kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Massey-Harris, Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse: Dir. WK Ilyslop, Lille (Frankrig), Overrets- sagf. H Repsdorph og Vicekonsul JB Danø. Direktør : Kai Beck. Frm. tegnes af en Direk ­ tør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af •to Direktører i Foren, eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 400,000 Kr. Master trading Co., The, 11 Vestby Madsen, Kom- manditselsk., Hdl. Ansv. Delt. II Vestby Mad- o , : Mathias & Feddersen, Ilaandv. _____ __ __ thias og GA Feddersen, der i Foren, tegner Frm. Mathiasen Chr., Akts., Dansk Bade- & Frotto- i ringsapparat, Fabr. af og Hdl. med Badeappa ­ rater samt anden lign. Virksomhed. Bestyrelse : Fabr. C Mathiasen, Fru HE Christiansen og Bogholder PAK Mathiasen. Frm. tegnes af For ­ manden alene. Aktk. 10,000 Kr. Mathiasen Georg E, Hdl. og Fabr. Indeh. GE Mathiasen. Prok. : JA Efsen alene eller II Mathiasen og Ingeborg Lassen i'Foren. Mathiasen LC & Søn. Haandv. Indeh. LC Ma ­ thiasen, der tegner Frm., og NBDL Mathiasen. (Frdbg.). Mathiasen P, Ildl. Indeh. Fru IIJ Mathiasen og Eli Mathiasen. Prok. : Pauline Fil Hansen. Mathiasson ’ s IIH Fabrikker (Københavns Drops- & Konfekturefabrikkor) Akts. (Akts. Gea (Far- macevtisk-komisk Fabrik)). Under dette Navn drives tillige Virksomhed af Akts. Gea (Far- macevtisk-kemisk Fabrik [se dette]. Mathiesen & Bækmark, Haandv. Indoh. Aa. F Mathiesen. Mathiesen CF & Co., Haandv. Indeh. Jobs. Han ­ sen og M Chr. Hansen. Mathiesen ’ s E elektr. Sliberi, Ilaandv. Indeh. RIIA Mathiesen og PLV Mathiesen. Mathiesen Kai, Hdl. Indeh. Kai EA Mathiesen. Mathiesen P, Hdl. Indeh. P Mathiesen. Mathiesen William & Emil. Haandv. Indeh. WE Mathiesen og Eli Mathiesen. Matiuka. JM Husted, Haandv. Indeh. JM Hu ­ sted. MATR.-NO ........... Ejendomsselskaber, hvis Navn begynder med dette Ord. er ikke modtaget her. Købere af Vejviseren, der søger Oplysninger om saadanne Ejendomsselskaber, vil, naar do til Vejviserens Kontor indsender skriftlig An ­ modning med nøjagtig Angivelse af Navnene paa de paagældende Selskaber, omgaaende faa Oplysningerne tilsendt, saafremt Selskaberne er anmeldte til Aktieselskabs-Registret. Saadanne Forespørgsler maa vedkvgges frankeret Svar ­ konvolut og Kupon fra indeværende Aars Vej ­ viser. Mattat ’ s CP Stcmpelfabrik ’ s Eftf.. Ilaandv. In ­ doh. Fru Oda E Juhl, der tegner Frm., og Fru Helene M Wiboltt. Prok. .- EJ Wiboltt aleno eller Poul Chr. Jørgensen og Juliano M Jør ­ gensen i Foren. Matthiesen ’ s Chr. Éftf., Ilaandv. Indeh. Tove VA Hansen. Matthiesen & Jespersen. Hdl. Indeh. Fru HJA Matthiesen og Gerda Jespersen, der i Foren, tegner Frm. Matthiesen & Jørgensen. Haandv. Indeh. S Aa. Matthiesen og CLGA Jørgensen. Matthiessen & Frellesvig under Likvidation, Akts. Likvidator; Fabr. IICO Matthiessen, der teg-, ner Frm. Matthiessen Heinr. G, Ildl. Indeh. IIG Matthies ­ sen. Matthiessen Holger, ndl. Indeh. Holger O Mat ­ thiessen. Prok. .- AR Larsen ■ og Paula Pant- mann. Matthison-Hansen A & Co., Hdl. Tndoh. -A Mat- thison-Hansen. Prok. : Holger Helme. Matthissen GA, Akte., Financiering af Firmaet G Mathissen & Co. samt Hdl. en gros med Kolonialvarer fortrinsvis med Sukker. Besty ­ relse: Landsretssagf. PA Wiedemann (For ­ mand), Kaptajnløjtn. J Buchholtz-Nielsen og Premierløjtnant BA Matthissen, Randers. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Aktk. 35,000 Kr. Matthissen G & Oo., Hdl. Indeh. GA Matthis ­ sen. (Kbhvn. og Frdbg.). Mattschofsky J & Co., Haandv. Indeh. KE Mattschofsky. Matzen ’ s H Clichéanstalt & Provinsbladenes Il ­ lustrations Bureau, Akts. Bestyrelse : Red. K E Svarre, Køge (Formand). Red. Holger Ber- nild, Hillerød, Red. Alfr. Erichsen, Nakskov, Forretningsf. V Larsen.. Næstved, og Forrot- ningsf. KF Svenningsen, Vejle. Direktør : Red. JP Neerup. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med Direktøren. Aktk. 70,000 Kr. Matzen KG, Haandv. Indeh. KG Matzen. 1 ’ rok. : OLVC Kiegstad. • Mauritzen ’ s Hans M Sønner, Hdl. Indeh. HME Mauritzen og AJG Mauritzen. Mauritzen Max & Co., Haandv. Indeh. HCJ Clausen og J Porup Jensen. Mauritzen & Rossen, Akts., Fabriksvirksomhed (Blikemballagefabrik med Bliktrykkeri). Besty- relso : Fabr. MEA Mauritzen, Bankassist. E Mauritzen og Fabr. KD Rossen. Direktion: MEA Mauritzen og KD Rossen. Frm. tegnes af en Direktør eller af den samlede Bestyrel ­ se. Aktk. 40,000 Kr. Ingeniør Aug. Indeh. IIJ Ma»- sen. Matador, kern. tekn. Fabrik, Fuchs. Indeh ASM Fuchs.

Marg — Maur

VI — 2786

Jacob Bagerier, Akts. Bestyrelse : Gammeltoft Schougaard, Prokurist og Gross. Marstrand ’ s Gross. NE AR Gøth gaard, der hvor for 10,000 Kr. Marstrand Christiansen, AI Christiansen. Martens Carl Assuranceforretn. Indeh. CE Mar ­ tens. Prok. : SA Schønecker. Adresse: Amagert. 11 (K) S ★ Cent. 1051. Martinat. A Larsen. Hdl. Indeh. A Larsen. Martins Forlag, Hdl. Indeh. Fru IAM Martin. Prok.; ES Winther og JE Ilalkier hver for sig. Martin-Jensen Leo, Akts., Udis- og Ingeniør ­ virksomhed m. m. Bestyrelse : Dir. LL Mar ­ tin-Jensen (Direktør), Prokurist EC Helligsø og Fru CII Martin-Jensen. Frm. tegnes af den samlede Bestyrelse eller af Direktøren alene. Prok.: EC Helligsø, JV Hansen og AKE Pe ­ dersen, to i Foren. Aktk. 125,000 Kr. Martin-Jensen M & Søn, Akts., Forsikringsforr. Bestyrelse: Dir. V Jeppesen (Direktør), Bank ­ best. NGA Gleerup og Dir. FJ Rosted. Frm. tegnes af Direktøren olier af to Bestyrelses- medl. i Foren. Aktk. 20,000 Kr. Marx FW. ndl. Indeh. FW Marx. Marx ’ s JC, Eftf., Haandv. Indeh. LL.V Torp. Marv Salonen ved CM Christensen. Haandv. In ­ deh. Fru MB Christensen. Maskinfabrik Aladdin ved AE Birk. Indeh. AEA Birk. Maskinfabriken Absalon ved Petersen & Ras ­ mussen. Indeh. JME Petersen og SE Rasmus ­ sen. Maskinfabrikken Aktiv i Likvidation, Akts. ’ Lik ­ vidatorer : Dir. A Andersen og Overretssagf. NE Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Maskinfabriken Argus ved C Kongsfelt. Indeh. CC Kongsfelt. Maskinfabriken Dania, II Petersen. Indeh. IIFA Petersen. (Frdbg.). Maskinfabrikken D.I.A.F., Akts. Bestyrelse: Ing. EFF Bundegaard. Fru AKEF Schlier og Ing. EOF Schlier. Direktion : EFF Bundegaard. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 150,000 Kr. Maskinfabriken Eos ved Vald. K SM Gammeltoft Schou- sig tegner Frm. Aktk. Industridrift. Indeh. Fru Maskinfabrikken Exford ved Thor Hansen & Co. Indeh. TAII Hansen [er senere død], der teg ­ ner Frm. og Aa. L Nielsen. Prok. : Ellen M Hansen. (Frdbg.). Maskinfabrikken Form-Tools, Akts. Bestyrelse : Fabr. P Ph. Stulir, Ing. O Keller, Mask'infabr. IID Hundrup, Maskinfabr. A Hundrup og Fabr. AE Balsløw, der tre i Foren, tegner Frm' Aktk. 40,000 Kr. Maskinfabriken Hamo ved IIC Kiohn, Industri ­ drift. Indeh. IIC Kielin. Maskinfabrikken Presto ved Jensen & Petersen. Indeh. NM Jensen og JPV Petersen. Prok. : RMM Jensen. (Frdbg.). Maskinfabrikken Primo ved Conradsen & Juste- sen. Indeh. 1EA Conradsen og JOS Justesen, der i Foren, tegner Frm. Maskinfabrikken Rannie, Akts. Bestyrelse- Fru CM Larsen. Dir. FW Grubert og Sagf. F Buch- wald Fonsmark. Direktør; AB Wittig. Frm. .tegnes af Direktøren alene olier af et Bestyrel- sosmcdl. Prok. ; KS Larsen. Aktk. 225,000 Kr Maskinfabriken Selandia. Akts. Bestyrelse ■ Fabr PSR Andersen (Direktør), Fabr. HR Ander ­ sen og Vaskeriejer K Aa. C Møller. Frm. teg ­ nes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Maskinfabrikken Skandia ved A Mortensen. In ­ deh AE.TG Mortensen. (Frdbg.). Maskinfabriken Titus ved Axel M Jørgensen, HK Jørgensen, A Bern & A Thomsen. Indeh. Axel M Jørgensen, HK Jørgensen, AVB Bern og A Thomsen. (Søndre Birk). Maskinfabriken Undi ved Uno Jensen. Indeh. Uno Dick Kristian Jensen. Maskinimporten ved H Bæt-h. Hdl. Indeh. HS Bæth. Prok. : Jenny Svarrer. Maskinkompagniet, Akts. (Akts. The Dania Shoo Machinery Works Ltd.). Undor dette Firma drives tillige Virksomhod af Akts. The Dania Shoo Machinery Works Ltd. [se dette]. Maskinkompagniet Invicta, Akts. Bestyrelse : Dir. LC Morsbøl (Direktør), Dir. AV Nielsen og Mejeriejer JL Langelund, Hesselager. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Di ­ rektøren. Aktk. 50,000 Kr. Maskinsnedkeriet Taga ved Boje Rasmussen & Th. Jørgensen. Indeh. RJ Boje Rasmussen og P Th. Jørgensen, der i Foren, tegner Frm. Maskinsnedkeriet Thor, Viggo Møller. Indeh. Viggo O Møller. Sørensen & Vald. K Sø- Foren. tegner Pedersen. In- Th. Olsen, Industridrift. Indeh. rensen og II Th. I Olsen, der i Frm. Prok.: II Flus. Maskinfabrikken Ergo ved Alfred ' deh. JM Alfred Pedersen.

EV Thrane, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Margarinefabriken Palma, Akts. Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af Solofabriken Akts, [se dette]. Margarinefabriken Reno, Akts. Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af Akts, [so dette] Firma drives tillige Virksomhed af Danske Ba ­ geres Industri- & Handelsaktieselskab [se dette]. Margarine Transport Aktieselskabet. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Solofabri ­ ken Akts, [se detto], Margolinsky AA, Hdl. Indeh. AA Margolinsky. Prok. : J Margolinsky. Margolis D, Ildl. Indoh. D Margolis. (Nordre Birk). Margolis M. Frm. er traadt i Likvidation. Lik ­ vidator: E Jonsen og Aago E Jørgensen, der i Foren, tegner Frm. Margroco ved John Briinnich. Hdl. Indeh. John Briinnich, Helsingør. Marhauer Otto & Oluf M Olsen. Haandv. Indeh. OV Marhauer og OM Olsen, der i Foren, teg ­ ner Frm. Maribol Kjolc-Atclior-Nouvoautés Meta Bøhling. Indeh. Meta Marie Bøhling. Marianne ved Henrik Joppcson, Ilaandv. Indeh. Honrik Jeppesen. Prok. : Fru Kaja Jeppesen. (Frdbg.). Maribo-Bandholm Jernbaneselskab, Akts. Besty ­ relse : Overretssagf. C Tiemroth (Formand), Dir. ØV Knudsen, Maribo, og Hofjgm. Ebbe Flach de Neergaard, Skjelstofte. Driftsbestyrer : FS Agerskov, Maribo. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af Driftsbestyreren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 800,000 Kr. Mariehønen ved Olga VK Ditlevsen, naandv. Indeh. Olga VK Ditlevsen. Mariendals Mølle & Brødfabrik ved Knud Ber ­ telsen, Industrinæring og Haandv. Indeh Fru ASL Bertelsen. (Frdbg.). Marino Insurance Company, The, Limited, uden ­ landsk Forsikrings-Aktieselskab, London. Gene ­ ralagentur for The Marine Insurance Company Limited, London. Gencralagenturets Formaal : Overtagelse af Reassurancer i Sø- og Transport ­ forsikringsbrancher. Generalagent : Frm. Joh. L Madsen ’ s Efterfølgere Johannsen & Lersey, der tegner Forrctningsafd. Marinello, Aktieselskab, Fabr. og Forhdl. af kos ­ metiske Art. Bestyrelse : Overretssagf. UT Mik ­ kelsen (Formand), Sagførerfuldm. EV Hansen, Frk. EA Hansen, Chemist RL Evans, New York, og Salgsdir. IIS Fagel, Paris. Direktion : Frk. EA Hansen og IIS Fagel. Frm. tegnes af tro Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forman ­ den aleno eller af en Direktør alene. Aktk. 25,000 Kr. Maritime Agency Akts., Agentur- og Rederivirk ­ somhed. Bestyrelse : Skibsreder O Ovesen og Iløjestorctssagf. Carl Ballhausen. Direktion : O Ovesen og 11 Middolboe. Frm. tegnes af Be ­ styrelsens Medl. hver for sig eller af Direk ­ tørerne hvor for sig. Aktk. 10,000 Kr. Markers Brødr. Bogtrykkeri. Indeh. AME Mar ­ kers, VA Markers og IA Markers. Markisefabriken Aabakken ved Alfred Petersen. Indeh. OC Alfred Petersen. (Søndre Birk). Markisefabriken Dania ved B Mahlert & Co. Indeh. BS Aa. Mahlert og GD Stridsland. Markt & Co., Akts., Imp. og Eksp. m. m. Be ­ styrelse: Dir. Aa. Hempel, Sagf. JC Monrad og Dir. JAR Pulvermann, New York. Direk ­ tion: WWJ Spinzig. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren. Prok. : OG' Lauritzen i Foren, med en Direktør. Aktk. 100,000 Kr. Markussen & Kristiansen, Haandv. Indeh. SN Markussen, Helsingør. Markussen Otto, Bog- i Papirhandel. Indeh. O Markussen (Frdbg.). Markvardsen & Lund, Ilaandv. Indeh. H Mark- vardsen og IIJK Lund. Markwardt & Co., Akts., Ildl. Bestyrelse : Over ­ retssagf. O Marqvardt (Formand), der tegner Frm., Rcpr. GFL Markwarat og Gas- & Vandm. NP Nielsen. Aktk. 10,000 Kr. Marland Oil ved IIA Hagbarth, Hdl. Indeh. HA Hagbarth. Prok.: HRA Jensen. Marshall & Berger, Hdl. Indeh. LW Marshall. Prok. : Fru AM Marshall og Ida M Brøns Hansen. . , , Marskensbo, Akts., ndls.- og Byggevirksomhed. Bestyrelse: Rentier A Jensen (Direktør), Gods ­ ejer AV Bcrgengren, Malmø, og Sagf. I1PV Christiansen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Marsmann, Groth & Co., Akte. Hdl. en gros. Bestyrelse: TM Groth og K Groth (Direktør), begge af Svendborg, samt Skoleinsp. HA Hil- ” ? er » der to i Foren, tegner Frm. Prok. : K Groth. Aktk. 100,000 Kr IeT a GrV 6l wå ’ Æ : Fru J Lar- Aktk. 10.000 Kr 1 Foren, tegner Frm. Solofabriken Under dette af Solofabri- Under dette Margarinefabriken Sanella, Akts. Firma drives tillige Virksomhed kon Akts, [se dette]. Margarinefabriken Økonom, Akts.

Maskinsnedkeriet Ørehøj ved Hansen, Jensen & Petersen. Indeh. NJB Hansen, OP Jensen og EV Petersen. , Maskinstrikkeriet ved Aage Jacobsen. Inden. Aage A Jacobsen. T Masko ved Sigv. Hufeldt, Industridrift. Indeh. Sigv. Hufeldt. x • til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

I Afd. VI optages kun de

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker