kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Kryger ’ s PC Eftf., Hdl. Indeh. NC Andersen og .IC Andersen. Forretningens Art : Fiske-, Vildt- og Fjerkræ ­ handel. Adresse: N-Farimagsg. 68, 70 (K) S ★ Cent. 9027. Krygerol Sæbe Reklame ved Lauenborg & Bød ­ ker, Hdl. Indeh. JPB Bødker. (Frdhg.). Kr.volith-Mine og Handels-Selskabet. Akts. Be ­ styrelse : Dommer AB Richter, Stege (For ­ mand), Dir. JP Bech (Næstformd.), Komman ­ dør EM Gyldenkrone, Arkitekt JL Weber og Museumsdir. CRT Oppermann. Direktion : Gods ­ ejer SA Weber, GI. Hostehauge, Ovcrretssagf. CF Lcrcho og Tng. O Lerclie. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. hver for sig i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foren. Aktk. 3 Mill. Kr. Krystal Benzin ved Kjeld Jensen, Hdl. Indeh. Kjeld Jensen. Krystalhuset, Akts. Forretn. ved Udlejning af Ejend. Fiolstr. 3. Bestyrelse : Gross. PM Daell (Formand og Direktør).^Prokurist T Prieme og Sander, Dir. Herbert Jerichow. Prof. Niels Bjer- rum og Prof. OA Borum, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Direktør : K Meyer, der har Pros.. Aktk. 2 Mill. Kr. Krystal Magasinet, Frederiksberggade 24, ved Jørgen Petersen, Hdl. Indeh. Jørgen Petersen. Krøger Erna,, lfdl. Indeh. NOV Dalgaard og Hel ­ ga SE- Krøger. Iirøigaard N Møller, Akts.. Hdl. en gros. Bestyrelse: Gross. NM Krøigaard (Direktør), Iløjesteretssagf. Thorstein Thorsteinsson og Prokurist A Thygesen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Direktøren og A Thygesen hver for sig. Aktk. 300,000 Kr. Kroll's Aage Import. Hdl. Indeh. Aage A Krøll. Krøll ’ s Chr. Eftf., Hdl. Indeh. Enkefru VE Maasbiill. Prok. : W Hansen. Krøll Jacob B, Hdl. Indeh. JO Jensen. Krøluld Fabrikken Lama Akts. Bestyrelse : Over ­ retssagf. SCO Ilede, Overretssagf. Holger Ile ­ de og Fru I Daverkosen. Adm. Direktør : CWF France. Frm. tegnes af den adm. Direktør alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.,: JR Larsen og Ester M Larsen i Foren. Aktk. 90,000 Kr. Krøyer ’ s Andr. Eftf. Chr. Henningsen, Ildl. In ­ deh. C Henningsen. K. S. II. (Køkken- & Strygeskolen „IIOCA") un ­ der Likvidation, Akts. Likvidatorer: Overrets ­ sagf. SO Engelhardt og fli. Kontorchef HE Giæsel, der i Foren, tegner Frm. Knba Bruno, Ildl. Indch. B Kuba. (Frdbg.). Kuffert-Sørensen, Industridrift. Indeh. i ’ aul-Børge Sørensen. Kugle- & Kugleleje Akts. Bestyrelse : Ing. MTD Nordsten, Hillerød (Formand), Dir. HLA Hee- gaard (Direktør) og Prokurist CA Møller, Hil ­ lerød. Frm. tegnes af den samlede Bestyrelse eller af Direktøren alene. Aktk. 12,000 Kr. Kuhlen ’ s H Sabelabrik, Akts. .Bestyrelse: Over ­ retssagf. AO Jlulegaard (Formand). Fabr. 11V Johnsen (Forretningsfører) og Fabr. JE Jen ­ sen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : 1IV Johnsen. Aktk. 10,000 Kr. Kuhn John, Hdl. Indeh. Enkefru GJ Kuhn og Karen Mary Kuhn. (Nordre Birk). Kul- & Cokesfiirmaet Bristol ved Jørgen Peetz. Indeh. Jørgen Peetz. Kulfirmaet Metropol ved C Danvill. Ildl. Indeh. C Danvill. Prok. : V Lundquist Andersen. Kulimporten Dama, Akts. Bestyrelse: Gross. CB Jakobsen, Sekretær Ove Al ossi n og Overrets ­ sagf. PM Olsen. Direktion : CB Jakobsen og WL.Connel. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. 1 ’ rok. : CB Jakobsen alene eller WL Connel i Foren, med en Direktør eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 335.C00 Kr. Kulimportkompagniet Alliance, Akts. Bestyrel ­ se -. Dir. F Hilmand Graae og Ildlsgartner i Foren, tegner Frm. Kul- & Koks-Centralen Indeh JM Bertelsen. Kul & Koks Firmaet Tolin ved M Linde, Hdl. Indeh. Fru MK Lindo. Prok. : GV Linde. Kul- & Koksforretningen Coal ved ES Flensborg. Indeh. ES Flensborg. (Frdbg.). Kul & Koks Selskabet Rix Waist ed Akts. Be ­ styrelse : Gross. HO Jacobsen, Iløjesteretssagf. Ejvind Møller og Dir. Peter Helmer, Aabenraa. Direktion : IIO Jacobsen og P Mailund, Aaben- ; raa. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. eller af to Direktører i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. eller en Direktør i Foren, med en Prokurist. Aktk. 100,000 Kr. Kul & Koks Selskabet Wilders Plads Akts. (Kul & Koks Selskabet Rix Walsted Akts.). Under detto Firma drives tillige Virksomhed af Kul A Koks Selskabet Rix Walsted Akts, [se dettej. Kulkompagniet Vesta Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af AV Tlierkelsens Kulimport, Akts, [se dette]. (Direktør), Dir. FLV OG Kristensen, der t* Aktk. 500,000 Kr. ved Mathias Bertelsen. Frm. tegnes af Forman- Bestyrelsesmedl. Aktk. Bestyrelse .- Dir. Einar Claussen, Dir. Frederik Overretssagf. O Oksen, den i Foren, med et 20,000 Kr. Krystalisværket (Akts.). Dessau, Dir. N Hjelte

VI — 2774

Krohn ’ s Bogtrykkeri. Indeh. T Jensen. Prok. : AW Grøntved og OE Mortensen i Foren. Krohn Ejnar & Co., lidt. Indeh. EFKC Krohn. Krohn Kil Hdl. Indeh. KB Krohn. Kroko Børnekonfektion, Akts., Fabr. og Hdl. Be ­ styrelse : Dir. JA Dicker, Gross. PM Nicolay- sen og Dir. F Ilajek, Briinn, Czekoslovakiet, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Kroll ’ s Osvald Eftf., Hdl. Indeh. EM Trolle- gaard og PI Primberg. (Frdbg.). Kromann EP, Hdl. Indeh. EP Kromann. Kromann & Pedersen. Haandv. Indeh. FGS Kromann og LC Pedersen. Krone Magasinet ved M Thorup. Indeh. Thorup. Kronman & Co.. Hdl. Indeh. nF Møller. Kronman V. Fabr. Indeh. VPII Kronman. Kronmann Emil. Hdl. Indeh. Peter Emil mann Prok. : Poul Emil Kronnjann. Kronodin ved Orla Petersen, Industridrift. Orla Helge Petersen. Kronprinsensgades Materialhdl. Indeh. JL ___ Kronprinsensgades Thehandel ved AR Hansen ’ s Eftf. Indeh. LF Ilincheldey og Marie E Poul ­ sen, der to i Foren, tegner Frm. Kronprinsessegades Manufaktur Messe ved Ester Ottosson. Indeh. Ester M Ottosson. Kionstrøm Kristian, Haandv. Indeh. KJn Kron- strøm Prok. ; Fru JMI Kronstrøm. Krooks Pelsvarefabrik, naandv. Indeh. Fru MB Krook. Prok. : TMO Krook. Kruckow-Waldorff. Akts., Trykkeri, litogr. An ­ stalt. Fremstill. af Pa.p-Emballago o. 1. Besty ­ relse : Red. HT Witzansky, Red. UPS Stein, Landsretssagf. P Bornemann. Landsretssagf. K B Harup og Fabr. J1ICJ Møller. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelses- medl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : HT Witzansky alene eller M Witzan- sky og E Larsen i Foren, eller hver af dem i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 500,000 Kr. Krudtmøllegaardens Maskinsnedkeri, Akts. Be ­ styrelse : Fru AM Pedersen, Snedker J Peder ­ sen og Tømrer R Pedersen. Frm. Pedersen alene. Aktk. 10,000 Kr. KRUMBAK CARL & CO„ Hdl. Christensen og C1I O'sen. Adresse : Vesterbrog. 69, 71 (V) 4519 & Eva 2109. Kruse Børge, Ildl. Indeh. Fru N Kruse. Kruse & Kjærs Eftf., Haandv. Indeh. JP An ­ dersen, SJ Nielsen og O Larsen. Kruso & Petersen, Haandv. Indeh. cn Kruse og AB Petersen, der i Foren, tegner Frm. Kruse Viih., Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Cigarhdl. C1IJ Jørgensen. Malerm. AV Chri ­ stiansen og Forvalter TT Torkildsen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 5600 Kr. Krusøe & Co., Hdl. Indeh. NS Krusøe. Prok. : H Christoffersen og S Sondergaard i Foren. Kruuse Christian. Hdl. Indeh. JCMA Kruuse. Kruuse Hans, Hdl. Indeh. 11GL Kruuse Proli. -. ■ Johanne JG Kruuse og Fru EG Kruuse. Krydset ved Nany Kruse, Hdl. Indeh. Fru Nanv Kruse. (Frdbg.). Krydsfiner-Handelen ved G Pagh Møller. Indeh GK Pagh Møller. Kruger Brødr., Haandv. Indeh. Drejermestrene PTE Kriiger og CMF Kriiger. (Frdbg.). Kriiger ’ s C Tapetfabrik i Likvidation, Akts. Bi ­ firma til Akts. De Forenede Tapetfabriker i Likvidation [se dette]. Kriiger ’ s O Tapetfabrik Akts. (Danske Tapetfa ­ brikker Aktieselskab). Under dette Firma dri ­ ves tillige Virksomhed af Danske Tapetfabrik ­ ker Aktieselskab, Odense [se dette]. Kriiger Chr., Hdl. Indeh. Chr. W Kriiger. Kriiger I, Akts., ingeniør-, Hdls- og Fabri ­ kationsvirksomhed. Bestvrelse: Direktør Chr F Jørgensen. Ing. TC Thomsen, Gross. Aage Christensen, Overretssagf. Frithjof Kemp og Sekretær SA Holbæk. Direktion . Ing TC Thomsen (adm. Direktør) samt Ing AT Krogh-Lund og Ing. CA Bloch. Frm. tegnes af den adm. Direktør alene eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl i loren, med en Direktør. Prok. -. AT Krogh-Lund og CA Bloch hver for 6ig. Aktk. 200,000 Kr. Forretningens Art : Vandrensning, Ventilation, Pumper, Spildevandsrensning og Kedclrums- specialiteter. Adresse: Christiansg. 22 (K) 5J ★ C. 4726. Telegramadr. „Softwater". Kriiger Jørgen, Ildl. Indeh. Jørgen I Kriiger. Prok. : S Aa. Kriiger. Kriiger & Na'sted, Hdl. Indeh. FF.T Kriiger og J Aa. Næsted. Kriiger R Scheel, Industridrift. Indeh. R Scheel Kriiger. Prok. : A Elers-Nielsen. Kriiger & Rubow. Assuranceforr. Indeh. REAR Spiegel og Aa. Frederiksen. 1 ’ rok. : Ingrid Ella Jensen. , ., Kriiger ’ s Theodor liftf.. Akts., Forarbejdn af og Hdl. med Manufakturvarer m. m. Bestyrelse : Viccdir. PM Mik-Meycr (Formand). Fru E Le ­ vy,sohn og Landsretssagf. Alfred Levysohn. Di ­ rektion: OM Levysohn. Frm. tegnes af For ­ manden eller Direktøren, hver for sig. Aktk 175,000 Kr. , Kryger A, Haandv. Indeh. Fru LDK Kryger. Kryger Anton, Hdl. Indeh. Fru COE Kryger. MC Kron- Indch. Knub. tegnes af J Indeh. AC fl Cent. 3409,

Overretssagf. AE Larsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, med en Direktør. Prok. : R Aa. Graff, OUT Seehusen, JJ Bonde, KP Smith og M Andersen, to i Foren, eller hver for sig i Foren, med en Direktør. Aktk. 150,000 Kr. Kreditkompagniet Negotiator, Akts. Bestyrelse : Overretssagf. H Zahle (Formand), Bygmester A Kaliski, Ilaag, og cand. jur. O Chr? Gul- niann. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med tø Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Kremer Svend, Assuranceagentur. Indeh. Svend Aa. Kremer. Kresse s R Skotøjsfabr. Indeh. RR Kresse. Krestensen ’ s Anna Tandteknik. Indeh. KJ Krc- 8 tensen. Krigsforsikringen for danske Skibe. Bestyrelse : Prof. Kristian Sindballe (Formand), Departe ­ mentschef Hakon Jespersen (Næstformd.), De ­ partementschef Kil Kofoed, Nationalbankdir. Ove Jepsen, Dir. LO Normann, Skibsreder E Hahn-Petersen, Dir. Eilert Maegaard, Dir. Max Nielsen, Dir. Hakon Christiansen og Dir. Knud Petersen. Direktion : Svend Bramsen. Institut ­ tet tegnes af Formanden og Næstformd. i Foren, eller af en af disse i Foren, med et af de øvrigo Bestyrelsesmedl. eller med Direktøren. Garantikapital : 80 Mill. Kr. (Forsikrings-Re ­ gistret.) Krigsforsikringen for danske Skibe, Fiskeriafde ­ lingen. Ledelse (Bestyrelse).: Prof. Kristian Sindballe (Formand), Departementschef Hakon Jespersen (Næstformd.), Departementschef Kil Kofoed, Fiskeridir. Carl Trolle Thomsen, fli. Landstingsmd. MC Jensen og Entrepr. Claus Sørensen, Esbjerg. Direktør ; Svend Bramsen. Fiskeriafdelingen tegnes af Ledelsens (Bestyrel ­ sens) Formand i Foren, med Næstformd. eller af en af disse i Foren, med et af de øvrige Medl. af Ledelsen (Bestyrelsen) eller med Di ­ rektøren. Garantikapital: 2 31 ill. Kr. (Forsik ­ rings-Registret). Krigsforsikringen for danske Skibe, Fiskeriafde ­ lingen for Færøerne. Hovedledelse (Bestyrelse) : Prof. Kristian Sindballe (Formand), Departe ­ mentscheferne Hakon Jespersen (Næstformd.), Andreas Aløller og KH Kofoed samt Fiskeridir. Carl Trolle Thomsen. Direktør : Svend Bram ­ sen. Fiskeriafdelingen for Færøerne tegnes af Hovedledelsens (Bestyrelsens) Formand i Foren, med Næstformd. eller af en af disse i Foren, med et af de øvrige Aledl. af Hovedledelsen (Bestyrelsen) eller med Direktøren. Garantika ­ pital 2 Mill. Kr. (Forsikrings-Registret). Kristeligt Dagblad, Akts. Forretningsudvalg : Redaktør Ernst Kjærsgaard, Gross. Eli Alørup, Dir. HW Sprechler og Dir. l ’ J Mathiasen, der i Foren, tegner Frm. inrektør ■ Gross. A1C Holm. Prok..: Ernst Kjærsgaard og A1C Ilolni hver for sig i Foren, med et Forretningsudvalgs- medl. Aktk. 156,100 Kr. Kristensen Brødr., Hdl. Indeh. NT Kristensen og CF Kristensen. Kristensen ’ s Enid Bogtrykkeri. Indeh. EHV Christoffersen. Kristensens llaarplejo, Haandv. indeh. Fru KJ Olsen og Christine JC Daid. Kiislensen ’ s HC Skotøjsfabrik. Akts. Indeh. M J Ballin ’ s Sønner ’ s di

f I Aid. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker