kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Mautner Blanket Comp., The. Ltd., Akts, under Likvidation. Likvidator : Højesferetssagf. L Gamborg, der tegner Frm. Mauxion Kontor Akts., Hdl. Bestyrelse : Over ­ retssagf. Aa. W Jacoby (Formand), der teg ­ ner Frm., Kapt. E Valentiner-Branth og Over ­ retssagf. CC Jepsen.Aktk. 5000 Kr. Max Ostelager ved Max Nielsen. Indeh. Max Henry Nielsen. (Søndre Birk). Maxzoni Benzin Company, Akts. Bestyrelse : Gross. MAT Svendsen (Formand og Direktør), Fru Elga Svendsen og Landsretssagf. Arne Kaae, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : MAT Svendsen og Ellen E Jørgensen. Aktk. 300,000 Kr. Mayland C, Akts., Bogtrykkeri m. m. Bestyrel ­ se : JF Woldsen (Direktør), Overretssagf. AK Helweg-Larsen (Formand), Dir. EC Mayland og Ing. OK Mayland, der to i Foren, tegner Frm. Prok. .- JF Woldsen og EC Mayland. Aktk. 150,000 Kr. Mayol. Akts., ndl. Bestyrelse : Barber L Abra- hamsen. Fru O Abrahamsen og Cigarhdl. EW Abrahamsen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : E Abrahamsen. Aktk. 5000 Kr. Maypole. Akts. Indeh. Maypole Dairy Company, Akts, [se dette]. Maypole Dairy Company, Akts., Kommissione- agentur i Landbrugsprodukter, Hdl. en gros og en detail m. Landbrugsprodukter. Bestyrelse : Højesteretssagf. VR IIolten-Bechtolsheim, Dir. JE Jacobsen, Dir. OF Andersen og Prokurist LO Schrøder. Direktion: OF Andersen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : LO Schrøder i Foren, med en Direktør'eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. M. B. C. Emulsion Comp. Akts., Udnyttelse af d ’ IIerrer Michelsens, Budtz ’ og Colsted ’ s Op ­ findelser (og Maskiner) vedr. Vejmateriale samt Fabr. af og Hdl. med Vejmateriale og anden lign. Virksomhed. Bestyrelse : Ing. IILH Colsted, Ing. OJ Budtz, Dr. med. EJ Warburg og Laboratorieforst. Aa. II Michelsen. Direk ­ tion : Højesteretssagf. Leif Gamborg. Frm. teg ­ nes af en Delegeret alene eller af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren. Prok. : Leif ‘ Gamborg Aktk '500,000 Kr. Mec., Aktieselskabet. Mekanisk Elektrisk Com- pagni, Industri og lldl., særlig ni. elektriske og mekaniske Art. Bestyrelse : Ing S Hansen (Direktør), Værkfører EF Bock og stud, polvt MTS Schmidt. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af en Direktør i Foren med et Bestyrelsesmedl. eller af to Direktører i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Mechanical Pulp Company ved E & Th. Wiirtz Hdl.' Indeh. Fru ESB Wiirtz og Th. V Wurtz ’ Hillerød. Prok. : V Willemoes d ’ Obry. Medicinalco, Akts. Indeh. Det danske Medi ­ cinal-^ Kemikalie-Kompagni, Akts, [se dette] Medioinalfabriken Felo ved Ole Frederiksen. In ­ deh. Ole C Frederiksen. (Frdbg.). Medicinal-Kompagniet, Akts. Indeh. Det Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni. Akts [se dette], Medicinal-Laboratoriet Vajse ved Chr. Juul, Ih- dustridrift. Indeh. Chr. R Juul. Medicinal-Magasinet ved Thorvald Nygaard, Hdl. Indeh. Thorvald O Nygaard. Prok. : Fru JL Ammitzbøll Nygaard. Medix. Akts. Indeh. Det Danske Medicinal. & Kemikalie-Kompagni, Akts, [se dette], Medoc Laboratoriet ved Lehmann Søndergaard & Co., Kommanditselsk., Fabr. Ansv. Delt. P Lehmann Søndergaard. Medova The & Smør Co. Akts. Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af Maypole Dai ­ ry Company, Akts, [se dette], Meesenburg Albert, Indehaver B Corneliussen, Indeh. S Aa. B Corneliussen. (Frdbg.). Mehlsen JK & Co., Hdl. Indeh. JK Mehlsen. ' Meilstrup Vilhelm, Hdl. Indeli. PNV Welander. Prok. : Fru MH Welander alene eller K11C Skjellerup og Henny AC Wahlin, to i Foren. Meisner Carl & Co., lldl. Indeh. PV Meisner og Olga Meisner. Meisner-Jensen II, Hdl. Indeh. Prok.: K Arkil. (Frdbg.). sagf. J Vibe-nastrup. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 20,000 Kr. Mejer LV & Søn, Haandv. Indeh. LV Mejer og KV Mejer. Mejeri Jersey ved G Finnemann, Hdl. Indeh. GM Finnemann. Mejeriaktieselskabet Danmark. Bestyrelse : Læge ES Blichert (Formand), der tegner Frm., Fru UMO Blichert og Konsul JER Kraunsoe, Man ­ chester. Aktk. 20,000 Kr. Adresso .- Ny Toldbodg. 31, 33, 35 (K) l 1 ★ C. 6390. Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring, Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelso : R Rasmus ­ sen. Lejrskov, P Rasmussen, Højet, N Nielsen, Duemosegaard. AL Findsen. Assens, E Toft, Hee, og CFJ Heiede (Direktør). Frm. tegnes af de fem førstn., to i Foren. Prok. : CFJ Heiede og AJ Nørrelund i Foren, eller hver P Hansen. og Agentur- Møller (Dti- og Overrets- Meisterlin & Møller, Akts.,* Hdl. virksomhed. Bestyrelse : Ing. JV rektor), Kapt. V Meisterlin, Oslo,

VI — 2787

Melchior Louis A, Industrinæring og lldl. Indeh. Louis A Melchior. Prok. : JA Melchior og Fru II Nielsen hver for sig eller Hedvig Ravn Jensen og Alice T Ellinghaus i Foren. (Frdbg.). Melchior Ludvig, Hdl. og Industridrift. Indeh. MA Melchior. Prok. : F Schmidt og KK Jappe, hver for sig eller Elisabeth Jonsson, Astrid Olsen og CAOJ Voss, to i Foren. Melchior Mosej & Søn G, Hdl. Indeh. HR Mel ­ chior. Prok. : JC Bogstad og A Hindberg i Foren, eller hver af dem i Foren, med enten OP Henriksen eller J Mortensen. Melchior & Voltelen, Haandv. Indeh. SHR Volte- len og Th. Melchior, Nyborg. Meldepotet, Akts., Hdls- og Fabrikationsvirksom ­ hed. Bestyrelse: Dir. KJ Nielsen (Direktør;, Hillerød, Assist. WE Hansen og Fru AG Pe ­ tersen Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : KJ Nielsen. Aktk. 10,000 Kr. Melforretningen Møllen, Johanne Andersen. In ­ deh. Frk. JK Andersen. (Frdbg.). Melior Cigar Import ved HP Andreasen & Co., Hdl. Indeh. HP Andreasen. (Frdbg.). Melos Akts., Hdl. Bestyrelse : Sæbefabr. HV Pe ­ tersen, Fru AJ Petersen og Chauffør A Løv ­ bjerg Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Bestyrer : Fru MM Nielsen, der har Prok. Aktk. 5000 Kr. Menado, Akts., Hdl. Bestyrelse : Fabr. V Brø­ rup (Formand), Fru AS Brørup og Frk. AMM Tørslev. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af den adm. Direktør. Aktk. 10,000 Kr. * Mencke ’ s HE Papirvarefabrik. Indeh. IIE Men- cke. Prok. : CW Kanstrup. (Frdbg.). Monde Chr. V & Co., Fabr. Indeh. LC Belstrup og V Bache. Mengel & Poulsen, Hdl. Indeh. .TV Poulsen. Mensen Ejnar, Hdl. Indeh. Ejnar Mensen. Meo, Akts., Hdl. Bestyrelse.: Fabr. N.TO Jensen,. Frk. EMA Pindstofte og Overretssagf. VA Ptir- sclicl, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 35,000 Kr. Mercantile Agency ved Georg A Christensen, Hdl. Indeh. Georg A Christensen og JAV Lar ­ sen. Mercator, Aktieselskab, Fabr. af Fodtøj. Besty ­ relse: Gross. M Cohn (Formand), der tegner Frm., Gross. RWW Roset zsk.v og Forretningsf. NII Lauenborg. Aktk. 10,000 Kr. Merchant, Akts., Hdl. Bestyrelse : Gross. LC Jen ­ sen (Direktør), Gross. AJ Macheprajig og Gross. VN Hansen. Frm. tegnes af LC Jensen alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 5000 Kr. Mercur Sejlgarn en gros ved Josef Nachemsohn, Hdl. Indeh. Josef Nachemsohn. Prok.: M Am- heim. Merito, Akts., Hdl. Bestyrelse: Maskinm. JG Svendsen (Direktør), Cigarhdl. AV Højnæs og Fuldm. JM Jensen. Frm. tegnes af den adm. Direktør alene. Aktk. 5000 Kr. Merkur ved Anna Petersen. Hdl. Indeh. Anna O Petersen. (Nordre Birk). Merkur Foto ved J .& A Ileegaard-Poulsen, In ­ dustridrift. Indeh. JT Ileegaard-Poulsen og AA Ileegaard-Poulsen. Merkurhuset, Akts., Hdl. m. Smør, Kaffe ni. m. Bestyrelse : Dir. WMJJ Hofdam, Dir. II Ruth ’ t lloen og Landsretssagf. EJ Bredmose. Direk ­ tion : WMJJ Hofdam og 11 Ruth ’ t lloen. Fnn. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i. Foren, med et Bestyrelsesmedl. el ­ ler af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : In ­ ger MEA Andersen og Alma E Vinger i Foren, eller hver i Foren, med en Direktør. Aktk. 30,000 Kr. Meru ved Falk-Meyer Rudaizky, Falk-Meyer Rudaizky. Merwede ’ s mekanisko Værksteder, deh. JES van der Merwede. Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.. Hdl. Indeh Haandv. In- , Hdl. Indeh. ARW Smitt. Prok.: V Rikard-Petersen, CJ Toldam, ET Drewsen og A Thomsen, to I Foren. Messerschmidt CW, Hdl. Indeh. CWW Messer- schmidt. Prok. : HII Messerschmidt. Messerschmidt John jun. Akts., Hdl. og Fabr. samt Agenturvirksomhed. Bestyrelse: Fabr. J C Hempel (Formand), Redaktør Jens Locher og Disponent EB Dupont. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, med et Bestyrelsesmedl; Prok. : EB Dupont og Ida C Rasmussen i Foren. Aktk. 15,000 Kr. Mester-Dress, Akts. (S Albertsen, Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomlied al o Albertsen, Akts, [se dette]. Meta Salonen ved R Krarup Hansen, Haandv. Indeh. Ruth Krarup Hansen. (Frdbg.). Metalaktieselskabet. Bestyrelse : LL Langelund (Direktør), Dir. E Falk, Vesterfis, og Høje- steretssagf. Viggo IIolten-Bechtolsheim. Frm. 'egnes af Direktøren alene eller af to Besty- relsesmedl. i Foren. Prok. : Frk. Dagny Las ­ sen. Aktk. 25,000 Kr. Metalindustrien Godthaab ved Oscar Petersen. Indeh. Fru EMJ Petersen. Metalindustrien i Fiolstræde ved Mollerup-Mad- sen. Haandv. Indeh. M Mollerup-Madsen Mø-Ta-Li-No ved V Hansen. Haandv. Indeh. V PM Hansen. Metallisator, Akts,, Metalliserings-Anstalt. Be ­ styrelse : Greve KV Schulin (Formand), Lands ­ retssagf. S Aa. M Biigel og Ing. JO Christen- .

især i Foren, med enten E Didriksen eller NS Svendsen. Mejeriet Arild, Akts. Bestyrelse : Forretningsf. E Aa. H Zilstorff (Formand og Forretningsf.), Fru S Thorup og Repræsentant VNW Stolten ­ berg. Frm. tegnes af Forretningsf. Formd. eller af to ~ Aktk. 10,000 Kr. Mejeriet Børge Nielsen, Akts. Bestyrelse : Meje ­ riejer OP Nielsen (Formand), Fru AM Niel­ sen og Mejerist BRP Nielsen, Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Aktk. 10.000 Kr. Mejeriet Damsø ved Erik Larsen. Indeh. Erik S Larsen. (Frdbg.). Mejeriet Dana ved Arthur Dalsby. Indeh. Arthur G Dalsby. (Frdbg.). Mejeriet Falkoneralléen 26, Akts. Bestyrelse : Fru BAE Wåtzold, Repr. A Selchau Larsen og Gaardejcr LP Sørensen, Lindelund, Brønd ­ byøster. Frm. tegnes af tø Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 5000 Kr. Mejeriet Flora Danica Akts., lldl en gros med Mejeriprodukter og dermed i Forbindelse stabl ­ ende Virksomhed. Bestyrelse.: Bogholder O Hansen (Forretningsfører), Fru CA Hansen og Fru V Jensen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : O Hansen. Aktk. 14,000_Kr. Mejeriet Mejeriet Gammelholm, Akts. Bestyrelse: Mejeri ­ ejer OP Nielsen, Fru AM Nielsen og Mejerist BRP Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Mejeriet Granly ved M Arentzen. Indeh. MV Arentzen [er senere død]. Mejeriet Hulgaard ved Georg Jensen. Indeh. JG Jensen. Mejeriet Kronborg, Ingeborg Bolvig Hansen. In ­ deh. Ingeborg E Bolvig Hansen. Mejeriet Lyshøj ved Hans Otto Knudsen & Otto Riiso Knudsen. Indeh. Hans Otto Knudsen og Otto Riise Knudsen. Mejeriet Nakskov, Aktieselskabet. Bestyrelse : Handlende IIV Jeppesen, Handlende OM Jep ­ pesen, Mejeriejer V Chr. Jeppesen og Hand ­ lende CF Jeppesen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 42,000 Kr. Mejeriet Nora, Akts. Bestyrelso : Repr. C Hal- dorf (Direktør), Ing. VA Billow og Frk. KM Larsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af ot Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren. Aktk. 6500 Kr. Mejeriet Nordal ved Ole & Knud Christensen. Indeh. Olo Christensen og Knud E Christen ­ sen, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Mejeriet Nørrcbrohus, Akts. Bestyrelse: Mejeri ­ ejer OP Nielsen, Fru AM Nielsen og Mejerist BRP Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Iktk. 5000 Kr. Mejeriet Ovyna, Aktieselskabet. Bestyrelse: Ba- germ. VR Jakobsen (Direktør), Fru PAE Ja ­ kobsen og Bagersvend SK Aa. Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 10,000 Kr. Mejeriet Vasa ved Jespersen & Jørgensen & Co. Indeh. FM Jespersen, PKM Jørgensen m. fl. Frm. tegnes af de to nævnte Indeh. i Foren. , ro * < -. : FM Jespersen og PKM Jørgensen liver for sig. Mejeriet Vulkan ved NK Nielsen. Indeh. NIC Nielsen. Mejeriet Øbro ved L Christiansen. Indeh. Laura A Christiansen. Mejeriet Ørnhøj ved C Jeppesen, Hdl. Indeh. CF Jeppesen. Mejeri- _& Smørforretningen Herba, Aktieselska ­ bet. Bestyrelse.: Mejeribest. L Larsen (For- Ulstrup, der tegner Frm., Kontrolør , ge (Forretningsfører) og Snedker J { 0 K 000 n K? OnSO11 ’ Pr ° k ‘ : GAC Lange - Aktk ‘ Mejeri & Smørforsyning Nova. R Madsen In ­ deh. RE Madsen. Mekanik ved J Kreutzfeldt. Indeh. J Kreutz- feldt. ' Melasco, Akts., lldl., Fabr. m. m. Bestyrelse: Gross. AV Rasmussen, Gross. FC Thaysen og cand. polit. HJE Gyde-Jørgensen, der i Foren, tegner Frm. Direktør : Børge Rasmussen. Prok. : Max Madsen og Børge Rasmussen i Foren, eller hver for sig i Foren, med et Be ­ styrelsesmod!. Aktk. 30,000 Kr. Melby A, Hdl. Indeh. A .Melby. Melby & Yhr, Industridrift. Indeh. B Melby og E Yhr. Prok. : A Melby. Melb.vo William, Ildi. Indeh. JW Melby« og HW Melbye. Melchior, Armstrong, Dessau Co. of Delaware, Inc. U.S.A.,' Udenlandsk Akts. Forrctningsafd. af Melchior, Armstrong, Dessau Co. of Dela­ ware Inc. Forretningsafdelingens Bestyrer : Forretningsf. KE Christiansen, dor tegner 1 ’ rm. Prok ■ JCW Jensen og AJP Sciersen i Foren. Melchior Gerson & Co. ’ s Eftf , Assiiranceagen- tur og Hdl. Indeh. IIFJ Arbo-Bahr og 01 ’ M Storm Prok. : KE Magnussen og Dagmar Alex ­ andra Cederholm i Foren. Melchiors Kaffebrænderi. Indeh. HR Melchior. Bestyrelsesmedl. eller af i Foren. A Jensen & E og E Hansen. Hansen. Fremtiden ved Hansen & Jensen, Hdl. KS Hansen og MP Jensen, der i Foren. Frm. Mejeriet Bykilde ved Indeh. Anna Jensen Indeh. tegner

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker