kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Khbvns Vejmaterialefabrik, Akts. Bestyrelse : Ing. O Vang Lauridsen, Vejen, Murerni. A Jespersen, Ing. P Kerrn Jespersen og Dir. M Koed, Vejen. Forretningsfører : Ing. V.. Børs- holt. Frm. tegnes af Forretningsf. eller af tro Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. JJbhvns Vildthandel ved Einer Sams. Indeh. EJP Sams. (Frdbg.). Kbhvns Villabyggeri, Akts., Snedker-, Byg ­ nings- og Entreprenørvirksomhed, Bestyrelse: Bepr. PE Schafer, Arkitekt AN Benthien, Fru ABK Christiansen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Kbhvns Vinimport ved L l ’ ovelsen. Indeh. Fru . MM Povelsen. Prok. : AS Povelsen. Kbhvns Vognfabrik ved A A V Nielsen. Indeh. FPA Nielsen [er senere død] og AEV Nielsen. Kbhvns Voksdnesmagasin. Indeh. Frm. Frederik Starup [se dette], Kbhvns Vnikani'oringsanstalt Akt«. Bestyrelse : Dir. B Baess, Gross. A Brask Søronsen, kærby, Aalborg og Tclefonformd. NS Sørensen, Ny Bredstrup, Grenaa, der to i Foren, togner Frm. Direktion : B Baess og A Brask Sørensen, der hvor for sig har Prok. Aktk. 15,000 Kr. Kbhvns Va ’ g- & Gulvfliselager. Akts. Bestyrelse : Dir. OL Olsen (Formand), Fru LV Jarner og Underdir. KV Olsen, Aarhus. Direktion : Al ­ bert Goto. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Prok. : Al ­ bort Gøte, Kaj Jonsen og Erling Jarner, to i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Kbhvns Yacht- & Motorbaadsværft. Georg S Rieneck, Tndeh. Georg S Rieneck. Kbhvns Æg-Export, Akts. Bestyrelse : Forret- nings(. S Melsen (Formand), Assist. PM Mehlsen og Fru E.T.T Melsen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af den samlede Besty ­ relse. Forretningsforer : S Mel«cn. Prok. : PM Mehlsen. Aktk. 10.900 Kr. Kbhvns /Egforsyning. T Leck Andersen, Hdl. Indeh. TII Lock Andersen. Kbhvnske Hagermestrer« nye Rngbrødsfabrik, Akts. Bestyrelse: Bagermestrene NC Jønsson (Formand), RP Madsen, DJG Jensen. JP Øst ­ by og NIIJ Nielsen. Direktør: Bagerm. PAJ Jørgensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Bestyrelsesmedl. eller af et Best.vrel- sfsmedl. i Foren, med Direktøren. Aktk. 830,000 Kr. Kbhvfisk« Ejendoms-Societetet. Det, Akts. Besty ­ relse : Landsretssagf. Poul Ilede og Gross. GAT Bøftern (Diroktøror), Bankfuldm. Al Stocklund Johansen, Kmh. CD Lerche og Kontorchef O Lindstrøm. Frm. tegnes af to Direktører i Kbhvnske Reassurance-Co.. Det, Akts. Besty ­ relse : Dir. Christian Thielst, Dir. Frederik Sander, Dir. FL Crone, Dir. Aage Berlt-me, Højeste p et«sngf. Alb. V Jørgensen. Dir. .1 Vis ­ sing. Højesteretssagf. Hans Henrik Bruun, Overretssagf. Aage Fanrsøhon og Dir. Adolf Nielsen. Direktion : AG Rasmussen. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : KG Eriksen, EIB Sørensen og FE Tlior- kelin, hver for eig i Foren, med Direktøren eller et Bestyrelsesmedl. Aktk. 1,700,000 Kr. (Forsikrings-Registret) . Kbhvnske Sø-Assurance-Forening, Den, Limiteret. Bestyrelsen bestaar af Bestyrelsesraadet : Prof. Kristian Sindballe (Fomiand). Dir. Svend Bramsen, Generalkonsul Christian Ilolm, Skibs ­ reder CJC ilarhoff. Dir. Herbert PA JFrichow. Prof. Poul Andersen og Gross. Thorbjørn Muus, Odense, samt Direktionen.; Svend F Ja ­ cobsen og KK Petersen. Kommitterede: Kri ­ stian Sindballo og Svend Bramsen. Prokurist : PG Ovc-Petersen. Frm. tegnes af to Forret ­ ningsførere i Foren, eller af en Forretningsf. i Foren, med en Kommitteret eller med For ­ manden eller af de Kommitterede i Foren, eller af Formanden i Foren, med en Kom ­ mitteret eller af en af de nævnte i Foren, med en Prokurist. Hver Deltager hæfter med hele sin Formue pro rata i Forholdet til de af ham tegnede Andele. Andelenes Antal er 6d0. Den indbetalte Interessentskabskapital bestaar af en Grundfond paa 60.0QO Kr., indbetalt kon ­ tant med 100 Kr. for hver Andel, og en Ga ­ rantifond paa 900,000 Kr. indbetalt kontant el ­ ler i Værdipapirer. (Forsikrings-Registret). Køblor & Krogh Akts., Farverivirksomhed og enhver anden i Forb. dormed staaonde Virk ­ somhed. Bestyrelse : Fabr. CPG Købler, ' Fabr. BMC Kobler, Fru Augusta Krogh og Fabr. AL Købler Krogh. Direktion : CPG Købler, BMC Kobler og AL Kobler Krdgh. Frm. tegnes af en Direktør og to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren. Prok. : CPG • Købler. Aktk. 200,000 Kr. Adresse: Kont. & Fabr. Dorthoav. 8 (NV) DC.11158, 11198 12209. Købmagergadea Parti- og Auktionsvare-Udsalg ved Møller & Hansen. Indeh. Fru EL Thure de Roepstorff og Fru AC Fahnøo Bille. Prok- ■ OCV Bagger. et andet Bes tyrel- ved CAT JB Hel- Foren., af en Direktør i Foren*, med Bestyrelsesmedl. eller af den samlede se. Aktk. 600,000 Kr. Kbhvnske Gartneres Blomstercentral Larsen. Indeh. CM Larsen. Kbhvnske Husmodres Mælkeforsyning, le. Industridrift. Tndeh. JB Helle.

Købe — Købm

VI — 2778

Kbhvns Ramme- A Glasindustri, Akts. Bestyrel ­ se: Fabr NP Nielsen (Forretningsfører), Ar ­ kitekt VKVS Petersen og Prokurist IICM Em ­ borg. Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. Kbhvns Redningskorps, Akts Indeh. Rednings ­ korpset for Kbhvn. og Frdbg., Akts. [se dette] Kbhvns Reklameartikel Fabrik, ved C Græsholm, Fabr. Indeh. NCR Græsholm. Kbhvns Rnllegardinfabrik ved Johan Marius Nielsen. Indeh. JM Nielsen. Kbhvns Rundfart ved II Hansen, Hdl. Indeh. Fru AM Hansen [or sonere død], Kbhvns Rygsækkefabrik, Emil Christensen. In ­ deh. Vn Emil Christensen. Kbhvns Røghætte-Fabrik & Lager ved Julius Frandzen. Tndeh. .TK Frandzen Kbhvns Sadelmager Magasin ved Wm. Kjerulff. Tndeh. W Kierulf. Prok. : Fru RD Kjerulf. Kbhvns Salatfabrik ved Jacobsen A Nielsen, Haandv. Indeh. HM Jacobsen og JPC Nielsen. (Frdbg.). Kbhvns Sandkagebageri ved Ida Andersen. In ­ deh. Ida Andersen. Kbhvns Soglmærko-Fabrik R Skovgaard Ander ­ sen, Hdl. og Haandv. Indeh. R Skovgaard An ­ dersen. Prok. : FC Iversen og E Andreasen i Foren. Kbhvns Selefabrik ved HC Larsen. Indeh. HC | Larsen. Kbhvns Sengelinnedfabrik HV UV Eichwald. Kbhvns Sennepsfabrik. Chr. Eftf. Indeh. V Lundstrøm. Kbhvns Silkevæveri ved Oskar drift og Hdl. Indeh. Oskar E Elling. Prok. : OIIE Erdelen. Kbhvns Skarnkassefabrik, Evald Nielsen. In ­ deh. E Nielsen. Kbhvns Skefabrik. Akts. Bestyrelse : Guldsmede ­ mester IIA Petersen, Aarhus, Guldsmed ACW Elilers, Guldsmed EJC Albeck, Guldsmed SN Ostergaard, Skive, og Guldsmedemester SC An- tonsen, Odense. Direktør : ACW Ehlers. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Kbhvns Skibsbrødsfabrik. Akts. (Akts. Kbhvns Brødfabriker). Under dette Firma drives til ­ lige Virksomhed af Akts. Kbhvns Brødfabriker [se dette]. Kbhvns Skibssalgsbureau ved Charles Hvilsom. Indeh. KNC Hvilsom og JF Cahnbley. Kbhvns Skiltefabrik. Rob. Arentzen. Indeh. Rob. AB Arentzen. Kbhvns Skjortefabrik ved Reinholdt Gran, Indu- stridrift. Inde'h. Fru EM Gran. Kbhvns Sliberi- og Stansejernsfabrik, Akts. Be ­ styrelse : Ing. AM Thygesen, Fabr. Svond Pe ­ dersen og Frøhdl. ESV Krogh, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 24,000 Kr. Kbhvns Slibeskivefabrik. JP Dahl-Jensen. Indeh. JP Dahl-Jensen. Prok. : G Dahl-Jensen. Kbhvns Smergelfabrik ved Oscar Weitemeyer ’ s Eftf. Indeh. EJ Hvidt og EF Grunth, der i Foren, tegner Frm. Prok.: F Pedersen i Foren, med en af Indeh. Khbvns Smørrehrødsfabrik. Akts Bestyrelse . Købmd. K Tholstrup og Dir. J Tholstrup (Di ­ rektører), Gross. JP Thingvad, Købmd. P Tol- strup, Roskilde, og Konsul L Tholstrup. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foren. Prok. : Fru EMS Thingvad i Foren, med J Tholstrup. Aktk. 108,750 Kr. Kbhvns Sommer-Tivoli, Akts. Bestyrelse ■. Kam ­ merherre NMA Krieger (Formand), Højeste- retssagf. Frits Biilow, ih. Departementschef G Busck-Nielsen, Prof. Fr. Vinding Kruse og Dir. Fr. Sander. Direktion : K Arno Petersen og VC Lemkow. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bcstyrel- •Kjsmedl. Aktk. 2% Mill. Kr. Adresse : Vesterbrog. 3 (V) f ★ Cent.616. Kbhvns Special Linoleumsforretning ved Carl Pedersen & Co. Indeh. IIGF Petersen. Kbhvns Spillekort Import ved P Nielsen, Hdl Indeh. P Nielsen. Kbhvns Sportsmagasin ved Ferd. S Bahnsen Indeh. Fru AM Bahnsen. Kbhvns Sprøjtefabrik ved Brødr. Jappe, Fabr Indeh. Kil Jappe og HF Jappe. Kbhvns Sprøjtclakereri ved Vilh. Zabell, Haandv. Indeh. VVO Zabell. Kbhvns Staalmøbclfabrik ved Poul Laursen. In ­ deh. Poul BS Laursen. Kbhvns Staniol Industri ved JA Gjersøe. Indeh. JA Gjersøe. Kbhvns Stempelfabrik Vald. Hansen. Indeh. Vald. P Hansen. Prok. : Ellen E Birkhøj Nielsen. _ Kbhvns stenografiske Institut (Stenografisk for ­ lag ved JM Jørgensen.) Indeh. JM Jørgensen. Prok. : R Jørgensen. Kbhvns Stevedore Co. ved S Olsen, Ildi. Indeh. SP Olsen. Prok. : O Westager. Kbhvns Stokkefabrik. Th. Jacobsen. Indeh. Tb. SE Jacobsen. (Frdbg.). Kbhvns Stolefabrik, Aage Lund. Indeh. Aage J Lund. Prok. : VC Bøwig LX 8 A 1 Eichwald. Indeh. E Christiansens Ellincr. Industri-

Kbhvns Strømpemagasin, F Haastrup. Indeh. Fru ES Haastrup. Prok. : Carla EE Lembcke. Kbhvns Stiikfabrik ved Harald Mortensen. In ­ deh. Harald O Mortensen. Kbhvns Sukkerraffinaderi. Akts. Bestyrelse: Borgm. HOV Møller, Folketingsmd. Victor Lar ­ sen, Steffensminde pr. N-Alslev, Landstings- md. Johannes Stensballe. Gesandt NI ’ Arnstedt, Gross. Hans Hald Sthyr og Dir. Jakob E Tom- merup, Nykøbing F., der to i Foren, tegner Frm. Adm. Dir. : Fabr. J Sthyr, der har Prok. Aktk. 900,000 Kr. Kbhvns Sæbehus, Akts. Bestyrelse: AM Søren sen og JJE Schaarup, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 3000 Kr. Kbhvns Tagda-kningskompagni, Akts. Bestyrel ­ se : Ing. JPS Rasmussen, Entrepr. IIPC Kor- nerup-Koch og Tnsip. IIII Sørensen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: JIPC Kornerup- Koch. Aktk. 5000 Kr. Kbhvns Talgsmelteri. Poul Poul Jespprsen. Kbhvns Tapctlager ved Kr. deh. Kr. P Pallesen. Kbhvns Tapetmagasin ved Haandv. Indeh. Poul Cadovius. Kbhvns Tarm Kompagni, Akts. Bestyrelse: Gross. FHC Johansen (Frits Johansen), Dir. AJC Bjerregaard og Fru A Johansen. Direk ­ tion; FIIC Johansen (Frits Johansen). Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: FIIC Johansen (Frits Johansen). Aktk. 25,000 Kr. Kbhvns Telefon Akts. Bestyrelse : Fh. Handels ­ minister MN Slebsager, Folketingsmd. NP Nielsen, Overpræsident Johan Biilow, Genøral- løjtn. Erik With, Dr. pliil. Valdemar Poulsen, Dir. Kristen Møllor, Fru Julie Arenholt, Lands- tingsmd. CF Sørensen og Folketingsmd. IIC Hansen. Adm. Direktør: CR Michelsen. Frm. tegnes af den adm. Direktør alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : PV Christen ­ sen, JC Christensen, G Irming og VFEE Clau ­ sen, to i Foren. Aktk. 55 Mill. Kr. I Kbhvns Telefon-Automater, Akts. Bestyrelse : Overretssagf. C Tiemroth (Direktør), Fabr. B Stephenson, Overing. V Gordon-Thomsen, fh. Minister MN Slebsager og Driftsing. G Irming. | Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Føren. Prok.: Aase Ulrich. Aktk. 100,000 Kr. Kbhvns Telefon-Kiosker, Akts. Bestyrelse : Gene ­ ralkonsul Ernst Carlsen (Direktør), Overrets ­ sagf. Frithjof Kernp og Dir. AA Hertz. Frm. tegnes af den adm. Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl i Foren. Aktk. 200.000 Kr. Kbhvns Telefon-Kioskers Papirhandel, Akts. Un ­ der dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Kbhvns Telefon-Kiosker [se dette]. Kbhvns Telefonkioskers Reklame Afdeling. Indeh Akts. Sporvognsreklamen [se dette]. Kbhvns Tin- Blyvarcfabrik, Arendal Petei- sen. Indeh. ECA Petersen. Kbhvns Traadhegn- & Gelænderfabrik ved Chr. Christiansen & Co. Indeh. IBS Andersen og KGB Jensen, der i Foren, tegner Frm. Kbhvns Trykluft Service Akts., Hdl. m. Tryk ­ luftværktøj. Bestyrelse : Gross. EVL Gran- zow, Ing. PK Jespersen og Landsretssagf. Poul Hede der to i Foren, tegner Frm. Aktk 25,000 Kr. Kbhvns Trædrejeri, PA Parsfelt. Indeh. PA Parsfelt. Prok. : AHA Parsfelt. Kbhvns Træhus-, Sommerhus- & Pavillonbyg ­ geri ved Carl Andersen. Indeh. Carl PF An ­ dersen. Kbhvns Trø- & Krydsfinérlager Akts, i Likvida ­ tion. Likvidator ; Sagf. Jørgen Mimer, der teg ­ ner Frm. Jespersen. Indeh. Pallesen, Hdl. In- Poul Cadovius, Kbhvns Trævarefabrik ved Larsen & Jespersen, Haandv. Indeh. 11J Larsen og MP Jespersen. Kbhvns Tyveri Alarm ved Splittorff Nielsen, Haandv. indeh. CA Splittorff Nielsen. Kbhvns Tæppe Import ved F Hansen. Indeh F BL Hansen. Kbhvns Tæppelager ved Kurt Nielsen. Hdl. In ­ deh. Kurt H Nielsen. I Kbhvns Tætningsindustri. Jens Vonved. Indeh. Jens Von ved. Kbhvns Tøj- & Hattepresse, Akts. Bestyrelse : Ing. NA Bundgaard (Forretningsfører), Propr. CA Bundgaard, Viborg, og Landsretssagf. M Markussen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl.

Forretningsf. i Foren. Aktk. 10,000 Kr. ved CA Andersen, ln- & Desinfektionsanstalt Indeh. VH Strandmose. H Thorsen. Indeh. II

i Foren, eller af to Prok.; NA Bundgaard. Kbhvns Tømmer-Handel deh. CAE Andersen. Kbhvns Uddarnpnings- ved Niels Strandmose. Kbhvns Urimport ved . Thorsen.

, _ ..„i Kbhvns Vaffclfabrik ved Viggo Jensen. Indeh. Aa. Ilaure-Petersen. Prok.: Fru EH Haure-J e- tc rsen Kbhvns Vaskerimaskinefabrik ved Th Industridrift og lidt. Indeh. Ih. CGh Rostcll. Kbhvns W.C. & Vandlednings Service ved KA Frederiksen. Indeh. KA Frederiksen. (

I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker