kraks vejviser 1940 handelskalender

VI — 2797

Norm — Nyt

Firma-Register: A. København Normina, Akts., Fabr. af ag Hdl. m. Møbler, Inventar m. m. Bestyrelse: GAE Weinreich (Direktør), Kontorchef JH Hansen og Lands ­ retssagf. VE Brammer. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmed 1. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 100.000 Kr. Nornotryk, Akts. (Nordisk Nodestik- & Trykkeri samt Litografisk Etablissement), Bestyrelse: Fru PME IIøegh-Guldberg, Sagf. B Kock, Fak ­ tor H Chr. Nielsen og Faktor L Chr. E Larsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Fru PME Høegh-Guldberg. Aktk. 42,000 Kr. Norsk Farsforretning, Johannes Andersen. Indeh. Petra Sletten. Norsk Forsikringsseiskap Æolus, Akts., af Ber ­ gen, Udenlandsk Akts., Generalagenturet for Danmark. Generalagentur for Norsk Forsik ­ ringsseiskap Æolus, Akts., Bergen. General ­ agenturets Formåal : Reassurance i Brand-, Sø- og Transportforsikring. Generalagentnret bestyres og tegnes af Generalagent EAF Preis ­ ler. Prok.-. C Petersen. (Forsikrings-Registret). Norsk Hydros Salgskontor for Danmark Akts., Hdl. in. Kvælstofprodukter og andre Art. Be ­ styrelse ; Iløjesteretssagf. CLJ David, Dir. A Holst og Generaldir. A Aubert, Oslo, der to i Forening tegner Frm. Direktør : A Holst. Prok. : II Loss alene eller Amalie JM Juni i Foren, med Direktøren eller med et Bestyrel- scsmedl. Aktk. 200,000 Kr. Norsk Turistbureau, Robert Rasmussen. Indeh. Robert Rasmussen. Norsko Alliance Forsikringsseiskap, Akts., Uden ­ landsk Akts., Norge, Generalagenturet for Dan ­ mark, Generalagentur for Akts. Norske Alli ­ ance Forsikringsseiskap, Oslo. Generalagentu ­ rets Formaal: Genforsikring i Sø- og Trans ­ portforsikringer. Generalagenturet bestyres og tegnes af Firmaet Svend Bramson & Oo. [se dette]. Prok.: S Aa. Jensen. (Forsikrings-Re ­ gistret). Norstrand Carl, Akts., Hdl. Bestyrelse : General ­ konsul Franz Norstrand, Prokurist FAC Nor ­ strand og Baron HR Wedell-Wedellsborg. Di ­ rektion : Dir. I Strand og Dir. Aa. E Schwartz. Frm. tegnes af to Bestyrclsesmedl. i Foren, olier af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bcstyrelsesmedl. Prok..- CCV Jensen, LP Christensen og SA Hansen, to i Foren. Aktk. 1,250.000 Rr. Norstrand Halfdan, Hdl. Indeh. LIIGJ Norstrand. Prok. : CJH Norstrand og Agnes Norstrand i Fo ron. Nor-Sve-Dan, Norsk-Svensk-Dansk Presse- & H- lustrationsbureau ved OBJ Søkjær, Haandv Indeh. OBJ Søkjær. North British & Mercantile Forsikrings-Selskab Ltd., England. Forretningsafd. af North Bri ­ tish & Mercantile Insurance Company, Ltd., London. Forretningsafd. Bestyrelse: Akts. Ju ­ lius Hcckscher, der tegner Forretningsafd. (Forsikrings-Registret) . North British Rubber Company (Continental), The, Akts. Bestyrelse : Iløjesteretssagf. Karsten Meyer (Formand), Gross. K Reesen (Direktør), Fru G Reesen, Dir. AE Johnston, Windsor, England, og Sekretær GA Findlay, Edinburg, Skotland. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bcstyrelsesmedl. eller af Direktøren. Aktk. 100,000 Kr. North European Agency. Robert D Christensen, Hdl. Indeh. Robert D Christensen. North Europan Specialty Co., MH Petersen. Indeh. Mil Petersen. Prok. : Fru SC -Petersen og SJ Petersen. North Trade ved Axel v. Kauffmann, Hdl. In- dfh. Axel ALI v. Kauffmann. Northern Assurance Company Limited, England. Generalagenturet for Danmark. Generalagen- tur for The Northern Assurance Company, Li ­ mited, London. Generalagenturets Formaal : Brandforsikring samt Sø- og Transportforsik ­ ring. Generalagenturet bestyres og tegnes af Akts. Trollo & Rothe [se dette], (Forsikrings- Registret). Northern Commercial Company, The, Akts., Hdl. og Agenturvirksomhed. Bestyrelse : Gross. KK Selling (Forretningsleder), Fru R Aa. Gerhardt og Frk. EM Selling. Frm. tegnes af to Besty- rclsesmedl. i Foren, eller af Forretningsi. alene. Aktk. 40,000 Kr. Northern Optical Company, Ltd., Akts. Indeh. Nordisk Optisk Kompagni, Akts, [se dette]. Northern Preserved Butter Co., Akts. Under det ­ te Firma drives tillige Virksomhed af Akts. LE Bruun Export [so detto]. Northern Safety Razor Co., Akts., Hdl. Besty ­ relse : Dir. OM Dyrlund (Direktør). Overrets- sagf. WR Angelo og Vicekonsul A Permin. Frm. tegnes af to Bcstyrelsesmedl. i Foren, el ­ ler af Direktøren i Foren, med et Bestyrelses- medl. Aktk. 125,000 Kr. Norup Paul, Hdl. Indeh. Paul Norup. Norva Maskinfabrik Akts. Bestyrelse .- Gross. TC GE Rostell (Direktør), Fabr. IIM Nielsen og Ing. F Bjarnø. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ modi. i Foren, ellor af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmod! . Prok. .- TCGE Rostell. Aktk. 50,000 Kr. Norva Maskinfabrik ved Th. Rostell & Frederik Jensen. Frm. er traadt i Likvidation. Likvida ­ tor : Knud S Deichmann, der tegner Frm.

Dir. AT Freiesleben (Direktør), Dir. KK Sei- denfaden og Overretssagf. Ketil Carlsen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : AT Freiesleben. Aktk. 25,000 Kr. Nyborg Jernstøberi, Ilans L Larsen & Co., Akts. Bestyrelse : Overretssagf. NE Nielsen, HL Lar ­ sen (adm. Dir.) og Landsretssagf. Henning Hasle, Aarhus. Frm. tegnes af den adm. Dir. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : O Petersen og Gudrun Crone. Aktk. 222.500 Kr. Nyborg-Lassen ’ s Chr. Eftf. ’ s Succ., Hdl. Indeh. OH Hansen. Nybro Tæppe & Textilfabrik ved O Lund Pe ­ dersen. Indeh. O Lund Pedersen og EC Lund Pedersen. (Nordre Birk). Nydam RII, Haandv. Indeh. Ril Nydam. Prok. : Karen Larsen. Forretningens Art : Mekanikere. Statsautori ­ seret Elektroinstallatør. Adresse : Gothersg. 14 Bb (K) g Cent. 4778 & Palæ 1571. Privat D Gh. 9318. Nye Autopark, Den, ved Mark Poulsen, Hdl. Tndeh. Mark J Poulsen. Nye Begravelses- og Ligbrændingsselstkab af 1935 ved V og H Muller, Assuranceagentur. Indeh. V Muller og n Muller, der hver for sig tegner Frm. (Frdbg.). Nye Bæltefabrik, Den, ved O Chr. Maage, In ­ dustridrift. Indeh. O Chr. F Maage. Nye Danske af 1864 Forsikringsaktieselskabet se under Forsikringsaktieselskabet Nye Dan ­ ske. Nye Danske Stempelfabrik. Hansen & Birkmose. Tndeh. JEA Birkmose. * Nye Forlag. Det, ved Jørgen Pedersen, Haandv. Indeh. JP Pedersen. Nye Kødfoderfabrik, Den, Akts. Indeh. Akts. Fabrikken Grand Danois og Kødfoderfabrikken [se dette]. Nye Mineralolie Akts, i Likvidation, Det. Lik ­ vidatorer : Landsretssagf. Erik Gangsted, Dir. AS Transø og Dir. UAF Philipsen, Frm. tegnes af førstn. i Foren, med en af de to sidstn. Nye Missionshotel, Hebron, Det, Akts. Besty ­ relse: Sognepræst A Westergaard-Jacobsen, Ugo, Sognepræst Poul J Sørensen. Vejle, Lands- tingsmd. S Rasmussen (kaldet Rasmussen-By- skov), Byskov, Købmd. Alfred Zacho, Ran ­ ders, og Landssokr. JA Sørensen, der tro i Foren, tegnor Frm. Direktør : M Kjær, der har Prok. i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 200,000 Kr. Nyeboe & Nissen, Akts., Ingeniør-, Hdls- og Fabriksvirksomhed. Bestyrelse: Konsul Carl r; Sander (Direktør). Hestkøbgaard, Prof. AD Engelund, Ing. Sverre Malm og Fabr. Jobs. Spehr, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Carl E Sander. Aktk. 174.000 Kr. Nyegaard V & Søn, Haandv. Indeh. VV Nye- gaard. Nygaard & Søn, Ilaandv. Indeh. NEH Nygaard og JH Nygaard. (Nordre Birk). Nybedscentralen ved Wilhelm Jørgensen, Hdl. Indeh. P Wilhelm K Jørgensen. Nyholm & Eskildsen, Assuranceforr. Indeh. IAN Nyholm og FS Eskildsen. Nyholm & Frederiksen, Aktieselskabet, Hdl., Haandv. og Industri. Bestyrelse : Dir. P Fre ­ deriksen (Formand), Bristol, Dir. O Frede ­ riksen og Landsretssagf. Th. Ingerslev-Han- sen. Direktion : Chr. F Witten. Prokurist : Ger­ da Ellinor Frederiksen. Frm. tegnes af to Be- styrelscsmedr. i Foren, eller af Formanden eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direk ­ tør eller Prokuristen eller af en .Direktør i Foren, med Prokuristen. Aktk. 100,000 Kr. Nylund & Krebs, Haandv. Indeh. Johanne N Krebs. (Søndre Birk). Nymølle Keramiske Fabrik Akts. (Akts. Ravn ­ holm Fabrikerne). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Ravnholm Fabri ­ kerne [se dette]. Nypres ved K Kristensen, Haandv. Indeh. Fru KV Kristensen. Prok. : R Kristensen. (Kbhvn. og Frdbg.). Nyrop ’ s Camillus Etablissement, Nyrop og Maag, Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelsen bestaar af ot Bestyrelsesraad : Dir. Jørgen Klerk, Sagf. Alexander Hennings og Gross. AMB Nordrup samt en Direktion : Instrumenting. H Maag. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesraadsmodl. eller af to Be- styrelsesraadsmedl. i Foren. I'rok. .- H Maag aleno eller HF Jensen og Oda Reitzel i Foren, eller hver i .Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 240,000 Kr. „ j j .. Nyrop ’ e Camillus Udsalg, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Camillus Nyrop ’ s Etabblissement, Nyrot> og Maag, Akte. [se dettej. Nyrop-Sko, Akts. (Akts. Vita-Skotøjsfabrik). Un­ der dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Vita-Skotøjsfabrik • [se dette]. Nyrup M & Oo. ’ s Eftf., Hdl. Indeh. ACE Kaas- bøl. Nyt dansk Taksameter-Komp., Akts Indeh Au to Materiel Akts, [se dette]. ’ ' Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, Hdl Indeh Arnold ABA Busck. Prok.: SDH Sørensen Nyt Skandinavisk Teaterforlag, Akts Bestyrel ­ se : Teaterforlægger Aa. II Erslev. Overreis- sagf. Ludvig Ring og Overretssagf. Aa. W Ja-

Norwich Union Fire Insurance Society Limited, Udenlandsk Akts., England, Forretningsafd. af Norwich Union Fire Insurance Society Limi ­ ted, Norwich. Forretningsafd. best.vres og teg ­ nes af Gerson Melchior & Co.s Eftf. [se det ­ te]. (Forsikrings-Registret). Novadan, Handels-Akts. Fabr. af og Hdl. en gros og on detail m. Slagterimaskiner og her ­ med i Forb. staaende Virksomhed. Bestyrelse : Fabr. EA Johansen, Smedem. CR Johnsen og Dir. KPII Jacobsen. Direktion : EA Johansen. Frm. tegnes af en Direktør eller af den sam ­ lede Bestyrelse. Aktk. 21,000 Kr. N.O.V.I. ved L Salomonsen. Indeh. LV Salomon- sen. Nowico ved Aage Emil Hansen, Haandv. Indeh. Aage Emil Hansen. Novo ’ s Fabrikker, Akts. Bestyrelse: Fabr. PH Pedersen, cand. pharm. AT Pedersen, cand. pharm. C Wier, Forretningsf. RAA Sørensen og Ing. RA Pedersen, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. NOVO, Terapeutisk Laboratorium ved PH Pe ­ dersen & A Th. Pedersen. Indeh. PH Peder ­ sen og A Th. Pedersen, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Novon, Akts. Bladudigivervirksomhed, Kommis­ sionsforretninger, herunder Virksomhed med Udlejning af Lokaler og Lejligheder samt eventuelt en gros Forretning. Bestyrelse : Dir. F Christensen (Kristensen) (Formand), der tegner Frm.. Malerm. JA Vandborg og Frk. EM Espersen. Aktk. 8000 Kr. Novus Maskinsnedkeri & Trælasthandel ved V Thomsen & Svensson. Indeh. AV Thomsen >og SKH Svensson, der i Foren, tegner Frm. Nutidens Bladforlag, Akts. Bestyrelse : Dir. AC Gyldahl (Formand og Direktør), Dir. II Chr. Hansen og Gross. JC Hansen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmcdl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 15,000 Kr. Nutidens Krav ved H Jensen, Haandv. Indeh. HJN Jensen. (Frdbg.). Nutidens Urlager ved E Mathiassen, naandv. Tndeh. ECRP Mathiassen. Nutidstrykkeriet Akts., Bogtrykkeri, Bogbinde ­ ri og alle dermed i Forb. staaende Virksomhe ­ der. Bestyrelse: Dir. AC Gyldahl (Direktør), Dir. IlC Hansen og Gross. JC Hansen. Frm. tegnes af Direktøren eller af den samlede Be ­ styrelse. Aktk. 25.000 Kr. Nutramon Compagniet Akts., Fabrikation ag Ud ­ nyttelse af Mælkeerstatningsproduktet Nutra ­ mon samt andre Fodermidler. Bestyrelse : Dir. G Fester (Direktør), AT Mund, Antwerpen, og Prokurist W von Lukowitsch, der tre i Foren, tegner Frm. Prok. : G Fester og W von Lu ­ kowitsch. Aktk. 100,000 Kr. N. V. Insulite Import en Export Maatschapplj Akts. (Akts. Tho Insulite Company of Finland O/Y). Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Akts. The Insulite Company of Fin ­ land O/Y. [so dette]. Ny Hafaldsgade, Akts., Ejendomsselsk. Besty ­ relse: Murerm. EPM Jensen (Formand), Tøm- rerm. KIIV Nielsen (Direktør) og Sagf. AA Bardram. Frm. tegnes af Formanden alene eller af Direktøren alene eller af to Bestyrelr sesmedi. i Foren. Aktk. 135,500 Kr. Ny Kalkbrænderi, Akts. Bestyrelse : Gross. AR Petorsen, Gross. MML Frimodt. Arkitekt AK Lussing og Ing. Gustav Kåhler, Korsør, der tre i Foren. • tegner Frm. Direktør; Ing. OF Spangenberg. Forretningsfører: ACAP Lorenf zon. Prok.: Direktøren eller. Forretningsføreren hver i Foren, med et Bcstyrelsesmedl. Aktk. 2 Mill. Kr. Ny Laanebank, Don, Aktieselskab. Bestyrelse : Iløjesteretssagf. E Harboe (kontroll. Medl.), Kontorchef OCL Harpøth (kontroll. Medl.), Dir ( O Schow, Dir. IIW Boserup, Kontorchef Jo- hannes Green og Bankbest. Oscar Simonsen. Direktion: MGT Hansen. Kasserer: CEI Mul ­ ler, Bogholder : Aa. G Fabor. Frm. tegnes af do kontroll. Bcstyrelsesmedl. i Foren, eller af i, a * disso i Foren, med enten en Direktør ti • r >. I' assor 9 ren eller Bogholderen eller af to JJiroktørcr i Foren, eller af en Direktør i , ? r ,® n ‘ «« en ^ on Kassereren eller Bogholderen. Aktk. 680,000 Kr. Ny Møllo ved P Rugaard Podersen, Hdl. Indeh. P Rugaard Pedersen. (Nordre Birk). Ny Nørrebros Teater, Det, Akts. Bestyrelse : Komponist Kai Normann Andersen, Landsrets ­ sagf. Leo Frederiksen, Gross. Anton Melby, Dir. Francois Montørossi, Forfatter Svend Rin- dom, Musikforlægger K Foldbæk Christiansen og Skuespiller Svend Bille. Direktion : Kapel ­ mester C Biering-Petersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmcdl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bcstyrelsesmedl. Aktk. 80,000 Kr. Nyboders Installationsforretning ved Gotfredsen & Olsen Indeh. KNA Gotfredsen og KV Olsen. Mvlinrc- (7T Akts., Fabr. og Salg af Cigarer og Tobaksvarer Bestyrelse: Fabr. CAT Nyborg (Direktør), Forretningsf. TFT Nyborg og Arki ­ tekt IIPT Nyborg, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : CAT Nyborg og Agnes Pedersen, Aktk. Nyborg ’ s^Fr. Klædevarer, Akts., Hdl, Bestyrelse -.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker