kraks vejviser 1940 handelskalender

Kobe

Firma-Register: A. København Kbhvns Ilattelagcr, Akts. Bestyrelse: Modohdl. CFP Severin (Forretningsfører), Frk. RKM Salmberg Hansen og Fru TL Severin, alle af Odonse. Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 5000 Kr. Kbhvns Havefrøforsyning ved H Hansen, lndeh. T Hansen. Kbhvns Hesteskofabrik. Akts. Bestyrelse : Gross. ES Meyer (Direktør), Dir. H Heilbnth, Dir. B Dessau og Ing. MA Abrahamson. Frm. teg ­ nes af Direktøren aleno eller af to Bestyrelses- medl. i Foren. Prok. : CJS Holm. Aktk. 800,000 Kr. Kbhvns Hesteslagteres Andels-Olie- & Fedtsmel ­ teri. Selsk. med begr. Ansvar. Bostyrelse : NP a Olsen, F Bohn-Willeberg og A Olsen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : NPA Olsen. Kbhvns Hippodrom (Folketeatret), Akts., Ejen- domsselsk. Bestyrelse : Overretssagf. AK Hel- weg-Larsen (Direktør), Dir. IIV Hansen, Ar ­ kitekt CG Tvede, Dir. CJ Helweg og Kontor ­ chef MN Kalckar. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Kbhvns Ilusmoderskolo, Husholdnings- & Bage- Skole Akts. Bestyrelse : Fru K Johnsen, Frk. AE Korsgaard og Forretningsf. F Utzon. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Prok..: Fru K Johnsen og F Utzon hver for sig. Aktk. 10,000 Kr. Kbhvns Ildtænderfabrik ved H Christiansen. In- deh. HV Christiansen. (Frdbg.). Kbhvns Iltfabrik. Akts., Fabr. af Ilt og Hdl. med lit. Gas. Carbid, Autogenapp. m. m. Be ­ styrelse : MLR Nienstædt (Direktør). 1'abr. N H Nielsen, Horsens, og Dir. EH Nielsen, Hor- eons. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 250,000 Kr. Kbhvns Isforsyning Akts. (Krystalisværket Akts.). Under dette Firma drives tilligo Virksomhed af Krystalisværket (Akts.) [se dette]. Kbhvns Isoleringskompagni ved Otto Jensen i Co., et Kommanditselsk.. der driver Haandv. Indeh. Fru E Ingerslev-Jensen. (Frdbg.) Kbhvns Jerseymejeri, PK Jørgensen, Hdl. lndeh. PKM Jørgensen. Kblivns Kaffebrænderi M Damsholt. Indeh MS Damsholt. Kbhvns Kaffeforsendelse M Damsholt, Hdi In ­ deh. MS Damsbolt. Kbhvns Kaffeforsyning, MS Damsholt. Ildi In ­ deh. MS Damsholt. ’ Kbhvns Kaffe Kompagni, MS Damsholt, Indu ­ stridrift og Ildl. Indeh. MS Damsholt. Kbhvns Kaffe Lager ved Peter Andersen, Hdl. Indeh. Poter II Andersen. Prok.: P Petersen Kbhvns Kafferisteri ved E Schwartz, Haandv" Indeh. EK Schwartz. Kbhvns Kapselfabrikker. Akts. Under dette Frm drives tillige Virksomhed af Andersen&Bruuu ’ s Fabrikker. Akts, [se dette]. Kbhvns Kartoffelskrælleri. Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af General Produce Company Ltd., Akts [se dette]. Kbhvns Kjoletøjsimport, Akts., Hdl. Bestyrelse : Landsretssagf. Otto Pers, Fru MM Warming og Dir. IIW Falck, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Kay Warming Aktk. 10,000 Kr. Kbhvns Klichéfabrik. Uhr. Johan Møller. Indeh, JHCJ Møller. Prok. : E Møller og O Ilarpøth i Foren. Kbhvns Kloakrensnings Kompagni ved A Johans ­ son & Co , Haandv. Indeh. AVJ Johansson, der tegner Frm., og NP Jensen. Kbhvns Knivmagasin, Akts. Bestyrelse : Gross. APII Møller (Forretningsf.), der tegner Frm.. Fru RPII Møller og Fru Eleonora TR Gad (kaldet Nora Elé). Aktk. 20,000 Kr. Kbhvns Knækbrødsfabrik Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Kbhvns Brødfabriker [se dette]. Kbhvns Konfektionsfabrik ved HC Larsen In ­ deh. IIC Larsen. Kbhvns Konserves Kompagni (The Copenhagen Canning Company) ved L Peiter-Hansen, Hdl. Indeh. LPE Peiter-Ilansen Kbhvns kontrollerede Vinhandel ved E Holst. Indeh. GGE Ilolst og MJ Ilolst. Kbhvns Korsetfabrik ved Poul Welling. Indeh. Poul Welling. Prok. : Fru ES Welling. Kbhvns Kreaturtransport ved Osvald Jensen, Spedition. Indeh. Osvald V Jensen. Kbhvns Kreditbank, 'Akts., Bestyrelse : Gross. HH Bach, Landsretssagf. ATK Troedsson, Gross. AJ Boas og Rentier CMPE Mortensen, Snekkersten. Direktion : VJV Diderichsen. Pro ­ kurister : O Nielsen og E Diderichsen (A-Pro- kuri8ter) samt GJF Christiansen og PH. Jør ­ gensen (B-Prokurister). Frm. tegnes af to Be; styrelsesmcdl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. eller en Direktør hver især i Foren, mod en Prokurist. Desuden tegnes Selsk. pr. prok. af 2 A-Proku- rister i Foren, eller af en A-Prokurist i Foren, med en B-Prokurist. Aktk. 500,000 Kr. Kbhvns Kromfornikleri, II Busch Jensen, Ilaandv. Indeh. HUM Busch Jensen. Prok. : ATA Busch Jensen. Kbhvns Kulfert- og Lædervarefabr. ved Karl K Hartmann. Indeh. KK Hartmann. (Frdbg.). Rettelser foretages

sen, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : AJC Bjerregaard, der har Prok. Aktk. 215,000 Kr. Kbhvns Møbellager ved A Andersen & Bohm. Indeh. AC Andersen. Kbhvns Møllestensfabrik & Møllebyggen, Ferd. Jensen ’ s Enke — N Nielsen & Co., Akts. Be ­ styrelse: Sagf. Anthon Nielsen (Formand), Dir. F Biilow-Nielsen (Direktør) og Fotograf • IIFMCJA Rimmen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Kbhvns Mørtelværker, Akts.. Fabr. Bestyrelse : Dir. CO Schow (Direktør), Dir. Kai Nielsen, Godsejer Axel Nissen, Serridslevgaard, og Ing. CF Spangenberg. Frm. tegnes af to Bestyrelses­ medl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Kbhvns Nattevagt. Akts. Indeh. Akts. De For ­ enede Vagtselskaber [se dette]. Kbhvns ny Bølgepapfabrik, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Schøn- bergs Papirvarefabrik, Akts, [se dette]. Kbhvns ny Ejendomsselskab. Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Kbhvns Ejendomsselskab [se dette]. Kbhvns ny Tømmer-IIandel ved CA Andersen, Hdl. Indeh. CAE Andersen. Prok. ; PTKJ Svendsen. Kbhvns nye Bankier-Institut, Akts. Bestyrelse : Rentier PJM Dircks og Revisor CC Reisz (Di ­ rektører) samt Landsretssagf. CV nauer. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, cljgr af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : CC Reisz og PJM Dircks. Aktk. 50.000 Kr. Kbhvns nye Pakkassefabrik, Carl Christensen. Indeh. Carl A Christensen. Kbhvns nye Rammefabrik ved C Konigslieb. In ­ deh. CH Konigslieb. Kbhvns Noddeindustri ved C Dalgas Jerrild 4. R Kristensen, Industridrift. Indeh. OC Dalgas Jerrild. Prok. : F Kristensen. Kbhvns Oliefabrik, Akts. Under dette Firma dri ­ ves tillige Virksomhed af Aarhus Oliefabrik, Akts. [se dette under Aarhus], Adresse: Ve6terg. 13 (K) § Cent. 8604 & 14921. Telegramadr. „Palmeolie ” . Kbhvns Omegns Plakatsøjler Albea, Akts. Un ­ der dette Firma drives tillige Virksomhed af Reklamebureauet Albea, Akts, [se dette]. Kbhvns Ovnkompagni ved AW Kempf 4 Co. Indeh. AW Kempf. Kbhvns Pakkassefabrik, Akts. Bestyrelse : IIP Lind (Formand og Direktør), Cand. phil. Aa. E Lind og Overretssagf. DGM Bache. Frm. tegnes af Formanden og Direktøren, hver for sig, eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : Aa. E Lind. Aktk. 400,000 Kr. Kbhvns Papirlager ved Aage Palm, Hdl. og In ­ dustridrift. Indeh. Aage Palm. Kbhvns Papæskefabrik ved Gollmann. Indeh. Fru ETII Gollmann. Prok.: IIW Gollmann. Kbhvns Patent Kokosvæveri ved Georg Rasmus ­ sen. Indeh. Jens Georg M Rasmussen. (Frdbg.). Kbhvns Pelscentral, Kommissionsforretning for Bortsalg af Pelsdyrskind af A Melby, Hdl. Indeh. A Melby. Prok. : B Melby. Kbhvns Pelsmagasiner, Akts. Bestyrelse : Gross. R Møller (Formand), Buntm. Wil Thyrring (Direktør) og Landsretssagf. II Kastel? Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Besty- _ rolsesmedl. eller af Direktøren. Aktk-. 50,000 Kr. Kbhvns Pensel-, Børste- og Gadekostefabr. Indeh. Else J Wulff. Prok. : NBS Wulff. Kbhvns Plakatsøjler, Akts. Bestyrelse : Ernst Carlsen (Direktør), Overretssagf. Frithjof Kemp, Dir. P Wunsch og Ing. KV Koch. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren eller en Forretningsf. hver i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : Ernst Carlsen. Aktk. 230.000 Kr. Kbhvns Plantageselskab, Akts. Formaal .- at er ­ hverve Arealer fortrinsvis i Sønderjylland, syd for den gamle Grænse, lade disse beplante og opdyrke samt at drive de saaledes opstaaede Plantager. Bestyrelse: Gross. Cornelius Peter ­ sen (Formand og Direktør), Ing. Johannes Hansen. Dir. Frederik Sander. Dir. Poul Se- rup, Dir. Herbert Jerichow, Dir. Alfred V Ras ­ mussen, fh. Bankdir. V Eigtved, Terrasserne, Fredensborg, og Gross. JL Meyer. Frm. teg ­ nes af Formanden i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 100,000 Kr. Kohvns Polstermøbelfabrik Akts. Bestyrelse : For ­ retningsf. E Brundbjerg Nielsen (Formand), l

Kbhvns Kul & Briket Import ved Andreas Gud- mundsen. Indeh. Andreas F Gudmundsen. Kbhvns Kul-, Koks- & Brænde Oplag ved A Busch .Tensen. Hdl. Indeh. AR Busch Jensen. Kbhvns Kul- & Koks-Kompagni. Akts. Bestyrelse: PA Jensen og HJ Jensen (Direktører), Høje ­ steretssagf. GK Schiørring, Købmd. HH Stin- nes, Hamburg, og Dir. Oli Stinnes. Hamburg. Frm. tegnes af de tro førstn., to i Foren, eller af hver af dem i Foren, med en af de to sidstn. Prok. : JG Jensen og IIJC Andersen, hver i Foren, med en Direktør eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 2 Mill. Kr. Forretningens Art : Kul- og Koks-Import. Adresse : Islands Brygge 22 (S) ★ Cent.8292. Telegramadr. „Vulkankul". Kbhvns Kurvemøbelfabrik. Josef Bacina. Indeh. J Bacina. Kbhvns Kødforsyning i Likvidation, Akts. Likvi ­ dator : Overretssagf. Kai Lassen, der tegner Frm. Kbhvns Laasefabrik, KM Christenseji. Indeh. K M Christensen. Kbhvns Lampe- og Lysekronefabrik, Akts. Be ­ styrelse : Dir. PL Levin, Dir. CW Jessen og Fabr. CM Otzen. Direktion : PL Levin og C Aa. Levin. Frm. tegnes af den samlede Direk ­ tion eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : N-O Rosing Wiehe, C Aa. Levin og Marie EC Madsen, to i Foren, eller IIRC Schrøder i Foren, med en Direktør. Aktk. 1,200,000 Kr. Kbhvns Ligkistefabrik ved J Johansen & Viggo Nielsen. Indeh. JRS Johansen og Viggo Niel sen. Kbhvns Ligkistemagasin ved H Johansen. Indeh. TTLAB Johansen. Kbhvns Lingerifabrik, OH Lindh, ndl. Indeh. KOH Lindh. (Frdbg.). Kbhvns Listofabrik ved H Larsen. Indeh. H Larsen. Kbhvns Lynlaasfabrik ved M Nielsen, Haandv. Tndeh. M Nielsen. Kbhvns Lædervarefabrik ved H Lindstrøm Sø ­ rensen. Indeh. II Lindstrøm Sørensen. Kbhvns Læstefabr. ved J Petersen Ruus, Indeh. NV Ruus og MR Ruus. Kbhvns Løveapoteks kemiske Fabrik ved Apo ­ tekerne August Kongsted og Anton Antons. Indeh. AJII Kongsted. Kbhvns Madrassefabrik ved Severin og Anton Jensen Vinner. Tndeh. SJ Vinner og AMJ Vin ­ ner [er senere død], (Frdbg.). Kbhvns Manchetskjortefabrik ved Reinholdt Grau, Industridrift. Indeh. Fru EM Gran. Kbhvns Manufaktur Import ved Chr. Agger. In ­ deh. C Agger. Kbhvns Marcipan- & Makronmassefabrik ved Ditz Pcschardt & Søn. Industridrift og Hdl. Indeh. E Ditz Sypli Peschardt. Prok. : Inga Andersen. Kbhvns Margarinefabrik. Akts. Bestyrelse: A Holmer (Direktør). Gross. HC Broge og Dir. August Ilolm. Frm. tegnes af Direk ­ tøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 10,000 Kr. . Kbhvns Markisefabrik, Evald Nielsen. Indeh. EGM Nielsen. Kbhvns Marmorvarefabrik i Likvidation, Akts. Likvidatorer: Overretssagf. Ketil Carlsen og Landsretssagf. Poul Thorball, der i Foren, teg ­ ner Frm. Kbhvns Maskefang FS Iløybye. Indeh. FKSA Høybye. Kbhvns Maskinforretning, Akts. Bestyrelse : Ing. NJ Brobjerg (Formand og Direktør), der teg ­ ner Frm., Landsretssagf. CM Sørensen og Ing. PA Christensen. Aktk. 50,1 ’ 00 Kr. Kbhvns Mejeri & Hørsholm Mælkekompagni, Akts. Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Akts. Det Danske Mælke-Compag- m (Casses System) [so dette]. Kbhvns inek. Net- & Garn Fabrik, NP Utzon, Akts. Bestyrelse : II Utzon (Direktør), Gross. HP Andersen og Ing. GEA Kabler, Korsør, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 324,000 Kr. Kbhvns Metal Kunst ved Nielsen Dahl, Haandv. Indeh. S Nielsen Dalil. Kbhvns Metalstøberi & mekanisk Værksted ved Moritz Ilartvig ’ s Eftf.. Knud Heckscher. In ­ deh. KF Ileckscher. (Frdbg.). Kbhvns Metaltraadvarefabrik og Fortinneri, M Siegler. Indeh. C de Blanck. Kbhvns Metaltrykkeri og Lysekronefabrik ved Robert Bartsch, lndeh. R Bartsch. (Frdbg.). Kbhvns Modelfabrik ved Knud A Marcussen. In ­ deh. KA Marcussen. Pe- og Kbhvns Motor Co. ved A Michaelsen & F tersen. Haandv. Indeh. A1IT Michaelsen FVT Petersen. Kbhvns Mur-Materialicforretning, P Bolvig Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed al Akts. P Bolvig (Borup Teglværk) Lse dette]. . , „ Kbhvns Murrcparationsforretning ved CM Ny ­ gaard. lndeh. CM Nygaard Kbhvns Mælkeforsyning. Akts Indeh Akts

Det Danske Mælkecompagni (Casses System) Kb^ns^ Mælkeforsyning og Solbjerg Mejeri, Akts Bestyrelse.:Dir. Carl Salomonsen, Dir. JA Petersen, Solbjerggaard, og Gross. IIM Jen ­ kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker