kraks vejviser 1940 handelskalender

VI — 2781

Firma-Register: A. København

Laur — Libe

og Fru AM Lautrup-Larsen, Soro. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Lauritzen Ulrich, Hdl. Indeh. CU v. Hailing Lauritzen. Laursen A Udi. Indeh. NPA Laursen. Laursen Brødrene, Haandv. Indeh. Chs. Laursen, der tegner Frm.. og IIB Laursen. Laursen ’ s Brødr. Efterf., Marmorvarc- & Grav- niomimentforrctning. Indeh. C Laursen og LS Fisker. (Frdbg.). Laursen Fred. J, Ildl. Indeh. Fru VKE Laursen. Prok.: SF Laursen. Laursen Georg Akts., Ildl. m. Fodtøj. Bestyrel ­ se: Gross. GL Laursen (Direktør), Fr. ECM Rasmussen (Birch Rasmussen) og Fru K Gønss-Jensen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Prok. : PS Birch Rasmussen og PE Gønss-Jensen. Aktk. 120,000 Kr. Laursen Henrik, Assuranceagentur. Indeh. Hen ­ rik Laursen. Laursen H & Søn. Haandv. Indeh. HV Laursen og S Aa. H Laursen. Laursen ’ s Jørgen Eftf. ved Hilmar Rasmussen, Haandv. Indeh. OKK Hilmar Rasmussen. (Frdbg.). Laursen Æ Møller. Akts., Hdl. Bestyrelse : Dir. JP Lillesø (Formand), der tegner Frm., Fru VO Lillesøe off Fru GKM Larsen. Aktk. 40.000 Kr. Laursen Rasmus & Søn. Haandv. Indeh. C Laursen. (Nordre Birk). Laursen Viggo. Hdl. Indeh. Viggo Laursen. (Nordre Birk). Law Union & Rock Insurance Company, Ltd., Udenlandsk Akts., England, Forretningsafd. af Lane Union and Rock Insurance Company, Ltd., London. Forretningsafd. Formaal: Brand ­ forsikring. Forretningsafd. tegnes og bestyres af Frm. Johs. Hansen & Wilken [so dette]. (Forsikrings-Registret) . l.aybourn ’ s Jul. Eftf., Akts., Hdl. m. Frø og der ­ med i Forb. staaende Virksomhed. Bestyrelse ■ Arkitekt W Aa. S Bøgely, Arkitekt MP Bøgely Tågerup, Saxtorp, Sverige, og Dir. A Bøgely ’ Direktion : A Bøgely og MP Bøgely. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foron. eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 60,000 Kr Lay bourn Richard & Co. ’ s Eftf. Hdl Indeh K Rye. I-a.vton John & Co., Ltd., England. Udenlandsk Akts., England, Filial København, Forretnings ­ afd. af John Layton & Co.. Ltd., London, Eng ­ land. Forretningsafd. bestyres og tegnos ai Repr. J Norby. L.E.A.F. Akts., Overtagelse og Udnyttelse af den af Dr. Falkenthal opfundne F-Collo m. m. Be ­ styrelse.: Overretssagf. Greve Carl Ahlefeldt- Lanrvig (Direktør). Overing. EAE Falkenthal. Berlin, og Landsretssagf. André Sørensen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 114.500 Kr. Tidl. fh. Lebahn ’ s Frits Eftf., Hdl. Indeh. V Petersen. Lee Autogummi, Akts., Hdl. med Autogummi. Bestvrelse : Dir. NP Koors og Dir. RA Gier- løv-Madsen, Taastrup (Direktører) samt Fru GMG Koors. Frm. tegnes af to Bestyrelseo- medl. i Foren, eller af en Direktør, Aktk. 100.000 Kr. Leerbech ’ s BD Eftf. Frm. er traadt i Likvida ­ tion. Likvidatorer : AB Christiansen og L Bing. der i Foren, tegner Frm. Leerbeck & Holm ’ s kemiske Fabrikker, Fabr. og Haandv. Indeh. Fru LG Holm, PA Leerbeck og SK Ahlmann-Olsen. Lcerbcck Knud II, Haandv. Indeh. ■ Knud II Leerbeck. (Frdbg.). læerhøj & Nielsen, Haandv. Indeh. PA Lecrhøj og AH Nielsen. (Frdbg.). lægal & General Assurance Society Limited, Lon ­ don, Udenlandsk Akts., Generalagenturot for Danmark. Generalagentur for Legal & Gene ­ ral Assurance Society Limited, London. Gene- ralagenturcts Formaal ; Brandforsikring. Geno- ralagentpret bestyres og tegnes af General ­ agent CT Schlegel. (Forsikrings-Registret). Legal Insurance Company, Ltd., The, London. Forretningsafd. af The Legal Insurance Com ­ pany, Ltd., London. Forretningsafd. Formaal : Brandforsikring, Forretningsafd. Generalagent : Joh. L Madsen ’ s Efterfølgere Johannsen & Ler- sey, der tegner Forretningsafd. (Forsikrings-Re ­ gistret) . Legetøjsfabrikken Freja, Akts. Bestyrlese : Gross. SJ Brabrand (Direktør), Prokurist Aa. T Bra ­ brand og Fru ML Brabrand, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Legetøjsfabrikken Teddy, Akts. (Akts. Ravnholm Fabrikerne). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Ravnholm Fabrikerne [se dette]. Legetøjshuset, Theodor Thorngreen, Akts. Bo ­ styrelse : Gross. Theodor Thorngroen (senior) (Formand og Direktør), Overretasagf. JHC Hede, Fru R Thorngrecn og Gross. AR Thorn- green. Frm. tegnes af Direktøren eller af For ­ manden eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : Otto Kjær. Aktk. 140,000 Kr. Le * ,I " an ’ 1 ’ 8 Carl L Kftf > np Madsen, Ildl. In ­ deh. S Overgaard, Taastrup. Rettelser foretages

Lehmann Chr., Ildl. Indeh. CH Lehmann. Lehmann Paul, Spedition og Assuranceagentur. Indeh. PA Lehmann og II J Lehmann. Prok.: Fru O Christensen. Lehmann & Rée. Indeh. J Lehmann og C Ilem- mingson. Prok. : KE Høst 31 adsen. Lehmann TA, Hdl. Indeh. TAL Lehmann. Prok. : Lili Harriet Lehmann. Lehmann Willie A, Hdl. Indeh. WA Lehmann. Prok. : M Lehmann. Lehnert B Dragee-Bonponfabrik. Indeh. Fru M Lehnert og G Lehnert. (Frbg.). Lehnert Gustav, Haandv. Indeh. Fru 31 Leh ­ nert og EOG Lehnert. Lehnert Gustav & Sønner. Haandv. Indeh. JJPV Lehnert og ETGV Lehnert. Lehrmann & Kalsmose, Haandv. Indeh. HEE Lehrmann. Lcica-Atelierct ved B Okholm, Haandv. Indeh. B Okholm. Leipziger Allgemeine, Transport- und Ruckver- sicherungs A.G. Leipzig, Udenlandsk Aktiesel ­ skab, Generalagenturet for Danmark. General ­ agenturet for Leipziger Allgemeine. Transport- und Riickversichcrungs A.G., Leipzig. General ­ agenturet bestyres og tegnes af Direktøren. : Edv. AF Preisler. Prok.: Carl Petersen. (For ­ sikrings-Registret) . Leipziger Pels Import. Akts.. Hdl. en gros med Pelsvarcr. Bestyrelse : Garver AA Mønster, Buntmager AR Schkolar og Gross. KV Den- cker, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : KV Denckcr. Aktk. 60,000 Kr. Leise ’ s NC Kunstforlag. Indeh. P Caspersen. Leisner ’ s Charles Bogtrykkeri. Indeh. Charles NA Leisner, F Leisner og Sil Leisner. Leisner ’ s Forlag, Haandv. Indeh. Charles NA Leisner, F Leisner og SH Leisner. Leja Salonen, R Knudsen. Indeh. Anna R Knudsen. Lembcke ’ s Friluftsudstyr, Akts. (Lejr- & Spej ­ derhuset). Bestyrelse: Kgl. Translatrice I Christensen (Formand), Ritm. C Lembcke (Di rektør) og Fru T Lembcke. l ’ rm. tegnes af Direktøren alene eller af Formanden. Aktk. 24.000 Kr. Lembcke II. Hdl. Indeh. JIIF Lembcke. Lemche Ivar, Hdl. Indeh. Ivar Lemche. Prok. : IIC Petersen. Lemming Victor E, naandv. Indeh. KNB Lem ­ ming. Lemvig Cigar- & Tobaksfabrikker. Carl C An ­ dersens Eftfl. ved A Andreasen (Filial). Indeh. Lemvig Cigar- & Tobaksfabrikker. Carl C An ­ dersens Eftfl. ved A Andreasen. Lemvig [se dette Frm.]. Filialbestyrer : OL Dalgaard, der har Prok. for Filialen. Lemvigh-Muller AC, Hdl. Indeh. Aage Lemvigh- Muller og Knud Hansen. Lemvigh-Muller Ernst & Co., Hdl. Indeh. nolger W Andersen. Adresse : Kultorvet 15 (K) ® Cent. 3350 & 8465 Telcgramadr. „Vighlen ” . Lemvigh-Muller J, Ildl. Indeh. JCT Lemvigh- Miiller. Prok. : V Ilandt. Lemvigh-Muller & Munck, Akts., Hdl. en gros m. Jern og Cement m. m. Bestyrelse: Rentier CC Møller, Overretssagf. E Berner, Dir. EGO Rasmussen, Dir. NC Nielsen og Kapt. NR Kirkebjerg. Frm tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Direktion : NC Nielsen, EGO Rasmussen og C-.TF Lemvigh-Muller. Prok..: AT Andersen, A Frøkjær-Jonsen og A Christensen, hver i Foren, med en Direktør el ­ ler med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 3>/ 2 Mill. Kr. Lendorf & Carnø, Vek6elererforr. og Hdl. Indeh. S Lendorf og KT Carnø Lendorff Georg. Ildl. Indeh. Fru SM Lendorff. Prok. : KG Lendorff. Leo Chemical Trading Company, Akts., Hdl. . industriel Virksomhed m. ni. Bestyrelse : Høje- steretssagf. Karsten Meyer (Direktør), Fabr. K Abildgaard-Elling og Overretssagf. Frithjof Kemp, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 200,000 Kr. Leoin vestment Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Leo • Chemical Trading Company Akts, [so dette]. Leomotor, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Leo Martin-Jenscn Akts, [se dette], Leopold A , Hdl. Indeh. AM Leopold. Prok.: HD Leopold. Lerberg s Charles Bogtrykkeri. Indeh. Charles JA Lerberg. (Frdbg.). Lerche OF. Ildl. Indeh. PJ Lerche. Lcrches Sportsmagasin, Akts., Hdl. in. Sports ­ rekvisitter og Sportsudstyr. Bestyrelse : Gross. EE van der Aa. Kulile (Direktør og Proku ­ rist), Dir. VE Thiesen og Gross. All Hassel. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Prokurist eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 65,000 Kr. Lervarehuset ved S Schmidt. Indeh. SSV Schmidt. Lervare & Keramikfabrikken København ved II Chr. Nielsen. Indeh. n Chr. Nielsen. læs trois ved P Honoré. C Henriksen og J Du ­ pont Haandv. Indeh. P Honoré. OC Henrik ­ sen og J Dupont, der i Foren, tegner Frm. Let ikts , Hdl. Bestyrelse : Gross. Thorkild Hansen. Gross. Theodor Felkov og Forp. H

Hansen. Tølløse, der i Foren, tegner Frm. Prok. : Thorkild Hansen, Aktk. 50,000 Kr. Leth CA & Co., Assuranceforr. Indeh. K Leth. 1 ’ rok. : P Christensen og E Ingemann. Leth & Co., Akts., Hdl. med Brændsel. Besty ­ relse fh. Bagerm. JPM Nielsen, Fru JMMIIM Nielsen og Fru JMM1IR Leth. Direktion : Gross AO Leth. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : Fru JMMHR Leth. Aktk. 5000 Kr. Letrik Depot ved CE Maasbull. Hdl. Indeh. CE Maasbull. Leufstedt J, Haandv. og Hdl. Indeh. Fru AP Leufstedt. Prok. : OGE Leufstedt og Frk. BE Leufstedt. (Frdbg.). Leve T. Ildl. Indeh. TC Leve. Leverpostejbageriet Manna ved OH Jørgensen & IIC Pedersen. Indeh. IIC Pedersen. Prok. : MTØ Petersen. Levig Max & Oo. ’ s Eftflgr., Akts., Assuranceforr. Bestyrelse : Overretssagf. CMJ Olrik, Kontor ­ chef HC Hansen, Kontorchef KTS Kjær, Un ­ derdir. LE Grandjcan og Kontorchef AF Krogh. Direktion : PH Lester, Prokurister : HR Schra ­ der og Sv. Harne. Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af to Prokurister i Foren, eller af et Be ­ styrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller Prokurist eller af en Direktør i Foren, med en Prokurist. Aktk. 100,000 Kr. Levin Axel, Ildl. Indeh. M Levin. Prok. : E Levin. Iævin Harry, Hdl. Indeh. JM Levin og Paul G Thaarup. * Levin Joseph & Co., Akts. Hdl. med Jern, Me ­ taller, Uld, Klude. Skind o. lign. 6amt Fabr. og Forædling af saadanne Varer samt dermed i Forbindelse 6taaende Virksomhed. Bestyrelse : Overretssagf. AC Faurschou (Formand), Dir. CJ Michaelsen og PJL Levin (I)irektør). Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : Frk. SE Nielsen, L1I Larsen, GJ Nielsen og CC Lar ­ sen. to i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. Levin Oscar E & Co., ndl. Indeh. OE Levin. Levin Philip. Hdl. Indeh. P Levin. Levin Sophus, Hdl. Indeh. JC Schjerbeck, Nybro- gaard. fh. Levin & Sønners Efterfølgere. Akts., Anders J Andersen Hdl. Indeh. AJ Andersen. Prok. : LW Andersen alene eller SC Andersen og GP Hansen i Foren. Levinsen Henrik. Hdl. Indeh. VL Rudolph. Lcvinsen JII, Industridrift. Indeh. JH Levin- sen. (Nordro Birk). Levinsen JH cand. pharm. & Garn, Industridrift. Indeh. Jn Lcvinsen og AV Garn. (Nordre Birk). Levinsen Søren, Hdl. Indeh. SK Levinsen. Levinsky M & Co., Pelsvarer & Hatte cn gros. Indeh. E Schottlånder. Prok. : AM Cohn. Adresse : Østerg. 38 (K) / ★ C.3686 & 2586. Telegramadr. ..Pelslevinsky ". Levinsohn Carl, Hdl. Indeh. Fru MIJ Lisfeldt. Prok. : OA Lisfeldt. Lewis N. Hdl. Indeh. N Lewis. Prok. • P Meilchen. Levison Erik Akts. (EL grafisk Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af EL grafisk Akts, [so dette], Levison L jun.. Akts.. Hdl. m. Papir o. 1. samt Bogbinderi og Bogtrykkeri. Bestyrelse : Dir. V Mygind -(Direktør), . Vekselerer JM Levin og Overretssagf. Max Rothenborg. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: V My ­ gind alene eller WL Hallarth og HMB .Schmitz hvor for sig i Foren, med Underdir., V Jørgen ­ sen eller med Underdir. HVLN Lithau. Aktk. 1 Mill. Kr. __ _______ , AL Palsby, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Levring & Larsen, Akts. Installationsvirksom ­ hed og Hdl. Bestyrelse : Dir. S Stem ( For ­ mand), Ing. E Hertz (Direktør) og Fru Aa. G Hertz. Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren. 1 ’ rok. : S Aa. Kaarsberg-Schmidt i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 15,000 Kr. Levy, Industridrift. Indeh. OH Levy. Levy Brødr. Akts. (K. K. K. K. Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af K. K. R. K. Akts, [se dette]. Lew Ivar & Co., Vekselerer- og Bankforr. Inden. FOA Iloffgaard og S Hoffgaard. Prok.: Ole Hertz. Lew Jacob Fabrikation Export Akts., Fabr. og lidi. Bestyrelse : Fru HKMM Thomsen, Proku ­ rist E Rasmussen og Fru IIII Ørnfelt, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 17,000 Kr. Levy J & Co., Hdl. Indeh. Julius Levy. Levy Jul., Hdl. Indeh. Jul. Levy. Levy ’ s M Eftf. ved IIP Andersen. Hdl. Indeh H P Andersen, Ballerup. Levy Philip S, Ildl. Indeh. Fru BSC Levy Levysohn Albert Ildl. Indeh. Fru ET Levysohn Prok. : Grete DE Levysohn. Liberty ved Vera Sacht, Ildl. Indeh. Fri. Vora S Sacht og CIIS Sacht. (Frdbg.). ____ Bestyrelse : Gross. JEM Levring Prokurist EO Larring og Bankier Assuranceforr. Indeh. & Co., Assuranceforr. Co., Akts., en gros- PE Levison. Indeh. Paul og Agontur- Levison Paul, Levison Paul E Levison. Levring J & virksomhed. (Direktør),

kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker