kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Madsen Lind ’ s JP Boghandel. Indeh. JP Mad ­ sen Lind. Madsen Marcilius, Hdl. Indeh. MC Madsen. Prok. : HC Saxtorph. Madsen ’ s MD Eftf., Akts. (Akts. LE Bruun Ex- w port). Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Aktg. LE Bruun Export [se dette]. Madsen Niels, Fabr. Indeh. N Madsen. (Frdbg.) Madsen ’ s Olaf C Eftf., Haandv. Indeh. AH Larsen. Madsen Otto, Hdl. Indeh. Fru AM Madsen og HD Hansen. Prok. : Chr. A Olesen. Madsen ’ s P Eftf., Hdl. Indeh. PW Poulsen. Madsen ’ s P Skærvefabr. og Grusgrav ved Hede- huseno, Akts. Bestyrelse : Overlæge OM Hen ­ riques, Gross. H Schiøtz og Ing. A Ila.ugsted. der to i Foren, tegner Frm. Direktion : Dir. H Schiøtz. Prok.: II Schiøtz. Aktk. 200,000 Kr. Madsen Peter, Fahr. Indeh. SP Madsen. Madsen Rasmus, Fabr. Indeh. MR Madsen. Madsen Rich.

VI — 2784

C Hansen og Højesteretssagf. Valdemar IIvidt samt en Direktion : V Hansen (adm.) og J.IS Therp. Frm. tegnes af den adm. Direktør ale ­ ne eller af den anden Direktør i Foren, med et Bestyrelsesraadsmedl. eller af Bestyrelses- raadets Formand i Foren, med et Medlem af Bestyrelsesraadet. Aktk. 437,500 Kr. Lysberg. Hansen & Therp. Akts. Under dette Navn drives tillige Virksomhed af Lysberg

Løwe Carl. Hdl. Indeh. Carl S Løwe. Prok. : 8 Løwe. Løwener V. Hdl. Indeh. J Lønberg. Prok. : nT Rasmussen. Løvengreen ’ s HP Garveri, Akts. Bestyrelse : IIøjesteretssagf. Carl Heise, Rentier IIP Lø ­ vengreen og Vekselerer OM Vieth. Direktør : S Aa. Løvengreen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med en Prokurist eller af to Besty­ relsesmedl. i Foren. Prok. : HP Løvengreen og Ida MC Jensen, to i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. Løvens kemiske Fabrik ved A Kongsted. Mid ­ lertidig Indeh. AJH Kongsted ’ s Dødsbo. Frm. tegnes af Executorerne : IIø j estoret ssagf. Kar ­ sten Meyer, Overretssagf. Frithjof Kemp og Fabrikejor Knud Abildgaard-EUing i Foren. Prok. ; HA Rømcling. Løvsted Poul, Spedition. Indeh. FE. Løvsted. Maago OC & Co. ’ s Eftf., Haandv. Indeh. WAV Larsen. Maagegaardens Tapet- & Farvehandel, Akts. Bestyrelse : Malerm. SF Fridmann, Malerm. TK Thomsen og Bogholder JVJ Jørgensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Maboko, Akts. Under dette Navn drives tillige Virksomhed af Solofabriken Akts, [se dette]. Mac Lean Agency ved Vilhelm La.vbourn, lldl. Indeh. Vilhelm C La.vbourn. Macholds Filt ved Anna Andersen, Hdl. Indeh. Anna DC Andersen. Madelung II, Hdl. Indeh. HV Madelung. Madelung HB, Hdl. Indeh. IIIIB Madelung. Madrasfabriken Royal Akts. Bestyrelse : Dir. ACII Kreipke (Direktør), Repræsentant IIM Peterson og Ovorrotssagf. CCS Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foron. eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmod! . Aktk. 15,000 Kr. Madras- & Polsterfa.brikken Pilatus ved II An ­ dersen. Indeh. II Andersen. (Nordre Birk). Madsen A & E, Hdl. Indeh. Anna Madsen og Elisabeth Madsen. Madsen A jun.. Hdl. Indeh. A Madsen. Madsen ’ s Albert Eftf., Aage Buck. Hdl. Indeh. Aage v rrnnir • Madsen A Toft, Akts., Hdl. Bestyrelse : Fru OB J Pedersen. Fru KJKK Madsen (kaldet Toft Madsen) og Gross. A Pedersen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: APedersen. Aktk. 15,000 Kr. Madsen Axel, ndl. og Industridrift. Indeh. Axel EC Madsen og BA Madsen. Prok. : Anna SMS Bjerregaard. Madsen Axel C. Hdl. Indeh. ACHN Madsen. Madsens Brie Osteri, Industridrift. Indeh. Fru MLH Madsen. Madsen Brodr. Georg Æ Theodor, naandv. Indeh. KG Madsen og RT Madsen. Madsen Brødr. Helge & Frede, Indnst rid rift. Indeh. Helge FE Madsen og Frede AR Mad ­ sen. (Søndre Birk). Madsen Carl C. Hdl. Indeh. CC Madsen Madsen ’ s Carl F Eftf., Hdl. Indeh. T Andersen. Madsen Chr. & Ant. Nielsen. Haandv Indeh M Chr. Madsen og N Ant. Nielsen. (Frdbg.). ’ Madsen C. Rosongaarden, Hdl. Indeh. ECV Mad ­ sen og EB Mortensen. Madsen Ebba. Hdl. Indeh. Ebba LCj Madsen Madsen Hannibal M & AM Hansen, Hdl. Indeh. Hannibal M Madson og Anna TM Hansen, Roskilde. Madsen ’ s HC Enke. Hdl. Indeh. Fru SD Madsen Madsen Heinrich. Hdl. Indeh. JII Bøttgør Madsen. Madsen & Henriksens Kunsthandel. Akts Be ­ styrelse: Kunsthandlerne JL Wisbeck (For ­ mand), RC Henriksen og TKR Madsen Di ­ rektion: RC Henriksen og TKR Madsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. eller i Foren, med en Direktør el ­ ler af to Direktører i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Madsen J & Co., Kommanditselsk.. Hdl Jndeh J Madsen. Prok. : LC Gotfredsen ' Madsen JJ Kruse Akts., Fabr. ’ af Damebe- klædn særlig Damesilkekjoler. Bestyrelse: Fru GMAM Kruse Madsen, Dir OK Olo^n og Arkitekt TW Mollerup. Direktion • Fru GMAM Kruse Madsen og Købmd. JJ kruse Madsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 15,000 Kr. Madsen Johan & Co., Haandv. Indeh. Johan Madsen og Gunnar Rosborg, der i Foren, teg ­ ner Frm. (Frdbg.). Madsen ’ s Joh. L Efterfølgere Johannsen & Ler- sey, Assuranceagentur. Indeh. EKV Johannsen og H Lersey. Prok..: IA Søberg Petersen og Kurt Rasmussen i Foren. Madsen Jobs. & Søn, Haandv. Indeh. Peter Jobs. Madsen og Paul Johs. Madsen. (Nordre Birk). Madsen J& P, Hdl Indeh. Fru JB Dalholm og PJ Madsen [er genere dødi. Madsen J & Søn, Haandv. Indeh. J Madsen [er senere død] og AH Madsen. Madsen Jørgen P, Spedition. Indeh. Jørgen 1 Madsen. Prok. : HARM Madsen alene eller 1 ru ME Madson og CL Ilanberg i Foren. Madsons K Monumentforretning, Haandv. mue . Fru K Madsen. Prok. : Ewald Madsen. V Buck. Anker, Hdl. Indeh. Anker Madsen. Arvid, Vekselercrforr. Indeh. Arvid Mad- Madsen Madsen sen.

I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker