kraks vejviser 1940 handelskalender

bond — Lysb

VI - 2783

Firma-Regisler: A. København

Fru II Lvhne, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 70.000 Kr. Lyhne Theodor, Akts., Hdl. med og Fabr. af Manufakturvarer og Trikotage, navnlig Da- melingeri og Babyart. Bestyrelse: Gross. CT Lyhne (Direktør), Overretssagf. Frithjof Kemp og Gross. A Lyhne, Odense. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl.* i Foren, eller af Direktøren alene. Prok. : Ritta Lyhne og Chr. Rasmus ­ sen i Foren. Aktk. 170,000 Kr. Lykfeklt ’ s Import, Hdl. Indeh. AVE Lykfeldt. Lykke II, Haandv. Indeh. K Aa. Lykke. Lykkeberg Brødr. Københavns Fiskefars-Fabrik. Indeh. HJ Lykkeberg og O Lykkeberg. Lykkeberg J R. Hdl. Indeh. J R Lykkeberg. Prok. : AC Jacobsen. Lykkeberg P, Hdl. Indeh. P Lykkeberg. Prok.: AJ Rasmussen og PF Lykkeberg. Ly kkeper ved 11 Lykke, Ilaandv, Indeh. K Aa. Lykke. Lynafleder Bureauet ved CF Bornemann Baudt ­ ier. Indeh. AP Andersen. Lyngback & Co.. Hdl. og Fabr. Indeh. Fru O Lyngback. (Frdbg.). Lyngby Bank, Filial af Privatbanken i Kbhvn.. Akts. Filialdirektør : KV Pontoppidan. Filialen tegnes af Filialdirektøren, KV Pontoppidan i Foren, med OLII • •• Bynke eller af en af disse i TK Petersen eller KJ Lind ved CG Petersen, ndl. In ­ Foren, med enten eller AB Husted. Lyngby Boghandel deh. CG Petersen. (Nordre Birk). Lyngby Bra-ndselsforretning Akis. Best.vrtSIsc Landsnetssagf. Karl Qvortrup, Forretningsf. E Lyjigby Lampeskærme Fabrik ved A Karlsson. Indeh. Fru ALMM Karlsson. Prok. : CE Karlsson. (Nordre Birk). Lyngby Læderbandel ved Erik Larsen. Indeh. Erik Larsen. (Nordre Birk). Lyngby Maskinsnedkeri & Tømmerhandel, Akt«. Bestyrelse: Dir. Sv. Clausen, cand. jur. L Grathwohl og Sagf. VA Frederiksen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. .- EV Nielsen, ES il j Foren. ” .V Mortensen og Margrethe CJ Vater, to Aktk. 48,000 Kr. Lyngby Møbelmagasin ved PS Andersen, Indeh. PS Andersen. (Nordre Birk). Lyngby Nattevagt, Akts. Indeh. Akts. enedo Vagtselskaber [se dettej. Lyngby — Nærum Banen, Akts. Bestyrelse: Oberet Paul Ramm (Formand), der tegner Frm., Pro ­ kurist E Ryge-Jensen, Propr. i- Clausen, ’ Over ­ retssagf. C Manthey-Wagner og Redaktør Ing ­ var Nørgaard. Driftsbestyrer : Ing. J Aa C Hastrup, der har Prok. Aktk. 916,589 Kr. 75 Øre Lyngby Skjortefabrik, E. Nielsen, Akts. Besty ­ relse: Dir. CE Nielsen (Direktør), Fru PL Nielsen og Hdlskommis EHH Nielsen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den sam ­ lede Bestyrelse. Aktk. 10,000 Kr. Lyngby Sten- & Billedhugger! ved Karl Hansen. Indeh. Karl Kr. E Hansen. (Nordre Birk). Lyngbye ’ s Aug. Eftf. ved V Grace, ilaandv. Indeh KV Grage. Lyngbye ’ s Chr. Eftf., Hdl. Indeb. WGO Hansen. Lyngbyvejens Skotøjsforretning & Reparations ­ fabrik ved M Hermansen. Indeh. MH Her- mansen. Lynges II Trikotageforretning. Indeh. OH Lynge. Lynge Herman HJ & Søn, Akts., Hdl. Besty ­ relse : EkspeditionsSekr. P Madsen, Overrets ­ sagf. Gottlieb Jacobsen, Nebbegaard pr. Hørs ­ holm, og Viceskoleinsp. Theodora Sandal-Jep- pesen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: A Sandal-Jeppescn. Aktk. 25,000 Kr. Lynggaard N & Co., Akts., Udis- og Fabriks ­ virksomhed. Bestyrelse : Dir. N Lynggaard (Formand og Direktør), Fru EM Lynggaard og Slagterm. E Schmidt. Frm. tegnes af For ­ manden eller af Direktøren. Aktli. 5000 Kr. Lynggaard Sofus Toft, Hdl. Indeh. SI Lyng ­ rya 11 Akts., Reparation samt Forhdl. af Sko- tø i ’ og lign. Art. indenfor Skotøjsbranchen. Be- stvreJse- Lærer KG Nielsen (Direktør) Sko- tøishd^ ’ jP Larsen og Gaardejer NL Nielsen, Aulum ’ Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. ’ eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 20,000 Kr. Ly.-a Lamper ved Frankild & Co., Hdl. Indeh. OH Frankild og G Sjallung. Lys Fix ved Lindén-IIansen & Walseth, Industri næring. Indeh. KEW Walseth. (Frdbg.). Lysberg & Hansen, Akts., Dekoratør- og Tapet ­ serervirksomhed samt Møbelsnedkeri og der ­ med i Forbindelse staaende Handelsvirksomhed Bestyrelsen bestaar af et Bestyrelsesraad •. Un ­ derdir. JII liansen (Formand), Gross. K Glahnspn-Petersen, Teaterdir. I Schmidt, Insp. Ilaandv. De For EA Fjelstrup, der to i Prok.: i') VT Madsen. Nielsen. Indeh. Bestyrelse : Dir Haensch. Frm. tegnes i Foren, eller af Di- OC Christensen. Aktk. O Larsen, Hdl. Indeh. VP Madsen og Dir. Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Lyngby Cementstøberi CM Nielsen. (Nordre _____ Lyngby Kjoletøjsfabrik, Akts. af to Bestyrelsesmedl. rektoren alone. Prok. • 68,000 Kr. Lyngby Kul & Koks ved _ _____ , OM Larsen. (Nordre Birk). ved CM Birk). LI.. OC Christensen (Direktør), Ing. KE Christen ­ son og Fabr. Aa. RM ” “

Lunds Import ved Sigurd Lund, Hdl. Indeh. Sigurd N Lund. (Frdbg.). Lund IP & Søn, Haandv. Indeh. A Lund. (Nor ­ dre Birk). Lund Jacob, Hdl. Indeh. PE Pedersen. Lund & Lyngberg, Ilaandv. Indeh. Fru PJ Lund og Fru EMK L.vngberg. Lund Martin, Ild). Indeh. MC Lund. Prok..: VA Alstrup og SB Christensen i Foren. Lund Niels B, Aktieselskabet. Hdl. m. Koloni ­ alvarer. Bestyrelse : Købmd. Chr. TA Christen ­ sen, Forretningsf. J Chr. V Thorsen og Bog ­ holder Sv. Aa. GT Hansen, dor i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Lund ’ s Radio, Haandv. Indeh. SN Lund (Kbhvn. og Frdbg.). Lnnd Sophus, ndl. Indeh. TI Sophus G Lund. Prok. : IICG Lund. (Frdbg.). Lund ’ s Th. Enke, Akts., Metalstøberivirksomhed. Bestyrelse: Fabr. ELJ Sørensen (Formand), Fru GK Sørensen og Metalstøber AVI! Søren ­ sen. Direktion : ELJ Sørensen og AVH Søren sen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 15,000 Kr. Lund Theodor & Petersen, Akts., ndl. og Fabr. Bestyrelse: Dir. NC Groes-Petersen (Formand), Gross. A Jacobsen, Dir. PA Roepstorff og Un­ derdir. E Madsen. Direktion : A Jacobsen. Frm. tegnes af Formanden eller af en Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : E Mad­ sen alene eller SVF Hansen, PJ Harris og KAB Stougaard, to i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. Lund V. Hdl. Indeh. VCS Lund. Prok. : P Bach alene samt WJ Sørensen og EN Breiding i Foren. Lundbeck Emma, Akts, i Likvidation. Likvidato ­ rer ; Frk. LKO Christiansen og Landsretssagf. ST Bruun, dor i Foren, tegner Frm. Lundbeck II & Co., Hdl. og Industridrift. Indeh HNCC Lundbeck og EA Goldschmidt. Prok.: Oli Iltibner og Alma Emilie Sterregaard i Foren. Lundbeck lians, Import & Export. Agenturer, Hdl. Indeh. Hans Lundbeck. Lundberg Aug., Ilaandv. Indeh. AJF Lundberg og POV Lundlterg. Lundby & Co., ndl. Indeh. K Lundby. Lundby Hans, Hdl. Indeh. K Lundby og Thor- kel Vøgg. Lundby & Schiønning, Akts. Hdl. og Fabr. m. m. Bestyrelse : Gross; K Lundby (Direktør), Fru M Jensen (kaldet Djørup Jensen) og Fru TLCS Lundby. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. Lunde vængets Kolonial lager, Harald Hansen. Indeh. Harald Hansen. Lundgreen O. Akts., Herre- & Dameskrædder!. Bestyrelse.-. Skræddermestrene CFW Køhn og A Blomberg samt Fru A Kristell (Christell), dor to i Foren, tegnor Frm. Prok. : AML Ulrich i Foron. med et Bestyrelsesmodi. Aktk. 40,600 Kr. Lundgren A. Hdl. Indeh. An Lundgren. Lundh Axel. Hdl. Indeh. JM Lundh. Prok. : GFT Aagaard og Fru Tove E Lundh. Lundh Axel. Hdl. Indeh. JM Lundh. (Frdbg.). Lundh Axel. Akts., Hdl. Bestyrelse: Fru TE Lundh. Tømrerm. NV Hansen otr Fru AM Hansen, der i Foren, tegner Frm. Forretnings ­ fører ; Fru TE Lundh, der har Prok. Aktk. 5000 Kr. Lundholm G, Hdl. Indeh. Fru Kl Ilbo. Lundqvist & Olsen ’ s Eftf., Haandv. Indeh. Fru KSM Noch. Lundsgaard V & Søn, Assuranceagentur. r deh. PFV Lundsgaard. strøm og EE Lundstrøm. Hdl. Indeh. Holger Prip Buus. Luno ’ s Bianco Bogtrykkeri. Akts. Indeh Carl Allers Etablissement. Akts, [se dette]. Luplau ’ s Ferd. W Eftf.. Hdl. Indeh. WFE Ras ­ mussen, EL Christiansen og SB Krause, der aver z ., f or sig tegner Frm. Prok..- NV Nielsen og OV Christenson enten i Foren, eller hver F ,°r ei y ,ned enten IIN Stegeager, Agnes hard StCCk n in ’ VP IIaugaard el,cr WCR Bein-. Ih- Lnndstrøm C & Sø"n. Ilaandv. Indeh. CE Lund ­ Lundstrøm ’ s Willi. Eftf. ved nolger Prip Buus, Lustrup ’ s Farve-, Tapet- og Materialhandel. In- t -l i ’ 1 ? r - Bustrup og AS Lustrup. Lubcke II & K, Haandv. Indeh. KE Liibcke. L.vbe ved E Lysgaard Jørgensen, Haandv. In- deh. E Lysgaard Jørgensen. Liidcmann Vilh., Hdl. Indeh. Vilh. F Ludemann. (Frdbg.). Luders A & Co. ’ s Eftf., Hdl. Indeh. AC Berg- holm. Prok.: JEB Petersen. Lyders C Eftf. V Victor-Hansen, Haandv. Indeh. VE Victor-Hansen. Lyders ’ Herman Eftf., Akts., Hdl. en detail m. Isenkram og Køkkenudstyr. Bestyrelse : Dir. P II . Grubert (Formand), Isenkr. IIA Grubert (Direktør) og Fru AKE Grubert. Frm. tegnes af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af For ­ mandon alene eller af Direktøren alene. Prok- : B Grubert og EP Grubert hver for sig. Aktk. 150,000 Kr. Lvhne Holger, Aktieselskab. København, Hdls- ’ og Fabrikationsvirksomhed. Bestyrelse : Dir. HA Lyhne (Direktion), Repr. Th. Lyhne og

London and Scottish Assurance Corporation Ltd. af London. Generalagenturets Formaal : Reassurance i Brand, Driftstab og Tyverifor ­ sikring. Generalagent : Landsretssagf. Erik Gangsted. Generalagenturet tegnes af General ­ agenten. ( Forsikrings-Registret) . London Silver House ved Christel Holm, Hdl. Indeh. Fru Christel B Holm. Londoner-Varemagasinet ved A Bowman, Hdl. Indeh. A Bowman. (Frdbg.) Longo, Leth & Co., Hdl. Indeh. FA Longo, ALC Longo og PN Leth. Lorentzen ’ s A Eftf. ved V Jensen, ndl. Indeh. PV Jensen. Lorentzen AT & Co., Ilaandv. Indeh. V Vinther. (Kbhvn. og Frdbg.). Lorentzen Henry A. Akts., ndl. Bestyrelse: Fabr. HA Lorentzen (Direktør), Boghandler V Albech Thomsen og Fru All Albecli Lorent ­ zen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktorer i Foren, eller af en Direktør og et Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : HA Lorentzen. Aktk. 20.000 Kr. Lorentzen J, Hdl. Indeh. Fru HCE Lorentzen. Prok.: JE Lorentzen. (Nordre Birk). Lorentzen ’ s Kristian, Mejeri, Akts. Bestyrelse: Fru EK Aagaard (kaldet Peiter-Aagaard), Repr. KJ Rolff og Repr. SP Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Lorentzen P & Co., Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. PCA Lorentzen. Lorilleux Ch. & Cie, Filial ved J Laraignou, Hdl. og Industridrift. lnddi. .1.) Lara.ignou. Lose Th. & Co., Akts. Indeh. Det Danske Medi ­ cinal- & Kemikalie-Kompagni, Akts, [se dette]. Lossmann A & Co., Ilaandv. Indeh. A Lossmann og KEJ Nielsen, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Lottrup IIG, Hdl. Indeh. HG Lottrup Lous Knud. Hdl. Indeh. KV Lous. Prok. : AR Bøttger. Lucas Felix, Akts., Hdl. Bestyrelse : Dir. RF Lucas (Direktør), Overretssagf. E Berner og Frk. Eli Lucas. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 50,000 Kr. Lucas Knud. Hdl. Indeh. K Lucas. Lucas A Schalitz Akts., Hdl. Bestyrelse: Repr HB Axelsen, Landsretssagf. OC Hansen og Kasserer KL Jensen. Forretningsfører : Kepr. HP Wolff Andersen. Prokurist: Olga A Sta- xen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Forretningsf. eller af Forretnmgsi. i Foren, med en Prokurist. Aktk. 50,000 Kr. Luclit & Winkel, Ilaandv. Indeh. SA Lucht og SS Winkel. (Frdbg.). Lucifer ved Albert Rønnow. Ilaandv. Indeh. AJ Ronnow. Prok. : A Hansen. Luckeys Elis Konservesfabrik, , Aktiebolaget, Akts. Bestyrelse : Gross. B Sieverts (Direktør), Dir. E Luckey, Lysekii, Sverige, og Gross. EE Galle. Frm. tegnes af E Luckey i Foren, med Direktøren eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 20.000 Kr. Ludvigsen C Thyge & Co., Industridrift. Indeh. APA Smith, Ellen Gudme og Fru M Norup, Taastrup. Frm. tegnes af Indeh., to i Foren., dog at Fru AI Norup kun kan tegne Frm. i Foren, med en af de øvrige Indeh. samt den for hende beskikkede Lavværge Erh. Flensborg. Prok. : KE Hansen. Ludvigsen & Hermann, Haandv. Indeb AC An ­ dersen og JC Spange. Ludvigsen Ludv. C, Hdl. Indeh. KAa. Ludvfig- sen. Prok. : Fru CE Ludvigsen. Luksusæg ved HC Nielsen, Hdl. Indeh. ITC Nielsen. Lumbye Andr., Haandv. Indeh. Andr. S Lumbye. Luna Radio, Akts., Forhdl. af Radioapp. og an ­ den i Forb. m. Radiobranchen staaende Virk ­ somhed. Bestyrelse- Gross. II Nytofte Peder-' sen, Forretningsf. AL Johansson og Jng. H Kahler, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Lund A, Hdl. Indeh. A Lund. Prok. : Fru II Lund. Lund Alfred Co., Akts., Fabr. af og Hdl. en gros med Trikotage og lign. Varer. Bestyrelse: Gross. JO Petersen, Hornbæk, Gross. A Lund og Fru AM Lund. Direktion : A Lund. Frm. tegnes af tre Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 150,000 Kr. Lund Axel, Hdl. Indeh. liru IM Lund. Lund Axel AV. Hdl. og Forsikringsforr. Indeh. AAV Lund. Lund & Balling, Reklame-Bureau, Hdl. Indeh. CA Lund og NL Balling, der i Foren, tegner Frm. Lund Brødrene, Industridrift. Indeh. Sv. Aa. Lund og BAF Lund. Lund Brdr. S & B, Fabr. Indeh. SA Lund og BAF Lund. Lund ’ s Carl Fabrikker, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Glud Marstrands Fabr. [se dette]. Lund Cathrine, Bog-, Papir- og Musikhandel. Indeh. Carla V Jansen. Lund uo w. Sønner, Haandv. Indeb. AAF Lnnd og EO Lund. Lund Hans & Co., Hdl. Indeh. Hans Lund og HJ Nøhr.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgorelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker