kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Larsen Valdemar. Hue- & Kasketfabrik. Indeh. HFII Valdemar Larsen. Prok. : FCAMH Heden- wall. Larsen Vilh., Haandv. Indeh. Fru DAS Larsen. Prok. -. BH Ferrin-Larsen, Iflirsen WØ, Hdl. Indeh. WØ Larsen og Fru J Larsen. Prok. • E Simmelholt. Larsens WØ Cigarfabrik, Akts. Bestyrelse : Gross. WØ Larsen (Formand), Fabr. Lauritz Brenøe (Direktør) og Landsretssagf. Knud Thale, Aar ­ hus. Frm. tegnes af to ’ Bestyrelsesmedl. 1 Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 90,000 Kr. Larsson Emil son og SE Larsson ’ s Joh. Frederik Eftf. Indeh. OJ Han ­ sen. Lassen ’ s A Maskinfabrik, Industridrift. Indeh. AJL Lassen [er senere død]. Prok. : A Tønder og P Dahl Pedersen i Foren. Lassen & Asmussen, Haandv. Indeh. EA As ­ mussen. Prok..: Fru Karla LIIV Asmussen alene eller i Foren, med JVO Lassen. Lassen Brødr. & Co., Haandv. Indeh. G Lassen og AV Eriksson, der hver for sig tegner samt CMM Lassen. Lassen Carl & Sønner, Hdl. Indeh. OBT Hansen. Lassen & Co. ’ s Filial, Spedition. Indeh. ....... Lassen & Co., Hamborg. Filialbestyrer : CB Ingwersen, der tegner Frm Prok. : E Aa A Mikkelsen, HPE Rosted Petersen og William Petersen, to i Foren. Lassen E & Co.. Reservedele til Landbrugsma ­ skiner, under Likvidation, Akts. Likvidator: Forvalter GV Olsen, der tegner Frm. Lassen Elvin. Hdl. Indeh. EE Ibissen. Lassen Emil, ITdl. Indeh. EC Lassen, KV Las ­ sen og PE Lassen. Lassen Harald, Assuranceforr. Indeh. ACV Han ­ sen og PI Olsen. Lassen Harald V, Ildl. Indeh. KII Lassen. Lassen JL, ITdl. Tndeh. JL hanne ME Frosch. Blum Frm & Søn, Ilaandv. Indeh. BE Lars- Larsson. Fru GE Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, eller af en Direktør alene. Aktk. 12,000 Kr. Lassen Th., ITdl. Indeh. Fru CM Lassen. Lassen & Wedel, Akts., Fabr. af og ITdl. med kemiske Præparater til Brug for Have- og Landbruget. Bestyrelse .- Apoteker VEP Wedel (Direktør), Landsretssagf. CIT Berg og Fabr. GL Wedel, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : GL Wedel. Aktk. 30,000 Kr. Lastic. Korset fabrik. Akts. Bestyrelse : Dir. L Lipschitz (Direktør), Bankier EMC Stamm, New York, og Overretssagf. Aa. W Jacoby. Frm. tegnes af to Bcstyrelsesmedl i Foren, eller af Direktøren i Foren, mod ot Bcstyrelses ­ medl. Aktk. 50,000 Kr. Latexa ved E Jørgensen & E Axlnlt. Industri ­ næring. Tndeh. EA Th. A Jørgensen og AAE Axholt, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Lanemoller P, ITdl. Tndeh. LP Lanemøller. Lanlnnd & Dtiring-.Tohansen. Ilaandv. Indeh. CGV Lnulund og FH Diiring-Johanscn. Lauridsen S, ITdl. Indeh. GKS Lauridsen. Lauritsen J & Co., Akts.. Kaffebrænderi. Kaffe- hdl. m. m. Bestyrelse; Arkivar WT Benthin (Formand), Fuldm. AJ Olsen (Næ.rtformd.) og Landsretssagf. T Krarup. Direktør: Fr. Stouen- borg. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bcstyrelsesmedl. eller af Fortnanden eller Næstformd. i Foren, med et andet Besty ­ relsesmod!. Aktk. 55.000 Kr. Lauritzen A, Akts.,, Hdl. Bestyrelse ‘ _Bogholder A Lauritsen. Sporvcgnsstyrer ITR Sporvogns,styrer LVT Hansen, der tegner Frm. Aktk. 10,003 Kr. Laursen Brødrene, JIaandv. Indeh. sen, der togner Frm., og ITB Laursen Lauritzen CP A Co., Akts.. Fabr. af og TIdl. med nerreekviperingsart. Bestyrelse : Fru O Knock, Gross. JE Knock, Dir. F Jensen og Fabr. L Sick, Farum. Direktion : JE Knock og F Jensen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bcstyrelsesmedl, eller af to Be- styrelsesmedl. i Foren. Prok.: NC Rask Niel ­ sen. Aktk. 50.000 Kr. Lauritzen II, Hdl. Indeh. II Lauritzen. Prok.: Ellen E Tschentscher. Lauritzen Henri, ITdl. Indeh. n Lauritzen. Prok. : Ellen E Tschentscher. Lauritzcn ’ s IC Eftf., Ildl. Indeh. H Westengnard og ELVL Lauritzen, der i Foren, tegner Frm. Prok. ; PK Lauritzen i .Foren, med en af Indeh. Lauritzen J, Hdl. Indeh. I Lauritzen og K Lau ­ ritzen. Prok. : K Husted og T Nielsen hver lor sig eller M Kurzenberger og Anker Chri ­ stiansen i Foren. Lauritzen Reserve & Export Co., Akts., Import- og Eksportvirksomhed samt Financiering af Selskaber saavel i Ind- som Udland. Bestyrel ­ se: Gross. II Lauritzen (Formand), London. Gross. IINCC Lundbeck, Frk. AE Sterregaard Hansen og to i Foren. Chs. Laur- Lassen Rudolph. Ildl. Tndeh. Lassen & fitiedl. Haandv. Stiedl og OA Stiedl. Lnssens Svend Frøhandel. ____ ________ Akts. Frøhdl. Sv. H Lassen, Frk. EM Lassen. Prok. : Jo- nRCE Lassen Indeh. K Aa. T Bestyrelse : Lassen og

Lann — Laur

Fru JMC Simonsen, Gross. K Morch Lassen og Fru AA Lassen (Mørch Lassen). Frm. teg ­ nes af Direktøren alene eller af to Bestyrel- sesmcdl. i Foren. Aktk. 15,090 Kr. Larsen J & Tb. Jørgensen, Ilaandv. Indeh. JF Larsen og Th. Jørgensen. Larsen ’ s Jørgen Sønner, Otto & Edmund Lar ­ sen, Haandv. Indeh. Edmund HK Larsen. (Frdbg.). Larsen KM, ndl. Indeh. Karen Margrethe Lar ­ sen. Prok. ; P Mortensen. Larsen Knud, Hdl. Indeh. K Larsen Larsen Knud & Co., Kommanditselsk., Haandv. Ansv. Delt. Knud O Larsen. (Frdbg.). Larsen Kr. Bogtrykkeri. Indeh. LK Larsen CH Eilenberger, der i Foren, tegner Frm. Larsen K Storm, Hdl. Indeh. KES Larsen. Larsen & Kølben, Haandv. Indeh. KE og PA Kolben. Larsen Laur. B, Ildl. Indeh. Fru AE Prok. : A Salomonsen. Larsen Lauritz, Ildl. Indeh. EC Larsen Hansen. Larsen L & C Anderson, Haandv. Indeh. [Larsen og CL Andersen. Larsen ’ s LH Eftf. ’ s Pakkassefabrik. Akts, styrelse: Fru AELMH Olsen. Redaktionssekr. EDB Hartmann og Fabr. BS Jensen. Forret ­ ningsfører: Redaktionssekr. EDB Hartmann. Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 5000 Kr. Larsen Lindorff, Ildl. Indeh. SAP Lindorff Lar ­ sen. Larsen LJ, Ildl. Indeh. Fru E Larsen og PT Larsen. Larsen Max., Ilaandv. Indeh. Maximilian Jobs. Larsen. Larsen NF & Sønner ’ s Ilandskefabr.. Akts. Be ­ styrelse : Overretssagf. Albert Ilelweg-Larseu, Arkitekt NF Larsen og Jul. MP Møllegaard (Direktør). Frm. tegnes af Dir. Jul. MP Møllegaard alene eller af den samlede Besty relse. Aktk. 300,000 Kr. Larsen Niels Akts., Industrivirksomhed. Besty ­ relse: Snedkerm. NC Larsen (Direktør), Drifts ­ leder KC Wehcr og Dir. S Larsen, Leeds. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 100,000 Kr. Larsen & Nielsen, Ingeniør- A Entreprenørfor ­ retning. Akts. Bestyrelse : Tømrerm. RHV Ni ­ elsen. Ing. RA Larsen og Tug. A Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : RA Lar ­ sen og A Nielsen. Aktk. 50,000 Kr. Larson NO & Co., Akts., Fabr. og ITdl. Besty ­ relse : fh. Parcellist IIC Larsen, Ildlsmedhj. NO Larsen og Fabr. RVO Midler, dor to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10.000 Kr. Larsen NW & Co. ’ s Eftf., Ildl. Indeh. ACF Bugs. Larson OE, Ildl. Indeh. OE Larsen. (Frdbg.). Larsen Olaf & Co.. Ildl. Tndeh. JO Larsen, der tegner Frm., og LV Larsen. Larsen PC, Ildl. og Ilaandv. Indeh. nP Han ­ sen. Larsen P Dam, Knud Jørgensens Eftf., Haandv. Indeh. P Dam Larsen. Larsen ’ s P Eftf. ved O Jacobsen, naandv. In ­ deh HO Jacobsen. Larsen & Petersen ’ s Pianofabrikker. Akts., Fabr. A Hdl. Bestyrelse : FA Larsen (Direktør), Gross. KAM Larsen og Boghandler A Kloh Koefod. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. l ‘ rok. : Betty I Bruun. Aktk. 50.000 Kr. Larsen PF. Hdl. Indeh. Fru MMM Larsen Larsens Plads, Akts. Bestyrelse: Dir JA Kør- bing, Dir. Jørgen Klerk og Dir. LO Normann. Direktør : JC Lausen. Frm. tegnes af en For ­ retningsfører (eller Direktør) eller af Bestyrel ­ sens Medl. hver for sig. Aktk. 1,000.000 Kr. Larsen Poul H & Co., Akts., Ildl., Industri, Fi ­ nanciering og Erhvervelse af forsk. Ejendom ­ me saipt Udnyttelse heraf. Bestyrelse : Forp. Poul HS Larsen (Direktør), Frederiksværk, Minister. NP Arnstedt, Kairo, og Gross. JH Rindom. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i loren. eLer af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: Poul HS Larsen og J II Rindom hver for sig. Aktk. 150,000 Kr. Larsen P & Søn, Haandv. Indeh. VST Larsen [er senere død], Larson R, Haandv. Indeh. R Larsen og SAB Richter. Larsen Rudolf & Schrøder, Haandv. Indeh. Ru- ■ .. Larsen og LV1I Schrøder. Selding, Ildl. Indeh. KB Larsen. Høeg, Ildl. Indeh. S Høeg Larsen. Skaarenborg, Industridrift. Indeh. CR og Larsen Larsen. og II.T LJ Bo- dolf CE Larsen & Larsen S Larsen & Larsen og AM Skaarenborg. Larsen Svend & Co., Hdl. Indeh. SKW Larsen. Larsen Sylvest, lldl. Indeh. Jens Sylvest Lar ­ sen. Larsen ’ s Søstrene Charcuteri ved Ella & Ingei Larsen, Haandv. Indeh. Ella Larsen og Inger Larsen. Larsen Søstrene J & M, Hdl. Indeh. JC Larsen og M Larsen - _ , , m . Lårsen Thorvald & Co., Haandv. Indeh. Thor ­ vald K Larsen og Kristen BR Petersen. Larsen Wald., Hdl. Indeh. Enkefru JP Larsen. Prok.: Gudrun Larsen. (Frdbg.). Larsen ’ s Vald. Bogtrykkeri. Indeh. vald. cnr. Larsen. ’ x ■r

Lannung Gunnar L, Vekselerervirksomhed. Indeh. Jørgen Gunnar L Lannung. Prok.: JEC Chri ­ stensen. Larco Akts., i Likvidation. Likvidator ; Lands ­ retssagf. EH Helsted, der tegner Frm. Larcolin Akts, i Likvidation. Likvidator : Over ­ retssagf. H Chr. Schack Linnemann, der teg ­ ner Frm. Lardi ved Larsen & Ditmar. Industridrift. In ­ deh. Chr. Larsen. Larnkjær Carl, Viadukt-Bageriet, Haandv. Indeh. Carl Larnkjær. Larsen A & FJ Jacobsen. Haandv. Indeh. EE Jacobsen. Larsen A Folmer, Indpstridrift. Indeh. A Fol ­ mer Larsen. Larsen Albert, Hdl. og Fabr. Indeh. HSA Lar ­ sen. Larsen Albinus, Ildl. Indeh. FA Larsen. Prok. : Betty I Bruun. Larsen A Sander & Reffs, TIdl. Indeh. Nyholm Sander Larsen og Ib Reffs. Larsen AW, Ildl. Indeh. AW Larsen. Larsen AV & Co., Hdl. Indeh. Fru og KC Buchter-Larsen. Larsen & Beyer, Haandv. Indeh. og KF Beyer, der i Foren, tegner Larsen Brødr., Haandv. Indeh. Fru ___ ____ sen med Vilh. Nielsen som Lavværge. Prok. : Vilh. Nielsen og PT Larsen. (Frdbg.). Larsen ’ s Brødr., Stenhuggerier. Frm. ’ er traadt i Likvidation. Likvidatorer : PH Mohr og PV Dederding, der i Foren, tegner Frm. Larsen Carl, Ildl. Indeh. C Larsen. Larsen ’ s Carl Boghandel. Indeh. NVL Olsen. Larsen Carl L, Hdl. Indeh. Carl L Larsen. Larsen Carl & Martin, Haandv. og Hdl. Indeh. BTV Spichal. Larsen Carl V & Søn. naandv. Indeh. Aa. Larsen. (Frdbg.). Larsen Cath., Hdl. Indeh. Cathrine Larsen. Larsen Charles. Hdl. Indeh. CA Larsen. Larsen Chr. & Co., Hdl. Indeh. CB Sørensen. (Frdbg.). Larsen Christian. Hdl. Indeh. T Rasmussen. Larsen & Clausen, Ilaandv. Indeh AG Larsen. Larsen CV & Oo„ naandv. Indeh. Fru MO Lar ­ sen og Fru Edlo DU Christiansen. Larsen

I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker