kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Komtal ved Sv. Engel, Hdl. Indeh. Sv. AG En­ gel. Koneentra ved II Schønemann. Hdl. Indeh. HR Schønemann. Konditori Palle Nilsson Akts. Bestyrelse ; Ing. FL Nilsson, Sekretær PF Nilsson og Frk. J Nilsson, Helsingør, der i Foren, tegner Frm. Prok. : FL Nilsson. Aktk. 10,000 Kr. Konditoriet Lyon ved Jensen & Hvid Nielsen. Indeh. N Chr. Jensen og IN Hvid Nielsen. Konerding C & Nielsen. Haandv. Indeh. GJ Olsen. Konfekten ved Axel Bistrup, Haandv. og Hdl. Indeh. Axel L Bistrup. (Kbhvn. og Frdbg.). Konfoktforretningen Drops, Akts. Bestyrelse : Fru Grete Engel, Prokurist SAG Engel og Fru G Ileerup, der i Foren, tegner Frm. 1 ’ rok. : SAG Engol. Aktk. 5000 Kr. Konfektionshuset Nørrebrogado 112 ved Carl Ja ­ cobson, Haandv. Indeh. Carl T Jacobsen. Konfoktionslageret. Ved OP Hansen, Haandv. Indeh. Fru OP Hansen. Prok. : ES Uanset). Konfektions-Pressen ved PV Wiirtz, Haandv. Indeh. PV Wiirtz. Konfekturefabriken Svend Trøst ved Brdr. Han ­ krantz. Indeh. Baronesse Ellen Konfektureforretningen Centrum, Tange. Indeh. Christine Tango (Nordre Birk). Konfektureforretningen Premier ved Carl E Han ­ sen. Haandv. Indeh. Carl E Hansen. KGL. OCTROIEREDE ALMINDELIGE BRANDASSURANCE-COMPAGNI. DET, Akts. Bestyrelse : fh. Højesteretsdommer V Krarup (Formand), fh. Tømrerm. CA Tesch (Næstform.), Timsfors, Sverige, Dir. Aa. H Bertøme, Dir. EB Cruse, Dir. HP Hjerl-Han- sen, Højesteretssagf. Alb. V Jørgensen, Dir. CII Olesen og Amtmd. K Refslund Thomsen, Aabenraa. Direktion : JM Vissing. Prokurister : JM Vissing, HM Eghoff. OA Hansen. KE Svendsen, Aa. Olsen, OE Sørvin og PIE Vissing. Frm. tegnes af Bestyrelsesmedlemmerne, Direk ­ tørerne og Prokuristerne, to i Foren Aktk 4,540,450 Kr. ( Forsikrings-Registret) . Kgl. Porcelainsfabrik, Den, Akts. Indeh. Akts. Den kgl. Porcelainsfabrik og Fajancefabriken Alumima [se dette]. Kgl. Porcelainsfabrik og Fa.ianeefabriken Alu- minia. Den. Akts. Bestyrelse (Kontrol komité) • Højesteretssagf. Hans Henrik Bruun, Højeste ­ retssagf. CL David, Vekselerer CA Vollmond, Ing. CJP Jeppesen og Ing. o Schiøtz Kier- nlff. Direktion : CV Christensen (adm.) o ” - CA Poulsen. Frm. tegnes af to Bcstyrclses- mcdl. i Foren, eller af den adm. Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Prokurist. Prok. : CA Poulsen, KJF Buchardt og G Olsen, to i Foren, eller hver for sig i Foren, med den adm. Direktør. Aktk. 4 Mill Kr. Kongelunds Kartoflen ved Sørensen & Daniei- sen, Kommanditselsk., Ildl. Ansv. Delt. NVV Danielscn. (Søndre Birk). Kongemøllen Akts.. Specialforr. med Kaffe. Te, Kakao. Chokolade m. v. Bestyrelse : Konsulent JGN Juncker (Direktør). Fru EF Juncker og cand. pharm. Knud D.vhr. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direk ­ tøren alene. Aktk. 10,000 Kr. Kongens Bryghus, Akts. Indeh. Akts. De forene ­ de Bryggerier [se dette]. Kongens Enghaves Margarinefabrik Akts. Besty ­ relse: Dir. August Ilolm (Direktør); Gross. II C Brogu og Højesteretssagf. Thorkil Knjidt- zon. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af tø Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Kongeriget Danmarks Elcktromotorabonneinent, Akts. Bestyrelse: Prokurist AE Meyer, Proku ­ rist KG 1 Hansen og Dir. FJF Rosted, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Kongeriget Danmarks Handelskalender, Akts. Indeh. JII Schultz, Akts, [se dette]. Kongeriget Danmarks Husbukke Abonnement Akts. Bestyrelse : Ing. CL Mortensen, Hel ­ singør, Tømrerm. AA Holm, Odense, og stats- eksam. Ejendomsmægler BLB Andersen, der i Foren, togner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Kongeriget Danmarks Telefonbog, Akts. Besty ­ relse : Kapt. KK Konstantin-Hansen (Forret ­ ningsfører), Ilerløv. Dir. HIIB Kiær, Aar hus, og Trykkeribest. Carl Heinrich Fey (kal- dot Hougaard-Fey), Aarhus, der i Foren, teg ­ ner Frm. Prok. : KK Konstantin-Hansen. Aktk. 5000 Kr. Kongerigets Forsikrings-Anstalt Akts. (Forsik- ringsaktieselskabet Normannia). Under detto Firma drives tillige Virksomhed af Forsik- ringsaktieselskabet Normannia [se dette]. (Forsikrings-Registret). Kongsbak & Colin, Hdl. Indeh. NJ Kongsbak. Prok. : C Nagel. Adresse .- Virnmelskaftet 43(K) i 1 C.2569 & 12569. Koni Skotøjsfabrik Akts. Bestyrelse .- Gross. KV Nielsen (Direktør), Gross. G Chr. Dehn og Dir. DA Rubin. Frm. tegnes af et Bcstyrelses- medl. eller af Direktøren. Aktk. 30,000 Kr. Rettelser foretages Hansen og EIIV Hansen, Frm. (Frbg.). Agnete ved M Welinert. Wehnert. Prok.: RUM Carlton. Ellen Rosen- Rosenkrantz. Indehaver C sen. Indeh. Chr. EJ der i Foren, tegner Konfektureforretningen Indeh. Fru MMOII Larsen. Ronfektureforretningen

VI — 2773

Konit — Kred

Konow ’ s Wm. Vinimport Akts. Wm. Konow, Fru ME Olsen, Jørgensen, Roskilde, og Dir. der to i Foren, tegner Frm. Konservative Presse, Den, Akts. Povl Drachmann, Cand. jur. __ ________ Møller, Gross. OJ Piper, Redaktør EF Bruun, Ing. “ • ----- ~ . - ning Poul Winge, dan Ilendriksen Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 60,000 Kr. Konservesfabriken Celco ’ s Salgskontor ved Galle Æ Sieverts. Indeh. EE Galle og B Sieverts. Konservesfabrikken Freko ved K Pedersen. In ­ deh. K Pedersen. (Nordre Birk). Konserves Kompagniet ved N Lønstrup, Rom- manditselsk. Ansv. Delt NCL Lønstrup. Konto-Bogladen. Ejnar V Olsen, Hdl. Indeh. Ejnar EEV Olsen. Konto-Divanen, K Kjær, Haandv. Indeh. Fru KNII Kjær. Konto-Magasinet ved A Elving, Haandv. Indeh. Aage GN Elving. Konto-Sko, Nørrebro ved Georg Larbo, Haandv. Indeh. Lars Georg Larbo. Kontorforsyningen Ilafnia & The Danish Tiger Company ved O Kretzschmer & Co., Romman ditselsk., Hdl. Ansv. Delt. KON Kretzschmer. Prok. : CE Kretzschmer. Konvolutfabrikken Danmark, Bjørnbak & Søn. Indeh. Karen E Bjørnbak. Prok. : FE Chri ­ stensen, JII Holdt og AJG S.ielbye, to i Foren. Konvolutfabrikken Hafnia, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. P Bjørnbaks Konvolutfabrik [so dette]. Konvolutkort ved Andreasen & Lachmann, Haandv. Indeh. CA Andreasen og A Lach ­ mann [er senere død], der i Foren, tegner Frm. Kopowski Gottlieb & Co., Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. Baruch Gottlieb Kopowski. Kopp Julius. Ildl. Indeh. nA Kopp. Koppel Ivan, Hdl. Indeh. Fru AJJS Andersen, Rungsted Kyst, og AA Ankergren. Koppel L, Akts., Hdl. med og Fabr. af Manu- fakturv. o. 1. Bestyrelse : Landsretssagf. Jens Gelberg-IIansen, Gross. P Gelberg-IIanscn og Læge PW Toussieng, Java. Direktør: AK Grøndahl. Frm. tegnes af Direktøren alene el ­ ler af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 200.000 Kr. Koppel Marx, Hdl. Indeh. IIO Schjøll Petersen, Adresse : Tordenskjoldsg. 12 (K). Grundl. 1869. Kores, Akts., Fabr. af og Hdl. med Papir og Kontorart. Bestyrelse : Dir. JA Pfingstl. (Di ­ rektør), Fabr. AV Larsen og Husejer AFV Sørensen, Tjustrup pr. Fuglebjerg, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: JA Pfingstl. Aktk. 150,000 Kr. Korkvarcfabrikken Dana ved F Svendsen. In ­ deh. F Kr. Svendsen. Korkvarefabriken København, Vangsaae & Ericli- scn. Indeh. ELII Vangsaae og II Erichsen, der i Foren, tegner Frm. Korner & Kett, Ildl. Indeh. OTKorner. (Frdbg.). Kornerup Jørgen. Akts., Hdl. en gros og Fabr. Bestyrelse: Gross. Rodit NRH Henriksen (Di ­ rektør), Overretssagf. TIPN Madsen og Vekse ­ lerer AVO Jcrvig. Frm. tegnes af to Bestyrel- sesmcdl. i Foren, eller af en Direktør. Prok. : HM V Qnaade og ’ Ella Stella Henriksen. Aktk. 250,000 Kr. . Forretningens Art : Sy- og Besætningsartikler en gros. Adresse: Farverg. 6 (K) ★ Cent. 6881. Kornerup & Kjeldsgaard. Hdl. Indeh. KMM Kornerup og AJ Kjeldsgaard. Korn- og Foderstof-Kompagniet, Akts. Se under Aarhus. Kornhandel, Akts. Bestyrelse : Købmd. AF Hiibsch (Formand) og Enkefru MNC Hiibsch, beg ­ ge af Krusaa, samt Fru AM Hiibsch. Direk ­ tør: Købmd. AF Hiibsch. Frm. tegnes af For ­ manden eller af Direktøren eller af to Besty ­ relsesmedl. i Foren. Aktk. 400,000 Kr. Korntørrings- & Oplagsmagasinet i Kbhvn.. Akts. Bestyrelse: Dir. JA Kørbing, Dir. Jørgen Klerk og Dir. LO Normann. Direktør: JC Lausen. Frm. tegnes af en Forretningsfører (eller Direktør) eller af Bestyrelsens Medl. hver for sig. Aktk. % Mill. Kr. korset, Schyttc, Hdl. Indeh. BE Schytte, Korsetfabrik Z.Z., Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Jacob Levy Fa ­ brikation Export Akts, [se dette]. Korsetmagasinet Carina ved Carina Hansen. Indeh. Carina Hansen. . Korsetmagasinet Lizet ved Olga Førster. Indeh. Fru OEB Førster. Korsholm Peter K. Ildl. Indeh. P Korsholm. Prok. : Aa. Skjoldby. Korsør Margarinefabrik, Akts. Bestyrelse .- Drifts ­ leder A Svanholm, Korsør, Landsretssagf. GA Jessen og Dir. C Hansen. Direktion : C Han ­ sen og FJR Bévort. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foron. ellor af et Bestyrelsesmedl. eller en Direktør hver især i Foren, med en Proku ­ rist. Aktk. 1,800,000 Kr. Bestyrelse : Ing. Forretningsf. AS Fabio Francal i, Aktk. 25,000 Kr. Bestyrelse : Red. GLJ Christmas Einar Philip Foss, Landsretssagf. Hen- Hasle, Aarhus, Redaktør, Overretssagf. Randers. Landstingsm. Half ­ og Oberst Ivan Carstensen.

Korup Helge, Ildl. Indeh. Fru IJ Korup. Korups Have, Akts. Bestyrelse : Malerm. Aa. C Thomsen (Direktør), Murerm. AP Andersen og Arkitekt III Iluusmann, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Prok. : HI Huusmann, AP Andersen og Aa. Chr. Thomsen hver for sig. Aktk. 102,000 Kr. Kosmofilm, Akts. Bestyrelse : Fru AA Brainn (Direktør), Fru EC Sznejberg og Frk. GLK Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : S Pittel og Fru AA Brahm hver for sig. Aktk. 30,000 Kr. Kostos-Carbon ved Niels Lind. Hdl. Indeh. Niels CJ Lind. Koustrup Brødrene, Hdl. Indeh. BJ Koustrup. K.P.A. (Kbhvns Parti- & Auktionsvareforret ­ ning) ved E Bryde Nielsen. Indeh. E Bryde Nielsen. Krabbes Annoncebureau, Akts. Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af Nissens An ­ noncebureau, Akts, [se dette]. Krag Chr. E, Hdl. Indeh. Esther Louise Krag. Krag Otto, Hdl. Indeh. OV Krag. Kragh Brødre, Haandv. Indeh. Nil Kragh og SF Kragh, der i Foren, tegner Frm. Kragh Frantz, Ildl. Indeh. FM Kragh. Kragh Kr. & Co.. Haandv. Indeh. KFMR Kragh og A Christiansen. Kragh Oluf & Co., Akts., Hdl. og Fabr. med Damehatto og Modevarer m. m. Bestyrelse : Gross. OCS Kragll (Direktør), Frk. EV Kragh og Landsretssagf. GC Hansen. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : Inger M Pedersen. *M;tk. 70,000 Kr. Kragh-Muller A Andersen, Sigurd Krøyer ’ s Eftf., Hdl. indeh. T Kragh-Muller og 11A Andersen. Krah ’ s Armin Oplag ved Ferd. Stege. Indeh. FF C Stege. KRAKS LEGAT driver Udgivelse af Kraks Vej ­ viser (Københavns Vejviser, Danmarks Han ­ delsspejl) samt Forlagsvirksomhed. Bestyrelse: Direktør Edv. Bulow, Direktør William Møn- sted og Direktør C Brosted. Kapitalen bestaar i de Legatet som Universalarving efter Dr. Ove Krak tilfaldne Midler, og Legatet hæfter for Firmaets Forpligtelser med den til enhver Tid tilstedeværende Formue. Frm. tegnes af to af Bestyrelsens Medlemmer i Foren. Prok. : Di ­ rektør C Brosted alene eller Kontorcheferne SP Anker Heegaard. K Muller og SA Brandt- Møller, to i Foren. Adresse: Nytorv 17 (K) Jl> ★ Cent. 308. Udgiver af Kraks Vejviser. Export Direc ­ tory of Denmark, Kraks Lomme-Vejviser. Kraks Blaa Bog, Kraks Kort over Køben­ havn, Kraks Fragtmandsliste, Kraks IIøu- serifortegnelse, Kraks Tidstavler, Dan ­ marks Ældste Forretninger. Se Fag-Re ­ gistret u. : Aarbøger, Bogforlag, Eksport- Vejvisere, Kort samt u. Vejvisere. KRAKS VEJVISER se Kraks Legat. Rramolin ved P Kramer Mikkelsen, Hdl. Indeh. PV Kramer Mikkelsen. Krampau ’ s II Efterflgr. Stolefabrik. Indeh. AK Petersen. Prok. : Fru K Petersen. ” jf rarup p ro ]_ . Krarup Carl Ildl. Indeh. Christensen. Krarup ’ s Chr. Eftflg., Othilia Krarup. Krarup EJ, Hdl. Indeh. _ ______ Krarup Vald. & Co.. Hdl. Indeh. ‘ ÉAV Krarup Krause JF, Hdl. Indeh. JF Kranse. (Frdbg.). Krause ’ s mekanisko Væveri. Akts Bestyrelse • Overretssagf. CJ With-Seidelin /Formand), Fuldm. LC Dyrhind og Gross. TIIC Eyrich. Direktion: Gross. TI1C E.vrich. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direk ­ tør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : T IIC Eyrich alene eller S Brandt i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 192,000 Kr. Krause Mil Træ- og Finérhandel. Akts. Besty ­ relse: Overretssagf. Poul Groes, Kunstmaler AE Kranse, Iløjesteretssagf. Ejvind Møller og Gross. SM Haase. Direktion .- Dir. AHD Geert- sen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. Prok. : AHD Geertsen og II Beck i Foren. Aktk. 506,000 Kr. Krause Vilh. & Co.. Akts. Hdl. og Fabr. Bo- styrelse : Fabr. VLNJI Krause, Fabr. VJ Mad ­ sen, Prokurist SZ D.vhr, og Prokurist Jill Ole ­ sen, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : VLNH Krause. Prok. : VLNII Krauso og CR Blum. Aktk. 65,000 Kr. Kravat magasinet London ved Vagn Nielsen. In- Kreatur-Forslkring^Foreningen af 1859 for Konge ­ riget Danmark, et Sclsk. med begrænset An ­ svar Bestyrelse: P Aa. J Jørgensen. HU Holst. Jelling. IIC Petersen PJC Grunth og O H Larsen, der tre i Foren, tegner Frm. Prok. : AJ Brøbeck. Kreaturudløsningsapparatet Exentor, Akts. Be ­ styrelse: Landsretssagf. KK Arne Petersen Kaae (Formand), Ing. JJ Hein pg Fru HC Møller. Direktion : Dir. MF Flach de Neer- gaard. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : MF Flach de Neergaard. Aktk 20,000 Kr. Kredit-Finansierings-Kompagniet, Akts. Bestyrel ­ se.- Overretssagf. UT Mikkelsen (Direktør), Fabr. HC Ilolten, cand. jur. Per Federspiel og Hdl. Indeh. Cathrine EJ Krarup.

kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker