kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København andre Medl. af Kontrolkomitéen eller af tre Medl. af Kontrolkomitéen i Foren. Prok. : FFP Pedersen, KO Møller og V Røpke, hver i Foren, med en Direktør. Aktk. 300,000 Kr. Livsforsikrings-Selskabet DANSK UNION (Gen ­ sidigt). Selsk. med begr. Ansv. Bestyrelsen be- staar af et Best.vrelsesraad : CE Martens (For ­ mand), RE Genkel, M Ilenrichsen. IICT Ras ­ mussen, TTPL Riis-Sørensen. K Skovgaard-Pe- tersen, Vallerød, og Folmer Liittichau, Rohden pr. Daugaard, samt en Direktion : OCM Thielst (adm.). Frm. tegnes af den adm. Direktør. Prok. ; OPJM Thielst og EB Andersen i Foren. Selskabets Kapital er vekslende. Medlemmerne er gensidig forpligtede efter deres Andel i Forsikringsfonden. Tredjemand kan dog ikke gøre Gensidigheds-Ansvar gældende. Livsforsikringsselskabet New York. Kapital : 1626 Mill. Kr. Bestyrer: Livs- og Genforsikrings ­ selskabet Dana, Akts, [se dette]. Livs- og Genforsikringsselskabet Dana, Akts. Be ­ styrelsen bestaar af Best.vrelsesraadet : Dir. Harald Waduin Sprechler, Dir. Chr. Højrup, Dir. AC Christensen, Aalborg, Dir. Anders Hansen, Dir. PEVH Lønborg, Dir. GE Rie ­ mann og Dir. FL Cronc samt Direktøren Aktuar AB Drachmann. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesraadsmedl. i Foren, olier af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesraadsmedl. Prok. ; A Fausbøll og ,IIS Jensen i Foren, eller hver af dem i Foren, nied et Bestyrelsesraadsmedl. el ­ ler med Direktøren. Aktk. 2*6 Mill. Kr. (For ­ sikrings-Registret) . Lodal Kr., Aktieselskab, Hdl., Formaling af Fo­ derstoffer og Udlejning af Presenninger, Sække og lignende Varer. Bestyrelse Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Lodberg ’ s P Eftf., Ilaandv. Indeh. PC Andersen og GO Andersen. Loffe, Akts., Hdl. m. Chokolade, Sukkervarer o.l. Bestyrelse; Dir. ON Rosdahl (Direktør), Fabr. C Th. Rosdahl og fh. Købmd. IS Johansen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 10,000 Kr. Lohmann ’ s Boghandel. Inden. JI Lohmann. Prok. ; Fru KM Lohmann. Lohmann ’ s Chr. H Eftf. Spiralscnge & Madras ­ fabrik. Indeh. FF Larsen. Lohmann II, Sengefabrik, Haandv. og Industri ­ drift. Indeh. UVD Lohmann. Lolirer CB Ildl. og Assurance-Agentur. Indeh. GJ Lolirer og CBA Lolirer. Lohse Brødr.,Hdl. Indeh.GE Lohse og JFL Lohso. Lohse Ernst C Æ Co. ’ s Eftf., Ildl. Indeh. Nu Poulsen og PC Poulsen. Prok. : A Rasmussen. Lohse ’ s GG Eftf., Ildl. Indeh. WFE Rasmussen, SB Kruuse og EL Christiansen. Prok.: NV Nielsen og OV Christenson, to i Foren., eller NV Nielsen og OV Christenson hver i Foren,, med enten EVM Darvillc, WCR Reinhard, Vp Haugaard eller Agnes EM Steckhahn. Lohse ’ s Korsetlagor ved Louis Lohse, Industri ­ drift. Indeh. Fru BE Lohso. Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab. Det, Akts. Bestyrelse: Overretssagf. C Tiemrotli (For ­ mand), Forp. EF de Necrgaard, Skjeltolte. Stiftamtmd. Frederik Reventlow. Nykøbing i<.. Dir. CV Knudsen, Maribo, og Driftsbest. LVE Nielsen, Nakskov. Driftsbestyrer: FS Ager ­ skov. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren med Driftsbestyreren. Aktk. 7.346,000 Kr. Lollandske Mejeriers Udsalg. Akts. Bestyrelse : nusejer AJ Nielsen (Formand), der tegner Frm., Ekspedient ECFTS Bøgekiido og Repr. R Jensen. Aktk. 1500 Kr. Lomborg F, Hdl. Indeh. FF Lomborg. , London Assurance, The, Akts., England, Gene ­ ralagenturet for Danmark. Generalagcntur for The London Assurance, London. Generalagen ­ turets Formaal : Brand- og Driftstabsforsikrin ­ ger.. Generalagenturet bestyres og tegnes af Assurandør M Bramsen. Prok.: Tage Klee. (Forsikrings-Registret) . London Cykleimport, Akts. Bestyrelse: Gross. S II Antonsen (Formand), der tegner Frm., Fru ELEH Antonsen og Ekspedient ECII Thorn- holm. Aktk. 5000 Kr. London Guarantee and Accident Company, Limi ­ ted, Udenlandsk Akts., England, Forretnings ­ afd. af London Guarantee and Accident Com ­ pany, Limited, London. Generalagent : Dir. J II Zobel. Forretningsafd. bestyres og tegnes af Generalagenten alene. Prok.: VAG Houser og Hermann Zobel. (Forsikrings-Registret). London House ved H Haidumak, Ildl. Indeh. EHV Haidumak, kl. Eidemack. (Frdbg.). London Kul- & Koksimportkoiiipagni Akts. Un ­ der dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Brændselskompagniot London [so dette]. London & Lancashire Insurance Company, Tbe, Ltd. Forretningsafd. af The London & Lan ­ cashire Insurance Company, Ltd., London. For ­ retningsafd. Formaal: Brandforsikring, For- retningsald. Generalagent; Juli. L Madsen ’ s Efterfølgere Johannsen & Lerse.v. der tegner Forretningsafd. (Forsikrings-Registret). London & Scottish Assurance Corporation Ltd. (Udenlandsk Aktieselskab af England). Gene- ralagentnret for Danmark. Generalagentur for

VI — 2782

Lice — Load

Lindewald ’ s Damehatte, Hdl. og Industridrift. Indeh. A Aa. Lindewald og Karen M Linde- wald. Lindfors ’ Bogforlag i Likvidation. Akts. Likvi ­ datorer.: Overretssagførerne Viggo Falbe-Han- sen og Frants Dragsted, der i Foren, tegner Frm. Lindhard JP & Co., Akts., Beklædningsfcrr. Bestyrelse: Landsretssagf. P Bornemann, Fru AR Wilhelmsen og AR Rasmussen (Direktør), der to i Foren, tegner Frm. Prok.: AR Ras ­ mussen alene samt AV Hummel og Elisabeth Willadsen i Foren. Aktk. 400,000 Kr. Lindholm & Lindholm, Haandv. Indeh. AJL Lindholm og PK Lindholm. Lindow II, Haandv. Indeh. IIF Lindow. Lindquist V & I, Haandv. Indeh. Valborg E Lindquist og lager K Lindquist. Lindschau ’ s Gert. Forlag Akts. Etestyrelse : Fru Gertrud GL Rasmussen (Forretningsfører), Re­ daktør PV Rasmussen og Gartner AEA Chabert, Roskilde, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Fru Gertrud GL Rasmussen. Aktk. 10,000 Kr. Lingeri Centralen ved S Funder Reith. Hdl. In ­ deh. ST Funder Reith. Lingeriforretningen Thor ved Sv. Lauritzen, Hdl. Indeh. Sv. Aa. Lauritzen. Lingcriforretningcn Træf ved M.T Frederiksen, Ildl. og Ilaandv. Indeh. OMJ Frederiksen. Lingerimagasinet Elite ved Eckhof V Nielsen, Ildl. Indeh. K Eckhof V Nielsen. Lingeri-Magasinet Eva ved Erh. Nørgaard, Haandv. Indeh. E Nørgaard. Lingerimagasinet Uko ved Knud Larsen, Ilaandv. Indeh. Knud L Larsen. Linguaphone Institut, Akts. Bestyrelse.- Fru EE Eriksen, Dir. EEV Eriksen og Disponent 110 Eriksen. Direktør; EEV Eriksen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: EEV Eriksen. Aktk. 10.000 Kr. Linieranstalten Frem ved Georg Schibitz, Ilaandv. Indeh. Goorg C Schibitz. Linned-Fabrikken Nora M Hagelsekjær, Haandv. Indeh. Mariano N Hagelsekjær (gift Jacobsen). Linonn ved FK Larsen, Fabr. Indeh. FK Larsen. Linotol-Kompagniet, Harald Drescher. Indeh. II E Drescher. Prok. • G Reinhold. Lintrup Aksel Johannes, Ildl. Indeh. Aksel Jo ­ hannes Lintrup'. Lion do la Perse Akts., Fabr. af teknisk kemi­ ske Art. samt Repr. af udenl. Huse. Besty ­ relse : Købmd. HPN Fusgaard (Formand), Gross. VV Emcken og Frk. TGII Weise. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Besty­ relsesmedl. i Foren. Aktk. 30,000 Kr. Liip Peter, Ildl. Indeh. HPN Llp. Lippert ’ s Brødr. Maskinværksted. Akts. Besty ­ relse: Montør CC Lippert (Direktør), Kommu ­ nelærer A Henriksen og Fru JJ Christiansen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 30,000 Kr. Lippert CE & Søn, Hdl. Indeh. VE Lippert. List Th.. Akts.. Hdl. med og Fahr. af Fodtøj og Fodtøjsart. Bestyrelse: Fru A.T List, Boghol ­ der VG Espersen og Repr. MD List, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Lister & Co. Garndepot, Indeh. Gunnar Jæ ­ ger & Co., Ildl. Indeh. Gunnar Jæger og KVA T Glahnson-Petersen. Prok. : Fru OML Jæ ­ ger. Listo Chemical. J Andersen, Indnstridrift. Tndeh. JE Andersen. Prok. NCM Andersen. Literary Publishing Company, The, Akts., For ­ lagsvirksomhed. Bestyrelse : Salgschef PT Jensen, cand. jnr. SJA Løvengreen og Lands ­ retssagf. PA Wiedemann, der to i .Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Lito Tryk Transfers ved L.vngsaa, Lundgren & Langberg, Haandv. Indeh. P Lvngsaa, KG Lundgren, Glostrup, og NW Langberg, der to i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Liverpool & London Adobe Insurance Company, The, Ltd. Forretningsafd. af The Liverpool Æ London & Globo Insurance Company, Ltd , Liverpool. Forretningsafd. ’ s Formaal : Brand- og Dnftstabsforsikringer. Forretningsafd. be ­ styres af Frm. Max Levig & Co. ’ s Eftf. Akts, [se dette] og tegnes paa den for dette Akts, bestemte Maade. (Forsikrings-Registret). Livets Bogs Bureau ved Martinus Thomsen. Indeh. Martinus Thomsen. (Frdbg.). Livsforsikrings-Aktieselskabet Thule, Stockholm. Herværende Bestyrer; 1111 Schou, der tegner Frm. Livsforsikrings-Aktieselskabet Utrecht. Direkti ­ on for Danmark. Forretningsafd. af Levens- verzekering Maatschappij Utrecht i Utrecht. Herværende Direktør : cand. jur. E Henning Hansen, der tegner Frm. Prok. : TM Loraji. Adr. ; Raadhuspl. 2 & 4 (V) f C. 7751 & 7951. Livsforsikringskalenderen Fremtiden (Agentur ­ virksomhed) ved Aage Christensen. Indeh. Aage P Oh ristensen. Livsforsikringsselskabet Danebroge, Akts. Kon ­ trolkomité : SCC Hede (Formand), CL David (Næstformd.), C Jessen, Kr. Ilaugen-Johansen, Erik Ilauch og Aage Kunst. Direktion.: JA Jagt, FH Løppenthien og JHC Hede. Frm. tegnes enten af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, enten med Kontrolkomiy téens Formand eller Næstformd. eller med to

Licenses & General Insurance Company, The, Ltd. (Udenlandsk Akts., England). Forretnings- afd. af The Licenses and General Insurance Company Ltd., London Forretningsafd. For- maal er Reassurance i Brandforsikring. For ­ retningsafd. bestyres og tegnes af Firmaet A Frederiksen & Co. [se dette], (Forsikrings-Re ­ gistret). Licht C, Haandv. Indeh. OGR Licht, (Frdbg.). Lichtenberg ’ s TIP Bagerier og De Forenede Skibsbrødfabrikker, Akts. Bestyrelse ; Gross. J PJK Aamund (Direktør), Fru A Aamund, Iløje- steretssagf. Poul Jacobsen og Overretssagf. Knud Anker-Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : JPJK Aamund. Aktk. 135,000 Kr. Lichtinger Aage, Akts., Fabr. af Cigarillos og Cigarer. Bestyrelse : Fabr. WØ Larsen (Kom ­ mitteret), Iløjesteretssagf. Flemming Patges Al- lerup (Næstformd.), Dir. All Lichtinger og fh. Bankdir. Philip Mik-Meyer. Direktion,: S Aa. Ilessner. Frm. tegnes af det kommitterede Be ­ styrelsesmedl. alene eller af Bestyrelsens Næst ­ formd. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : S Aa. Ilessner alene eller Rose A Madsen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 400,000 Kr. Lico Company ved Goos & Vestesen, Industridrift og Hdl. Indeh. SHT Goos og B Vestesen. Liebing A & E, Ildl. Indeh. Anna Augusta Lie- bing og Eilen Christine Liebing. (Frdbg.). Liebing & Oiver, Ilaandv. Indeh. CO Liebing og CO Olvcr. Prok. : H Hclweg-Larsen i Foren, med en af Indeh. Liebmann Alfred & Co., Akts., Fabr. af og Ildl. med Fodtøj. Bestyrelse : Repr. Eli Meyer (For ­ mand), Repr. S Melchior og Lagerchef MG Melchior. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : EU Meyer alene eller AA Dietrich og Eva Barfoed Borgen i Foren. Aktk. 35,000 Kr. Lieschen ved Ida Jensen, Ilaandv. Indeh. Ida MS Jensen. (Frdbg.). Ligkistefabrikken Danmark ved Hansen, Nielsen & Schmidt. Indeh. II Tolstrup Møller. Lilime Preben II, Ildl. Indeh. Preben H Lilime. Liljeberg Ludv., Ildl. Indeh. Ludv. II Lilje ­ berg. Prok. : Kamilla MC Lnmholdt. Lille Brænderi, Det, ved CH Andersen. Ilaandv. Indeh. COII Andersen. Lillebo ved BE Thorup Møller, Ildl. Indeh. BE Thorup Møller. Lille Røgeri Udsalg, Det, ved Th. Olsen. Indeh. TE Olsen. Lillelund Edv., Akts., Hdl. med kontortekniske Maskiner og Materiel samt Tilbehør, Bestyrel ­ se: Gross. Edv. A Lillelund (Formand), Ovar- retssagf. Frithjof Kemp og Prokurist AG Em- ken. Direktion : Edv. A Lillelund og AG Em- ken. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : AG Emken alene eller T Lillelund og CPK Gad i Foren. Aktk. 200.000 Kr. Lillelund HP Akts., Ilaandv. (Glarmesterarbej- de) derunder Køb og Salg en gros og en detail af Glas. Bestyrelse .- Murerm. JCT Christian ­ sen (Direktør), Gross. Aa. J Th. Jacobsen, Giarm. M Lillelund-Christiansen og Fru AA Christiansen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Prok. : M Lillelund-Christiansen. Aktk. 10,000 Kr. Lillelund M og Co., Ilaandv. Indeh. JLJ Jør ­ gensen. (Nordre Birk), Lilpop Henryk & Co. ’ s Filial i Kbhvn., Hdl. In ­ deh. Frm. Henryk Lilpop & Co„ Petrograd. Herv. Bestyrer: AM Rotheim. der tegner Frm. Lilsi Modes ved L Sivertsen. Hdl. Indeh. Lilly MC Sivertsen. Limfjordsøsters Kompagniets Iloveddepot ved Ej ­ nar Jacobsen, Hdl. Indeh. Ejnar Jacobsen. Limkilde Harald, Hdl. Indeh. EH Hauen-Lim- kilde. (Frdbg.). Lind Aage. Hdl. Indeh. A Lind. Prok. : HV Ravn. Linda af 1933 i Likvidation, Akts. Likvidator : Overretssagf. Max Rothenborg, der tegner Frm. Linda Sko ved Børge Poulsen. Hdl. Indeh. Bør ­ ge Poulsen. Lindberg, Hansen & Co.. Ilaandv. Indeh. CV Lindberg, RJ Hansen og JC Rasmussen, der i Foren, tegner Frm. Lindblad N, Hdl. Indeh. NM Lindblad. Lindblad Otto, Haandv. Indeh. Otto A Lindblaa. (Frdbg.). . t j * • Linde I Th., kemisk teknisk Fabrik, Industri ­ næring. Indeh. Fru I Th. Linde. (Frdbg.). Linde ’ s Møbelfabrik. Indeh. JK Linde. Lindegaard F, Litografisk Etablissement. Indeh. FB Lindegaard. Lindemann FW & Sønners mek. Etablissement. Indeh. FJA Lindemann. KOC Lindemann og VK Lindemann, Glostrup. Lindemann II, Ildl. Indeh. Harriet AF Linde ­ mann. Lindevangs Smør- & Raffeforretning, Aktiesel ­ skab, Hdl. Bestyrelse..- Overretssagf. A Sa li ­ ning (Formand), der tegner Frm., Kaffehdl. B Kruse og Kaffehdl. Leif Kruse. Aktk. 10,000 * Co., Industridrift. Indeh. Fru JM ^ne°r Wa ^ FrU HM A ^rsen. dei i Foren I Aid. vi optages kun de

til Aktieselskabs« og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker