kraks vejviser 1940 handelskalender

Miss — Moto

VI — 2789

Firma-Register: A. København (Næstformd.), Overretssagf. CB v. Staffeldt, Kobm. AA Steengaard, Herning, Arkitekt C Møller, Roskilde, Redaktør Ernst Kjærsgaard og Gross. Jobs. II Jensen. Direktør: S Søren ­ sen, Nyborg. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med to Bestyrelsesmedl. eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 140,000 Kr. Missionstrykkeriet ved A Siebuhr. Indeh. JA Siebuhr. Mitteleuropaische Versicherungs-Aktien-Gesell- schaft, udonlandsk Akts., Tyskland. General ­ agentur for Mitteleuropaische Versicherungs- Aktien-Gesellschaft, Køln. Generalagenturets Formaal : Genforsikring i Sø- og Transportfor ­ sikring. Generalagent. : Frm. Hansen & Klein, dor tegner Generalagenturet. (Forsikrings-Regi ­ stret). M. M. Mors Moler Aktieselskab, Udvinding og Bearbejdning af samt Hdl. m. Moler m. v. og dermed besl. Erhvervsvirksomhed. Bestyrel ­ se.: Landbrugskand. ET Lelin Schiøler (Direk ­ tør), Arkitekt A Cock-Clausen. Ing. HK Wright og Frk. IC von der Maa.se. Frm. teg ­ nes af Bestyrelsens og Direktionens Medl., to i Foren. Aktk. 160,000 Kr. Mobil Bremsebaand Depotet ved JO Brøndum, ndl. Indeh. JO Brøndum. Prok. : Fru T Brøn ­ dum. Mocca Brænderiet NJ Brobjerg, naandv. Indeh. NJ Brobjerg. Mode-Atelieret ved Ellen Jensen & IIG Larsen, Industridrift. Indeh. Fru Ellen SAA Jensen og IIG Larsen. Modeblomsten ved Thonny Mflrsch, Haandv. Indeh. Thonny Mflrsch. Mode-Centralen. Akts., Forfærdigelse af Beklæd ­ ningsgenstande og Salg af disse. Bestyrelse : Gross T,C Bornp (Formand), Fru AEW Borup (Direktør) og Rcpr. MJ Larsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 5000 Kr. Modeforretningen Bon Marché ved Johs. Ras ­ mussen. Indeh. P Jobs. Rasmussen. Modeforretningen Caprice ved Enid deh Fru Enid Gvendolin Jensen. Modeforretningen Mimosa, Akts. ___ „ ____ Gartner CA Mikkelsen. Glostrup, exam. jur. BP Myrthne og Fru En Thorndahl, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Mode-nuset Jea ved A Johansen. Haandv. Indeh. AE Johansen, Køge. Modehuset Nina ved nøst, Hdl. Indeh. Fru CM Høst. Modemagasinet Lillette. Akt«. Bestyrelse : Frk. G Duchwaider, Fru AM Katz og Sagf. LK Lau ­ ridsen, der to i Foren, tegner Frm Aktk. 10.000 Kr Modemagasinet Norma, Akts. Bestyrelse • Fru OLM Hagen (kaldet Baht Hagen), kontor ­ chef PK Winther og Forretningsf. pv Hagen Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 45.000 Kr. Modemagasinet Selecta, Akts. Bestyrelse: Gross. ITK Mai, Frk. GS Pedersen og Frk. K Pe ­ tersen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk 5000 Kr. Mode-Palæet Akts., Fabrikations- og Hdlsvirk- somhed. Bestyrelse : Gross. N Rokkjær, Bank ­ dir. JE Jakobsen (Jacobsen). Hvidbjærg, og Sagf. EE Becker. Direktion : N Rokkjær (adm. Direktør) og Aa. Podersen (Petersen). Frm. tegnes af den mim. Direktør alene eller af den anden Direktør i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Prok. : Alexandra P Jensen. Aktk. 1 Mill. Kr. Moderne Boligmoritcring ved A Amstrup. Indeh. AMK Amstrup. Moderne naandarbejde, Akts. Bestyrelse : Fru EF Gluckstadt (Direktør), Frk. B Fårup og Frk. E Sørensen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 14,000 Kr. Modesalonen Estvad, Kristian Jensen.. Indeh. Christian Estvad. Modesalonen Pretty ved I Skovgaard Mortensen, Haandv. Indeh. Ingo Margit Skovgaard Mor ­ tensen. Modes Elegante ved Marie Jensen, Ilaandv. In ­ deh. Fru Marie Jensen. Modes Leonore ved Lydia Petersen. Indeh. Ly ­ dia MK Petersen. Modewcg JC & Søn, Akts., TekstiLfabr. og Hdl. Bestyrelse: Overretssagf. N Olesen (Formand), Groee. IIV Jacobæus, Vekselerer MJ Rasmus ­ sen, Fabr. JP Steffensen og Vicedir. PM Mik- Mcyer. DirektionIIV Jacobæus (adm.) og JEN1ICL Daverkosen. Frm. tegnes af den adm. Direktør alene eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Prok.: RS Petersen og JENH CL Daverkosen, to i Foren. Aktk. 3 Mill. Kr. Moo 1 Chr. & Søn, Haandv. Indeh. HE Moe. Moesgaard ’ s A Eftf. NP Rasmussen. Indeh. NP Rasmussen (Frdbg.). Moesgaard Jakob L, Hdl. Indeh. Jakob L Moes- gaard. Moestrup & Meinecke. Fabr. Indeh. E Mocstrup og FDA Meinecke, der i Foren, tegner Frm. Mogensen ’ s AW Eftf., Forgylder. Indeh. AC Binger. Mogensen Carl, Hdl. Indeh. Carl L Mogensen. Jensen. In- Bestyrelse :

Moore & Me. Cormack, Akts.. Rederi, Damp- skibseksped., Klarering m. m. Bestyrelse : Kapt. WJ Raguo (Formand), der tegner Frm., Ovor- retssagf. V Falbe-Hansen. Eds. Skibsmægler V Tbøver, Afdelingschef BE Juhl og Kasserer A VT Huld. Prok. : AVT Huld. Aktk. 100,000 Kr. Mor ’ s Kaffe-Lager ved Olga Thomsen, Hdl. In ­ deh. Fru Olga JA Thomsen. MORESCO J, Akts., Fabr. og Salg af Dame- konfektion og dermed i Forb. staaende Art. Bestyrelse: fh. Dir. CJV Moresco, Dir. Johan Moresco og Landsretssagf. EB Olsen. Direk ­ tion.: Johan Moresco, Carl Andresen og Axel Rasmussen. Frm. tegnes af CJV Moresco alene eller af to andre Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : Johan Moresco alene sen, Axel Rasmussen, AI Hansen og Johs. Fr. Mørck, 2,500,000 Kr. Adresse: Østerg. 24 (K) R . S 112 Frihavnen 5 C. 8364 Tclcgramadr- Moresco. Morsø Kridtværk Akts. (Akts. Trias). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Trias [se dette]. Mortensens A Eftf. ved Rob. n Hansen, Haandv. Indeh. Rob. H Hansen. Mortensen ’ s Aage Eftf., Ilaandv. Indeh. K Lyngbye. Mortensen Brødr. Skovgaard, Ilaandv. Indeh. K M Skovgaard Mortensen og 110 Skovgaard Mortensen. Mortensen CA, Haandv. Indeh. IIJA SieNhg og HNAJ Larsen, der i Foren, tegner Frm. Mortensen CA & Comp. ’ s litografiske Etablisse ­ ment & Æskefabrik, Akts. Bestyrelse : Dir. Knud Alomme, Overretssagf. CJF Sven og Repr. SPK Meyer Hansen, Odense. Direktion : A Chr. Bruzelius. Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, eller af Direktøren. Aktk. 115,000 Kr. Mortensen Carl. Haandv. Indeh. MP Kaarslev. (Frdbg.). Mortensen Carl Fr., Veterinærmedicinsk Bog- & Instrument handel, Akts. Bestyrelse.: Instru- menthdl. Karl (kaldet Carl) Fr. V Mortensen (Direktør). Dyri. FP Dalsgaard, Skælskør og Overdyrl. II Moltzen-Niclsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 100,000 Kr. Mortensen Erik A, Hdl. Indeh. EA Mortensen. Mortensen HC & Co.. Akts.. Hdl. m. Automo ­ biler. Bestyrelse : Dir. GP Thorlacius. Gross. H CG Mortensen og Gross. EP Lucas, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10.000 Kr. Mortensen ’ s II Eftf., E Møller, Haandv. Indeh. TE Møller. Mortensen Henry, Ildl. Indeh. Fru GK Mor ­ tensen. Mortensen JA & J Eriksen, Ilaandv. Indeh. JA Mortensen og JED Eriksen, der i Foren, teg ­ ner Frm. Mortensen KA, Akts., fh. HE Terkildsen Niel ­ sens Eftf. i Likvidation. Likvidator : Gross. Th. Mayntz-Clausen, der tegner Frm. Mortensen & Petersen, Haandv. Indeh. A Mor ­ tensen. (Frdbg.). Mortensen P & Søn, Fabr. Indeh. P Mortensen [er senere død] og HG Mortensen Vedelshage. Mortensen Valdemar, Akts., Hdl. Bestyrelse : Fru Aaso Mortensen. Kunsthdl. SJ Petersen og Fabr.. VR Christiansen, Helsingborg, der hver for sig tegner Frm. Forretningsfører : VCS Mortensen, der har Prok. Aktk. 15,000 Kr. Mortensen VE & Søn. Haandv. Indeh. CSEJ Mortensen. Morville Holger, Vekselerervirksomhed. Indeh. Holger G Morville. Prok.: O Morville. Mosswa ved Alfred E Hansen, Hdl. Indeh. Al ­ fred E Hansen. Moster .Gusta Augusta Nielsen, Hdl. Indeh. Karen Augusta Louise Nielsen. Motor-Car ved Hans Rasmussen, naandv. In ­ deh. Hans Rasmussen. Motor-Dress ved Ejnar Pedersen, Hdl. Indeh. Ej ­ nar 11 Pedersen. Motordrosken K.920, Akts. Bestyrelsens Formand, GA Nielsen, tegner Frm. Aktk. 2200 Kr. (Frdbg.). Motordrosken R. 1062, Akts. Bestyrelsons For ­ mand, GA Nielsen, tegner Frm. Aktk. 2200 Kr. Motorejernes Indkøbs- & Forbrugs Akts, af 1932 i Likvidation. Likvidator: Overretssagf. A Krautwald, der tegner Frm. Motoreksperten ved AV Olsen, Haandv. Inden. AV Olsen. (Frdbg.). _ Motorfabrikken Dan, Akts. Bestyrelse ; Dir. B GO Rasmussen, Direktionssekr. CJF Lemvigu Muller og Dir. FLP Hoppe. Direktion: JVM Schlippe. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Prok.: Ka.v Seitzberg i Foren, med Direktøren eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Morers Forlag, Akts. Indeh. Forenede Tidsskrif ­ ters Forlag Akts, [se dette). Motor Oil Company, The, ved Jens Toft, Kom- manditselsk., Hdl. Ansv. Delt. Jens Toft. Prok.: KC Toft. Motor Union Insurance Company, The, Ltd., Udenilandsk Akts., af England. Gener alagentu- ret for Brandforsikring. Forretningsafdeling af eller Carl Andre- Jensen, Klara S to i Foren. Aktk. ★ Cent. 433 Stata

Mogensen II, Hdl. Indeh. II Mogensen og EH Mogensen. Mogensen ’ s JC Eftf., Hdl. Indeh. Signe K Ja cobsen. (Frdbg.). Mogensen Mogens C, Mogensen NP Akts., specielt Forarb. og Landsretssagf. EH ______ __ __ Gross. NVT Mogensen og Tandlæge JCH Mølil, Svendborg. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, cllor af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 40.000 Kr. Mohn ’ s Bogtrykkeri. Indeh. JPJ Olsen. Mohr & Co., Bogtrykkeri. Indeh. KF Nielsen. Mohr Radiator, naandv. Indeh. Erik Mohr. Molbech H, Haandv. Indeh. Fru T.T Molbech. Moldow H, Tndustridrift. Indeh. IITIIN Moldow. Moler- A- Cementindustri Akts. Bestyrelse : Ing. Harry Schrøder (Direktør), Ing. A Gram, Ny ­ købing M., og Godsejer Axel Nissen, Serrids- levgaard pr. Tvingstrup. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 250,000 Kr. Mollers Patent, Akts., Udnyttelse af og Forhand ­ ling af den af Holger Møller til Selsk. over ­ dragne Opfinderret og Ret i II. t. indgivet Patentansøgning paa Styreanordning til Cykler. Bestyrelse; Gross. H Møller, Fabr. H Ilol- lingworth, Harborough, England, og Ing. GP Harvey. Direktion : H Møller og RC Holling- worth. Frm. tegnes af Direktionen eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Moller Valentin Aage, Hdl. Indeh. Valentin E Aage Moller og Helene B Moller. Prok. : AM B' Ruus og K Sartor. Mollerup R, Hdl. Indeh. NKSR Mollerup. Molter & Andersen, Haandv. Indeh. A Andersen. Molto Akts., Hdl. Bestyrelse: Kasserer Aage Fænøe, Fru I Fænøe og Bestyrer O Friis Møl ­ ler. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 10.000 Kr. fh. Moltveds HG Eftf. ved S Hunter, Industri ­ næring. Indeh. SM Hunter. (Frdbg.). Mon désir ved A Møller & E Trygge, Hdl. In ­ deh. Anna Møller og Emelie K Trygge. (Frdbg.). Monberg & Carøe, Haandv. og Hdl. Indeh. BK Monberg og FC Carøe, der i Foren, tegner Frm. Monberg Erik S, Hdl. Indeh. ES Monberg. Monberg NC. Aktieselskabet, Ingeniør- og En ­ treprenørvirksomhed. Bestyrelse: Ing. GECS Monberg, Rungsted Kyst, Ing. NS Monberg, Doktor AS Monberg og Overretssagf. E Flens ­ borg. Direktion : GECS Monberg og NS Mon ­ berg. Frm. tegnes af en Direktør. Aktk. 600,000 Kr. Monberg P, Hdl. Indeh. PC Monberg. Monberg A Thorsen Akts., Ingeniør- og Entre ­ prenørvirksomhed og anden dermed i Forb. staaende Virksomhed samt Deltagelse i indu ­ strielle og kommercielle Foretagender i Tnd- og Udland. Bestyrelse: Tng. Axel Monberg og Ing. Ejnar Thorsen (Direktører) samt Frk. Martha P Varder. Frm. tegnes af to Resty- relsesmedl. i Foren, eller af .......... ‘ Prok. : Frk. Martha P Varder. Aktk. 1,500,000 Kr. Mondes Forlag Akts. Bestyrelse : Landsretssagf. Robert Mikkelsen, cand. mag. Ebbe de Neer- gaard. .Tvstrun. Lærer TR Gregersen og stud, polit. El Schmidt, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: BK Houmann, der har Prok. Aktk. 10,000 Kr. Moneta, Akts., Erhvervelse og Drift af faste Ejendomme samt Understøttelse af filantropiske og religiøse Formaal her og i Udlandet. Bestv- relse : Afdelchef, Dr. jur. Georg Cohn (For ­ mand og Direktør), Landsretssagf. KE Koefoed og Landsretssagf. Poul Bierfrennd. Frm. teg- nes af Formanden i Foren, med et Bestyrelses- medl. eller af Direktøren alene. Aktk. 125.000 Kr. ». Haandv. Indeh. KK Hdl. Indeh. MC Mogensen. Hdl. med Manufakturvarer, Salg af Kjoler. Bestyrelse : Helsted. Fru IAM Hyslop, en nirektnr. Monies & Andersens Eftf., L Simonsen. Monies IS, Vekselcrcrforr. jnoen. aa Monies, Prok. : LD Marek-Jensen alene eller F Raffo ’ og A Jensen i Foren. Monlar, Akts. Formaal ; Kapitalanhringelsc. I Ind- og Udland. Bestyrelse : Ing. Axel Mon- l>erg, Ing. Gunnar Larsen og Overretssagf. C CL Tlarpnfh. Frm. tegnes nf to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 40,000 Kr. Monol, Akts., Fabr. og Hdl. saavcl i Indland som Udland, dels direkte, dels ved Anbringel ­ se af Selsk. ’ e Midler i andre Foretagender. Bestyrelse: Dir. A. Holm (Direktør), Gross. Hans Carl Broge og Højesteretssagf. Thorkil Knudtzon. Frm. tegnes af Direktøren alene el ­ ler af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Monterossi ’ s Bureau, ndl. Indeh. Francois Mon- terossi. Prok. : Laura II Hansen. Montgomerie & Co.. Ltd.. Ibrox. Glasgow. Ho ­ veddepot for Skandinavien ved MT Bisgaard, Udi. Indeh. MT Bisgaard. Prok. : Marie C Moon"s ’ hine ved Amanda Bentien, Hdl. Indeh. Fru Amanda G Bentien. I d h KA i

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker