kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Møbelforretningen Odeon ved F Hueg. Fritz Hueg. Møbelforretningen Østerbo II Poulsen. II Poulsen. Mobelgaarden. Cronwald Jensen, Ilaandv. eronwald Jensen. Møbelhuset Nord ved S Kjær, .Ilaandv. S Kjær. Prok.: IIG Kjær. (Frdbg.). Møbelhuset Skindergade 4 ved Max Fock, Hdl. Indeh. Max Fock. Møbellager Dannebrog ved LC Nielsen. Indeh. L C Nielsen. Møbellageret Fidusen ved JE Willumsen. Indeh. JE Willumsen. Møbellageret Nørreport ved J Jensen. Indeh. JJ Jensen. Møbellakereriet København ved Christensen & Hansen. Indeh. CF Christensen og NP Hansen. Møbellakereriet. Ravnsborg ved Georg Dahl. In ­ deh. GA Dahl. Møbelmagasinet Absalon ved C Carlsen. Indeh. CÆ Carlsen. Møbelmagasinet Øbro ved II Grantzau & Co. Indeh. HE Grantzau og A Harries. Møbeltransport Danmark ved Gunnar Rasmus ­ sen & Hakon Pedersen, Spedition. Indeh. Gun ­ nar Rasmussen og Hakon FE Pedersen, der i Foren, tegner Frm. Møbler i hele Huset, O Madsen. Indeh. OH Mad ­ sen. Møllekompagniet Cercna, Akts, i Likvidation. Likvidatorer; Sagf. RN Rasmussen og Gross. AV Rasmussen, der i- Foren, tegner Frm. Møllen ved Niels Truelsen Christensen. Hdl. In ­ deh. NT Christensen. Prok. ; A Trucls-Chri- stensen. Møller ’ s Aage Eftf. ved Jørgen Petersen, Hdl. Indeh. nA Maack Petersen. Møller Albert, Ildl. Indeh. Albert C Møller. (Frdbg.). Møller AP, Hdl. Indeh. AP Møller. Prok. : S Bergesen og A Mærsk Mckinney Møller hver for sig eller N Bonnesen og V Linhard, to i Foren., samt hver af disse i Foren, med CA Jørgensen. Møller AT & Co., Hdl. Indeh. VEA Møller og ONCE Hansen. Prok. : EP Kirchhoff, Keld Sartor og AMB Ruus. Møller ’ s Axel E Børstefabrik Akts. (Axel E Møl ­ ler ’ s Damp-Krølhaarsspindcri, Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Axel E Møller ’ s Damp-Krølhaarsspinderi, Akts, [se dette]. Møller ’ s Axel E Damp-Krølhaarsspinderi. Akts., Krølhaarsspinderi og Børstenbinderi. Bestyrel ­ se: Overretssagf. AE Larsen og Fabr. K Møller. Direktør ■. Fabr. AE Møller. Frm. teg ­ nes af en Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : K Møller i Foren, med Gerda Persson eller med E Marner. Aktk. 70,000 Kr. Møller C, Haandv. Indeh. Fru AMV Møller. Prok. : GOC Møller. Møller ’ s Carl Eftf., Haandv. Indeh. JM Tons- gaard. Møller Carl H, Hdl. Indeh. CHS Møller. Møllers Carl Maskinsnedkeri & Ligkistefabrik, Industridrift og Haandv. Indeh. Carl V Møl ­ ler. Prok. : K Møller. , Møller C® & Co., Hdl. Indeh. SII Cloos og KK V Henriksen. - Møller Chr. Akts., Ildl. og Fabr. Bestyrelse : i Dir. II Beck, Landsretssagf. Eugen Olsen og i Prokurist W Kirkland, der to i Foren, tegner Frm. Direktion ; II Beck og A Nilsson. Prok. • II Beck, A Nilsson og ETL Didrichsen, to i Foren. Aktk. 15,000 Kr. Møller ’ s dir. Eftf., Hdl. Indeh. OA Apdcreen. Møller & Christensen, Akts., Hdl. og Fabr. Be ­ styrelse : Gross. ARM Christensen (Formand og Direktør), Aarhus, der tegner Frm., Over ­ retssagf. R Sand og Fru Sofie Georgiane (kal ­ det Sonja) Christensen. Aktk. 300,000 Kr. Møller Cornelius, ^lldl. Indeh. JC Møller. 2 222, 22. Indeh. JE Andersen.Prok. : Indeli. Indeh Indeh. Moller ’ s E Eftf. Ildl F Andersen. Møller Edv. G. Hdl. HP Løvengreen. Møller Einar & Co., ler og LK Møller. Møller Elna, Ildi. Indeh. Elna CM Møller. Møller Emil, Hdl. Indeh. Emil Møller. Møller Emilius, Hdl. Indeh. S Møller. Møller ’ s Erik Eftf., Vekselerer- og Bankierforr. Indeh. AVO Jcrvig. Prok. : EA Mortensen. Møller & Eskildsen, Haandv. Indeh. HO Møller og RVV Eskildsen. Møller ’ s F Eftf., Cykle- & Motorcykle-Fabrik- ken Derby ved O Olsen. Indeh. OM Olsen. tFrdbg.). Møller Flemming. Hdl. Indeh. FK Moller. Møller, Friedmann. Akts.. Skrædderforr. Besty ­ relse: Skræddcrm. AZ Labild (Direktør), Fru Channa (kaldet Anna) Labild og Skræddcrm. Chaim (kaldet Karl) Gorodkin. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 12,000 Kr. Møller Georg, Hdl. Indeh. Georg SA Møller. Møller & Gjørtler, Haandv. Indeh. PII Møller og PG Gjørtler. Møller & Grand, Industridrift og Hdl. Indeh. J Møller og TK Grand, Taastrup. Indeh. EG Møller. Prok. : Hdl. Indeh. Einar II Møl- Indeh.

VI - 2790

51 oto — Moll

The Motor-Union Insurance Company Ltd., London. Generalagent: Assurandør S Aa. Jen ­ sen. Prokurist : Else R Plauborg. Forretnings ­

Musikhuset Allegro. A Nordholm. Haandv. In- 1 deh. AH Nordholm. Musikhuset Apollon, Akts. Bestyrelse : Fru EL Andersen (kaldet Seneca Andersen), Frk. K GG Seneca Kjelding og Frk. RS Seneca An ­ dersen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Prok. Emmy L Andersen (kaldet Seneca Andersen). Aktk. 25,000 Kr. Musikhuset Panoptikon ved H Beuchel Nielsen. Indeh. IIB Nielsen. Mutator, Akts., Ildl. Bestyrelse : Repr. CRIT Nowack (Forretningsfører), Prokurist MKE Holst og Prokurist IILL Wiese (Prokurist). Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. eller med en Prokurist. Aktk. 25,000 Kr. Mutual Gein, Aage K Nolfi, HdS Indeh. APK Nolfi. Prok. : Kristine M Sørensen. Muus B & Co., Akts., Agenturforr. samt Hdl. m. Korn og Foderstoffer m. m. Bestyrelse: Konsul Thorbjørn Muus. Odense. Fru Dagny Muns, Dir. KS Sthyr og Overretssagf. C Tiem- roth. Direktør : Gross. PG Brix-Jørgensen. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af to Besty ­ relsesmedl. i Faren. Aktk. 200.000 Kr. My Lady Depotet ved Einer Schwanenflugel In ­ deh. E Schwanenflugel. Mficke ’ s GO Isoleringsforretning. Indeh. BO Miicke. Mygind ’ s Georg Eftf., Ilaandv. Indeh. WAB Nielsen. Mygol ved Sv. Cruusberg, Industrinæring. Indeh. Sv. Crimsbcrg. (Frdbg.). Mvhrwold & Rasmussen. Fabr. Indeh. LAD Myhrwold og RD Jakobsen. Prok.: PI Ras ­ mussen. Mylenborg & Co.. Aktieselskab, ndl. Bestyrel ­ se: Dir. NPF Madsen (Direktør), Dir. VEFJ Mejer og Fru EJ Mejer, alle af Rungsted Kyst, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 13,500 Kr. Muller CF Seligmann & Nathan. Akts. Indeh. Akts. MJ Ballin ’ s Sønners og Hertz Garverier og Skotøjsfabrikker [se dette]. Muller Hans, Hdl. Indeh. Hans CJ Muller. Mullers Otto Eftf., Akts., Hdl. m. Apotekervarer o. lign. Bestyrelse : Apotekerne OV Poulsen (Direktør), JA Lassen, Svendborg, O Muller, Th. Pedersen, Stege, og OA Stub. Skanderborg. Frm. tegnes af Direktøren eller af den samlede Bestyrelse. Prok..: Edith M Gagnér. Aktk 350,000 Kr. Midler PAE Ildl. og Industridrift. Indeh. nA Mortensen og Sv. Aa. Rasch. Muller Rich., Akts., Fabr. og Hdl. samt enhver efter Bestyrelsens Skøn i Forb. hermed staaen- de Virksomhed. Bestyrelse : Fabr. EEH Muller (Direktør), Fru ACE Muller og Skotøjshdl. KA S Meyer. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 500,000 Kr. Muller Th. E, Ildl. Indeh. Th. E Midler. Prok. : AWII Hansen. . Midler V, Hdl. Indeh. V.TA Muller. Prok. : IIC Feveile og J Lorentzen i Foren. ■ Midler William, Ilaandv. Indeh. FVV Midler, der ■ tegner Frm., og II Muller. Prok. : III von Benzon og II Midler hver for sig. (Frdbg.). : Miiller ’ sko Handelsselskab Akts., Hdl., Fabr. og Financiering. Bestyrelse.: Overretssagf. Rich. Møller, Overretssagf. IF Trier, Dir. JKD Har- ving og Prokurist NT Tholstorf. Frm. tegnes af tre Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Aktk. 20,000 Kr. Miinster G & Co., Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. G Miinster. (Frdbg.). Myrdahls Erik Bogtrykkeri, Ilaandv. Indeh. Erik H Myrdald. Mæhl Brødrene, Hdl. og Ilaandv. Indeh. Fru AEK Mæhl. Prok. : PVE Mæhl. Mælke Eksport Kompagniet ,Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. LE Bruun Eksport [se dette]. Mælkeriet Continental. Akts., Serverings virksom ­ hed. Bestyrelse : Viktualiehdl. ALW Ilørup (Direktør), Dir. AAM Andersen og Gross J Christiansen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af et Flertal af Bestyrelsens Medl. Aktk 18,000 Kr. Mælkeriet Enigheden, Akts. Bestyrelse : Forret ­ ningsf. Chr. Gram (Formand), Forretnnigsf. VA Eigtved, Sekr. Eiler Jensen og Sekretær Robert Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Di ­ rektør.: Carl Hansen. Prok. : Carl Hansen og S Aa. FM Sørensen, hver for sig. Aktk. 115,970 Kr. Mælkeriet Ydun. ved Christensen & Nielsen. In ­ deh. V Nielsen. Møbel-Centralen ved Sørensen. Hdl. Indeh. SC Sørensen. Prok. : OA Hilmand. (Frdbg.). Møbelfabrikant Bentzen, naandv. Indeh. Fru Adda Bentzen. Prok. : P Bentzen. Møbelfabrikken Futurum ved C Nielsen. Indeh. CC Nielsen. .. ' tt j Møbelfabrikken Jyden ved Vilh. Jensen, naandv. Indeh. Vilh. R Jensen. (Søndro Birk). Møbelfabrikken Norden ved S Christoffersen. In ­ deh. CSP Christoffersen og UEP Christoffersen. Møbelforretningen Centra ved A Andersen. In ­ deh. A Andersen. s

Generalagenten eller af sig. (Forsikrings-Regi- Company Limited, Lon- for Automobilforsikring.

afdelingen tegnes af Prokuristen hver for stret) . Motor Union Insurance don. Generalagenturet

_______________ Forretningsafd. af Motor Union Insurance Com ­ pany Limited, London. Forretningsafd. besty ­ res og tegnes af F*rm. Aug. Borgen [se dette]. (Forsikrings-Registret) . Motor Union Insurance Company, The Ltd., London, udenlandsk Akts., Generalagenturet for Søforsikring, Generalagentur for The Mo ­ tor Union Insurance Company Ltd., London. Generalagenturet bestyres af Assurandørerne VT Hansen og RE Klein, der hver for sig tegner Frm. Moto-Stock Akts., Hdl. og efter Bestyrelsens nær ­ mere Bestemmelse Fabr. Bestyrelse : Gross. N CA Nielsen (Formand og Direktør), Frk. EJ Christensen og Disponent IIV Hansen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Besty ­ relsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Mottlau Fr., Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Disponent VJBII Theilgaard, Taastrup, og Fru ACM Theilgaard, Taastrup. Direktion : V Schnakenburg. Frm. tegnes af to Bestyrol- sesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 10,000 Kr. de la Motto OL, Hdl. og Fabr. Indeh. JJ back. Moulin Rouge under Likvidation, Akts, dator : Gross. TW Kunst Wissing, der Frm. Mouritzen JG & Co., Akts. Udførelse af : arbejder, specielt Uddybning og Opfyldning og anden dermed beslægtet Virksomhed. Besty ­ relse : Dir. JG Mouritzen, Civiling. TGO Hy ­ den. Stockholm, Ing. IIJ Krogh, Lidingø, Fru HMJ Mouritzen og Fru S Forchhammer. Di ­ rektion: JG Mouritzen. Frm. tegnes af Direk ­ tøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Prok. : Fru HMJ Mouritzen alene eller Marie Thorsen i Foren, med TGO Ilydén elfer med JC Jørgensen. Aktk. 670,000 Kr. Multon, Akts., Hdl. Bestyrelse.; Mejeriejerne J Scharbau, JM Friis og MV Arentzen. der to i Foren, togner Frm. Aktk. 5000 Kr. Mulvad A. Auto Teknisk Etablissement. Indeh. AFN Mulvad. Mulvad Marius, Akts. Mekanisk Etablissement. Bestyrelse: Fabr. MV Mulvad (Direktør). Pro ­ kurist Agnes K Hansen, Guldsmed Frits Heim- biirger og Fru A Mulvad. der to i Foren, reg ­ ner Frm. Prok. : MV Mulvad. Aktk 40,000 Kr. Mnlvad ’ s Taxameter Co. Akts. Indeh. Marius Mulvad. Akts.. Mekanisk dette]. Ih. Mumm & Zanms Filial, Indeh. OW Lassen. Munck Ole, Hdl. Indeh. Ole Munk-Jensen N. Hdl. Indeh. __ _____ _____ Jensen. Prok. : EA Munk-Jensen. Munksgaard Einar, ndl. Indeh. HAE Munks- gaard. Prok. : Olga Munksgaard. Munksgaard ’ s Ejnar internationale Boghandel A Forlag. Indeh. Ejnar Munksgaard. Prok..: Grete Jacobsen og JB Ileiring. Munksgaard ’ s E Korsetfabrik. Akts. Bestyrelse : HV Lauritzen, Birkerød, Repr. FHGP Lotze og Landsretssagf. VE Brammer. Direktion ; HV Lauritzen og FHGP Lotze. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af to Bestyrelses­ medl. i Foren. Aktk. 48,000 Kr. Murersvendenes Akts. Bestyrelse : Murerne LP Olsen, Aa. FS Hansen, CPO Jørgensen, RL Strahsen, NEC Petersen, CJ Lorentzen, MJC Berider og JNC Gertsen samt Murersvend LV Zech, Murerformand L1IJ Hansen og Murer ­ formand A Andersen. Forretningsfører : R An ­ dresen. Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af tre Bestyrel- sesmdl. i Foren.-Aktk. 20,000 Kr. Murreparations & Kakkelovnsforretningen Aase ved Christian Heinrich Frederiksen, indeh. C H Frederiksen. Musagetes Akts., Teater- & Koncert-Agency. For ­ ma al : at drive Impressariovirksomhed og an- den Forretn., der staar i naturlig Forbindelse hermed. Bestyrelse: Dir. JM Hessing, Dir. T W Kunst Wissirg, Godsejer C de Neergaard, Gyldenholm, og Fuldm. KL Søndergaard. Di ­ rektion: Dir. Frede Skaarup. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktø ­ ren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Musikas, Akts. Indeh. Akts. De forenedo Musik ­ huse [se dette]. Musikforlaget Asa, Akts. Bestyrelse : Overrets ­ sagf. Aage Chr. Orum (Formand). Dir. Fried- john Fulton Olsen (kaldet John Olsen) og Dir. HM Karmark. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Musikforlaget Presto ved Otto Nitzermaidcr, Hdl. Indeh. Otto CJ Nitzermaider. Musik & Fotomagasinet Nørrebrohus ved Ira n -,£ rscn - Indeh. Fru Ira ES Andersen MusminX K ^) ne H t " HdL Indoh - KE Kleinert. M Sehuttl (^dbg. Z ). HdL ^eh. Fru CEJV Lyng- Likvi- tegner Havne- Etablissement [se Th. Lassen, Hdl. Esben Munck. Fru MDE Munk-

I Aid. vi optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker