kraks vejviser 1940 handelskalender

VI — 2799

Oles — Ore

Firma-Register: A. København Olesen & Jacobsen, Haandv. Indeh. GA Olesen og HG Jacobsen, Glostrup. Olesen OJ & Co., Akts., Hdl. og Fabr. Import og Eksporthdl. Bestyrelse: OJ Olesen, Sla ­ gelse (Direktør), Overretssagf. JCV Jerslev og Skovrider J Lund, Røssjøhoim. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Prok. : OJ Olesen og C Chri ­ stiansen. Aktk. 75,000 Kr. Olesens Simon Trikotagefabriks Landemærke- Udsalgs Eftf. Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse: Dir. CA Ilolm (Direktør), Fru KM Ilolm og Prokurist PG Heede Sørensen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : CA Ilolm. Aktk. 100,000 Kr. Olesens Simon Trikotagefabriks Nørrebro-Udsalgs Eftf., Indehaver VE Sørensen, Industridrift og Hdl. Indeh. VE Sørensen. Olesen Th., Ildl. Indeh. T Olesen. Prok. : AC Jacobsen og JEK Christensen i Foren. Olie-Importen ved E Maaløe, HdJ. Indeh. PEW Maaløe. Olieraffinaderiet Norden, JH Hald, Akts. Be ­ styrelse : Fru MAM Hald (Direktør), Fabrik ­ ejer BJ Tomdrup og Bankdir. GJP Brandt, der to i Foren, tegner Frm. Prok. ; Fru MA M Hald alene eller ARDI Rasmussen og An ­ na Johanne Pedersen, to i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Olieraffinaderiet Reno Akts. Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af Solofabriken Akts, [se dette]. Olivarius & Christensen ’ s Eftf. Akts., lldl. en gros' Bestyrelse: Købmændene AB Lange, Frederikssund (Formand), VJ Smith, Næstved (Næstformd.), TR Christensen, Hjørring, CC Wildner-Christensen, Randers, NC Bennetzen, Rudkøbing, og HO Fischer, Korsør, samt Kon ­ sul Jens Krøyer, Nakskov. Direktør: Hane Svend Johansen. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : AJC Bjørn, JO Jacobsen og MLII Nielsen, to i Foren. Aktk. 1,250,000 Kr. Olsen Aage R, lldl. Indeh. AR Olsen. Olsen ’ s AB Vinhandel, Akts. Bestyrelse - Vinlidl AB Olsen, Fru 1SC Olsen og ' Landsretssagf ’ Leo Frederiksen, der i Foren, tegner Frm Prok. : V Schønemann. Aktk. 30,000 Kr. Olsen Alfred & Co., Akts., Hdl. navnlig med Olier og Kemikalier samt Fabr. af Olier Bestyrelse s Højesteretssagf. Leif Gamborg, Gross. JA Olsen, Kommandør Aage Boiesen Dir. BP Newton, Pittsburgh, U.S/A. O o- Ge ­ neralkonsul FW Good, Antwerpen. Direktion • ACJV van Vosseri og JPH Ørs. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af JA Olsen, Le'f Gamborg og Aage Bojesen, to i Foren., eller a.f hver af disse tre i Foren, med FW Good eller BP Newton. Prok;: AGEF Krenchel og M Bojesen. hver i Foren, med en Direktør ellor et Bestyrelsesmedl. Aktli. 4 Mill Kr. Olsen Alfred Transport Comp., Akts. Bestyrelse : Kommandør Magnus Bojesen (Direktør), Gross. JA Olsen og Kommandør Aage Bojesen, Fre ­ densborg. Frm. tegnes af to " Olsen Aug., Haandv. og Hdl. Indeh. IIP Olsen. Forretningens Art : Grossererforr. se Fag-Reg. Adresse : Knippelsbrog. 8 (K) S Cent. 11057. Olsen Aug. & Bøn Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Aug. Ol ­ sen, Thrane & Co. [so dette] Olsen Aug., Thrane & Co„ Akts., Fedevareforr. en gros. Bestyrelse: Husejer SP Olsen, Lands ­ retssagf. METC Mullertz og Gross. VVWV Ol ­ sen. Direktion: VVWV Olsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. 1 Foren, eller af et Be ­ styrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foren. Aktk. 360,000 Kr. Olsen Axel, Hdl. Indeh. E Olsen. (Frdbg.). Olsen Bertrand & Co., Hdl. Indeh. BS Olsen. Prok. : C Larsen. Olsen Brødr. A & V, Haandv. Indeh. AL Olsen og PV Olsen, der i Foren, tegner Frm. Olsen Brødr. Laurits & Poul, Akts., Hdl. Be­ styrelse: Frk. GMK Struve (Direktør), Dir. CP Cunild og Revisor S Jacobsen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Olsen ’ s C Metalstøberi (Tingvejens Metalstø ­ beri). Indeh. OC Olspn. Olsen Carl, Haandv. Indeh. Carl Fil Olsen. Olsen Carl & Chr. Thustrup, Bogbinderi. Indeh. CL Olsen og JO Thustrup. Olsen Carl & Co., Hdl. og Fabr. Indeh. CJ Ol ­ sen [er senere død], IIP Nielsen og II Olsen, der hver for sig tegner Frm.. samt NP Olsen. Prok..: JM Olsen & MS Olsen. Olsen Carl Jul., Ildl. Indeh. ASW Asmussen. Prok. : HS Falsing alene samt CAW Madsen og Katy A Jørgensen i Foren. Olsen Chr., Hdl. Indeh. SCF Olsen og OBO Olsen. Prok. : KV Povlsen. Olsen Christian, Hdl. Indoh. JC Olsen og PGE Butzbach. Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Bestyrelsesmedl. Indeh. AGH i Foren, eller af to Direktører en Direktør i Foren, med et Aktk. 300,000 Kr. Olsen ’ s Aug. Bog- og Papirhdl. Olsen. (Nordre Birk).

Olsen O & JK Pedersen, Haandv. Indeh. OP Olsen og JK Pedersen. (Søndre Birk). Olsen PC, Fabr. Indeh. SH Berg. Olsen & Pedersen, Hdl. Olsen. Olsen P & R, Haandv. Olsen. Olsens P Ølforretning Fru AD Olsen. Olsen Rasmus & Søn. Haandv. Indeh. F .Olsen. Olsen Robert & Co., Hdl. Indeh. Fru ADCL Olsen og Robert Olsen, der hver for sig teg ­ ner Frm. (Frdbg.). Olsen & Salskov Iversen, Hdl. Indeh. AC Olsen og PS Iversen. Prok. : Fru CC Olsen. Olsen Svend Ingeniør. Haandv. Indeh. S Olsen. Olsen Thorsøe & Oo., Bogtrykkeri. Indeh. NC Thorsø« Olsen. (Frdbg.). , Olsen Tornøe & Co., lldl. Indeh. A Madsen. Olsen Valdemar, Haandv. Indeh. HV Olsen. Olsen Valdemar, WS Wagner ’ s Eftf., Haandv. Indeh. CVG Olsen. Olsen Wilhelm, Hdl. Indeh. W Olsen, Birkerød. 1 ’ rok. : K Truelsen. Olsen ’ s Vilh. Vinimport, Akts., Hdl. med Vine og Spirituosa. Bestyrelse.: Enkefru MMF Olsen. Bordeaux (Formand), der tegner Frm., Forret ­ ningsf OA Olsen (Forretningsfører) og Boghol ­ der KA1I Jansson. Prok..: OA Olsen og Tage Finn Olsen. Aktk. 15,000 Kr. Olsen Villy, Hdl. Indeh. Villy CRV Olsen. Olsen ’ s V Malling Enke, Haandv. Indeh. Enke ­ fru EK Olsen. Prok. : H Fabricius. (Frdbg.). Olsen W & Søn, Haandv. Indeh. W Olsen, Ter tegner Frm., og Sv. Aa. Olsen. Olsson J & P Hansen, Haandv., Indeh. JAV Olsson og PHJ Hansen. Olsson Ole & Søn, Haandv. Indeh. AO Olsson. Olympia Skrivemaskiner Akts. Bestyrelse : Dir. NAA Thomsen (Direktør), Næstved, Dir. Kjeld Enrum og Dir. J Wussow, Berlin. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : A Johansen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller en Direk ­ tør. Aktk. 50,000 Kr. Omnia, Dansk Ostekompagni, Akts., Hdl. med Industri- og Landbrugsprodukter. Bestyrelse : Gross. II Schiøtz, Prokurist R Jensen ag Translatør SEO Ziener, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 75,000 Kr. Omnia-Kapsler ved Ejnar Jensen & CJ Kjøller, Haandv. Indeh. Ejnar Jensen og CJ Kjøller, der i Foren, tegner Frm. von Oosten ’ s Bitter i Likvidation, Akts. Likvi ­ dator : Sagf. P Chr. Holm, der tegner Frm. von Oosten ’ s Bitter Eftf. Indeh. Fru ML Hcr- seth, SPA Sejersen, Aa. H Seiersen og HV Engel, der tro i Foren, tegner Fim. O. P. & Co. ved Otto Poulsen & Valdemar Niel ­ sen, Haandv. Indeh. Otto TE Poulsen og Fr. Valdemar Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Oppenheim Sofus H, Hdl. Indeh. Sofus II Op ­ penheim. Optimuskompagniet, Akts., Hdl. Bestyrelse : Dir. AA Elfstrøm, Upplands-Vasby, Gross. EM Sloth og Overretssagf. E Berner, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: EM Sloth. Aktk, 25,000 Kr. Orange, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse: Cana. phil. JL Møller (Forretningsfører), Gross. C Balthazer Kruse Bøggild og ltepr. EJS Hcn- ningsen. Frm. tegnes af Forretningsf. aleno eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 5000 Kr. Ordrup Bank Akts. (Ordrup-Charlottenlund Bank, Akts.). Under dette Navn drives tillige Virksom ­ hed af Ordrup-Charlottenlund Bank, Akts, [so dette]. Ordrup-Charlottenlund Bank, Akts. Bestyrelse : Læge LE Andresen, Overretssagf. J Dam Niel ­ sen og Skibsreder Chr. Kraemer. Bestyrelses ­ suppleanter : Prokurist LR Pedersen og Tøm- rerm. HO Olsen. Direktion : HV Raun By- berg. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. Prok. : HVUA Buchardt og V An ­ dersen hver i Foren, med Direktøren eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 750,000 Kr. Ordrup Farve- & Tapethandel ved A Hindsbo. Indeh. A Hindsbo. (Nordre Birk). Ordrup Garage-Anlæg, Akts. Bestyrelse: Fabr. HNB Prior, Ing. Eyvind Finsen og Lands ­ retssagf. E Bjerresøe Olsen, der to i loren, tegner Frm. Aktk. 70,000 Kr. Ordrup Maskinsnedkeri & Listefabrik, Indeha ­ ver II Schov. Indeh. Il Schov. (Nordre Birk). Ordrup Nattevagt Akts. Indeli. Akts. Do Forene ­ de Vagtselskaber [so dette]. Ordrup Tømmer- - æ Trælasthandel, Indehaver 11 Rich. Jensen. Indeh. I1R Jensen [er • senere dødj. Prok..: J Jensen. (Nordre Birk). Ordrupvej Kolouiallagcr, Akts. Bestyrelse : Landsretssagf. Per Kehler, Prokurist KH Lund ­ berg og Sekretær 11A Hjort, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Ore Defining Syndicate, The, Akts. Formaal: at udtage og udnytte Patenter, navnlig vedrørende de af Ingeniør Gustav Andersen, Oslo, opfund ­ ne og udarbejdede Metoder for Fremstilling af Jernsvamp m. v., Udførelse af tekniske Arbej ­ der og A.nlæg for Fremstilling af Jern og Staal, Køb og Salg af Raavarer og færdige Indeh. Johanne Christine Indeh. OP Olsen og ROE & Flaskeskylleri. Indeh.

Olsen Chr. & Meilgaard Mortensen, Haandv. Indeh. OC Olsen. (Frdbg.). Olsen C Vilh., Haandv. Indeh. OCM Olsen. Olsen ’ s E Trikotagefabrik. Indeh. B Olsen. Olsen ’ s Emil Bogtrykkeri. Indeh. HC Emil Olsen. Olsen Ernst & Søn, Haandv. Indeh. AEL Olsen. Olsen Eugen, Akts., Ildl. m. Papirvarer og Bø ­ ger. Bestyrelse .• Gross. Carl Engen Olsen, Medhjælper Car] Zander Eugen Olsen og Fru Gerda Delin, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Olsen Evald W, Haandv. Indeh. WE Olsen og EA Olsen, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Olsen Ferdinand, Haandv. Indeh. Bernard Olsen. Prok. : Fru O Olsen. Olsen FF & Co., Hdl. Indeh. KA Lagstrøm og EA Lagstrøm. Olsen Frode & Oo., Haandv. Indeh. Frode C Olsen og J Olsen. Olsen II. Værktøj- & Høvlebænkefabrik. Indeh. AJC Olsen. Olsen Hagen & Knud Hansen, Haandv. Indeh. L Hagen Olsen og Knud A Lønborg Hansen, Glostrup. Olsen Hans, Haandv. Indeh. HN Olsen [er sene ­ re død]. Olsen Hans, Hdl. (Spedition). Indeh. OF Ol ­ sen. Prok. : Frk. KM Hastrup. (Frdbg.). Olsen ’ s H Chr. Sønner. Haandv. Indeh. EC Olsen. Olson H & Edm. Ussinger, Hdl. Indeh. HV Ol ­ sen og Edm. H Ussingir. Olsen ’ s Helmer Boghandel. Indeh. Helmer J O16en. (Frdbg.). Olsen Henry Sons Ltd., Akts.. Hdl. m. m. Be ­ styrelse : Dir. NE Olsen (Formand og Direk ­ tør), Ing. HBB Krause og Prokurist HFG Møller. Frm tegnes af en Direktør alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : HFG Møller. Aktk. 50,000 Kr. Olsen Herman & Co., Valby Jern- & Metallager, Hdl. Indeh. PH Olsen, der tegner Frm., og Fru OJ Christensen [gift Olsen]. Olsen Hermann & Søn, Haandv. Indeh. JS Her ­ mann Olsen, der tegner Frm., og IinF Olsen. Olsen IIP & Søn, Haandv. Indeh. RHB Olsen. Olsen Ingolf, Akts., Hdl. en gros m. Vine og Spirituosa. Bestyrelse : Gross. Carl Ingolf Ol ­ sen (Direktør), Fru GN Olsen og Repr. MK Andersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 10,000 Kr. Olsen ’ s Ivan Eftf., Ildl. og Industridrift. Indeh. R Herting og OF Heri-ing. Prok.: CES Her ­ ting. Olsen J, Ilaandv. Indeh. JPC Olsen. Olsen Jacob, Aktieselskabet (Jac. Olsen, Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Jac. Olsen, Akts, [se dette]. Olsen Jac., Akts., Hdl. og Fabr. af Beklajdnings- genstande. Bestyrelse: Gross. Th. Jack Olsen (Pirektør), Fru EL de Foguel, Fru SAC Malm- quist, Malmø, og Landsretssagf. 1 ‘ oul Hede. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : Anna MM Potersen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med on Direktør. Aktk. 500,000 Kr. Olsen ’ s J Chr. Kunstforlag. Indeh. JC Olsen. Olsen ’ s Johannes Møbelfabrik, Akta. Bestyrelse: Gross. MHE Jansen, Fru 1IJ Olsen og Arbej- »r t j — . . . tegner p rm dor M Jønsson, der hver for sig Aktk. 5000 Kr. Olsen ’ s Jørgen Blomsterforretning. Trosbjerg. (Frdbg.). Olsen & Jørgensen, Haandv. Indeh. LJ Olsen. Olsen Kaj, Hdl. Indeh. KB Olsen. Prok. : KJ Meyer. .Olsen KJ & Oo.. Hdl. Indeh. KJ Olsen. Olsen Knud, Akts, under Likvidation. Likvidato ­ rer : Gross. Knud Olsen og Revisor S Dufour, der hver for sig tegner Frm. Olsen ’ s Kgl. Hofbager Søn. Indeh. G Olsen. Prok. : 11T Larsen. Olsen LA & Søn, Haandv. Indeh. OPLA Olsen og IILE Olsen. Olsen ’ s Lans Sønner, Haandv. Indeh. O Olsen og AM Olsen, der i Foren, tegner Fnn. Olsen Lauritz, Akts., Rensning og Behandling af raa Kaffe, Kolonialv. og Mel samt 1 Forb. dermed staaende Virksomhed. Bestyrelse: Gross. H Prior, Fru VK Prior og Prokurist J Aa. Christensen. Direktør : ...... Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller ar en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Olsen ’ s L Sønner, Haandv. Indeh. RV Olsen. Olsen Nikolaj, Hdl. Indeh. KV Olsen [er senere død]. Olsen N & Søn, Madrasfabrik. Indeh. NG Olsen. Prok. • O Sørensen og Fru JV Sørensen. Olsen OC & Co., Haandv. Indeh. HO Trolle. Prok.: HC Bjerregaard, I ru Olga Møllor og Hans D Rasmussen, to i Foren. Olsen ’ s OH Guldrammefabrik. Indeh. Oluf H Olsen der tegner Frm., og Enkefru AM Olsen med UA Blond som beskikket Lawærge. Olsen O & H Petersen-Schepelorn, Haandv. In ­ deh O Olsen. Indeh. ESI! Likvidation. Akts, under Olsen Jørgen & Co. Akts, under Indeh. Frey Ottzen ’ s Vinhandel, Likvidation [se dette],

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker