kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Obstschestvo Percstrachovania Salamandre., Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Reassurance-Compagniet Salamandra, Akts, [se dette]. (Forsikrings-Registret). Ocd!ln Marine Insurance Company, The, Ltd., England, Generalagentur for Danmark. Gene ­ ralagentur for The Ocean Marine Insurance Company Limited i London. Generalagenturets Formaal : Sø- & Transportforsikring indirekte. Generalagenturets Bestyrelse : Dir. AE Thyr ­ ring, der tegner Generalagenturet. (Forsik ­ rings-Registret). O. & C. E. - K. A., Akts. Tndeh. Akts. Oliva- rius & Christensen ’ s Eftf. [se dette]. Ocularium ved Hans Jacobsen, Fabr. Indeh. H Jacobsen. Odense Bladkompagni Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Bladkom ­ pagniet [se dette]. Odense Støbegods ved Lorentz Nielsen, ndl. In ­ deh. Lorentz Nielsen. Prok. : H Buchwald. Odense Vinkompagni ved Th. Andersen, Ildl. Indeh. II Th. A Andersen, Odense, JC Dreyer og NO Andersen. Prok. : AC Remmert. Odense Ægforretning Akts., Fabrikations- og Hdlsvirksomhed. Bestyrelse : Konsul Axel Nielsen (Formand og Direktør), Overretssagf. OEV Frandsen, Odense, og Prokurist PPS Madsen Halsted. Frm. tegnes af Formanden.' eller Næstformd. i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. eller af Direktøren alene. Prok. : PPS Madsen Halsted og AN Rasmussen i Foren. Aktk. 2 Mill. Kr. Oder-Brikethandel, Akts., Hdl. med Brændsels ­ art. af alle Slags. Bestyrelse : Dir. IIPT Ad- ler-Svanholm, Dir. KEER Hoeppe, Berlin, og- Kontorchef JPII Guldmann. Forretningsfører : NA Westergaard. Frm. tegnes af ForretningsL i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af tu- Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. .- NA Wester ­ gaard og JPH Guldmann i Foren. Aktk. 60.0 00 Kr. Odlrishallen i Likvidation. Akts. Likvidator : In ­ stallatør: Chs. V Skov, der tegner Frm. Odontologisk Laboratorium Dentamo ved Viggo- Andresen, Fabr. Indeh. Viggo VJ A Prok. : Fru I Evon Clauson-Kaas og dresen. Odorico Brødr. T & P Fabr. Indeh. T og P Odorico. (Frdbg.). Odorico Umberto, Haandv. Indeh. U (Frdbg.). ODOROL ved Simon Andersen, Hdl. Indeh. Si ­ mon II Andersen. Oehlenschlager ’ s O Eftf., Hdl. og Industridrift. Indeh. Fru BM Lassen og PCB Lassen. Prok. : II Andrnp, Marthe Sdlinelle og G Lassen. Ochlenschla-gersgades Broderi-Magasin ved C Va ­ ter & E Juuel, Indeh. Christine MJ Vater. Oelsner Waldemar & Co., Kommanditeelsk., Ildl. Ansv. Delt. Waldemar Oelsner. Prok. ; JL Bennike. Offensiv ved Jes Hansen, Haandv. Indeh. C Hansen. Officielle italienske Rejsebureau. Det, (Danmark) Aktieselskab. Bestyrelse : attaché Gaetano Silvestri, Fru Lydia. ____ sen, Overretssagf. IIC Wandrup, ACAM Fas- sini, Rom, og MGFP Oro, Rom. Frm. tegnes af de tre førstn., to i Foren., eller af hver af dem i Foren, med en af de to sidstn. Prok • K Frank. Aktk. 10,000 Kr. Oggesen P, Hdl. Indeh. PH Oggesen. Ohland Chr. & Søn, Haandv. Indeh. C Ohland og AC Ohland, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Aa C Ohland. (Frdbg.). Ohlhues E, Ildl. Indoh. ER Ohlhues. Prok..: FP di Belsito og JD Hansen i Foren. * Ohlsen & Ahlmann, Akte., Fabr. af og Hdl. med Jern- og Metalvarer m. m. Bestyrelsen bestaar af Bestyrelsesraadet : Gross. CS Dahl (Formand), og Ing. RS Dahl samt den adm. Direktør: OL Olsen. Frm. tegnes af Bestyrel ­ sens Formand eller af den adm. Diroktør. Aktk. 10.000 Kr. Ohlsen ’ s JE Enke, Hdl. Indeh. JE Ohlsen, CJ Jensen, KA Buhmann og J Ohlsen. Prok. : V Hansen, Fru J Brochés og SB Christensen, to i Foren. Ohm Robert. Hdl. Tndeh.Robert 7, Ohm.(Frdbg.). O. K. Herre-Lingeri ved Gerda Henriksen, Hdl. Indeh. Gerda J Henriksen. O K. Kælderen ved Bjørn Frost, Hdl. Indeh. Bjørn JOOA Frost. O. K.-Tryk ved K Gaardsdal, Haandv. Indeh. Rnistine K Gaardsdal. Olander Poul & Aage Sørensen, Hdl. Indeh. Poul II Olander og Aage Sørensen. Old-England ved Jens Salomonsen, Haandv. Iu- deh. Jens M Salomonsen. OLESEN C, Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelsen bestaar af et Bestyrelsesraad : Højesterets ­ sagf. G Shaw, Fredensborg, Direktør Kai With og Dir. James Løve samt en Direktion.: Gross. James Løve. Frm. tegnes af en Direk ­ tør eller af to Bestyrelsesraadsmedl. i Foren. ndresen. KC An- Odorico Odorico. M .Tes C.I.T. I ’ rcsse- Svend-

Nyt — Oles

ved E Jørgonsen. In- ved V . Balsam, Hdl. ved R Koch. Indeh. Nørrebros Kaffelager i Likvidation, Akts. Un­ der dette Firma drives tillige Virksomhed af Kaffekompagniet Celebes Akts, i Likvidation [se dette]. Nørrebros Karosserifabrik deh. E Jørgensen. Nørrebros Kartoffellager Indeh, VT Balsam. Nørrebros Klædeskofabrik RIT Koch. Nørrebros Koks Kontor ved EE Præstrud, Hdl. Indeh. EE Præstrud. Nørrebros Kul & Koks Lager ved P Chr. Povl- sen, Hdl. Tndeh. P Chr. Povlscn. Nørrebro ’ s Ligkistemagasin ved E Jørgensen. In ­ deh. EA Jørgensen. Nørrebros Læderhandel ved NC Frederiksen. In ­ deh. NC Frederiksen. Prok. : nL Nielsen. Nørrebros Maskinsnedkeri ved Lykke, Mikkel ­ sen & Rasmussen. Indeh. OA Lykke og OE Mikkelsen. Nørrebros Material- & Farvehandel ved C Jerlev. Indeh. CO Jerlev. Nørrebros Mejeri, LC Olsen. Indeh. LC Olsen. Nørrebros Messe ved P Voss. Indeh. PED Voss. Nørrebros MurmaterialhandeJ. ved Oluf Hansen. Indeh Oluf R Hansen. Nørrebros-Møbel-Messe. F Hueg, Haandv. Indeh. F Ilueg. Nørrebros nye Kolonial-Varelager, Akts. Besty ­ re Ise _: LEA Martensen, Holstebro, og NN Berg, Gjørding, der i Foren, tegner Frm. Prok. : TM Jacobsen. Aktk 6000 Kr. Nørrebro« Nye Møbelmagasin ved Chr. Petersen. Tndeh. nC Petersen. .Nørrebros nye Sæbehus. Akts. Bestyrelse : J Bjerre og AM nartz, der i Foren, tegner Frm Aktk. 3000 Kr. Nørrebros Pakkassefabrik ved J Eiler & R Niel ­ sen. Haandv. Tndeh. J Eiler. Nørrebros Pelsmagasin, Willy Thyrring, Haandv Tndeh. Willy II Thyrring. Nørrebroes Protokolfabrik ved Johan Duelund, Fabr. og Hdl. Indeh, Johan JH Duelund Prok. : SJB Duelund. Nørrebros Radiolaboratorium ved KC Larsen, Haandv. Indeh. KC Larsen. Nørrebros Skiltefabrik ved Chr. Schleisner In ­ deh CE Schleisner. Nørrebros Skovlfabrik P Lehmann, Fabr Tndeh PS Lehmann. Nørrebros Skærmefabrik ved n Jensen naandv og Ildl. Indeh. Fru KDS Jensen og AA ChrL st en sen. Nørrebros Slagteriudsalg. Akts. Bestvrelse- Lnndsretssagf. Chr. nolm. Randers, Kobmd ’ NP Hansen, D.vbvad, og Gaardejer V Peder ­ sen. Boller, der hver for sig tegner Frm Aktk 30.000 Kr. ‘ AKIK - N ^rrw S w nk -? br l k Ved H w ernitzsch. Indeh. nCFW Wcrnitzsch. Nørrebros Sygeplejeforretning ved M Thygesen Poulsen. Indeh. MT Poulsen. Nørrebros Sæbeforretning, Akts. Bestyrelse: AC Jensen og AM Sørensen, der i Foren tegner Frm. Aktk. 3000 Kr. Nørrebros Sækkelager ved Niels Christensen. Tndeh. N Christensen. Nørrebros Trikotagefabrik ved R Landrock. In ­ deh. RM Landrock. Nørregades Bolcher ved Martin Olsen, Indu ­ stridrift. Indeh. Hans Martin Olsen. Nørreports Cycleforretning Akts. Bestvrelse - Re ­ visor S Aa. Damm. Lagerforv. AVM Larsen og Gross. HP Ilyldekjær, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Nørreport Herremagasin, Akts., Haandv Be ­ styrelse: Skotøjshdl. JI Silber, cand. jur I Kvet ny og Forretningsf. V Kjær, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10.000 Kr. Nørrebros Foto-Magasin, Arthur Meyer, Ildl. og Haandv. Indeh. Fru ITG Meyer. Nørrebros Fugle & Akvariehandel, Kai Peder ­ sen. Indeh. Kai A Pedersen. Nørrebros grafiske Etabi. F Gislason Pedersen, Haandv. Indeh. FA Gislason Pedersen. Nørrebros Ilandskefabrik ved EWinther, Haandv. Indeh. EAJ Winther. Nørrebros Ilandskemagasin ved E Winther, Haandv. Indeh. EAJ Winther. Oatine Co., The, Akts., ....... . Tilvirkn. og Forhdl. af kosmetiske Art. Bestyrelse : Gross. Ejnar Esmer (Direktør). Frk. Gerda Fischer og Over- ret.ssagf. Gottlieb Jacobsen. Nebbegaard pr. Hørsholm. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 150.000 Kr. Obel CW. Aktieselskab, København Afdeling. Filial af CW Obel, Aktieselskab, Aalborg [se dette]. Filialen tegnes pr. prok. af AC Oliver alene eller af NPAN Busk og CCL Roskjær i Foren. Oberbcch-Clausen HP, Direkte Ainimpart, Hdl. Tndeh. HP Oberbech-Clausen. Oberon Film ved Aage Jessen, Haandv. Inden. Aago H Jessen. (Nordre Birk). / Obligo ved Aggerbeck-Christensen, Hdl. Inden. E Aggerbeck-Christensen. Fore h r om n i n psan6tal t Indeh. Kai RF Vesti. Nørrevold Forniklings- & ved Kai Vesti, Haandv.

coby, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : Aa. H Erslev, der har Prok. Aktk. 13,000 Kr. Nyt Træimprægnerings-Aktieselskab, Ildl. og In ­ dustri. Bestyrelse: Gross. Jørgen*Rindom, Ing. Ejnar Giorsing, Ing. F Smidth, Aalborg, og Overretssagf. Hans Madsen. Direktion :' Ing. ' Svend Aage Lauritzen. Frm. tegnes af to Be- styrelsesmedl. i Foren, ellor af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Prokurist. Prok. : PE .Tensen. Aktk. 254.000 Kr. Næka, Aktieselskabet, Hdl. Bestyrelse : Fabr. C ME Bonde, Hou, Fabr. M Chr. Christensen, Funder, og Landsretssagf. Eli Isager, Odder, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 22,500 Kr. Nærum Brugsforening og Købmandshandél, An- delsselsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: Murer EL Schmidt (Formand), Skovløber IIP Niel ­ sen, Bagerm. HW Jensen, Murer NJM He- berg og Arbejdsmd. AOV Hendriksen. For ­ retningsbestyrer: Uddeler HA Petersen. Frm. tegnes pr. prok. af Formanden i Foren, med en Forretningsbest. eller af den samlede Be ­ styrelse. Andelskapital 12,000 Kr. Nærum og Omegns Andelsbageri, Andelsselskab med begrænset Ansvar. Bestyrelse: Tømrer HJE Christensen (Formand), Murer HCC Ras ­ mussen, Tekstilarb. CAE Olsen, Tekstilarb. MP Petersen, Murer EL Schmidt, Formand JCT Jensen og Snedker VK Hansen. Forret ­ ningsfører : HVV Jensen. _ AR Rasmussen (Formand), Landsretssagf. P Bornemann og Frk. E Villadsen. Frm. teg ­ nes af Formanden aleno eller de to andre He- styrelsesmedl. i Foren. Prok. : Elisabeth Wil- ladsen og GR Nielsen. Aktk. 100,000 Kr. Nødager, Akts., Hdl. med Kaffe. The og Kakao. Bestyrelse: Dir. KK Christensen (Formand og Direktør), der tegner Frm., AN Christensen og Ingeborg Andersen. Aktk. 5000 Kr. Nørgaard Aslak, Hdl. Indeh. AL Nørgaard. Prok, : Ph. Nørgaard og Aa. Reedorf hver for sig. Nørgaard Chr., Hdl. Indeh. CP Nørgaard, (Frdbg.). Nørgaard J. Hdl. Indeh. JP Nørgaard, Glo ­ strup. Prok. : HJ Nørgaard. Nørgaard PF, Ildl. Indeh. PF Nørgaard. Nørholm N & K Lemming, Haandv. Indeh. KN B Lemming. Nørre Central Garager, Jagtvej 101-103, Akts. Bestyrelse : Fabr. JC Madsen og Fabr. CF Madsen (Direktion) samt Fru OJD Madsen. Frm. tegnes af Direktørerne hver for sig eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Nørre Flødal Kridt- & Kalkværk, Akts. Besty ­ relse : Ing. ER Licht (Direktør), Dir. N Lang ­ kilde, Fakse Ladeplads, Dir. CO Schow og Ing. N Holten-Andorsen. Prokurist : Bendt Lin ­ de. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Be- styrolsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelses ­ medl. i Foren, med en Prokurist. Aktk. 75,000 Kr. Nørrebro-Fyldepenne-Messe vod Carl Frølund, Hdl. Indeh. Carl Chr. Frølund. Nørrebrogades Autopark, Akts. Indeh. Akts Matr. 1282 m. fl. Nørrebrogades Flæskehalle, Akts., Hdl. Besty ­ relse : Landsretssagf. E J ørgensen, Randers, Ho ­ telejer jjiVlV Mathisen, Randers, og Gaardejer BU Christensen, Thorup pr. Hjallerup, der i loren, tegner Enn. Aktk. 30,000 Kr. Nørrebrogades Sæbeudsalg, Akts. Bestyrelse : J JE Schaarup og NL Bøggild, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 3000 Kr. Nørrebros Afholdslijem, Akts. Bestyrelsen be- staar af Repræsentantskabet : Snedkerm. CA Petersen (Formand) m. fl. samt en Direktion: Snedker HL Madsen. Gartner HU Hansen og Kontorist CA Adelørn. Frm. tegnes af to Di ­ rektører i Foren. Aktk. 11,275 Kr. Nørrebros Automat-Restaurant Akt«. Bestyrelse : Oierretssagf. KC Werner, Arkitekt FHO Wer ­ ner og Købmd. CFJ Uhrenholdt. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Prokurist. Aktk. 40,000 Kr. Nørrebros Baneterrains Bazar By, Akts. Be ­ styrelse : Landsretssagf. JI Borre (Forretmngs- fører (Direktør)), Ing. PO Jensen og Sagf. VN Frænkel. Frm. tegnes af Forretningsf. (Direktøren) alene eller af den samlede Be ­ styrelse. Aktk. 10.000 Kr. Nørrebros Bogtrykkeri (Kr. Eriksen). Kr. Eriksen. Nørrebros Cementstøberi ved AA Madsen & CG Frm. tegnes af med Forretningsf. Prok.: HCC Rasmussen i Foren. Kr. Akts. Bostyrelse : Dir. Indeh, Bestyrelse: Dir. JCF Bahnsen-Hansen ' (Direktør), stud, polit. El Schmidt og Landsretssagf. C Mad ­ sen. Frm. tegnes af Direktøren eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 20,000 Kr. Nørrebros Dampvaskeri & Farveri samt kemisk Tøjrensningsetablissement, Valdemar Thorup. Indeh. V Thorup. Nørrebros Dukkemagasin ved Mary Deleuran. Indeh. Mary K Deleuran. Formanden i Foren. HJE Christensen og Andelskapital : 60,600 Nærum Skjortefabrik, __ Andersson. Indeh. CG A.' Nørrebros Centraltrykkeri, ____________ Akts. ndersson.

Prok. : ABC Schrøder, JC Tallov og F Reimers, to Mill. Kr. Adresse : Højbro PI. 4 (K)

Ilemmeth, FAVN i Foren. Aktk. 3

vedkontor $ Cent. 5046. Telcgramadr. „Colesen ” . I Aid. vi optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker