kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Mignon. Akts., Hdl. Bestyrelse: Ing. RJ Mad­ sen (Direktør), Frk. MC Jørgensen og Lands ­ retssagf. P Thorball. Frm. tegnes af Direktø ­ ren eller af hele Bestyrelsen. Aktk. 10,000 Kr. Mikado, Akts., Hdl. Bestyrelse : Købmd. EL Linden. Gøteborg, og Detailhdl JP Petersen (Direktører) samt Landsretssagf. Paul Thor- to Direktører eller af en med ball. Frm. tegnes af Direktør i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Mikkelsen Ilelweg & Ilelweg Mikkelsen. Mikkelsen P Kramer, ___ _____ _ . ______ Mikkelsen. Prok. : M Clausen. Mikkelsen T & Co., Hdl. Indeh. UT Mikkelsen. Prok. : RA Graff og OIIT Seehusen i Foron. Miko, Akts., Hdl. Bestyrelse : Gross. Sally (kal ­ det Willy Sally) Darvild. Købmd. Poul EH Ilartelius og Lagerchef PGT Boberg, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Sally (kaldet Willy Sally) Darvild. Aktk. 15.000 Kr. Mikroværk, Akts., Fabr. af Maskiner. Besty ­ relse.: Mekaniker J.I Jensen, Værkforer TMO Frederiksen, Gross. P Grønbech og Landsrets ­ sagf. Eli Ildsted. Direktion : JJ Jensen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Prok. : Aa. sig. Aktk. Milan ’ s OM Milan. Militær-Magasinet ved Carl Lønberg. Indeh. C CE Lønberg. Mille & Co., Akts., ndl. og Fabr. Bestyrelse: Dir. CD Dreyer (Formand), Dir. PT Dreyer, Dir. JC Dreyer og Vinhdl. T Andersen, Odense, dor i Foren, tegner Frm. Direktion: JC Dreyer, der har Prok. Aktk. 60,000 Kr. Millech August, Hdl. Indeh. BA Millech. Prok. : CJS Jensen. Milleflenrs ved S Jensen, Hdl. Indeh. SS Jensen. Miller, Pen Co., Ildl. Indeh. J Iversen. Mineralvandsfabrikkon Als, Christ ophersen A Christiansen. Indeh. JEK Christophersen cg HCH Christiansen, der i Foron. tegner Frm. Mineralvandsfabrikken Apollo vod Brødrene N A i R Fuglsang. Indeh. NM Fuglsang og ARM Fuglsang. (Søndre Birk). Mineralvandsfabrikcn Balderskilde, K Knudsen. Indeh. KP Knudsen. Prok. : B Knudsen. Mineralvandsfabrikken Citro ved Pedersen A Steffensen, Industridrift og ndl. Indeh. Aa. K Pedersen og LCG Steffensen, der i Foren, teg ­ ner Frm. Mineralvandsfabrikken Danmark ved Otto Lin- dorff. Indeh. O Lindorff. (Frdbg.). Mineralvandsfabriken Fix ved H Christensen. Indeh. HA Christensen. I Mineralvandsfabrikken Frederiksberg ved Jens Peter Gundersen. Indeh. Jens Peter Gundersen, HL Gunderson og EP Gundersen, der to i Foren, tegner Frm. Mineralvandsfabriken Krystal ved Axel Lensfelt. Indeh. Axel I Lensfelt. Mineralvandsfabriken Mineralen, Akts., 1 Lik ­ vidation. Likvidator: Overretssagf. W Hauberg, der tegner Frm. Mineralvandsfabrikken St. Paul ved H Svendsen. Indeh. IIS Svendsen. Mineralvandsfabrikken Saxo ved Axel Jørgensen & Aage Jacobsen. Industridrift. Indeh. N Axel Jørgensen, Hedehusene, og Aage HO Jacobsen. Mineralvands-Fabriken Skjold ved II Jørgensen. Indeh. 1IC Jørgensen. Minerva-Film Akts. Bestyrelse : Sagf. Axel Ler- che, Dir. Ingolf Boisen og Sekretær IIJAR Skeel. Direktion : Axel Lerche og Ingolf Boi ­ sen. Frm. tegnes af Axel Lerche alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Di ­ rektører 1 Foren, eller af en Direktør i Foren, nted et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. i Mini Jacob & Sønner ’ B Eftf., Hdl. Indeh. SB Kruuse. Miradium ved Ole Frederiksen, Industrinæring. Indeh. Olo C Frederiksen. (Frdbg.). Mirovista, Akts., Udnyttelse af et Patent, Re ­ klamevirksomhed og Ildl. Bestyrelse : Ing. M CG Møller (Direktør), Paris, lug. WWW Lar ­ sen og Frk. SVA Norup. Frm. tegnes af Direktøren eller af et Bestyrelsesmedl. Aktk. 30.000 Kr. Miska, Akts. Formaal : at udleje eller paa an ­ den Maade økonomisk udnytte Selskabets Ejen ­ dom Helsingborggade 16 med tilhørende Ma ­ skiner og Inventar. Bestyrelse: Bagerin. N Chr. Jønsson, Dir. PA Christensen og kasserer AV Andersen, der to i Foren. Frm. Aktk. 20,000 Kr. Missionshotellet i Badstuestræde. Akts, rclse : Insp. E Petersen (Direktør), et Bestyrelsesmedl. Co., Hdl. Haandv. Indeh. A Indeh. PV Kranier Foren, med et Bestyrelsesmedl. Grønbeclt og P Grønbech, liver for 50,000 Kr. Møbelforretning. Indeh. Fru JLT Bank ­ tegner Bcsty- ____ __ , _ _______ _ Forret ­ ningsf. CN Petersen og Gaardejer AIIM Lind ­ green. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af - - - - - - Bestyrelsesmedl. Missionshotellet i reiso: lloteldir. CLW Nissen og ______ _______ ____ tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelses­ medl. i Foren. Aktk. 130,000 Kr. Missions-Kurstedet Nyborg Strand, Akts. Be ­ styrelse : fh. Domprovst CA Skovgaard-Peter- sen (Formand), Sekretær Aage Falck Hansen en Direktør : Foren, med et Aktk. 20.000 Kr. Løngangsstræde, Akts. Besty- JP Nissen (Direktør), Gross. Fru JM Brandt, Odense. Frm.

Meta — Miss

VI — 2788

scn, Aabenraa. Frm. tegnes af Formanden eller i Meyer Magnus & Co., Cand. pharm., et Kom­ af to Bestyrelsesmodi, i Foren. Aktk. 25,324 Kr. ........................... ‘ manditselsk , der driver Hdl. Ansv. Delt. MÉA Me.ver. Prok. : MA Me.ver.

Metallum under Likvidation, Akts. Likvidator -. Vekselerer NG-B Raaschou, der tegner Frm. Metalstøberiet Astra ved M Soelberg Nielsen. Indeh; MP Soelberg Nielsen. Metalstøberiet Legeria, Marius Nielsen. Indeh. K Marius J Nielsen. Motalvarefabrik National ved Aug. Bauer. In ­ deh. Karl Aug. Bauer. Prok. : (Nordre Birk). Metalvarefabrikken deh. E Sebbelov. Metalvarefabrikkcn Indeh. OJM Petersen. Metalvarefabrikkcn Gloria deh. RE Schultz. Prok. : Ragnar Schultz i Foren. Metalvarefabriken Gorm ved Gunnar Moos. In- I deh. Gunnar Moos. Metalvarefabrikken Kada, L Ilindsø. Indeh. LM Hindsø. (Frdbg.). Metalvarefabriken Kronen. Ohr. Christiansen. Indeh. Chr. Christiansen. Metalvarefabrikkcn Plata, Akts. Bestyrelse : Ing. Aa. Wilsbech (Direktør), Ing. NII Pedersen og Landsretssagf. C Gulmann. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 30,000 Kr. Metalvarefabrikkcn Rotation i Likvidation, Akts. Likvidationskomité : Driftsleder BJ Bertel-IIan- sen (Formand) m. fl. Frm. tegnes af Likvida ­ tionskomitéens Formand. Metalvarofabriken Stansia Akts. Bestyrelse : Ing. AM Thygescn, Mekaniker SCF Pedersen og Gross. ESV Krogh, Hillerød, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Metalvarefabrikken Victoria, Aage Jensen. In ­ deh Aage Jensen. Metalvarefabrikkcn W Winzen, Indeh. W Wln- zen. Prok. : P Winzen. Metalvareværkstedel Delfin. Daniel Christensen, Ilaandv. Indeh. Daniel Christensen. Metram, Akts., Fabr. af Broncorammer og Hdl. | med disse. Bestyrelse: Prokurist CC Melcher (Formand), Fabr. CCR Vilstrup og Prokurist NOC Olsen. Frm. tegnes af to Bestyrelses­ medl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 10,000 Kr. Metro-Goldwyn-Mayer, Akts.. Import, Distribue ­ ring og Udnyttelse af Films i Kongeriget Dan ­ mark og Island samt dermed i Forbindelse staaonde Virksomhed. Bestyrelse : Dir. L Law ­ rence (Formand), Paris, fh. Bankbest. CRJ Christensen og Kasserer HAW Deichmann. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Metro-Varehus ved AH Allow. Industridrift og Hdl. Indeh. AH Allow og GITII Bornebusch, der i Foren, tegner Frm. Metropolteatret, Akts. Bestyrelse : Overretssagf. IIPN Madsen (Formand). Landsretssagf. KL Søndcrgaard (Direktør). Dir. JI Jørgensen og PÉ Martinussen. Baltic Prok. ; Gefion ved EC ved E Sebbelov. In- Froemsdorf. Oskar Petersen, R Schultz. In- ved Bergliot Thomsen og alene eller af to Bestyrelsesmedl. Foren. Aktk. 300 000 Kr Metz AM, Hdl. Indeh. O Nathan. Prok. : F Jensen. Metz A & Søn, Haandv. Indeh. A Metz og I Metz, der i Foren, tegner Frm. Metz David Hdl. Indeh. K Metz. Metz Moses & Co., Hdl. Indeh. Moses Metz. Metz Samuel, ndl. Indeh. S Metz. Meyer A & II, Fabr. Indeh. GA Me.ver. Meyer. Prok. : Fru RL Trier. Meyers Arthur Eftf. E Behnke, Hdl. Indeh. E Behnke. Meyer ’ s Rernhard Bog- og Papirhandel. Indeh. BPGT Meyer (Frdbg.). Meyer Brødrene. Haandv. Indeh. GAL Meyer [er senetre død] og ESL Meyer. Meyer &, Christensen. Haandv. Indeh. JH Meyer og AVI! Christensen. Meyer ’ s Em. Eftf., Haandv. Indeh. ER Tjørn, Taastrup. Prok. : EG Tjørn. Meyer ’ s Emil Bog- & Papirhandel. Indeh. ONP Jiirgensen. Prok.: Fru R Lanlund. Meyer Emil & Co., Haandv. Indeh. EV Meyer. Prok. .- K Claudi-Hansen. Meyer Ernst & Co.. Hdl. Indeh. VC Christiansen. Meyer F 4 Oo., Hdl. Indeh. HCFormann. Prok. : Frk. Agnes Larsen. Meyer Fritz, Haandv. Indeh. Torben Meyer. Mever ’ s H Bogtrykkeri ved Holger Meyer. Indeh. HA Meyer. Prok. : DJE Franck og EE Meyer. Møller og WCE Borgen-Møller. Meyer Herman R, Hdl. Indeh. nRV Meyer. Prck. : Fru FK Lund Meyer. Me.ver Holger. Ildl. Indeh. HM Meyer. Meyer Isidor, Hdl. Tndeh. Fru JF Meyer. Prok. : E Meyer & 8 Meyer. Adresse : st. Kongensg. 67 (K) Æ Cent. 1253, xr . 19 t 6 JL 11956 - Telegramadr. „Isidor". Moyer J, Hdl. Indeh. PJ Meyer. LaVtL/ Enk ° S Eftf ” Haandv - Indeh. OTM M KB r <& d . ’ Hdl ’ IndCh- KRUd J Meyer - Prok - ! MelerT ntSk -’ Hdl ‘ Indeh ’ SK

Meyer MI, Akts., Hdl. Bestyrelsen bestaar af en Kontrolkomité : lløjcsteretssagf. CB Henriques, Fabr. F Salomonsen og Papirhdl. OM Bendix samt en Direktion : Sil Oppenheim og A An ­

tegnes af Direktørerne hver for den samlede Bestyrelse. Aktk.

dersen. Frm. sig eller af 350,000 Kr. Me.ver Oscar.

EMF Hansen og Overretssagf. Aa. K Park, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: GE Roy. Prok. : GE Roy og JA Mejløe hver for sig. Aktk. 500,000 Kr. Michelsen A, Haandv. og ndl. Indeh. PU ML chelscn og Fru EM Michelsen. Frm. tegnes af førstn. alene eller af sidstn. i Foren, med sin Lavværge, Overretssagf. B Jacobsen. Prok. : Fru E Stæhr. Købmd. HA Michel (Direktør). Gross. L Dell- heim pg Landsretssagf. Svend Langkjær. Frm. tegnes' af Direktøren olier af to Bestyrelses- | medl. i Foren Aktk 50,000 Kr. Meyer. Prok. : SO (Kbhvn. og Frdbg.). Meyer Otto, Haandv. Indeh. EO Meyer. Prok. : K Nielsen. Meyer Ovo, Hdl. Indeh. AO Meyer. Me.ver & Riis ’ Eftf., EO Ertner, Ifaandv. Indeh. EO Ertner. '•s. Me.ver Sally & Co., Ildl. Indeh. MR Bøytler, Glostrup. (Frdbg.). Meyer & Schou, Ildl. Indeh. MA Sinding. 1 ’ rok. : NS Wanting. Meyer SN & Co., Hdl. Indeh. Meyer. Prok. ; Meyer V, Hdl. Herning. Me.ver William, Meyflip, Akts., ____ ningsgenstande. Bestyrelse: ____ __ (Direktør), Dir. Fritz Køster og Dr. jur. GO Silhermann, Leipzig. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 20,000 Kr. Meyland-Smith N, Haandv. Indeh. NFV Mey ­ land-Smith. Prok. : Fru AJ Meyland-Smith. Michael KM, Haandv. Indeh. Fru GBK Jen ­ sen og Fru SME Dorph-I ’ etersen. Michaelsen & Heinemann. Akts., Ildl. Fabriks ­ drift og Spedition. Bestyrelse : Dir. S Aa. Jo- hannesen (Direktør), Frk. MC Jørgensen og Assist. LB Mellerup. Frm. tegnes af en Di ­ rektør alene eller af to Bestyrelsesmedl. i I Foren. Aktk. 380,000 Kr. Michaelsen Karl, Vekselerer- og Bankforretn. Tndeh. KKK Michaelsen. Michaelson ’ s Kay Sæbefabrikker, Akts. Bestyrel ­ se : Dir. RM Michaelsen (Direktør), Repr. 11 PF Michaelsen og Fru Kl Michaelsen. Frm. tegnes af to Direktører I Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. el ­ ler af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. ; KM Michaelsen. Aktk. 20,000 Kr. Michaelson M.T, Hdl. Indeh. OC Jeneen og S Hdl. Indeh. FO Meyer og SO Meyer og Frk. IE Hansen. KG Me.ver. Indeh. KAT Ildl. Indeh. l'abr. af og FCL Meyer og JL Meyer. Prok.: P W Meyer. Hdl. tn. Beklæd- Gross. HE Ibsen Jensen. Prok.: Børge Madsen. Michaelsen Olaf, Hdl. Indeh. (Frdbg.). Micheelsen. Guldsmed. Indeh. Prok. : Fru A Micheelsen. Michel Herbert, Akts., ndl. en OJ Michaelsen. FG Micheelsen. gros. Bestyrelse : Micbelsen ’ s Jul. Eftf., Akts.. Hdl. og Fabr., spe ­ cielt med Textilvarer af hvilkensomhelst Art. Bestyrelse : Generalkonsul Kay Bloch, Dir. Edv. Biilow og Overretssagf. Andreas Garde. Direktør: O Bloch. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alone. Aktk. 65,000 Kr. Micolle, Aktieselskabet i Likvidation. Likvida ­ tor ; Overretssagf. GT Budde-Lund, der tegner Frm. Micromax, Maskinværksted ved Aage Jakobsen, Haandv. Indeh. Aage CK Jakobsen. Prok. ; L I JM Nielsen. Micrometer ved JC Philipsen, Haandv. Indeh. JC Middelstandens Sygekasse Aktieselskab i Likvi ­ dation. Likvidator : Landsretssagf. Svend Erik- sén, der tegner Frm. Midtjydsk Kulkompagni. Akts. Indeh. Kbhvns Kul- & Koks-Kompagni, Akts, [se dette], Miede H & Oo.. Spedition. Indeh. HHW Miedo og CF Pedersen. Miethe I, Aktieselskabet, Ildl. en gros og en detail. Bestyrelse : Frk. LJM Nielsen, Ærøs ­ købing, Fru DEDM Miethe Qg Fru IP Miethe, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. „ v .. ...... ........

____ . ............... ............ . Dir. JS Jørgensen. Frm. tegnes af Direktøren Michelin Gummi Compagni, Akts. Bestyrelse: -ii — _« *- „ — 4. i -ji i ™ «i.*v ,p| r ÅT Dietz, Clermont-Ferrand, Sekretær

„... ,, . ....... Meyer Albert, Hdl. og^Haandv. Indeh. Albert J | Michelsen Christian. Hdl. Indeh. Christian Mi ­ chelsen. Prok. : Harriet Petersen og Fru EE Olsen i Foren. Michelsen narald & Co.. Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. HM Michelsen. Michelsen Harriet, Hdl. Indeh. Fru narriet Mi ­ chelsen. Prok. : Oli Michelsen.

i«-«. 4UUJV4. --------------- ---------- - . Philipsen. (Frdbg.). Meyer & Henckel ’ s Eftf., Hdl. Indeh. I ru AM Middelboe ’ a Bcrnh. Reproduktionsanstalt. Indeh. E Middelboe. Middelgrundens Radio ved LC Larsen, Haandv. Indeh. LC Larsen.

___ r ______________________________ _

I Aid. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker