh. H Bendixen. Petersen Jørgen, Bog- & Papirhdl. Indeh. Petersen. Petersen Jørgen & Co., Akts., Fabr. af og Hdl. med Skotøj. Bestyrelse : Overretssagf. J Ja ­ kobsen, Købmd. JPB Riber, Svendborg, Fru GCEAA r Riber (Baagøe Riber), Svendborg, og Fabr. OA' Irgens-Hansen, Svendborg. Direk ­ tion : VE Jensen og J Aagaard Birk. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med on Direktør eller af J Jakobsen, K Steglich-Peter- sen og OV Irgons-IIanscn, to i Foren., eller hver for sig i Foren, med JP Baagøe Riber eller Fru GCEAV Riber (kaldet Baagøe Riber). Prok. : VE Jensen og J Aagaard Birk i Foren. Aktk. 1,750.000 Kr. Petersen Indeh. Petorsen Prok. ; Petersen _ Likvidation. Likvidatorer : I Lemche og Il “ sø* rensen, der hver for sig tegner Frm. Petersen K Kierulf & Co., Akts., Hdl., Haandv. Forlagsvirksomhed og Industri samt dermed i Forbindelse staaende Virksomhed. Bestyrelse: Overretssagf. OEC Kierulf Petersen, Fru KMI Petersen (kaldet Kierulf Petersen) og Fru E O Petersen (kaldet Kjerulf Petersen), der to i Foren, tegner Frm. Prok. : OEC Kierulf Peter ­ sen. Aktk. 6500 Kr. Petersen Knud, Hdl. Indeh. KP Petersen. Prok. : NE Sørensen. Petersen & Lassen, Haandv. Indeh. Aa. PE Pe ­ tersen og CHR Lassen. Pe lw s « Laur - O, ndl. Indeh. SV Petersen og AM Nørgaard. Prok.: AAP AVernersen. ^tersen Lorentz Akts., Vinhandel. Bestyrelse: rru EH Reyn, Iløjesteretssagf. CL David og Landsretssagf. ST Bruun. Direktion : Dir. BB Reyn og Baron Julius AVedel 1-AVedellsborg. rrm. tegnes af to Direktører i Foren, eller al . c . n ^} rektøT i Foren, med et Bestyrelses- ™?k. mmK? I foren- Petersen Lorentz Sydfrugt en gros, Hdl. Indeh Lorentz KØ Petersen. Petersen Louis, Hdl. Indeh. CLH Petersen. Petersen M, Haandv. Indeh. Fru AE Petersen. (IFrdbg.). Petersen Marie, Hdl. Indeh. Fru GD Petersen, letersens Marius Eftf., Henning Jensen, Haandv. Indeh. Peter Henning Jensen. Petersen Max., Hdl. Indeh. L Maximiliano Pe ­ tersen. Petersen's Mynster Magasin, Hdl. Indeh. OM Petersen. (Frdbg.). Petersen & Nielsen ’ s Bogtrykkeri. Indeh. TRA Petersen og LR Andersen, Glostrup, der i Foren, tegner Frm. Petersen O Holstein, Hdl. Indeh. OJ nolstein Petersen. (Frdbg.). Petersen OL & Co.. Industridrift. Indeh. N Chr. Nielsen. Petersen Olaf, Hdl. Indeh. O Petersen. Petersen Ole, Hdl. Indeh. A Rasmussen og OAV Petersen; 2 ** Olsen, Dansk Rør- & Fittingsfabrik Akte BestjS: Ing. HNP Olsen og Fabr. NII Petersen (Direktører) samt Ing.PO Jen ­ sen der to i Foren, tegner Frm. Prok. : CCK Baltzoreen. Aktk. 30,000 Kr. persen O & R Nielsen, Haandv. Indeh. O 1 Petersen og HCR Nielsen. (Frdbg.). Prok. ; FM Boss og K Andersen & Co., ndl. Indeh. R Horne. Chr. & Søn Akts., Hdl., særlig ig Isenkrambranchen. Kai & Knud, Industridrift FC Kai Petersen og Knud K Kaj. Ildl. Indeh. Fru MBK SIIP Ludvigscn. Karl P & Co., Hdl. Frm. er In- JC og Hdl. Petersen. Petersen. traadt i Petersen Jens Petersen Joh. indenfor Jern-, Metal- o;.

Petersen C Kousgaard & Oo., Haandv. Indeh. AM Lauritsen. Prok. : ESM Antvorskov. Petersen CM & Søn, Haandv. Indeh. FA Helms. (Frdbg.). Petersen Conrad, Hdl. Indeh. Peter Conrad Pe ­ tersen. Petersen Cornelius & Co., Hdl. Indeh. PMC Pe ­ tersen. Prok. : SH Klein og AS Rathien i Foren. Petersen CW, Haandv. Indeh. HE Petersen og VB Petersen. Petersen Daniel & Victor Clement Petersen, Hdl. Indeh. DC Petersen og VDC Petersen. Petersen Dines, Hdl. Indeh. PD Petersen. Petersen Dines & Co., Hdl. Indeh. II Hendriksen. Piok. : V Jacobsen. Forretningens Art : Grossererforr., Islandsk Import & Eksport. Adresse: 1. Strandstr. 20 (K) U C.5129, 5128 & 8756. Telegramadr.: „Isafokl". Petersen Egmont H Fond driver Haandv. og Hdl. Bestyrelse: F Dragsted (Formand), JC Petersen (Næstformd.), T Thorsteinsson, A Egmont-Petersen og H Egmont-Petersen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Fonden er Ejer af de af afdøde Kgl. Hofbogtrykker Egmont II Petersen drevne Virksomheder med Akti ­ ver og Passiver. Fonden hæfter for Firmaets Forpligtelser med den til enhver Tid tilste ­ deværende Formue. Potersen Egmont II Fonds kongelige Hofbog ­ trykkeri. Indeh. Egmont II Petersens Fond [se denne]. Prok. : JC Petersen og A Egmont- Petersen hver for sig eller HCM Emborg, AO Nielsen, JEN Søndergaard og APL livene, to i Foren. Petorscn Eigil F„ Hdl. Indeh. Eigil F Petersen. (Frdbg.). Petersen ’ s Einar Møbel-Etablissement. Akts. Be ­ styrelse : Fabr. Jens Ejnar Petersen (Direktør), Gross. Knud VV Nielsen og Overretssagf AL Chr. Engberg. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af en Direktør i Foren med et Bestyrelsesmedl. Prok.: Jens Einar Pe ­ tersen. Aktk. 30,000 Kr. Petersen ’ s Ellen & Helga Kjolemagasin, naandv Indeh. Ellen E Petersen og Helga I Petersen Petersen Emanuel, Hdl. Indeh. CE Petersen og PAE Petersen. Petersen Erhard & F Olsen. Haandv Indeh Erhard O A Petersen og F K A Olsen, der i Foren, tegner Frm. Petersen ’ s Erhardt Eftf.. Haandv. Indch.JOLaue Petersen Erik, Hdl. Indeh. Fru RMC Petersen Prok. : AIIP Petersen. Petersen Ewald, Hdl. Indeh. Fru VM Petersen. Prok. : EMl ’ N Petersen. Petersen Ferd. J, Hdl. Indeh. FJ Petersen. Petersen's Fr. Benthin Efterfølgere ved Enkefru Kirstine Petersen & Købmd. Otto Møller, in ­ deh. Enkefru Kirstine N Petersen og Købmd. Otto P Møller. (Søndre Birk). Petersen ’ s Frederik Eftf. ved Aage Kier, Indu ­ stridrift og Hdl. Indeh. Aage Kier. Petersen Frederik F, Hdl. Indeh. Frederik F Petersen. Petersen Frode & Co. Akts., Hdl. Bestyrelse : Gross. Frode Petersen (Forretningsfører), Gross. H Janensky og Fabr. LEM Osholm, dor hver for sig tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Petersen G Alex, Hdl. Indeh. G Alex Petersen. Petersen * Groth, Hdl. Indeh. PA Groth. Petersen G Tolmé, Hdl. Indeh. GT Petersen. Petersen & Haas, Hdl. Indeh. EOB Haas. Petersen Harald & Co., Hdl. Indeh. Harald OH Petersen. Petersen Harry, Akts., Hdl. Bestyrelse : Gross. Harry l ’ etorsen, Dir. Kjeld Hauge og Lands ­ retssagf. Th. Ingerslcv-IIansen. Direktion : Har ­ ry Potersen og Kjeld Hauge. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. eller af on Direktør. Aktk. 40,500 Kr. Petersen HC & Co. Frm. er traadt i Likvida ­ tion. Likvidatorer : Hans Henrik Bruun, Oskar Fich og Karsten Meyer, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Prok. : J Kiær og EF Lauréntzius i Foren. Petersen HC &. Co. ’ s Eftf., Hdl. Indeh. J Kiær. I ’ rok.: EF Lauréntzius og LS Steffensen i Foren. Petersen HC & Co. Financieringsselskab Akts. Bestyrelse: Gross. J Kiær (Direktør), Iløje- steretssagf. Karsten Meyer og Dir. Svend Clau­ sen. Frm. tegnes af ta Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren. Prok. : EF La.urcnt- zius og LS Steffensen i Foren. Aktk. 60,000 Kr. Petersen IIC & Hansen, ’ Haandv. & Hdl. Indeh. Aa.E Hansen. Petersen ’ s Hedobald Eftf., Hdl. Indeh. Fru MM Povelsen. Prok. : AS Povelsen. Petereen & Henriksen, Hdl. Indeh. KP Petersen og NKH Henriksen. fh. Petersens Hjalmar Eftf., Erik Kongsbak, Hdl. Indeh. Erik Kongsbak. PETERSEN HOLGER, Aktieselskabet, Ildl.s- og Industrivirksomhed samt Deltagelse i der ­ med besl. Virksomheder i Danmark og Udlan ­ det. Bestyrelse: Gross. Holger Laago-Pctersen, Gross. Aug. Laage-Petersen og Sagfører Erik Becker. Direktion : Holger Laage-Petersen,

Ildl. Indeh. P Sjøberg. Indeh. PCL Petersen og AVR Krogh Andersen. S Lange og EPO Rasmus-

Petersen Otto & Søn, Petersen P Carl. Hdl. ETA Lange. Prok. : Aa. Borchorst, PAA sen, to i Foren.

Forretningens Art ■. Kaffe, Te og Cacao en gros., Petersen ’ s P Chr. Ismejeri, Akts. Bestyrelse : Tapetserer PC Pedersen (Forretningsfører), Ta ­ petserer OC Pedersen og CA Pedersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. alene. Aktk. 5000 Kr. Petersen * Petersen, Haandv., Industridrift og Hdl. Indeh. TH Petorsen. Prok. ; Fru J Jør ­ gensen. Petorsen Poul, Ingeniør- & Handelsvirksomhed. Indeh. P Petersen. Prok. : J Aa. Marlow. Petersen Poul & Co., Haandv. Indeh. Anne Cathrine Jensen. Prahl, Haandv. Indeh. KB Prahl. & Sønner, Haandv. Indeh. PM Pe- Pctersen og G Petersen. Reehoff ’ s Eftf., Hdl. Indeh. OT Pe- M Mammen. Prok. : Karen M Jør- Petersen Petersen tersen, Petersen tersen gensen og SM Nielsen i Foren. & P C & og Petersen Rudolph Akts., Hdl. en gros og en detail m. Silkevarer, uldne Varer og dermed besl. Varer. Bestyrelse : Fru IH Petersen (For ­ mand), Dir. K Thorning Petersen (Direktør) og Prokurist V Thorning Petersen. Frm. teg ­ nes af Formanden eller af Direktøren. Prok. : V Thorning Petersen. Aktk. 22,000 Kr. Petersen S & Co., Hdl. Indeh. JK Torsen. Petorsen Severin & Co., Akts., Hdl. m. Kul, Koks og andre Brændselsart. og dermed besl. Virksomhed. Bestyrelse : Landsretssagf. G Aøht ’ z, Ing. GS Schnedler og Kontorchef BS Dinesen. Direktion : Gross. Severin Chr. Peter ­ sen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. ; Severin Chr. Petorsen og August L Hil ­ Petersen & Sørensen ’ s Hovedoplag for Kbhvn. Filial af Frm. Petersen & Sørensen, Horsens [sø dette]. Filialen bestyres af K Raffenberg der har Prok. __ ____________ _ vald Emil Petersen og Ditlev Frederik Plate Petersen. Petersen V. Frm. er traadt i Likvidation. Lik ­ vidator : Peter Sandholt, der tegner Frm Petersen AValdemar, Hdl. Indeh. Fru EM Han ­ sen. (Frdbg:). Indeh. TSN Pe- PTok : CW Høm og Frk. S Larsen i (Nordre Birk). Thorvald & Søn, Haandv. Indeh. Thor- Petersen Petersen Petersen _ ____ , ____ ________ ______ _ Bestyrelse •. Overretssagf. AO Hulegaard (For ­ mand), Gross. S Burmeister og Ing. KM Glent. Direktør : Ing. II AVulff. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrel ­ sesmedl. Prok. : II AVulff. Aktk. 100,000 Kr. Petersen-Faxe ’ s Eftf., Hdl. og Haandv. Indeh. NHJ Olsen. Petersson G. Hdl. Indeh. GF Petersson. Prok. : Ingeborg Petersson. Petersson & Schiødt, Haandv. Indeh. KA Peters ­ son og FV Schiødt. Petit Bazaren ved Emil O Christiansen, Hdi. Indeh. Emil O Christiansen. Petit Charles & Co. ’ s Filial i Kbhvn., Spedition. Indeh. Frm. Charles Petit & Co., Lubeck. Be ­ styrer : C Aa. AVesth. Prok. : G Becher. Adresse: Amalieg. 3 (K) 5 ★ Cent. 13,650. Telegramadr.: „Murmaco ’ . Petite Parfumerie ved Tauber & Schondol, Hdl. Indeh Fru G Tauber og Marie LA Schondel. Petitgas ’ F Eftf., Fabr. Indeh. AT Rasmussen. Petri Chr. F, Fabr. Indeh. CF Petri. Petri ’ s Paul Bogtrykkeri. Indeh. Aage Paul Peiri. Pcuckert Eskild, Hdl. Indeh. Eskild A Peuckert. Pewo Poul Pentz, Industridrift. Indeh. Poul E Pentz'. Pfaff Symaskiner Akts. Bestyrelse : Gross. I Ja ­ cobsen, Overretssagf. Aage AV Jacoby, Dir. GV T Calberg, Dir. EAV Steven, Kaisersiautern, og Dir. KJ Pfaff, Kaiserslautern. Direktør : GVT Calberg. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af de tre førstn., to i Foren., eller af hver af Viggo, Hdl. Indeh. VG Petersen. Vilh. & Co., Hdl. Indeh. VM Børgesen. E Børgesen. AVillum, Hdl. Indeh. FG Holm. W & Søn, Haandv. Indeh. ST Petersen. & Wraae Akts., Maskin- og Kedelfabr. Thor, Hdl. Indeh. TLH Petersen. Thorvald, Haandv. Petersen Petersen tersen. Foren. Petorsen Petersen .Petersen Prok. : Industridrift. Larsen. Haandv. In- K Aa. Bjar- Haandv. In- mand i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Petersen Skjold & CO., Hdl. og Indeh. E Skjold Petersen og TM Petersen Svend, Ingeniørforretning, deh. Svend Aa. Petersen. Prok. : løv. Petersen ’ s Søren Magasin, Hdl. og deh. Søren Petersen.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker