kraks vejviser 1940 handelskalender

Kobin — Lang

VI - 2779

Firma-Register: A. København Købmagerhus Akts., Hdl. Bestyrelse : Overrets- sagf. PI) Olufsen (Formand), Fru El LO Oluf- sen og Fru EAA Weidemann Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 40,000 Kr. KØBMANDSBANKEN I KBHVN., Akt3. Bo ­ styrelse : Murerm, EPM Jensen, Hotelejer FL ViJtoft, Oldermand N Clir. Jonsson, Bogbin- derm. BRJ Rasmussen, Boghandler Søren Wieno og Dir. II Brøndum. Direktion: S Aa. Zimmermann Hansen. Kasserer: AV Andersen. Bogholder: NO Ravn. Fuldmægtig: TE Laue- sen Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktor i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. eller af en Direktør eller et Bestyrelses ­ medl. i Foren, med Kassereren eller Bogholde- deren eller en Fuldmægtig. Prok. : AV An ­ dersen og NO Ravn i Foren. Aktk. 500.000 Kr. Adresse ; Gammeltorv 4 (K) S ★ Cent. 6002. Købmands Centralen for Kbhvn., Akts., ITdl. en gros med Kolonialvarer og dermed besl. Art. Bestyrelse: Købmændene AAO Rosdahl, NP Rasmussen, GK AVieder, JS Jensen, A Søren ­ sen. J Nielsen og C Chr. J Carlsen. Direktør: NK Fridberg. Frm. tegnes af Direktøren aleno eller af tre Bestyrelsesmedl. Foren. Aktk. 50,000 Kr. Købmands-IIaandbogen ved Oscar Lind. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidatorer : Gross. SE Munck og Højesteretssagf. Valdemar Hvidt, der i Foren, tegner Frm. (Frbg.). Køhmandshtiset Merkur ved J Jensen. Tndeh. J Jensen. Prok. : Fru EV Jensen. (Sondre Birk). Købmandsstandens Oplysningsbureau. Akts. Be ­ styrelse: Overretssagf. OLB Jensen, Højeste ­ retssagf. GJ Graae, fh. Generaldir. T Ander ­ sen Alstrup og Fru MC Gazette. Direktion : Poul Jansen og Fritz Lemche. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren., med et Bestyrelsesmedl. eller af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Aktk. 110,000 Kr. Kød Export Kompagniet, The Danish Meat Packing Company ved DA Rubin, Komman- ditsel.sk ., Fahr. Ansv. Delt. DA Rubin. Kødb.vens Auto-Hal. Akts. Bestyrelse : Sekretær NP Hansen, Landsretssagf. SM Karmark Røn ­ sted og Landsretssagf. CMA Ricard. Direkti ­ on : Forretningsf. Alexander Fløtkjær. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Kødbyens Stjerne-Serviice Akts. (Kødbyens Auto- Hal Akts.). Under dette -Navn drives tillige Virksomhed af Kødb.vens Auto-IIal Akts, [se dette]. Køge Dampmølle, Akts. (Møllekornpagniet Cere- na, Akts.) >i Likvidation. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Møllekompagniet Cerena, Akts, i Likvidation [se dette], Køge Trævarefabrik, Akts., Haandværks-, Fabri ­ kations- og Handelsvirksomhed. Bestyrelse ■ fh. Generaldir. Theodor Andersen Alstrup, Gross. JPM Christensen, Fabr. John Jacob ­ sen, Overretssagf. Axel Simonsen, Dir. R Faurschou, Hinnerup, Vekselerer MJ Rasmus ­ sen og Gross. KG J Oltved. Direktør .- VT Munck Olsen. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Prok.: VT Munck Olsen i Foren, med en anden Prokurist eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 300,000 Kr. Køhier & Frost ’ s Eftf. ved Søren Justsen. Haandv. Indeh. S Justsen. Køhier Vilh., liaandv. indeh. VS Køhier. Køle- & Frysehuset København. Akts.- Bestyrel ­ se: Fabr. OJ Kjeldsen (Direktør), Fru E Kjeldsen og Gross. JL Kjeldsen. Frm. tegnes at Direktøren alene eller af lo Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 400,000 Kr. Kølerfabrikken Agas ved Andersen i Steffensen. Indeh. Aage F Alidersen og Georg A Steffen ­ sen. Kølerfabrikken Danmark ved Sigurd Andersen.. Indeh. CS Andersen. Kelner Lloyd, Allgemeino Versicherungs-Aktien- gesellschaft zu Koln, udenlandsk Akts., Tysk ­ land. General-Agentur for Danmark. General ­ agenter for Kolner Lloyd, Allgcnieino Vcr- sicberungs-Aktiengesellscliaft, Koln. General ­ agenturet bestyres og tegnes af Assurandør FWS Waltenburg. (Forsikrings-Registret). Konjg-Petersen Eugen, Hdl. Indeh. EVCL Konig-Petersen. Koniglicho l ’ orzellan-Manufaktur Kopenhagen, A/G (Den kgl. Porcelainsfabrik og Fajance ­ fabriken Aluniinia, Akts.). Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af Den kgl. Porcelainsfabrik og Fajancefabriken Alunii­ nia, Akts, [so dette], Korning & Broge, llaandv. Indeh. LTP Kor- ning og SH Broge, der i Foren, tegner Frm. Laane- & Sparekassen for Embeds- og Bestil- lingsmænd, Selsk. in. begr. Ansvar. Bestyrelse (Direktion) : C Greisen (Formand), C Potersen og ALO Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : RV Forman i Foren, med Formanden. Indsk. Kapital : 42,080 Kr. Medl. hefter ikke for Selsk. ’ s Forpligtelser. Laboratoriet Ilafnia Akts., Fabr. og Hdl. Be ­ styrelse: Gross. EH Warburg, Gross. HL War ­ burg og Landsretssagf. KS Oppenhejm, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr.

Sørensen, S Trier og A Valentiner. Frm. tegnes af Formanden og Næstformanden i Foren, el ­ ler af en af disse i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foren, eller af en Di ­ rektør i Foren, med en Vicedirektør, en Proku ­ rist eller en Kontrasignatar. Prok. : to Vice ­ direktører i Foren, eller en Vicedirektør i Foren, med en Prokurist eller en Kontrasignatar eller to Prokurister i Foren. Aktk. 50 Mill. Kr. Adresse : Holm. Kan. 12 (K) f ★ Cent.6500 Telegramadr. : „Landmandsbank ” . Se Real-Rcgistrot. Landmændenes eget Blad. Bestyrelse : Forp. J SS Ulrich, Porthus pr. Fredensborg, Forp. JJN Thorsen, Dalbygaard, Baron JL Schaffalitzky de Muckadell, Margrethesminde, Grev FP Ahle- feldt-Laurvig-Bille, Fjællebro, Stamhusbesidder CD von Luttichan, Tjele, Propr. KL Rasmus ­ sen, st. Riddersborg, Forp. SF Ilolmboe, Wil- helmsborg. Inspektør IIKO Lassen, Trollesmin ­ de og fh. Forp. BP Lunn. Driftsleder: Red. AK Karstensen. Frm. tegnes af den samlede Bestyrelse eller af Driftslederen alene. Aktk. 30,000 Kr. Landschultz ’ Conrad Bogtrykkeri. Indeh. Fru EHAP Landschultz og IIM Jensen. Landschultz C Pianofabrik. Akts. Bestyrelse: Fru EHAP Landschultz, Fru AJ Garthausen og Ellen MA Engelhardt, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Prok.: Jb ’ Jlcn MA Engelhardt. Aktk. 40,000 Kr. Landschultz C Vesterbro Afdeling, Akts., Hdl. m. Fortepianoer og andre musikalske Instru ­ menter. Bestyrelse: Afdelsleder PH Landschultz Engelhardt, Fru MEC Engelhardt og Frk. AC Halby, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : P II Landschultz Engelhardt. Aktk. 20,000 Kr. Landsincassoen for Kongeriget Danmark, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Incassoringen [so dette]. Landvaskeriet Gulnare ved Anna Norrby, llaandv. Indeh. Fru Anna E Norrby. Prok. : LB Norrby. Landvaskeriet Hjortespring ved Carl Olsen. In ­ deh. EE Jensen. Landvaskeriet Solhøj ved Kr. Henriksen. Indeh. J Kr. Henriksen. (Nordre Birk). Langberg 11 Ph. E. Udi. Indeh. Fru KEMF Langberg. (Frdbg.). Lange C, Industrinæring. Indeh. JEC Lange. (Frdbg.). Lange Carl & Co.. Ildi. Indeh. EE Galle og B Sieverts. Prok. : CTT Lange. Lange Chr., Marseille, Filial i København. In ­ deh. Chr. Lange, Marseille. Bestyrer: PS Christophersen, der tegner Filialens Firma. Lange J Kjcrulf, Ingeniør- & Maskinforretning, Hdl. Indeh. JII Kicrulf Lange. Lango LS, Værktøj og Maskiner, København, Akts., Grossist- og Agenturvirksomhed inden ­ for Jern- og Metalvarebranchen. Bestyrelse: Landsretssagf. II Bech-Bruun, cand. jur. Poul Liberoth og Gross. CJ Groth. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrel- sesmedl. i Foren, med en Direktør ellet en Prokurist. Prok.: CJ Groth. Aktk. 20,000 Kr. Lange ’ s PG Eftf., Akts. Indeh. Akts. Maduro [se dette]. Lange T, Akts., Hdl. en gros. Bestyrelse : Fru MJ Lange, Korrespondent HT Lange og Gross. TJC Lange, der i Foren, tegner Frm. Prok,: T.IC Lange i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 6000- Kr. Langebæk VII, Hdl. Indeh. VII Langebæk. Prok. : T Rif. Langelands Flinteksport ved Scheifel & Chri ­ stiansen. Indeh. CF Christiansen. Langelands Korn-, Foderstof-, og Gødningsforret ­ ning ved Bendix Hansen. Indeh. Fru MMC Hansen. Prok. : CM Satz, II Tegner, VAC Tegner og K Vcstergaard, to i Foren. Langermann-Nielscn, Hdl. Indeh. OF Langer- mann-Nielsen. Langhoff II & Søn. Haandv. Indeh. H Lang- hoff [er senere død] og T Langhoff. (Frdbg.). Langhoff K.H, Akts., Fabr. af og Hdl. med Marmelader, Syltetøj og anden dermed beslæg- tet Virksomhed. Bestyrelse .- Repr. K Kastrup Madsen, Fru JE Langhoff og Frk. A Schrøder Stcenberg, Bogense. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af en Direktør alene. Prok.: Fru JE Langhoff. Aktk. 10,000 Kr. Langhoff ’ s SL Eftf., Hdl. Indeh. OT Petersen og M Mammon. Prok. : Karen M JørgenseD og SM Nielsen i Foren. Langkilde & Co., Haandv. Indeh. TL Langkilde, I1F Petersen og JAH Vitlund. Langkjær ’ s Bogtrykkeri, Indeh. IICM Langkjær, CC Langkjær og H Langkjær. Langkjær E & Co., Haandv. Indeh. EER Lang ­ kjær. Langmack & Co.. llaandv. Indeh. Il Langmack cg AK Ilium. Largrcuter ’ s AV Eftf. Akts., Fabr. og Hdl. Be ­ styrelse: Landsretssagf. IIB Bache (Formand), Ing. EB Ibsen (senior) og Ing. EB Ibsen (junior). Direktion : EB Ibsen (senior) og EB Ibsen (junior). Frm. tegnes af Bestyrelsens og Direktionens Medl., to i Foren Aktk 80,000 Kr. ’ Langsted CFA & Søn, Haandv. Indeh, AH Lang ­ sted [er senere død] og IIP Madsen.

Laboratorium Fortuna ved PAV Jakobsen. In ­ deh. I ’ AV Jakobsen. (Frdbg.). Lacoppidan S. lidt. Indeh. S Lacoppidan. Prok. : EE Tillge. Ladies ’ Shop ved E Petersen, Hdl. Indeh. Fru JE Petersen. Lady ved Aage Petersen. Hdl. Indeh. SAC Pe ­ tersen. (Nordre Birk). Lady Salonen ved L Clausen & JK Sørensen, Haandv. Indeh. Louise M Clausen (gift bø ­ rensen) og JKMN Sørensen. (Frdbg.). Lafontaine Film, Aktieselskabet, Produktion og Salg af Film. Bestyrelse : Pressefotograf E La ­ fontaine (Direktør), Salgschef SM Vilhelmsen og Fuldm. PH Ormeling. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af on Direk ­ tør. Aktk. 20,000 Kr. Lafrenz I & F, Hdl. Indeh. Ingrid K Lafrenz og Kristine F Lafrenz. Lafrentz P A Søn, llaandv. Indeh. PM Lafrentz [er senere død] og VAM Lafrentz. Lager af Skrædder Artikler Centrum ved C Samulevitsch, Hdl. Tndeh. C Samulevitsch. Lageret Monopol ved K Vichmann, Hdl. Indeh. KV Vichmann. Lagerman ’ s E Fabrik, Akts., Fabr. og Hdl. Bo- styrolse : Højesteretssagf. Leif Gamborg (For ­ mand), Dir. CM Gunnermann (Direktør) og Ing. FP Vestergren, Stockholm, der to i Foren, tegner Frm. Prok. ; CM Gunnermann. Aktk. 50,000 Kr. Lagerman jnnr.. Akts., Hdl. m. kemiske-tekniske Art. Bestyrelse: KK Seidenfaden og AV Sei- denfaden (Direktører), samt Overretssagf. O Oksen og Prokurist KE Kruuse-Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Direktørerne og KE Kruuse-Jensen hver for sig. Aktk. 140,000 Kr. Laiteries Danoises. Tndeh. Danske Mejeriers An- dels-Smøreksiportforening, se denne. Lakjer Verner, Hdl. Indeh. Verner R Lakjer. Lakridsfabriken ITaribo, Akts. Bestyrelse: Fabr. PC Hansen (Formand), der tegner Frm., Fabr. JE Hansen og Fabr. J Riegel, Bonn a/ Rh. Prok.: JE Hansen. Aktk. 36,000 Kr. Lamber Robert, Hdl. Indeh. Robert V Lambor. Lamberg-Petersen ’ s Eftf. Peter Ove Christensen, Hnandv. Indeh. POA Christensen. Lamm Kurt, Hdl. Indeh. Konrad Kurt Lamm. (Nordre Birk). Lampe & Vietz, Akts.. Fabr. og Forhandling af Textilvarer. Bestyrelse : Fabr. WFnw Lampe, Fru ARM Lampe og Fahr. PF Vietz. der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 27,000 Kr. Lanco Uhre, Akts. Bestyrelse: Gross. P Burki (Formand). Urmager JT Nielsen og Renr. E Rjerre-Mndsen. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af den samledo Bestyrelse. Aktk. 10,000 Kr. Landau C & Søn, Kommanditselsk., Haandv. Ansv. Delt. CVE Landan og VEG Andersen. Landboerne« Kakkelovns Magasin ved Carl An ­ dersen. Indeh. C Andersen Landboernes Margarinelager, Akts., lldl.en gros. Medl. af Bestyrelsen, IIP Hansen, Helsingør, tegner Frm. Prok. : AP Andersen. Aktk. 20CXJ Kr. Landboernes Møbelmagasin ved K Mouritzen, llaandv. Indeh. KET Mouritzen. Landbomejeriet, Jensen. Johansen, Wihorg. Indeh. JC Jensen og J Scharbau, der i Foren, tegner Frm. Landbo-Værnet, Akts. Formaal ; Udgivelse af et Ugeblad, der varetager Landbrugets Interes ­ ser. Bestyrelse : Parcellist EAP Rasmussen (Di- riktør), Brodal, Krogstrup, Bogtrykker EC.T Joppesen, Gaardejer Jobs. P Hansen, Baun- gaard, Holsted, Bogholder KAP Lundstrøm og Prokurist Kr. Serup. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 149,725 Kr. Landgreen Th. & Søn. Haandv. Indeh. HC • Landgreen. L ANDM AND SB A NK, DEN DANSKE, HYPO- T.HEK- OG VEKSELBANK, Akts. Bankraad : Skibsreder AP Møller (Formand), Højesterets- sagf, K Steglich-Petersen (Næstfmd.), fh. M- nansmin. IIP Hansen, Gross. ES Meyer, Dir. V Nielsen, Dir. Fr. Sander og Konsul J Vil- lemoes. Isbjerg. Direktion: Oluf Nielsen og I oul Ingholt. Vicedirektør: Povl Roepstorff. Prokurister: Underdirektørerne O Davidsen, Jons Hansen, P Harhoff, II Knudtzon, A Ni- colayscn. C Pfaff og Kai B With samt B Aarup Hansen, GAV Albrechtsen, Ove Andersen, Ph. Berger, W Bevcr, L Bie, CF Bielefeldt. S Bondesen, V Bruun, CE Christensen, Niels Cle- mentsen, C Cramer, N Dons, Georg D.vbholm, V Ernst, Kil Glistrup, EM Gormsen, CO Hansen, llaagen Hansen, A Helms, P Ilven, CF lng- vorsen, Victor Jørgensen, Svend Jørgensen, JLE Kirkeby, Chr. Kongstad, N Lanzenberg, Axel Larsen, Ernst Larsen, JE Larsen, AO Le- vinsohn, CV Løye, OR Melton. Hugo N Muller, JV Møller, H Grønlund Nielsen, Harald Nielsen, Alf B Olsen, Emanuel Petersen, G von Platen- llailermund, AJ Råben, Il Spendrup, OCF Strøy- berg SJJ Soiling, V Trolle-Christensen, EG Up- lioff ’ F Vedel og JG Winther. Kontrasignata- rerl ’ l ’ Barmer, II Beck, II Brcgninge, K Brodt- hagen, O Foldberg. V Hansen, A Jacobi, Elisa ­ beth Johansen, Ellen Nielsen, S Nørresø, Ella

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker