kraks vejviser 1940 handelskalender

Ore — Pano

Firma-Register: A. København Johs. Hvid-Møller, der i Foren, tegner Frm. Prok. : Kai Middelboe. Aktk. 10,000 Kr. Packness & Co., Hdl. Indeh. K Larsen-Utke. (Frdbg.-). Pahfl Hans, Hdl. Indeh. Hans Pahl. Pahl Hermann, Akts. Bestyrelse : Højesterets ­ sagf. KO Fich (Formand), Dir. Carl Lindewald (Direktør), Bankbestyrer CM Nielsen og Fru Ebba Pahl. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af Formanden i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. Prok. : JII Andersson alene eller V Rudkjøbing, Ellen K Poulsen og Hedvig Se- hested Tommerup. to i Foren. Prok. ■. CH Diers. Aktk. 500,000 Kr. Pahl & Petersen Akts., Fabr. af og en gros ITdl. med Damehatto og Modevarer samt andre Va ­ rer. Bestyrelse: Dir. FCC Petersen (Formand og Direktør), Hdlsrejsendc PPM Christensen, Værkfører AM.T Bundgaard, Disponent VK Gersløv og Frk. Anna Hastrup. Prokurist : Frk. Anna Hastrup. Frm. tegnes af Forman ­ den i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af en Direktør eller af en Prokurist. Aktk. 82,500 Kr. Adr. : Vesterbrog.74,76 (V) JJ C.1792£Eva 3249. Paketternes Ekspedition ved Chr. Iljortsø, Spe ­ dition. Indeh. J Chr. L Iljortsø. Pakhuset Oehlenschlægersgade 48 ved IIP Han ­ sen, Ildl. Indeh. IIP Hansen. Palads-Hotellet, Akts. Bestyrelse : Landsretssagf. KK Schack Bondesen (Formand), Overretssagf. APV Olsen, Kontorchef VG Bentzon og Dir. PT, Dreyer. Direktør.: Hotelejer JPM Jensen, Maribo.,Frm. tegnes af Formanden eller Direk ­ tøren hver for sig i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 1,400,000 Kr. Paladsteatret, Akts. Bestyrelse : Vekselerer CFF Bauder (Direktør), Ing. Axel Petersen og Overretssagf. M Rothenborg, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : CFF Bander alene eller Aa. W Galle i Foren, med S Madson eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 825,000 Kr. Palatine Insurance Company, ltd., England, Akts. Forretningsafd. af The Palatine Insuran ­ ce Company Ltd., London. Forretningsafd. For- maal er at tegne Forsikring i alle Skadesbran ­ cher undtagen Sø-, lovpligtig Automobilan ­ svars- og lovpligtig Arbejderulykkesforsikring. Forretningsafd. bestyres og tegnes af Dir. A'HF Ferdtinandsen. Prok. : GHEV Schåfer, AC Iløysholdt og H Jensen, to i Foren. (For ­ sikrings-Registret). Palladium, Akta. Formaal: Optagelse af Film samt Biografteaterdrift og enhver dermed i Forbindelse staaendo Virksomhed. Bestyrelse : Dir. SJF Nielsen, Flynderupgaard pr. Esper- gærde, Overretssagf. PD Olufsen og Over- retasagf. Jobs. Hvid-Møller. Direktion : SJF Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : Edelo CTJØAM Sørensen. Aktk. 500,000 Kr. Pallas ved KK Andersen, Fabr. Indeh. KK An ­ dersen. Palm Oil Soap Co., The. Ltd., Akts. Indeh. Worning og Petersen, Vejle Sæbefabrik, Akts., Vejle [se dette]. Palmehuset ved A Spreckelsen, Hdl. Indeh. A S p reck el sen Palmelund NII & Søn, Hdl. Indeh. NII Palme ­ lund og NO Palmelund. (Frdbg.). Palsby L, Vekselerer og Bankier. Indeh. AL Palsby. Prok. : Palle Palsby alene eller EO Larring, Edm. Arne og E Palsby, to i Foren. Adresse: Amagert. 14 (K) ★ Cent. 507 Stata S 473. Se Fag-Reg. undor : Vekselerere I, Bankiers. Paludan Muller O, Ildl. Indeh. O Paludan-Miillor og J Paludan-Miiller. Palæ-Biografen, Aktieselskabet. Bestyrelse : L Schwanenfliigel (Direktør), Landsretssagf. J Heilesen og Gross. II Prior. Frm. tegnes af Direktøren aleno eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 30,000 Kr. Palæ-Køkkenet ved Marie Petersen, Hdl. Indeh. Fru AM Petersen. Palæ-Mejeriet, Akts., Hdl. Bestyrelse: Fuldm. ES Nielsen, Roskilde, Fru BM Holst-Nielsen og Typograf H Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Palæ-Trykkeriet ved Leo Hansen. Indeh. LR Hansen [Navneforandring til Koch-Hansen], Palægade 1 og 3 og Bredgade Nr. 3, Akta. Ej- endomsselsk. Bestyrelso : Dir. V Hansen (For ­ mand og Direktør), Iløjesteretasagf. K Steg ­ lich-Petersen og Insp. C Hansen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forman- ; den aleno eller af Direktøren alene. Aktk. 200,000 Kr. Palægades Sæbebod. Akts. Bestyrelse : BK.T Jo ­ hansen, Kvistgaard, og CJB Behrend, der 1 Foren, tegner Frm. Aktk. 4000 Kr. Panduix) Holger & Co., Hdl. Indeh. UFJMB Jørgensen. Prok.: Fru MSL Panduro. Pankredent Kompagniet, Akta., Hdls.- og Fabrl- 1 kationsvirksomhed. Bestyrelse: Rcpr. l ’ A Wie- derquist, Gross. PJB Bihesen og Forretningsf. f H Gram. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : PA Wiederquist. Aktk. 25,000 Kr. Pano Works, Ltd., Akta. (Akta. Kbhvns Brød ­ fabriker). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Kbhvns. Brodfabriker [se . dette].

VI — 2800

Fabrikata indenfor Jern- og Staalbranchen. Be ­ styrelse: Ing. WGA Andersen. Gross. Stanley Burmeister, Dir. El Baastrup og Oberst Viggo Oscar Ilarrel, Viborg. Direktionen bestaar af Direktøren : WGA Andersen og Forretnings ­ udvalget : El Baastrup og WGA Andersen. Frm. tegnes af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. ' eller af to Direktører i Foren, eller af en Di ­ rektør i Foron. med en Prokurist eller et For- retningsudvalgsmedl. eller af to Medl. af For ­ retningsudvalget. Aktk. 1 Mill. Kr. lL ’ Oreal, Akta., Ildl. og Fabr. Bestyrelse : Sagf. EE Becker, Dr. jur. J Stein, Paris, og Salgs ­ leder Jørgen Goldschmidt, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : J Stein. Par's. Aktk. 50.CO0 Kr. Orientalsk Krydderiimport Akts., Hdl. og derm, forb. Virksomhed. Bestyrelse : Fabr. VP Stub (Direktør), der tegner Frm.. Overretssagf. E Falkentorp og Frk. LHC Svare. Nykøbing F. Aktk. 10,000 Kr. Orientalsk Magasin og Tehandel ved Hans Ziir- sen. Indeh. IILM Ziirsen. Orientalsk Tæppe-Import, Th. V Petersen, Ildl. Indeh. Th. V Petersen. Orientalsk Tæppelager Kirman Akts. Bestyrelse : Gross. M Gottschalk (Formand), Fru AN Gott ­ schalk, Fru K Damkier og Overretssagf. SA Møller. Direktør : ALJ Darboe. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af For ­ manden aleno. Prok. ; ALJ Darboe i Foren, med Fru AN Gottschalk. Aktk. 65,000 Kr. Orientalsk Tæppereparation. Maria Giithler ’ s Eftf., Haandv. Indeh. Ella Johansen. Orientbazaren ved C Christensen, Hdl. Indeh. C WB Christensen. Orient Importen ved B Dammand Jensen, ndi. Indeh. B Dammand Jensen. Original Danish Butter Preserving Co., The, Akts. Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Akta. LE Bruun Eksport [se dette]. Original-Odhner, Akts., Hdl. Bestyrelse -. Re- præsept. K Schaldemose Hoick, Rcpræsent. S Jensen og Kapt. II Herlitz, Gøteborg, der i Foren, tegner Frm. Prok. : ZO Guthe, K Schaldemose Hoick og S Jensen, to i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Orion Pen Co., Akts., (Orion Pen Co. Ltd.), Hdl. med Kontorartikler. Bestyrelse : Gross. J Iver ­ sen (Formand), der tegner Frm. Repr. HJC Christoffersen (Direktør) og Overretssagf. PV Dederding. Aktk. 30,000 Kr. Orkidea Company ved W Rink, Hdl. Indeh. CWAF Rink. Orthana, Akts., Fabr. og ndl. m. kemiske Pro ­ dukter Bestyrelse : Gross. HGW Mørch (Di ­ rektør), Ing. AGW Mørch og Ing. A Hostrup Pedersen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 20,000 Kr. Orthoplan ved Axel Jensen, Haandv. Indeh. Axel J Jensen. Ortmann UC, Hdl. Indeh. UC Ortmann. Ortopædiske Lager, Det, ved Knud Lucas. In ­ deh. K Lucas. Osman, O Jørgensen. Hdl. Indeh. Carla Jørgen ­ sen £er senere død] og Alita Jørgensen. Osram, Akta., Fabr. og Hdl. Bestyrelse: Dir. G E Spendrup Petersen, Dir. Kjeld Enrum, Rag ­ næsminde, Glostrup, Dir. FM Frederiksen, Dir. OP Jensen, Berlin-Spandau, og Dir. ARG Meyer, Berlin-Schoneberg. Direktion: FM Fre ­ deriksen og RKF Klages. Frm. tegnes af de tre førstn., to i Foren., eller hver for sig i Foren, med en af de to sidstn. eller af to Di ­ rektører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : AO Denk, PC H Hansen og Aa. Bertram, to i Foren, eller hver af dem i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør. Aktk. 750.000 Kr. O.st- & Konservesforretningen Thy ved AE Svensson. Indeh. AE Svensson. (Frdbg.). Ostefabrikken Bnko ved Krag Hansen. Indeh. C UF Krag Hansen. Prok. : Fru A Krag Hansen. (Frdbg.). Osteforretningen Dagmar ved D Lindskov. Indeh. Fru DA Lindskov. Osteforretningen Derby i Likvidation, Akts. Likvidator : Ekspedient IIP Svensson, der tegner Frm. Osteforretningen Falster Akts. Bestyrelso : Fru EM Kongsbak, Prokurist TS Jørgensen og Forrctningsbest. J Tb. Blumensen. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Forretningsf. Aktk. 12,000 Kr. Osteforretningen Kbhvn., Akta. Bestyrelso : Oste- hdl. SF Møller (Formand), der tegner Frm. og Fru IM Møller. Aktk. 5000 Kr. Ostehuset Isted, Akts. Bestyrelso : Fru GM Som- mergaard, Konditor JK Runge og Medhjælper IIP Ilagenflindt, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Oste k lokken ved B Olsen, Hdl. Indeh. LB Ol ­ sen. Ostekompagniet ved Einar Bringeby & Co., Kom- manditsolsk. Ansv. Delt. HPE Bringeby. Ostemcsaen Ekko, Sell-Petersen & Co., Hdl. In ­ deh. Aa. Sell-Petersen og KKVP Avnsø. Oaterhammel, Hdl. Indeh. CW Ostcrhammel. 11 J - Hdl - osr Haandv. Indeh. Fru MCC Ostermann. Hdl dlS lndeK JC K j “ n Se ^ mPOrt VCd JC Jonsel1 ’

Ostindisk Kaffe-Lager Kaj Gotfredsen. Indeh. Kaj Gotfredsen. Osto-Fabriken ved L Otto Nielsen, Industri ­ drift. Indeh. NL Otto Nielsen. (Nordre BirlT). Osto-Fabrikken ved Oscar N Juul, Fabr. Indeh. Oscar N Juul. (Frdbg.). Ota, De Forenede Havre- & Rismøller, Akts. Bestyrelse: Dir. A Boesen (Formand), Nak ­ skov, Overretssagf. V Falbe-ITansen. Gross. HG CJ Sonne, Bankassist. Aa. E Westermann og Dir. E Nocll Berlin. Direktør.: Dir. GJE Boo- sen. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : AP Jørgensen. Aktk. 2% Mill. Kr. Ott Helge, Ilaandv. Indeh. Helgo RM Prok. : Fru JII Ott. Ottesen & Jørgensen, Haandv. Indeh. VS sen og SJ Jørgensen. (Frdbg.). " ’ " k Otto Carl, Hdl. Indeh. Fru BM Otto. (Frdbg.). " ..................... ------ — Otto. ott. Otte- CRP Otto ’ s Kaffelagor, Hdl. Indeh. (Frdbg.). Otto ’ s Kiosk ’ s Annoncebureau. Otto. (Frdbg.). Otto ’ s Parfumerie, Hdl. Indeh. (Frdbg.). Ottomanspecialisten ved G Østrup Larsen, Indeh. G Østrup Larsen og CF (Frdbg.). Ottsen Marens N. Hdl. Indeh. Marcus N Ottaen. Ottzen ’ s Frey Vinhandel, Akts, under Likvida ­ tion. Likvidator: OvCrrotssagf. O Fode, der tegner Frm. Otzen Chas, Akts., Hdl. og Fabriksvirksomhed. Bestyrelse : Fabr. CM Otzen (Direktør), Vekse ­ lerer HF Thomsen og Dir. PL Levin. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren. Aktk. 250,000 Kr. Otzen P Æ Thorstenson ’ s liftf. P Otzen, Haandv. Indeh. UP Otzen. Oversea Product Co., The, Akts, i Likvidation. Likvidatorer : Landsretssagf. Kaj S Oppen- liejm, Overrotssagf. M Oppenhejm og kgl. Translatør AA Hjulmann, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Overseas Motor Service Akts. (General Motors International, Akts.). Under dette Firma dri ­ ves tillige Virksomhed af General Motors In ­ ternational, Akts, [se dette]. Oversøisk en gros Lager vod H Schlossmann, Hdl. Indeh. Fru II Schlossmann. Prok. : J Schloss ­ mann. Oversøisk Frugtimport. Poter Lumholdt, Hdl. Indeh. Peter L Lumholdt. Oversøisk Kaffekompagni, Aktø., Hdl., Besty­ relse: Gross. AMMO Erichsen, Fru M Bry- noldt og Frk IEM Jensen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Oversøisk Kaffelager ved NP Brynoldt, Hdl. Indeh. NP Brynoldt. Oversøisk Kurve- & Bambus-Industri ved Eich- hoff, Ileegaard & Nathan. Indeh. HC Eich- hoff. EA Heegaard og HLM Nathan, Rung ­ sted. Oversøisk Pelsvare Import ved CT Andersen, Ilaandv. Indeh. CT Andersen. Oversøiske Compagnie, Dot, af 1929 ved J Blas- berg & J Schlossmann, Hdl. Indeh. J Blasberg. Oversøiske Compagni, Det, af 1933, Akts., Im ­ port og Eksport, navnlig med oversøiske Art. Bestyrelse : Dir. Svend Aller, Dir. J Chri ­ stiansen og Overretssagf. Aa. E Jørgensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Proku ­ rist. Prok. : J Blasberg og Thekla Mortensen i Foren, eller hver for sig i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 40,000 Kr. Ovesen Chr. K. Sølv. Bronze. Tin, Haandv. In ­ deh. Chr. K Ovesen. Ovesen LA, Hdl. Indeh. Fru GE Ovesen Ovesen Oscar, Hdl. Indeh. O Ovesen Ovila Reklameartikler ved O Viborg-Larsen Hdl Indeh. O Viborg-Larsen. Ovnforretningen Alexa ved Svend Jensen. Indeh Svend Jensen. Ovnforretningen Godthaab ved E Hecht-Han- sen. Indeh. EA Hecht-Hanson (Frdbg ) Oxelberg ’ s F Fabrik, Akta. Bestyrelse : ’ Dir J Nygaard, Kontorchef FM Aarup Hansen ’ og Dir. Svend Clausen, der to i ’ Foren, tegner Frm. Forretningsfører : J Nygaard. Prok. - J Ny ­ gaard i Foren, med et Bestyrelsesmedl Aktk 240,000 Kr. ' Oxford Varehus, København, i Likvidation, Aktie ­ selskab. Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Aktieselskabet Pasvel (Konfektions Industri) i Likvidation [so dette]. Oxholm & Keyper, Hdl. Indeh. E Oxholm og JK Keyper. O-Zino-Oil Co. ved KP Lassen, Fabr. Indeh. K P Lassen. Ozonin, MH Heilskov, Fabr. Indeh. MH Heil- skov. Pablo, Akts., Hdl. en gros, samt Agenturfon- Bestyrelse: Dir. Baron John (kaldet Ivan) Knoop (Formand), Dir. PO Holzmøller (I)irek- tør) og Dir. HW Knoop, Oslo. Frm. tegnes af Direktøren eller af Formanden. Aktk. 20,000 Kr. Paclit & Crone ’ s Illustrationsetablissement s ETtf. ved v. Huth & Riis. Indeh. J v -„ . Oi- Paci, Akts., Hdl. Bestyrelse : Ing. Kai Middel ­ boe, Assist. AWE Appeldorn og Overretssagi. Indch. CRP CR Otto. nai. Larsen.

i A.fd. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker